Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер53.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/233ZID_ZIHU_MS29.01.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване


Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2009 г.


На свое редовно заседание, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2009 г.

На заседанието присъстваха г-жа Валентина Симеонова, заместник – министър на труда и социалната политика, г-жа Христина Гавазова, главен юрисконсулт в Министерство на здравеопазването, г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, представители на Националния съвет на хората с увреждания, както и представители на други организации на и за хората с увреждания, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Валентина Симеонова, заместник – министър на труда и социалната политика. Тя информира народните представители, че предложените изменения и допълнения на Закона за интеграция на хората с увреждания имат за цел усъвършенстване и прецизиране на правната уредба, регламентираща правата на хората с увреждания във връзка с осъществяване на тяхната интеграция и социално включване в обществото. Към ключовите области, чрез които се осъществява интеграцията на хората с увреждания, се предлага да се включи и професионалната реализация. С предлагания законопроект се създават условия за по-активно участие на гражданското общество в процеса на формиране и изпълнение на политиката за хората с увреждания, като към сегашния кръг от партньори се включват и други организации, работещи в областта на интеграцията и защитата на правата на хората с увреждания.

Със законопроекта са предвидени нови контролни функции на Агенцията за хората с увреждания, като се предвижда тя да осъществява контрол по предоставянето на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, изразходването на възстановените на работодателите вноски при наемането на хора с увреждания в специализираните предприятия, трудово-лечебните бази, обособените производствени единици и кооперациите на хората с увреждания.

Засилва се ролята на социалната оценка, чрез съществена промяна и разширяване на нейния предмет, като се подчертава значението на обучението и трудовата заетост на хората с увреждания, както и ползването на социални услуги и други мерки за социално включване. Разширява се броят и обхвата на функционалните специалисти, включени в Консултативните комисии към Дирекциите „Социално подпомагане” за изготвяне на социални оценки, като се допълват с лекар, психолог и педагог.

С оглед философията на паричното подпомагане и необходимостта от по-добра целенасоченост на мерките за социална защита на хората с увреждания със законопроекта се предлагат две нормативни промени, насочени към прилагане на интегриран и универсален подход в областта на социалната защита на хората с увреждания чрез парично подпомагане. Първата промяна е свързана с трансформирането на месечната добавка за интеграцията на хората с трайни увреждания в месечна целева помощ за лица с трайни увреждания по смисъла на Закона за социалното подпомагане, а втората - с месечната добавка за деца с трайни увреждания, която се предлага да бъде част от семейно подпомагане, тъй като тя е материална помощ за семействата с деца с увреждания.

Като се има предвид, че паричното подпомагане не е единственото средство за социално включване на хората с трайни увреждания, се предлага въвеждането от 1 януари 2011 г. на нов вид финансова подкрепа, предназначена за ползване на социални услуги – услуги за социална и медицинска рехабилитация, услуги за участие в трудова заетост и професионална квалификация, услуги за достъп до интегрирано образование и обучение, услуги за осигуряване на достъпна среда. По този начин осигуряваните услуги съответстват на областите на интеграцията за хората с увреждания, определени в самия закон.

Проведена бе обширна и задълбочена дискусия по обсъждане на законопроекта, в хода на която членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните становища и препоръки:

■ Необходимо е намирането на консенсус по отношение на участието в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на други организации, които не са национално представителни.

■ Следва да се изработят нови критерии, на които да отговарят неправителствените организации за да бъдат признати за национално представени.

■ Необходимо е създаване на карта на потребностите на хората с увреждания в различните региони на страната с цел осигуряване на съответната мрежа от социални услуги.

■ Организациите трябва да получават минимално институционално финансиране, освен проектното финансиране, с което те самите допринасят за решаване на социалните проблеми на хората с увреждания.

■ Положителна стъпка е либерализирането на режима за представянето на организациите, които не са национално представителни.

■ Чрез предоставянето на контролни функции на Агенцията за хората с увреждания средствата, които отделя бюджетът, ще бъдат максимално ефективни.

В дискусията активно участие взеха повече от десет представители на поканените неправителствени организации за и на хората с увреждания. Проведе се изключително ползотворно и обстойно обсъждане на проблемите, пред които са изправени хората с увреждания, като в заключение присъстващите се обединиха около необходимостта от приемането на законопроекта като стъпка в правилната посока. Г-н Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България информира народните представители, че съществуват три основни проблема, които трябва да намерят разрешение между първото и второто четене на законопроекта - прехвърлянето на интеграционната добавка в Закона за социалното подпомагане, предложението за въвеждане на подоходен критерий и преминаването на помощите за деца с увреждания в Закона за социалното подпомагане.

От името на организациите, които не са национално представителни г-жа Капка Панайотова изрази подкрепата си по отношение на прехвърлянето на уредбата на интеграционните добавки в Закона за социалното подпомагане, което според нея е изключително адекватна мярка и дава възможност за реални интеграционни мерки.

Госпожа Данчева, представител на Асоциация на шофьорите инвалиди посочи, че Министерството на труда и социалната политика трябва да гарантира услугите за мобилност, трудова заетост и професионална квалификация, като е необходимо в законопроекта, а не в подзаконови актове да бъдат разписани подробно текстовете, гарантиращи достъпа на хората с увреждания до услугите за интеграция, за които е заложено отпускането на допълнителни финансови средства от 1 януари 2011 г.

В отговор на отправените въпроси от страна на народните представители по време на дискусията г-жа Валентина Симеонова подчерта, че усилията на правителството са насочени към създаването на среда за интеграция на хората с увреждания чрез повече възможности за професионална квалификация, заетост и достъпна обществена среда.

В заключение, народните представители се обединиха около становището, че разглежданият законопроект отговаря на обществените потребности от усъвършенстването на политиката за интеграция на хората с увреждания, като г- жа Геновева Алексиева предложи между първо и второ гласуване да бъдат прецизирани разпоредбите на §6, 19, 21, 26 и 28 от законопроекта.


Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 10, „Против”- 2, „Въздържал се”- 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2009 г.


Председател на

комисия по здравеопазването:
д-р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ

Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за правата и задълженията на пациентите, №954-01-19, внесен от н п. Ваньо Шарков и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, №054-01-1, внесен от н п. Ваньо Шарков и н п. Мартин Димитров...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №054-01-12, внесен от н п. Иван Иванов и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-52, внесен от н п. Яне Янев и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, №002-01-7, внесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом