Номинации за нпо представители на кзур в консултативните съвети
ИмеНоминации за нпо представители на кзур в консултативните съвети
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер34.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.migidea.org/files/_на_НПО-представители_на_КЗУР_в_консултативни_съвети.doc
Номинации за НПО представители на КЗУР в консултативните съвети:


-Комисия по ГМО: Дончо Иванов, Магдалена Лисева, Иво Кунев, Петя Чолакова

-Съвет по сигурността: Тодор Трифонов, Христо Халачев, Пенчо Пенчев

-Съвет по гражданството: Тодор Трифонов, Дончо Йорданов, Иван Есенски

-Консултативен съвет по насърчаване на малки и средни предприятия: Мария Лазарова Георгиева, Дончо Йорданов, Валентина Кордова, Емилия Петрова, Марийка Георгиева

-Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Иван Есенски

-Съвет по ВПК и мобилизационната готовност: Олег Атанасов, Господин Атанасов, Христо Халачев

-Съвет по борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС: Дончо Иванов, Олег Атанасов, Пенчо Пенчев, Лазар Карадалиев

-Съвет за административната реформа: Любомир Пеловски, Олег Атанасов, Господин Атанасов

-Съвет по децентрализация и държавно управление: Любомир Пеловски, Олег Атанасов, Господин Атанасов

-Съвет по международно сътрудничество и развитие: Валентина Кордова, Мария Лазарова Георгиева, Христо Халачев, Димитър Банков,

-Съвет по европейските въпроси: Валентина Кордова, Димитър Банков, Христо Халачев, Димитър Богословов

-Съвет по европейска интеграция: Валентина Кордава, Димитър Банков, Христо Халачев, Свилен Милушев

-Съвет за координация на управлението на средства от ЕС: Валентина Кордова, Мария Лазарова Георгиева, Димитър Богословов, Димитър Банков

-Междуведомствен съвет по участието на България в НАТО: Димитър Банков, Христо Халачев, Николай Папазов

-Национален координационен комитет по управление на устойчиви органични замърсители: Дончо Иванов, Магдалена Лисева, Лазар Карадалиев, Петя Чолакова

-Висш експертен екологичен съвет: Дончо Иванов, Магладалена Лисева, Лазар Карадалиев, Петя Чолакова

-Национален доверителен екофонд: Дончо Иванов, Магдалена Лисева, Лазар Карадалиев, Петя Чолакова

-Междуведомствен съвет по околна среда и здраве: Дончо Иванов, Петя Чолакова, Иван Есенски

-Съвет по биоразнообразие: Иво Кунев, Магдалена Лисева, Димитър Богословов, Петя Чолакова

-Консултативен съвет по водите: Дончо Иванов, Димитър Богословов, Любомир Пеловски, Владимир Андреев

-Консултативен съвет по околна среда: Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Пенчо Пенчев

-Национален съвет по устойчиво развитие: Пенчо Пенчев, Дончо Иванов, Любомир Пеловски

-Съвет по промени в климата: Пенчо Пенчев, Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Петя Чолакова

-Социален и икономически съвет – Дончо Иванов, Пенчо Пенчев, Любомир Пеловски

-Работната група при Столична община за изготвяне на Антикризисна програма за развитието на гр. София - Господин Атанасов, Пенчо Пенчев, Димитър Богословов, Емилия Петрова

-Работна група за актуализиране на Стратегия за развитието на гр. София – Господин Атанасов, Свилен Милушев, Иван Есенски, Емилия Петрова

-Работната група по изготвяне на нов Законопроект за гр. София – Господин Атанасов, Дончо Йорданов, Тодор Трифонов, Емилия Петрова


-Консултативен съвет по горите: Дончо Иванов, Иво Кунев, Магдалена Лисева, Емилия Петрова, Петя Чолакова

-Консултативен съвет към Агенцията по вписванията –Стоян Стоянов, Дончо Йорданов, Господин Атанасов, Тодор Трифонов

-Национален съвет по инспектиране на труда – Стоян Стоянов, Валентина Кордова, Емилия Петрова, Марийка Георгиева

-Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт – Стоян Стоянов, Господин Атанасов, Дончо Йорданов, Тодор Трифонов

-Консултативен съвет към националната агенция по приходите – Лазар Карадалиев, Свилен Милушев, Димитър Богословов

-Национален съвет по иновации – Пламен Герджиков, Владимир Андреев, Николай Папазов, Емилия Петрова

-Национален съвет по научни изследвания – Пламен Герджиков, Владимир Андреев, Николай Папазов, Пенчо Пенчев

-Съвет по европейски комуникации – Пламен Герджиков, Николай Папазов, Валентина Кордова

-Съвет по националния радиочестотев спектър – Пламен Герджиков, Николай Папазов, Владимир Андреев, Иван Есенски

-Национален съвет за защита на потребителите - Мария Лазарова Георгиева, Петя Чолакова, Емилия Петрова, Иван Есенски

-Междуведомствен съвет по експортно застраховане – Мария Лазарова Георгиева, Лазар Карадалиев, Николай Папазов, Димитър Димитров

-Национален съвет по туризъм – Мария Лазарова Георгиева, Марийка Георгиева, Магдалена Лисева, Иван Есенски

-Консултативен съвет към ДКЕВР – Тодор Трифонов, Дончо Иванов, Лазар Карадалиев

- Комисията за интеграция на ромите към Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) за изработването на
Националната стратегия за интеграция на ромите (изискана от
Съобщението на Европейската комисия от 5.04.2011) и План за действие
до 2020 година. – Емилия Петрова, Дончо Иванов, Пенчо Пенчев


- Междуведомствен консултативен съвет по устойчиво развитие – МИЕТ – Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Петя Чолакова, Пенчо Пенчев

Свързани:

Номинации за нпо представители на кзур в консултативните съвети iconУс на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията
Кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване...
Номинации за нпо представители на кзур в консултативните съвети iconСписък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11

Номинации за нпо представители на кзур в консултативните съвети iconСъвет по сигурността: Тодор Трифонов, Господин Атанасов, Любомир Пеловски, Петар Колев, Мюмюн Тахир, Дончо Йорданов
Номинации за нпо представители на кзур в консултативни съвети и работни групи към министерства и агенции
Номинации за нпо представители на кзур в консултативните съвети iconНоминирани нпо-представители на кзур за участие в работата на кн на оп

Номинации за нпо представители на кзур в консултативните съвети iconСписък на нпо, членове на кзур, излъчили нпо – представители за веес
Сгс; булстат: 144 1064; със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Димитър Миленков” N: 110; представлявано от Йонка Савова...
Номинации за нпо представители на кзур в консултативните съвети iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Номинации за нпо представители на кзур в консултативните съвети iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Номинации за нпо представители на кзур в консултативните съвети iconКзур софия, ул. „Граф Игнатиев N: 14, ет. 1, ап. 1
Кзур софия, ж к. „Красно село”, ул. „Княгиня Клементина”, бл. 187, ет. 5, ап. 24
Номинации за нпо представители на кзур в консултативните съвети iconНоминирани нпо-представители на кзур за участие в работни групи -договор за партньорство 2014-200 и мониторингови комитети на програми 2014-2020: рг мс – Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов
Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов /предлагат сдруженията За един по добър живот, Институт за...
Номинации за нпо представители на кзур в консултативните съвети iconНа анкета за публичността и прозрачността на администрациите в сзрп сред представители на заинтересованите страни
Проучването е направено сред представители на медиите, журналисти, нпо и местна власт в Северозападен район за планиране (сзрп),...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом