До председателя на общински съвет пазарджик предложени е
ИмеДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер40.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/kmetove_vrid030911.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bgИзх. № ………………………………………………………

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


Приложено, изпращаме Ви предложение от Тодор Попов – Кмет на Общината за вземане на решение на Общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Пазарджик и на кметовете на кметствата на населените места на Община Пазарджик, с молба предложението да бъде разгледано на заседание на Общинския съвет Пазарджик.

Предложението ще бъде докладвано от ПЕТЪР ПЕТРОВ – зам. кмет на Община Пазарджик.

Приложения:

1. предложение.

2. проект за решение.


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Тодор Попов - Кмет на Община Пазарджик


ОТНОСНО: Вземане на решение от Общинския съвет за избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Община Пазарджик и кметовете на кметства към Община Пазарджик.


Уважаеми господин Председател,


Във връзка с предстоящите местни избори 2011 г. и участие на действащите кметове в тях е необходимо да бъдат избрани временно изпълняващи длъжността кмет на Община Пазарджик и кметове на кметства към Община Пазарджик.

Съгласно чл. 42 ал. 6 от ЗМСМА - Когато кмет на община или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

В този случай, съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Предлагам за такива да бъдат избрани следните:

1. с. Алеко Константиново

- Василка Николова Йорданова

2. с. Братаница

- Иванка Атанасова Стоянова

3. с. Величково

- Иванка Стоименова Консулова

4. с. Гелеменово

- Валя Петрова Божилова

5. с. Главиница

- Магдалена Георгиева Манолова

6. с. Говедаре

- Женя Ангелова Александрова

7. с. Дебръщица

- Петкана Атанасова Бекярова

8. с. Добровница

- Стоименка Илкова Терзова

9. с. Драгор

- Елена Тодорова Георгиева

10. с. Ивайло

- Зорка Пенкова Луджева

11. с. Ляхово

- Елена Анастасова Илчева

12. с. Мало Конаре

- Васил Владов Нориев

13. с. Мирянци

- Калинка Димитрова Ламбрева

14. с. Мокрище

- Недялка Торова Нонова

15. с. Овчеполци

- Георги Иванов Иванчев

16. с. Огняново

- Виолета Рангелова Борисова

17. с. Паталеница

- Валентина Стоянова Морунова

18. с. Пищигово

- Виолетка Георгиева Димитрова

19. с. Росен

- Стойна Здравкова Борисова

20. с. Сарая

- Трендафила Димитрова Кочева

21. с. Синитово

- Любен Иванов Димитров

22. с. Хаджиево

- Йорданка Стоичкова Тодорова

23. с. Црънча

- Иванка Георгиева Мишева

24. с. Черногорово

- Люся Кирилова Анова

25. с. Юнаците

- Стоян Запрянов КоцевПредвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА


П р е д л а г а м :


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
на Общински съвет Пазарджик, взето на заседанието му

на …………………….с Протокол № …………………..ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Община и кметове на кметства към Община Пазарджик.


Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик,  на основание чл. 42, ал. 6  във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,Р  Е  Ш  И:


I. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Пазарджик – Петър Иванов Петров за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Общината.
II. Избира за временно изпълняващи длъжността кметове на кметства, както следва:

frame1

за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства.

III. Общинският съвет възлага на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Пазарджик да сключи трудови договори или допълнителни споразумения към трудовите им договори с избраните лица, съобразно изискванията на Кодекса на труда, за периода до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства.


ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет - Пазарджик

Свързани:

До председателя на общински съвет пазарджик предложени е iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, пл. „Константин Величков” №1, етаж 1
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от
Относно: Изменение на чл. 21, ал. 2 от Правилника за дейността на обществения посредник на община Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е iconДо председателя на Общински съвет гр. Пазарджик предложени е
Във връзка с чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската...
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Утвърждаване на промяна в цената на билета за превоз на пътници с Тролейбусен транспорт в град Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно
Относно: Откриване на подготвителна група в оу „Климент Охридски” – гр. Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик, считано за учебната 2012/2013 година
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Кмета на Община Пазарджик, в законоустановените срокове да представи пред Министъра на образованието, младежта и науката мотивирано...
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Направено от Христо Генков Керанов предложение до Община Пазарджик, като съсобственик, да купи неговата част от упи іv-204...
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Откриване на социална услуга от резидентен тип в общността „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични проблеми”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом