Доклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година
ИмеДоклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер73.22 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.investor.bg/files/bulletin/18085327b86002fc604c323b9a07f997.doc
Премиер Фонд АДСИЦ Варна

ПРОТОКОЛ

за проведено

Общо събрание на акционерите на на търговско дружество "Премиер Фонд" АДСИЦ

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Парчевич" 9

Място на провеждане гр. Варна, хотел "Аква", ул.Девня 12а;

Време на провеждане: дата 26 юни 2008 г.

начален час 11,00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 27.03.2008 год. и поканата е публикувана в Търговския регистър на 23 май 2008 година и в ежедневника в. "Дневник от 23.05.2008г.

Събранието е свикано при ДНЕВЕН РЕД:

 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 година.

 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година.

 3. Доклад на експерт-счетоводителя.

 4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите.

 1. Избор на регистриран одитор. Проекторешение - СД предлага за
  регистриран одитор, който да провери финансовия отчет на дружеството за
  2008 година Мариета Александрова Манолова

 2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през
  2007 година.

 3. Решение за разпределение на финансовия резултат. Проекторешение -
  съгласно ЗДСИЦ финансовият резултат от дейността през 2007 година не
  подлежи на разпределение, тъй като представлява печалба, формирана от
  преоценка на активи.

Начало на регистрация 10.00 ч., край на регистрацията - 10.55 ч.

Събранието се откри в 11.00 ч. от Борислав Найденов - изпълнителен директор на

дружеството.

Изпълнителният директор обяви:

- регистрирани за участие - акционери, притежаващи 342 457 /триста четиридесет и две хиляди четиристотин петдесет и седем/ акции от капитала на дружеството, представляващи 52,69% от гласовете, с което е налице кворум над 50% от капитала за откриване и провеждане на Общото събрание.

Присъствали членове на Съвета на директорите: Борислав Любомиров Найденов; Милчо Петков Близнаков;

- Валентин Вълев;

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали и по откриване на събранието не бяха направени.

Г-н Близнаков предложи за председател на събранието да бъде избран Борислав Найденов.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

-"за" - 342 457 гласа;

- "против" - няма;

въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:

Избира за Председател на Общото събрание г-н Борислав Найденов.

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува ан блок за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

 • "За" - 342 457 гласа;

 • "Против" - няма

въз основа на което Общото събрание прие следното

Решение:

Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по

направените предложения "ан блок " за всички длъжности.

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани: За секретар на събранието: Светла Иванова Иванова За Преброител:

Венцислава Даскалова

За Протоколист:

Красимира Костадинова Найденова

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събранието се гласува както следва:

- "За" - 342 457 гласа;

"против" - няма

въз основа на което Общото събрание прие следното Решение:

Избира :

 1. За секретар на събранието: Светла Иванова Иванова

 2. За преброител : Венцислава Даскалова

 3. За протоколист: Красимира Костадинова Найденова

Председателят обяви участието на акционери в събранието чрез пълномощници:

Едуард Валентинов Зайончковски, представен от Красимира Костадинова Найденова

Председателят обяви ДНЕВНИЯ РЕД:

 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 година.

 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година.

 3. Доклад на експерт-счетоводителя.

 4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите.

 1. Избор на регистриран одитор. Проекторешение - СД предлага за
  регистриран одитор, който да провери финансовия отчет на дружеството за
  2008 година Мариета Александрова Манолова

 2. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през
  2007 година.

 3. Решение за разпределение на финансовия резултат. Проекторешение -
  съгласно ЗДСИЦ финансовият резултат от дейността през 2007 година не
  подлежи на разпределение, тъй като представлява печалба, формирана от
  преоценка на активи.

Председателят на общото събрание обяви, че предварително обявеният дневен ред не е допълван по реда на чл. 223 а от Търговския закон и не може да бъде променен, тъй като на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на дружеството.

Председателят направи предложение - решенията да се гласуват по реда на тяхното постъпване и ан блок по предложенията за съдържание на решението, само със "за" и "против", без "въздържали се".

Дружи предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "За" - 342 457 гласа;

"против" - няма,

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение по процедурата за гласуване:

Решенията по дневния ред да се гласуват по реда на тяхното постъпване и ан блок по предложенията за съдържание на решението, само със "за" и "против", без "въздържали се".

Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

Разгледа се т.1.

Доклад на СД за дейността на дружеството през 2007 година.

Отчетът бе представен от г-н Борислав Найденов - изпълнителен директор, не бяха изказани мнения от присъстващите.

Разгледа се т.2.

Председателят обяви проекта за решение:

"Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема

годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2007 г."

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "За" - 342 457 гласа;

"против" - няма,

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема

годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2007 год.

Разгледа се т.З.

Доклад на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет на

дружеството за 2007 год.

Отчетът бе представен от г-н Борислав Найденов, който прочете доклада на одитора, проверил годишния финансов отчет на дружеството.

Председателят обяви проекта за решение:

"Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год."

За предложението се гласува както следва:

- "За" - 342 457 гласа;

"против" - няма

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

Разгледа се т.4.

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите - отчетът бе представен от Директора за връзки с инвеститорите Светла Иванова.

Разгледа се т.5. - Избор на регистриран одитор.

Председателят обяви проекта за решение - СД предлага за регистриран одитор, който да провери финансовия отчет на дружеството за 2008 година да бъде избрана Мариета Александрова Манолова.

За предложението се гласува както следва:

- "За" - 342 457 гласа;

"против" - няма

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ приема предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да провери финансовия отчет на дружеството за 2008 година да бъде избрана Мариета Александрова Манолова - регистриран одитор № 306.

Разгледа се т.6

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2007 година.

Председателят обяви проекта за решение:

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2007 година."

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "За" - 342 457 гласа;

"против" - няма

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "Премиер Фонд" АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите

на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2007 година.

Разгледа се т.7 - Решение за разпределение на финансовия резултат

Председателят представи проекта за решение : съгласно ЗДСИЦ финансовият резултат от дейността през 2007 година не подлежи на разпределение, тъй като представлява печалба, формирана от преоценка на активи и предложението на СД е да не се разпределя дивидент.

За предложението на Съвета на директорите се гласува както следва:
- "За" - 342 457 гласа;

"против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното Решение:

Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата, формирана през 2007 година.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 11,45 часа.
Председател

на Общото събрание:

Венцислава Даскалова

Секретар

на Общото събраниеСветла Иванова


Протоколист :


Красимира Найденова
Свързани:

Доклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година iconДоклад за дейността
Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Доклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година iconДоклад за дейността на "химимпорт"
Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Доклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година iconДоклад на сд за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение ос приема Годишния доклад на сд за дейността на дружеството през 2008 г
Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 10. 03. 2009 год и поканата е публикувана...
Доклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година iconДоклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година
Дружеството е регистрирано в Република България, като акционерно дружество, чийто акции се търгуват на Българска фондова борса. Основната...
Доклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година iconОдиторски доклад
Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Доклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година iconБалкан ад, гр. Ловеч междинен консолидиран доклад за дейността през трето тримесечие на 2007 година
На 23. 08. 2007 година чрез системата екстри е представен Консолидиран отчет на дружеството за трето тримесечие на 2007 г
Доклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година iconПредложения за проекто-решения и материали към тях за годишното Общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" ад насрочено на 22. 06. 2012 год
Проект за решение ос приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане годишния консолидиран...
Доклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година iconДоклад за дейността на Дружеството за 2007 година
По т. 2 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година iconДоклад за дейността на Индустриален капитал-холдинг ад
Постигнатите резултати позволиха през 2007 година капиталът на дружеството да се увеличи със собствени средства от неразпределена...
Доклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година iconГодишен доклад за дейността
Настоящият Годишен доклад за дейността на Групата представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом