От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница1/7
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер0.79 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/protokol_10.doc
  1   2   3   4   5   6   7П Р О Т О К О Л


10

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 19.06.2008 ГОД. ОТ 945 ЧАСА


На 19 юни 2008 г. в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 29 общински съветници. Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет е заведено с вх. № 614 от 19.06.2008 г. уведомление от общинския съвет Руфи Нури Мустафа за отсъствие от заседание на ОбС поради командировка в гр. София.

В началото на заседанието председателят на Общинския съвет връчи поздравителни адреси на състезателите и треньорката на Баскетболен клуб „Доростол” за спечелена титла републикански шампион по баскетбол за момичета до 12 години. След това връчи поздравителен адрес и подарък на общинския съветник Бирол Мехмед, който е имал рожден ден в периода от миналото заседание на ОбС до настоящето. Председателят направи проверка на кворума. Съгласно данните от системата за електронно гласуване от общо 33 общински съветници в залата присъстваха 29 и на основание в чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито. Председателят на Общинския съвет информира съветниците, че в канцеларията на ОбС е подадено заявление с вх. № 613 от 18.06.2008 г. от групите общински съветници „Нова Силистра” и „Социалдемократи” за прекратяване дейността на групите „Нова Силистра” и „Социалдемократи” и за сформиране на нова група с наименование „Обединение за Силистра” в състав, както следва:

* Председател: Валентин Атанасов Господинов

* Заместник-председател: Драга Петкова Неделчева

* Членове: Валентин Атанасов Господинов, Станислав Иванов Ковачев, Тодор Маринов Тодоров, Стоил Василев Стойчев, Стефан Райчев Иванов, Драга Петкова Неделчева, Иванка Господинова Ташева и Николета Димитрова Колева.

Председателят на Общинския съвет даде думата за предложения за промяна по предварителния дневен ред. Кметът на община Силистра инж. Иво Андонов направи предложение да се направи замяна на докладна записка „Финансово подпомагане участието на юноши от Карате-клуб «ШОТО» Силистра в VI международен лагер сбор, организиран от Центъра за Национална слава на Русия в Москва от 01.08. до 21.08.2008 г.” с нова със същото име, но с допълнено съдържание, както и към дневния ред да бъдат включени три нови докладни записки, както следва:

- „Кандидатстване за безлихвен кредит от ПУДООС, във връзка с осигуряване на финансови средства за кандидатстване на ОП ”Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос-1 от Кохезионния фонд (BG161PO005/ 08/ 1.30/01/01”;

- Обществен превоз на пътници с лек таксиметров автомобил;

- Връщане на Решение № 242 от 30.05.2008 г. на ОбС-Силистра.

Други предложения за промени в дневния ред не бяха направени. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на кмета. В електронната система за поименно гласуване възникнаха технически проблеми и до отстраняването им гласуването бе извършвано с вдигане на карти. С 28 гласа общо – 28 гласа „за”, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и петима отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

287ПРИЕМА предложението в дневния ред да бъдат включени по реда на предлагането им докладни записки, както следва:

- „Кандидатстване за безлихвен кредит от ПУДООС, във връзка с осигуряване на финансови средства за кандидатстване на ОП ”Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос-1 от Кохезионния фонд (BG161PO005/ 08/ 1.30/01/01”;

- Обществен превоз на пътници с лек таксиметров автомобил;

- Връщане на Решение № 242 от 30.05.2008 г. на ОбС-Силистра.


Председателят подложи на гласуване целият дневен ред заедно с направените промени. С 29 гласа общо – 29 гласа „за”, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и четирима отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

288


ПРИЕМА следния ДНЕВЕН РЕД:


1. Избор на поименен състав и ръководства на ПК

Внася: Председателят на Общински съвет;

2. Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра, регламентираща начина на информиране на населението за заседанията на постоянните комисии и заседанията на Общински съвет.

Внася: Председателят на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност”

3. Актуализация на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества /НУРУПСООЧКТД/.

Внася: Кметът на общината

4. Приемане на доклада на Балансовата комисия.

Внася: Кметът на общината

5. Утвърждаване на променена общинска транспортна схема и възлагане на превозите по линиите чрез конкурс.

Внася: Кметът на общината

6. Обществен превоз на пътници с автобуси.

Внася: Кметът на общината

7. Прекратяване на съсобственост между Община Силистра и частни собственици на имот в гр. Силистра чрез замяна с доплащане.

Внася: Кметът на общината

8. Прекратяване на съсобственост между Община Силистра и частни собственици на имот в гр. Силистра

Внася: Кметът на общината

9. Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2008 г.

Внася: Кметът на общината

10. Предоставяне за безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост на Регионален исторически музей – Силистра.

Внася: Кметът на общината

11. Доклад за изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2007 г. и приемане на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2008 г.

Внася: Кметът на общината

12. Разпореждане с незастроени имоти – частна общинска собственост в с. Айдемир чрез търг.

Внася: Кметът на общината

13. Проектна идея „Изграждане на рекреационна зона в Централна градска част в гр. Силистра”.

Внася: Кметът на общината

14. Разпореждане чрез търг с незастроени имоти-частна общинска собственост в гр. Силистра, върху които може да се учреди право на строеж.

Внася: Кметът на общината

15. Промяна на вида общинска собственост от публична в частна за част от имот-публична общинска собственост.

Внася: Кметът на общината

16. Разпореждане със застроен имот – частна общинска собственост (част от втори етаж на обект „Евробазар Силистра”).

Внася: Кметът на общината

17. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за магазин за хляб в сградата на читалището в с. Българка.

Внася: Кметът на общината

18. Състояние на Римска гробница и нуждата за дофинансиране на РИМ – Силистра.

Внася: Кметът на общината

19. Финансово подпомагане участието на юноши от Карате-клуб «ШОТО» Силистра в VI международен лагер сбор, организиран от Центъра за Национална слава на Русия в Москва от 01.08. до 21.08.2008 г.

Внася: Кметът на общината

20. Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет /Ерчин Берхун/

Внася: Кметът на общината

21. Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет /Кристиян Йорданов/

Внася: Кметът на общината

22. Участие на Община Силистра в Проект „Закупуване на оборудване за рециклиране на строителни отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година”.

Внася: Кметът на общината

23. Участие на Община Силистра в Проект „Изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране /сепариране/ на твърди битови отпадъци към Регионално депо – Силистра” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО005/08/2.30/01-03 по Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 година”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.

Внася: Кметът на общината

24. Участие на Община Силистра в Проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет” по открита процедура по Приоритетна ос 1 „Добро управление” Подприоритет 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация”, Бюджетна линия BG 051РО002/08/1.2-04.

Внася: Кметът на общината

25. Участие на Община Силистра в Проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет” по открита процедура по Приоритетна ос 1 „Добро управление” Подприоритет 1.4. „Администрацията – партньор на бизнеса”, Бюджетна линия BG 051РО002/08/1.2-02.

Внася: Кметът на общината

26. Увеличаване на общата численост на администрацията в Местни дейности.

Внасяне: Кметът на общината

27. Даване мандат за участие на представителя на Община Силистра в Общото събрание на „Сигаз” АД – Силистра.

Внася: Кметът на общината

28. Даване на съгласие за осигуряване на средства за финансиране на дейността на „Силистрагаз” ЕООД чрез банков кредит.

Внася: Кметът на общината

29. Кандидатстване за безлихвен кредит от ПУДООС, във връзка с осигуряване на финансови средства за кандидатстване на ОП ”Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос-1 от Кохезионния фонд (BG161PO005/ 08/ 1.30/01/01.

Внася: Кметът на общината

30. Обществен превоз на пътници с лек таксиметров автомобил.

Внася: Кметът на общината

31. Връщане на Решение № 242 от 30.05.2008 г. на ОбС-Силистра.

Внася: Кметът на общината

32. Изказвания, питания и становища на граждани.


По точка Първа от дневния ред - Избор на поименен състав и ръководства на ПК Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Ръководителят на групата съветници на БСП Георги Балушев направи предложение от името на групата, както следва: „На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра ИЗБИРА

 1. Златка Радушева за председател на ПК по бюджет и финанси

 2. Йордан Георгиев за председател на ПК по образование, наука и медийна политика

 3. Георги Атанасов за председател на ПК по култура, културно-историческо наследство, вероизповедания и именувания

 4. Борислав Борисов за зам.председател на ПК по здравоепазване, социална политика, младежта и спорта.”.


Общинският съветник Валентин Господинов направи уточнение, че и в предложената от вносителя докладна записка Георги Атанасов е предложен за председател на ПК по култура, културно-историческо наследство, вероизповедания и именувания. Общинският съветник Жеко Коев предложи първо да се гласува докладната записка, а след това предложението на г-н Балушев. Общинският съветник Иванка Ташева направи уточнение, че според Правилника за организацията и дейността на Общински съвет трябва да се гласува първо направеното в залата предложение, като подчерта, че предложението на г-н Балушев трябва да бъде гласувано точка по точка. В тази връзка председателят на ОбС подложи на гласуване точка първа от предложението на групата съветници от БСП. С 28 гласа общо – 9 гласа „за”, 14 гласа „против”, 5 гласа „въздържал се” и петима отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

289


НЕ ПРИЕМА предложението Златка Радушева да бъде избрана за председател на ПК по бюджет и финанси.


Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване точка втора от предложението на групата съветници от БСП. С 27 гласа общо – 9 гласа „за”, 14 гласа „против”, 4 гласа „въздържал се” и шестима отсъстващи Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

290


НЕ ПРИЕМА предложението Йордан Георгиев да бъде избран за председател на ПК по образование, наука и медийна политика.


Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване точка трета от предложението на групата съветници от БСП. С 28 гласа общо – 26 гласа „за”, нула гласа „против”, 2 гласа „въздържал се” и петима отсъстващи Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

291


ПРИЕМА предложението Георги Атанасов да бъде избран за председател на ПК по култура, културно-историческо наследство, вероизповедания и именувания.


Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване точка четвърта от предложението на групата съветници от БСП. С 28 гласа общо – 9 гласа „за”, седем гласа „против”, 12 гласа „въздържал се” и петима отсъстващи Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

292


НЕ ПРИЕМА предложението Борислав Борисов да бъде избран за заместник-председател на ПК по здравеопазване, социална политика, младежта и спорта.


Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване проекторешението по докладната записка. Общинският съветник Йордан Георгиев направи предложение състава на постоянните комисии в проекторешението да бъде гласуван поотделно за всяка комисия. Председателят на ОбС подложи на гласуване това предложение. С 29 гласа общо – 10 гласа „за”, 19 гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и четирима отсъстващи Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

293


НЕ ПРИЕМА предложението състава в проекторешението на постоянните комисии да бъде гласуван поотделно за всяка комисия.


По молба на техническия екип и супервайзорите председателят на Общинския съвет даде на основание чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра 10-минутна почивка за отстраняване на проблемите в електронната система за гласуване.

След почивката Председателят на Общинския съвет провери кворума, в залата присъстваха 20 общински съветници и заседанието продължи. Председателят подложи на гласуване предложените от вносителя проекторешения. С 24 гласа общо – 22 гласа „за” – Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Живко Димитров, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров и Тодорова Цонева, един глас „въздържал се” – Златка Радушева, един глас „против” – Аднан Реджебов, и деветима отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

294

І. ПК по бюджет и финанси:

 1. Бисерка Ангелова Костова

 2. Валентин Атанасов Господинов

 3. Драга Петкова Неделчева

 4. Елка Русева Петрова

 5. Златка Йорданова Радушева

 6. Ивелин Стефанов Георгиев

 7. Стефан Иванов Райчев


Председател: Ивелин Георгиев

Заместник-председател: Валентин Господинов


ІІ. ПК по здравеопазване и социална политика, децата, младежта и спорта


 1. Бисерка Ангелова Костова

 2. Борислав Николаев Борисов

 3. Владимир Анастасов Янков

 4. Георги Балушев Георгиев

 5. Мария Димитрова Димитрова

 6. Мирослав Ангелов Калинов

 7. Тодор Маринов Тодоров

 8. Тодора Димитрова Цонева


Председател: Владимир Атанасов Янков

Заместник-председател: Мирослав Калинов


ІІІ. ПК по икономическа и инвестиционна политика, опазване на околната среда, туризъм, селско, горско и водно стопанство


 1. Аднан Ремзиев Реджебов

 2. Бирол Ерол Мехмед

 3. Георги Павлов Гайдаров

 4. Драга Петкова Неделчева

 5. Желязко Димитров Коев

 6. Живко Колев Димов

 7. Златка Йорданова Радушева

 8. Ивелин Стефанов Георгиев

 9. Керанка Вълчева Иванова

 10. Николета Димитрова Колева

 11. Стефан Господинов Господинов


Председател: Живко Колев Димов

Заместник-председател: Керанка Вълчева Иванова


ІV. ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, жилищна политика


 1. Бирол Ерол Мехмед

 2. Валентин Атанасов Господинов

 3. Георги Балушев Георгиев

 4. Георги Павлов Гайдаров

 5. Елка Русева Петрова

 6. Жеко Великов Коев

 7. Желязко Димитров Коев

 8. Живко Колев Димов

 9. Ивайло Николаев Йорданов

 10. Иванка Господинова Ташева

 11. Йордан Тодоров Георгиев

 12. Мария Димитрова Димитрова

 13. Мирослав Ангелов Калинов

 14. Николета Димитрова Колева

 15. Пепа Денева Георгиева

 16. Руфи Нури Мустафа

 17. Станислав Иванов Ковачев

 18. Стефан Господинов Господинов

 19. Стефан Райчев Иванов

 20. Стоил Василев Стойчев

 21. Тодор Маринов Тодоров


Председател: Тодор Маринов Тодоров

Заместник-председател: Иванка Господинова Ташева

V. ПК по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията

 1. Аднан Ремзиев Реджебов

 2. Елка Русева Петрова

 3. Жеко Великов Коев

 4. Иванка Господинова Ташева

 5. Ивелин Стефанов Георгиев

 6. Йордан Тодоров Георгиев

 7. Керанка Вълчева Иванова

 8. Николета Димитрова Колева

 9. Пепа Денева Георгиева

 10. Петко Драганов Добрев

 11. Тодора Димитрова Цонева


Председател: Тодора Димитрова Цонева

Заместник-председател: Николета Димитрова Колева

VІ. ПК по образование, наука и медийна политика

1. Бисерка Ангелова Костова

2. Георги Балушев Георгиев

3. Георги Георгиев Атанасов

4. Драга Петкова Неделчева

5. Йордан Тодоров Георгиев

6. Петко Драганов Добрев

7. Стефан Иванов Райчев


Председател: Драга Петкова Неделчева

Заместник-председател: Бисерка Ангелова Костова

VІІ. ПК по култура, културно-историческо наследство, вероизповедание и именувания

 1. Бирол Ерол Мехмед

 2. Борислав Николаев Борисов

 3. Владимир Анастасов Янков

 4. Георги Георгиев Атанасов

 5. Петко Драганов Добрев

 6. Руфи Нури Мустафа

 7. Тодора Димитрова Цонева


Председател: Георги Георгиев Атанасов

Заместник-председател: Петко Драганов Добрев

VІІІ. ПК по устройство на територията и транспорт

 1. Валентин Атанасов Господинов

 2. Георги Георгиев Атанасов

 3. Георги Павлов Гайдаров

 4. Жеко Великов Коев

 5. Желязко Димитров Коев

 6. Живко Колев Димов

 7. Златка Йорданова Радушева

 8. Ивайло Николаев Йорданов

 9. Иванка Господинова Ташева

 10. Керанка Вълчева Иванова

 11. Мирослав Ангелов Калинов

 12. Пепа Денева Георгиева

 13. Руфи Нури Мустафа

 14. Станислав Иванов Ковачев

 15. Стефан Господинов Господинов

 16. Стоил Василев Стойчев

 17. Тодор Маринов Тодоров


Председател: Георги Павлов Гайдаров

Заместник-председател: Желязко Димитров Коев

ІХ. ПК по регионално и международно сътрудничество, програми и проекти

 1. Аднан Ремзиев Реджебов

 2. Борислав Николаев Борисов

 3. Владимир Анастасов Янков

 4. Ивайло Николаев Йорданов

 5. Мария Димитрова Димитрова

 6. Станислав Иванов Ковачев

 7. Стоил Василев Стойчев


Председател: Стоил Василев Стойчев

Заместник-председател: Мария Димитрова Димитрова


По точка Втора от дневния ред - Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра, регламентираща начина на информиране на населението за заседанията на постоянните комисии и заседанията на Общински съвет Председателят на Общинския съвет даде думата за мнения, предложения и становища. Председателят на ПК „Икономическа и инвестиционна политика” изрази положителното становище на комисията. Председателят на ПК „Здравеопазване и социална политика” Владимир Янков изрази мнението на комисията, че всеки общински съветник трябва гласува по съвест. Председателят на ПК „Граждански права, молби, жалби и борба с корупцията” Тодора Цонева направи предложение от името на комисията в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в чл. 91, ал. 1 да се допълни следния текст: „Протоколът от всяко заседание да се публикува на официалната интернет страница в седемдневен срок”. Други предложения не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване предложението на ПК „Граждански права, молби, жалби и борба с корупцията”. С 27 гласа общо – 25 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, два гласа „въздържал се” – Жеко Коев и Мирослав Калинов, и шестима отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

295


ПРИЕМА предложението в чл. 91, ал. 1 да се допълни следния текст: „Протоколът от всяко заседание да се публикува на официалната интернет страница в седемдневен срок”.


Председателят подложи на гласуване цялата докладна записка заедно с направените допълнения. С 26 гласа общо – 26 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и шестима отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

296


На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА приема следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра:

 1. В чл. 51 ал. 3 в края на изречението заменя съюза „или” с „и”.


Новият текст гласи: „ 3 дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и на официалната Интернет страница на общината.”


2. В чл. 54 ал. 2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя текст: „ като ги уведоми по реда на чл. 51 ал. 2 и ал. 3.”


Новият текста гласи : „ Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие и изказвания на граждани, представители на неправителствени организации и медии, „ като ги уведоми по реда на чл. 51 ал. 2 и ал. 3.”


3. В чл. 67 ал. 1 се добавя изречението: „ Материалите се публикуват и на официалната интернет страница на Общината.”


Новият текст гласи : „ Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, в 7 дневен срок преди неговото провеждане. Материалите се публикуват и на официалната интернет страница на Общината.”


4. В чл. 91, ал. 1 да се допълни следния текст: „Протоколът от всяко заседание да се публикува на официалната интернет страница в седемдневен срок”.


По точка Трета от дневния ред - Актуализация на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества /НУРУПСООЧКТД/ Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Икономическа и инвестиционна политика” Живко Димов направи предложение от името на комисията да се отложи докладната записка до приключване работата на Временната комисия, избрана и утвърдена на предходната сесия на Общински съвет – Силистра. Общинският съветник Георги Гайдаров направи пояснение, че Временната комисия все още не е завършила работата си и това обезсмисля вземането на каквито и да е решения по настоящата докладна записка. Общинският съветник Николета Колева направи още едно уточнение, че на 13 юни 2008 г. в ДВ е излязла промяната в Закона за общинската собственост, която подробно регламентира различни моменти, засегнати в докладната записка. Тя подкрепи становището на ПК „Икономическа и инвестиционна политика” за отлагане на докладната записка с цел Общинската администрация да има време да направи новата актуализация на НУРУПСООЧКТД. Други мнения не бяха изразени. Председателят подложи на гласуване предложението на ПК „Икономическа и инвестиционна политика” за отлагане на докладната записка. С 27 гласа общо – 27 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и шестима отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

297

ОТЛАГА докладна записка Актуализация на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества /НУРУПСООЧКТД/ за разглеждане на следващо заседание.


По точка Четвърта от дневния ред - Приемане на доклада на Балансовата комисия Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол” Тодор Тодоров изрази положителното становище на комисията. Председателят на ПК „Бюджет и финанси” Златка Радушева изрази положителното становище на комисията. Други мнения и становища не бяха изразени. Председателят подложи на гласуване докладната записка. С 25 гласа общо – 25 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Златка Радушева, Иванка Ташева, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и осем отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

298
І. ”Синева” ЕООД

1. На основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества приема годишния финансов отчет и баланса на “Синева” ЕООД за 2007 г.

2. На основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества освобождава от отговорност за периода на управление за финансовата 2007 г. управителят на “Синева” ЕООД – инж. Пеньо Пенев.

3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 13, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества паричните средства от печалбата за 2007 г. в размер на 5 хил. лв. да останат в дружеството и реинвестират за обновление на автопарка.

ІІ. “Диагностично-консултативен център 1 Силистра” ЕООД


1. На основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала в търговските дружества приема годишния финансов отчет и баланса на “Диагностично-консултативен център 1 Силистра” ЕООД за 2007 г.

2. На основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината върху общинската част от капитала в търговските дружества освобождава от отговорност за периода на управление за финансовата 2007 г. управителят на “Диагностично-консултативен център 1 Силистра” ЕООД – д-р Вилияна Цончева.

3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон загубата от 13 хил. лв. за 2007 г. да се приспадне от печалбата на дружеството за бъдещ период.

ІІІ. “Силистрагаз 2004” ЕООД


1. На основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината върху общинската част от капитала в търговските дружества приема годишния финансов отчет и баланса на “Силистрагаз 2004” ЕООД за 2007 г.

2. На основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината върху общинската част от капитала в търговските дружества освобождава от отговорност за периода на управление за финансовата 2007 г. управителят на “Силистрагаз 2004” ЕООД – инж. Емил Гойчев.

3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 13, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината върху общинската част от капитала в търговските дружества максимално допустимият % дивидент от паричните средства от печалбата за 2007 г. в размер на 16 хил. лв. да се изплати на Община Силистра.


По точка Пета от дневния ред - Утвърждаване на променена общинска транспортна схема и възлагане на превозите по линиите чрез конкурс Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Общинският съветник Пепа Денева направи от името на ПК „Устройство на територията и транспорт” следните предложения:

І. Точка 6 от проекта за решения да стане точка 7, а точка 6 да гласи: „Възлага на кмета на община Силистра да включи в дестинациите от 12 до 16 позиция: преминаване на автобусите през с. Богорово и спиране на обозначената спирка в селото”.

ІІ. Точка 3 от проекта за решения, която третира възлагане на изпълнение на линии и курсове от транспортната схема без конкурс, да отпадне.

ІІІ. Създава нова точка със следния текст: По маршрутното разписание на автобусна линия № 25 предлага промяна на час на тръгване, както следва:

„Курса от 08,15 ч. от гр. Силистра да се извръшва от 11,30 ч.”.

Първият курс от 06,00 от гр. Силистра да обслужва и с. Бабук, с. Майор Ценович и с. Казимир, за да се компенсира промяната в 08,15 ч.

ІV. В раздела „Критерии и показатели за комплексна оценка и класиране”

 • В точка 1 „Резерв от превозни средства” да отпадне показател „равен”.

 • В точка 8 „Екологичност на превозните средства” да отпадне предложението „Без евросертификати” и да се включат нови категории с точки, както следва:

 • евро 3 – 15 точки

 • евро 2 – 10 точки

 • евро 1 – 5 точки

 • В точка 10 „Допълнителни услуги в превозните средства” да остане само показателя „климатик”, а останалите на позиции 2, 3, 4 и 5 да отпаднат.

V. Да се промени „коефициента на тежест” от % на коефициент, т.е. вместо 5 % да се изписва 0,5.


Общинският съветник Николета Колева направи предложение за техническа корекция в т. 4 „Място на данъчна регистрация на лицето ....” на стр. 10 от докладната записка – вместо Териториална данъчна дирекция да се запише ТД на НАП.

Общинският съветник Златка Радушева изрази мнение, че докладната записка не е пълна, като в нея се смесват понятията „критерии” и „изисквания” и уточни, че на заседанието на ПК тя е посочила какви трябва да бъдат изискванията, както и че не е изяснен въпроса с превозването на трудноподвижните деца. Г-жа Радушева направи предложение докладната записка да бъде отложена за разглеждане на следващо заседание до уточняване на неяснотите по нея. Председателят на Общинския съвет постави на гласуване предложенията по реда на постъпването им. Първо по ред бе гласувано предложението на ПК „Устройство на територията и транспорт”. С 26 гласа общо – 22 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Живко Димов, Иванка Ташева, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, четири гласа „въздържал се” - Борислав Борисов, Георги Балушев, Елка Петрова и Златка Радушева, и седем отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

299


ПРИЕМА предложението за следните промени в проекторешенията по докладната записка:

І. Точка 6 от проекта за решения да стане точка 7, а точка 6 да гласи: „Възлага на кмета на община Силистра да включи в дестинациите от 12 до 16 позиция: преминаване на автобусите през с. Богорово и спиране на обозначената спирка в селото”.

ІІ. Точка 3 от проекта за решения, която третира възлагане на изпълнение на линии и курсове от транспортната схема без конкурс, да отпадне.

ІІІ. Създава нова точка със следния текст: По маршрутното разписание на автобусна линия № 25 предлага промяна на час на тръгване, както следва:

„Курсът от 08,15 ч. от гр. Силистра да се извършва от 11,30 ч.”.

Първият курс от 06,00 от гр. Силистра да обслужва и с. Бабук, с. Майор Ценович и с. Казимир, за да се компенсира промяната в 08,15 ч.

ІV. В раздела „Критерии и показатели за комплексна оценка и класиране”

 • В точка 1 „Резерв от превозни средства” да отпадне показател „равен”.

 • В точка 8 „Екологичност на превозните средства” да отпадне предложението „Без евросертификати” и да се включат нови категории с точки, както следва:

 • евро 3 – 15 точки

 • евро 2 – 10 точки

 • евро 1 – 5 точки

 • В точка 10 „Допълнителни услуги в превозните средства” да остане само показателя „климатик”, а останалите на позиции 2, 3, 4 и 5 да отпаднат.

V. Да се промени „коефициента на тежест” от % на коефициент, т.е. вместо 5 % да се изписва 0,05.


Председателят подложи на гласуване предложението на общинския съветник Златка Радушева за отлагане на докладната записка за следващо заседание. С 25 гласа общо – 5 гласа „за” – Борислав Борисов, Георги Балушев, Драга Неделчева, Елка Петрова, Златка Радушева, девет гласа „против” – Александър Сабанов, Жеко Коев, Живко Димов, Иванка Ташева, Николета Колева, Петко Добрев, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, единадесет гласа „въздържал се” – Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Гайдаров, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Пепа Георгиева, Стефан Господинов, Тодора Цонева, и осем отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

300


НЕ ПРИЕМА предложението докладната записка да се отложи за разглеждане на следващо заседание.


Председателят постави на гласуване докладната записка заедно с направените промени. С 26 гласа общо – 16 гласа „за” – Александър Сабанов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Гайдаров, Жеко Коев, Живко Димов, Иванка Ташева, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Петко Добрев, Стефан Господинов, Стефан Иванов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, два гласа „против” – Елка Петрова и Златка Радушева, осем гласа „въздържал се” – Аднан Реджебов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Георги Балушев, Драга Неделчева, Керанка Иванова, Пепа Георгиева, и седем отсъстващи Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

301


 1. На основание чл. 20 ал. 1 от Закона за автомобилните превози утвърждава три нови автобусни спирки: сп.“Капитан Кръстев” намираща се по ул.”Капитан Кръстев” ( в изградения джоб ) – в права и обратна посока ; сп.”Оливия” намираща се по ул.”7-ми септември” ( в близост до фирма “Оливия” ) – в права и обратна посока ; сп.”Валентина” – в права посока, намираща се по ул.”Симеон Велики” в близост до бившия магазин Валентина.

2. По маршрутното разписание на автобусна линия № 25 ПРОМЕНЯ час на тръгване, както следва:

„Курсът от 08,15 ч. от гр. Силистра да се извършва от 11,30 ч.”.

Първият курс от 06,00 от гр. Силистра да обслужва и с. Бабук, с. Майор Ценович и с. Казимир, за да се компенсира промяната в 08,15 ч.

3. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от МТ ( ДВ, бр. 32 от 29 март 2002 г., ) утвърждава променената транспортна схема на община Силистра за неопределен срок.

4. На основание чл. 17, ал. ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от МТ ( ДВ, бр. 32 от 29 март 2002 г. ), задължава Кмета на Общината да организира, издаде заповед за откриване и проведе конкурс за възлагане на превозите от утвърдените общинска, областна, квота община Силистра и републиканска транспортни схеми, квота община Силистра в срок до 31.08.2008 г.
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом