Протокол
ИмеПротокол
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер97.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.government.bg/documents/protokol_OSR_30.11.2011.doc
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


ПРОТОКОЛ

от заседание на Областен съвет за развитие на област Велико Търново проведено на 30 ноември 2011 година в гр. Велико Търново


Днес, 30.11.2011 година, от 11:00 ч. в зала № 314 на Областна администрация Велико Търново, се проведе заседание на Областен съвет за развитие на област Велико Търново.

Поради закъснение по обективни причини на част от членовете на съвета и липса на кворум, началото на заседанието бе отложено за 12.00 часа. След проверка на кворума председателят на Областния съвет за развитие на област Велико Търново доц. д-р Пенчо Пенчев откри заседанието.

Направено бе предложение за следния дневен ред:

 1. Актуализиране състава на Областния съвет за развитие на област Велико Търново;

 2. Определяне на представители на общините от област Велико Търново в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране;

 3. Разни.


Дневният ред бе гласуван и приет единодушно.


По първа точка от дневния ред:


Доц. д-р Пенчо Пенчев припомни, че на основание чл. 22, ал. 1 и ал.2 от Закона за регионалното развитие, чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие в областите се създават областни съвети за развитие. Предвид провелите се избори се налага актуализация състава на Областния съвет за развитие на област Велико Търново (ОСР). На членовете на съвета бе предложен за гласуване следния състав:

Председател: Доц. д-р Пенчо Стоянов Пенчев – Областен управител на област Велико Търново

Секретар: Красимир Ангелов Игнатов – Старши експерт в дирекция АКРРДС

Членове:Даниел Димитров Панов

Кмет на община Велико ТърновоДобромир Стойков Добрев

Кмет на община Горна ОряховицаДилян Стефанов Млъзев

Кмет на община ЕленаПенчо Василев Чанев

Кмет на община ЗлатарицаИвелина Хараламбиева Гецова

Кмет на община ЛясковецГеорги Александров Чакъров

Кмет на община Полски ТръмбешЕмануил Александров Манолов

Кмет на община ПавликениСтанислав Петров Благов

Кмет на община СвищовДетелина Кирилова Борисова

Кмет на община СтражицаПламен Димитров Чернев

Кмет на община СухиндолТодор Ангелов Тодоров

Представител на общински съвет Велико ТърновоОпределения на заседание на ОбС Г.Оряховица представител

Представител на общински съвет Горна ОряховицаВалентин Владимиров Гуцов

Представител на общински съвет ЕленаОпределения на заседание на ОбС Златарица представител

Представител на общински съвет ЗлатарицаДаниела Тодорова Арабаджиева

Представител на общински съвет ЛясковецЕмил Денчев Енчев

Представител на общински съвет Полски ТръмбешДончо Пенчев Дончев

Представител на общински съвет ПавликениСветлана Йорданова Георгиева

Представител на общински съвет СвищовИлиян Иванов Маринов

Представител на общински съвет СтражицаИвайло Здравков Отчев

Представител на общински съвет СухиндолДелегиран представител

Регионално сдружение на общини „Янтра”Десислава Янева

Регионален съвет на КНСБ – Велико ТърновоИван Стефанов Иванов

СРС “Подкрепа” – Велико ТърновоКирил Илиев

Търговско-промишлена палата – Велико ТърновоДелегиран представител


БСЧП “Възраждане” – Велико ТърновоОгнян Костадинов

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Велико Търново
Атанас Атанасов

Съюз за стопанска инициатива – Велико ТърновоМитко Господинов

Стопанска камара – Велико ТърновоПредложения състав на Областния съвет за развитие на област Велико Търново се подложи на гласуване и бе приет единодушно.


По втора точка от дневния ред:

Председателят на съвета информира присъстващите, че на основание чл. 18, ал. 1, ал.5 и ал.6 от Закона за регионалното развитие и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, трябва да се определят трима представители на общините от област Велико Търново в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране (РСР на СЦР). До момента, определени с Решение № 1 прието с протокол от заседание на ОСР от 28.10.2008 г., представители на общините в РСР са Сашо Топалов – кмет на община Елена, Георги Чакъров – кмет на община Полски Тръмбеш и Йордан Михтиев – кмет на община Горна Оряховица.

Доц. д-р Пенчо Пенчев призова членовете на съвета да номинират трима представители. Представителят на Общински съвет Велико Търново – г-н Тодор Тодоров, предложи Кмета на община Велико Търново г-н Даниел Димитров Панов, упълномощеният представител на Община Горна Оряховица – г-жа Деница Коева, предложи Кмета на община Горна Оряховица г-н Добромир Стойков Добрев, представителят на Общински съвет Павликени – г-н Дончо Дончев, предложи Кмета на община Сухиндол г-н Пламен Димитров Чернев, представителят на Общински съвет Елена – г-н Валентин Гуцов, предложи Кмета на община Елена г-н Дилян Стефанов Млъзев. Резултатите от провелото се гласуване са както следва:

 • За г-н Даниел Димитров Панов – 20 гласа;

 • За г-н Добромир Стойков Добрев – 16 гласа;

 • За г-н Пламен Димитров Чернев – 12 гласа;

 • За г-н Дилян Стефанов Млъзев – 11 гласа.Съобразно резултатите от гласуването за представители на общините от област Велико Търново в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране са определени г-н Даниел Димитров Панов, г-н Добромир Стойков Добрев и г-н Пламен Димитров Чернев.

Доц. д-р Пенчо Пенчев напомни, че на следващо заседание може да се обсъди възможността представителите на общините в РСР на СЦР да се определят на ротационен принцип за определен период от време.

По трета точка от дневния ред:


Доц. д-р Пенчо Пенчев заяви, че предвид настъпилите реорганизации и оптимизации в административните структури включени в съставите на създадените през 2010 г. постоянни областни комисии към ОСР ще бъде извършена процедура по неприсъствено приемане на решения за актуализация съставите на съответните комисии, за което в най-кратки срокове членовете на съвета ще получат необходимите съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие документи.

Доц. д-р Пенчо Пенчев запозна присъстващите, че на интернет страницата на Областен управител на област Велико Търново ще се публикува ежемесечен информационен бюлетин с възможности за финансиране на проектни предложения. Бюлетинът се изготвя от секретариата на РСР на СЦР и съдържа възможности за финансиране насочени към различни бенефициенти – училища, НПО и различни сдружения.

Доц. д-р Пенчо Пенчев отправи покана към членовете на съвета да присъстват на информационен ден на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” по процедури 2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, 1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”, 2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия””, който ще се състои на 02.12.2011 г. от 10 часа в сградата на Областна администрация – Велико Търново в зала 500. Доц. д-р Пенчо Пенчев заяви, че като цяло бенефициентите от област Велико Търново, имащи право да подават проектни предложения по ОПК, не участват активно за финансиране по отворените процедури на програмата, поради което размера на усвоените средства е незадоволителен.

Други изказвания не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Областния съвет за развитие на област Велико Търново бе закрито.

Неразделна част от настоящия протокол са съответно приетите в точка едно и две от дневния ред Решение № 1 и Решение № 2.


ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Решение

№ 1

прието с Протокол от 30.11.2011 г.


На основание Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие на област Велико Търново приема следното

РЕШЕНИЕ:

Актуализира състава на Областния съвет за развитие на област Велико Търново както следва:

Председател: Доц. д-р Пенчо Стоянов Пенчев – Областен управител на област с административен център гр. Велико Търново

Секретар: Красимир Ангелов Игнатов – Старши експерт в дирекция АКРРДС

Членове:Даниел Димитров Панов

Кмет на община Велико ТърновоДобромир Стойков Добрев

Кмет на община Горна ОряховицаДилян Стефанов Млъзев

Кмет на община ЕленаПенчо Василев Чанев

Кмет на община ЗлатарицаИвелина Хараламбиева Гецова

Кмет на община ЛясковецГеорги Александров Чакъров

Кмет на община Полски ТръмбешЕмануил Александров Манолов

Кмет на община ПавликениСтанислав Петров Благов

Кмет на община СвищовДетелина Кирилова Борисова

Кмет на община СтражицаПламен Димитров Чернев

Кмет на община СухиндолТодор Ангелов Тодоров

Представител на общински съвет Велико ТърновоОпределения на заседание на ОбС Г.Оряховица представител

Представител на общински съвет Горна ОряховицаВалентин Владимиров Гуцов

Представител на общински съвет ЕленаОпределения на заседание на ОбС Златарица представител

Представител на общински съвет ЗлатарицаДаниела Тодорова Арабаджиева

Представител на общински съвет ЛясковецЕмил Денчев Енчев

Представител на общински съвет Полски ТръмбешДончо Пенчев Дончев

Представител на общински съвет ПавликениСветлана Йорданова Георгиева

Представител на общински съвет СвищовИлиян Иванов Маринов

Представител на общински съвет СтражицаИвайло Здравков Отчев

Представител на общински съвет СухиндолДелегиран представител

Регионално сдружение на общини „Янтра”Десислава Янева

Регионален съвет на КНСБ – Велико ТърновоИван Стефанов Иванов

СРС “Подкрепа” – Велико ТърновоКирил Илиев

Търговско-промишлена палата – Велико ТърновоДелегиран представител

БСЧП “Възраждане” – Велико ТърновоОгнян Костадинов

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Велико Търново
Атанас Атанасов

Съюз за стопанска инициатива – Велико ТърновоМитко Господинов

Стопанска камара – Велико ТърновоОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Решение

№ 2

прието с Протокол от 30.11.2011 г.


На основание чл. 18, ал. 5 и ал. 6 от Закона за регионалното развитие Областният съвет за развитие на област Велико Търново приема следното

РЕШЕНИЕ:

Определя за представители на общините от област Велико Търново в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране:

  • г-н Даниел Димитров Панов – кмет на община Велико Търново;

  • г-н Добромир Стойков Добрев – кмет на община Горна Оряховица;

  • г-н Пламен Димитров Чернев – кмета на община Сухиндол.

Свързани:

Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Решение №119, протокол №11 от 22. 04. 2010Г., решение №148, протокол №12 от 13. 05. 2010Г., решение №440, протокол №31 от 25. 11....
Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
На общински съвет пловдив, изменена с решение №226, взето с протокол №11 от 11. 06. 2009Г., Решение №119, протокол №11 от 22. 04....
Протокол iconЗапове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
Протокол №15/23. 12. 2008 г., Решение №58, Протокол №5/08. 04. 2005 г., Решение №97, Протокол №6/30. 04. 2010 г и Решение №44, Протокол...
Протокол iconРешение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13.
Протокол №6/26. 01. 2012 г./Решение №61 по Протокол №8/07. 03. 2012 г.; Решение №86 по Протокол №9/11. 04. 2012 г.; Решение №110...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Протокол iconОбщина благоевград заповед
Протокол №7/07. 08. 2009г., Решение №91, Протокол №3/27. 03. 2009 г., Решение №332, Протокол №15/23. 12. 2008 г и Решение №316, Протокол...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №43 на пк по «Устройство на територията», Протокол №32 на пк по “Образование, култура, младежта и спорта”, Протокол №51...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №53 на пк по “Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, Протокол №34 на пк по “Образование, култура,...
Протокол iconНа територията на община бургас
Протокол №47/24 и 29. 03. 2011 г.; по т. 10, Протокол №51/21. 07. 2011 г.; изм с Решение №95/21. 01. 2012 г по адм д.№1377/2011 г...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Стопански дейности и екология”, Протокол №35 пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, Протокол №49 на пк по «Устройство на територията»,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом