От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница3/3
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер423.15 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/protokol_6.doc
1   2   3

1.2.1.3. От местни приходи за дофинансиране на делегирани държавни дейности – 427 460 лв. в т.ч.

  • преходен остатък за 2007 г. за дофинансиране на дейност 322 „Общообразователни училища”, със собствените им приходи – 2 160 лв..

1.2.2. За местни дейности в размер на 12 124 057 лв.; в т.ч.

  • преходен остатък от местни приходи за 2007 г.– 339 512 лв., разпределен както следва:

 • приходи от неусвоени средства от дарение по проектите “Коменски” на ЕГ “П.К.Яворов” – 13 110 лв. - дейност 388 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина”;

 • неусвоена сума за снегопочистване - 7 561 лв. - дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”;

 • неусвоена сума за мероприятия, свързани с дезинсекция на комари – 48 170 лв. – дейност 898 „Други дейности по икономиката”;

 • целева субсидия за капиталови разходи по ФО 95-00-333/21.12.07 г. – 69 895 лв. за ремонт улица „Капитан Кръстев” - дейност 618 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина”;

 • за съфинансиране по проекти – 139 411 лв. - дейност 618 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина”;

 • по договор с МРРБ – 48 325 лв. - в дейност 758 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина”;

 • приходи от валутната сметка – 13 040 лв. за изготвяне на идеен и технически проект на „Западната част на Дунавски парк” по проект ПЧП в дейност 618 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина”;

  • Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 300 000 лв. за местни дейности.

1.3 Капиталови разходи в размер на 1 608 360 лв., в т.ч. поименно разпределение на целевата субсидия в размер 590 000 лв. по обекти, съгласно приложен поименен списък Приложение № 3.

2. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел – за Драматичен театър „Сава Доброплодни” гр.Силистра - 100 000 лв.

3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

3.2. Представителни разходи в размер на 75 000 лв., в т.ч. за общински съвет – 25 000 лв.;

3.3. Режийни разноски в размер на 2,60 лв. на ученик, за ученическо-столово хранене от спортните паралелки към Общинско спортно училище – гр. Силистра. Осигурените средства да се отразят във ф-я “Образование”- местна дейност “Столове”;

3.4. Помощи по Решение на Общински съвет – 32 000 лв., в т.ч. помощи за погребения – 2 000 лв.

3.5. На основание чл.31, ал.1 от ПМС № 15 от 2008 г. определя разходите за погребения за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер от 205,20 лв. с ДДС за едно погребение, в т.ч. за ковчег – 49.50 лв.

3.6. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 от ПМС № 15 от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски, както следва:

 • Главен специалист “Гробищни паркове” 1бр.;

 • Специалист “Гробищен регистър” 2 бр;

 • Изпълнител “Работник гробищни дейности” 4 бр;

 • Каменоделци 2 бр.

3.7. Утвърждава списък на учителите, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата им и обратно при спазване на следните две условия :

 • Работното място / училище, детска градина, полудневна група/ е различно от местоживеенето на учителя;

 • В населеното място, където е седалището на училището или детската градина не живеят учители със специалност и квалификация, изискващи се за заемане на съответните длъжности, съгласно Приложение № 4 и размера на средствата в рамките на нормативно установените, но не по – ниски от 85 % от действителните разходи.

4. Приема числеността на персонала: общо – 1 671.5 бр., в т.ч

4.1. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 271,9 бр. щатна численост и във връзка с чл. 11а от ПМС № 7/ДВ бр.10/-1.02.2008/ и измененията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за компенсиране на доходите от въвеждането на плоския данък утвърждава средни месечни брутни заплати на едно лице от персонала считано от 01.01.2008 г., както следва:

 • Функция 3 “Образование”

- За дейност 337 “Извънучилищни дейности” – щатна численост 27,9 бр. и

СрМБрРЗ – 492,60 лв.;

- За дейност 389 “Други дейности по образованието” - щатна численост 11 бр.

и СрМБрРЗ – 397,50 лв.;

 • Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

- За дейност 524 “Домашен социален патронаж” - щатна численост 35 бр. и

СрМБрРЗ – 332,56 лв.;

 • Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

- За дейност 619 “ДД по жилищно строителство и благоустройство и РР” - щатна численост 30 бр. и СрМБрРЗ – 372,65 лв.;

- За ОбП “Жилфонд” - щатна численост 27 бр. и СрМБрРЗ – 343,67 лв.;

- За ОбП “РД за ТБО” – щатна численост 26 бр. и СрМБрРЗ – 367,22 лв;

Във връзка с по-ефективното отчитане на бюджетни средства от местна дейност 623 “Чистота” се прехвърлят натуралните и стойностите показатели в местната дейност 619 “Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”, в рамките на числеността и средствата за възнаграждения и осигуровки към тях считано от 01.01.2008 г., както следва:

 • намалява нещатната численост в дейност 623, функция 6, група 22 с 24 бройки

за Силистра – 19, 5 бр., Айдемир – 3,5 бр., Калипетрово – 1 бр.;

 • увеличава нещатната численост в дейност 619, функция 6, група 12 с

24 бройки нещатен персонал със същото разпределение;

 • Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни дейности”

 • За група “Култура”- щатна численост 37 бр. и СрМБрРЗ – 344,91 лв;

 • За ОбП “Обреди” - щатна численост 21 бр. и СрМБрРЗ – 349,01 лв;

 • Функция 8 “ Икономически дейности и услуги”

- За “ОбП “Общински пазари и паркинги” - щатна численост 10бр.

и СрМБрРЗ – 352,66 лв;

- За дейност 898 - щатна численост 11 бр. и СрМБрРЗ – 369,45 лв;

- За отдел “Сигурност и опазване на обществения ред” – 36 бр.

и СрМбрРЗ – 329,89 лв.

4.2. ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ

 • Функция 1 “Общи държавни служби” за дейност “Общинска

администрация” – 25 щатни бройки и СрМБрРЗ – 474,91 лв. и увеличава, считано от 01.07.2008 г. щатната численост с 16 бр.

4.3. ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 776.5 щатна численост

В изпълнение на чл. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ПМС № 7/ДВ бр.10/-1.02.2008/ за определяне на числеността на персонала и средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала за детските градини и обслужващите звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети, като и за персонала за делегираните от държавата дейности в специалзираните институции и социални услуги в общността с определени единни разходни стандарти утвърждава средни месечни брутни заплати на едно лице от персонала и численост считано от 01.01.2008 г., както следва:

 • Функция 3 “Образование “

Дейност 311 “ЦДГ и ОДЗ” – 245, 50 бр. щатна численост

и СрМБрРЗ – 423,24 лв;

 • Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 171 бр. щатна численост, както следва:

 • За специалзираните институци за социални услуги и социални услуги в общността – 146 бр. щатна численост и СрМБрРЗ – 375,04 лв;

 • За Дом за деца – 25 бр. щатна численост и СрМБрРЗ – 372,04 лв;

4.4. ОБЩИНСКА АДМНИСТРАЦИЯ

В изпълнение на § 23, ал. 1 от ЗДБРБ за намаляване с не по-малко от 12 на сто числеността на персонала за делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” определя:

- численост на персонала за дейност 122 “Общинска администрация” към 01.01.2008 г. – 147 бр. щатни бройки;

- численост на персонала за дейност 122 “Общинска администрация” към 01.07.2008 г. – 131 бр. щатни бройки;

5. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове, съгласно /Приложение № 5. /В съответствие с прил. № 10 към &41 от ЗДБРБ за 2008 г./ по прихода – 270 340 лв. и по разхода – 270 340 лв.

6. Приема финансовите сметки на общинските предприятия, съгласно Приложение № 6.

7. Определя, съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД:

- Годишния размер на плащанията по общинския дълг (чл.12, ал.1 ЗОД) да не е по вече от 2 897 940 лв.;

- Номиналът на издаваните общински гаранции не може да надвишава (чл.12, ал.2 ЗОД) – 579 588 лв.

8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. Месечния план да се счита за равен на една трета от тримесечния план.


9. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:

9.1. “местни” дейности текущо да се ползват временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината.

9.2. делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане (по реда на §32, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

9.3. разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

10. Възлага на кмета на общината :

10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити;

10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Система за финансово управление и контрол;

10.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

10.4. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

11. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл.27 от ЗОБ/:

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.2.

11.4 Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

11.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

11.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства да реализиране на определените годишни цели на общината.

12. Приема просрочените задължения към 31.12.2007 г. на стойност 605 752 лв. да се разплатят от бюджета за 2008 г. и размера на просрочените вземания – 288 011 лв. да бъдат събрани през бюджетната година.

13. Утвърждава прилагането на системата на делегирани бюджети, считано от 01.01.2008г. във всички общински училища и общежитие както следва - ЕГ "П. Яворов" – Силистра, ПМГ "Св. Кл. Охридски" – Силистра, СОУ "Н. Й. Вапцаров" – Силистра, СОУ "Ю. Гагарин" – Силистра, ОУ "Отец Паисий" – Силистра, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – Силистра, ОУ "Иван Вазов" – Силистра, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – Калипетрово, ОУ "Хр. Ботев" – Айдемир, ОУ " Св. Кл. Охридски" – Иширково, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – Брадвари, ОСУ „Дръстър” – Силистра и ООС "Младост" – Силистра.

14. Задължава Кмета да представи общинският бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в законоустановения срок.

15. Във връзка с Решение № 20 от 21.01.2008г. на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, приема считано от 01.01.2008 г. преструктуриране на дейностите по счетоводно обслужване и на психолога към функция „Образование”.

 1. Дейността по счетоводното обслужване на шестте градски детски градини да бъде прехвърлена от Други дейности по образование в делегираната от държавата дейност „Целодневни детски градини”, съответно към ЦДГ „Добруджа”, гр.Силистра и ЦДГ „Иглика” гр.Силистра. Трудовите правоотношения с персонала да се уредят по чл.123, ал.1, т.4 от Кодекса на труда;

 2. Дейността на психолога, който обслужва всички общински учебни заведения, да бъде прехвърлена от Други дейности по образование в делегираната от държавата дейност „Общообразователни училища”, съответно в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра. Трудовите правоотношения с персонала да се уредят по чл.123, ал.1, т.4 от Кодекса на труда;

 3. Дейността по счетоводното обслужване на ЦУТНТ, УСШ и НАО да бъде прехвърлена от Други дейности по образование в дейност „Извънучилищни дейности”, съответно в УСШ, а счетоводното обслужване на ЦРД да бъде прехвърлено от Общообразователни училища /СОУ „Ю. Гагарин”/ към ЦРД. Трудовите правоотношения с персонала да се уредят по чл.123, ал.1, т.4 от Кодекса на труда;

 4. Закриване на три щатни бройки численост на персонала към дейност 311 - Целодневни детски градини – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други и преминаването им към делегираната от държавата дейност 311 - Целодневни детски градини.


* * *

В съответствие с чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра Председателят на Общинския съвет даде 30-минутна почивка.

* * *

След почивката Председателят на Общинския съвет провери кворума, в залата присъстваха 27 общински съветници и заседанието продължи.

По точка Седма от Дневния ред - Одобряване на план - сметка за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Силистра Председателят на Общинския съвет даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Бюджет и финанси” Златка Радушева изрази положителното становище на комисията. Други мнения и становища не бяха изразени. Председателят даде ход на гласуване. С 27 гласа общо – 27 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и 6 отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

144

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.3 и ал.4 от Закона за местните данъци и такси и чл.66, ал.1 от същия закон

 1. Одобрява план – сметка, включваща приходите и необходимите разходите за събиране и транспортиране на ТБО; експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; почистване на улични платна, площади, алеи и други предназначени за обществено ползване на територията на Община Силистра за 2008г.. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

2. Възлага на Кмета на Община Силистра да приведе в действие Решението на Общински съвет – Силистра.

* * *

По точка Осма от Дневния ред - Откриване процедурата за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищни имоти - частна общинска собственост: Търговски обект №2 и Търговски обект №3 – незавършено строителство, разположени в партерния етаж на жил.блок “Дом на специалиста”, намиращ се в гр. Силистра, ул.”Кап. Кръстев” № 15. Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, жилищна политика” Тодор Тодоров изрази положителното становище на комисията. Други мнения и становища не бяха изразени. Председателят даде ход на гласуване. С 27 гласа общо – 27 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и 6 отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

145

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет - Силистра :

1.Одобрява извършените до този момент действия на Общинската агенция за приватизация, включително проведения маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обектите за приватизация.

2.Открива процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти - частна общинска собственост: Обособени обекти незавършено строителство разположени в партерния етаж на жил.блок “Дом на специалиста” намиращ се в гр.Силистра, ул.”Кап.Кръстев” №15, кв.271, УПИ III-4377.

А) Търговски обект №2 – незавършено строителство със застроена площ 75,70кв.м, ведно със съответните идеални части от партера и съответното право на строеж върху общинско дворно място (АОС №62 от 23.04.1997г.). Утвърждава начална тръжна цена в размер на 25000лв. Утвърждава депозит за участие в търга в размер на 2500лв.

Б) Търговски обект №3– незавършено строителство със застроена площ 41,42кв.м, ведно със съответните идеални части от партера и съответното право на строеж върху общинско дворно място (АОС №62 от 23.04.1997г.). Утвърждава начална тръжна цена в размер на 15000лв. Утвърждава депозит за участие в търга в размер на 1500лв.

3.Определя стъпка на наддаване за търговски обекти 2 и 3 -1000лв

4.Утвърденият депозит за участие се внася в срок до деня преди датата на търга по б.сметка на общината: Банка ДСК АД – клон Силистра IBAN– BG81STSA93003200100121, BIC – STSABGSF.

5.Тръжната документация се получава до 16,00ч на 19 (деветнадесетия) ден след обнародването на решението в Държавен вестник от информационния център на общината след заплащане на сумата от 200лв за всеки обект по б. сметка на общината: Банка ДСК АД – клон Силистра IBAN – BG27STSA93003200100123, BIC – STSABGSF.

6.Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на Общината до 10,30ч на 20 (двадесетия) ден след обнародването на решението в Държавен вестник.

7.Оглед на имота може да се извърши до деня преди датата на търга след закупуване на тръжната документация.

8.Ден и час на търга – на 20 (двадесетия) ден след обнародването на решението в Държавен вестник от 11,00ч в заседателната зала на Общината.

9.Забранява извършването на разпоредителни сделки, свързани с обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания.

10.Възлага на Общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно действащото законодателство.

11.Възлага на Кмета на Общината сключването на приватизационния договор.

* * *

По точка Девета от Дневния ред - Промяна на т. т. 1 и 2 от решение № 994 от 07.06.2006 г. и т. 5 от решение № 1200 от 02.02.2007 г. на Общински съвет – Силистра Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, жилищна политика” Тодор Тодоров изрази положителното становище на комисията. Други мнения и становища не бяха изразени. Председателят даде ход на гласуване. С 27 гласа общо – 27 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и 6 отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

146

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само­управ­ление и местната администрация променя:

 1. Ре­ше­ние № 994 от 07.06.2006 г. на Общински съвет-Силистра като в т. 1 израза “1470 лв.” се заменя с израза “1590 (хиляда и петстотин и деветдесет лева) без включен ДДС”, а в т. 2 “1430 лв.” се заменя с израза “1550 (хиляда и петстотин и петдесет лева) без включен ДДС”;

 2. Ре­ше­ние № 1200 от 02.02.2007 г. на Общински съвет-Силистра като в т. 5 израза “4070 (четири хиляди и седемдесет) лв.” се заменя с израза “2600 (две хиляди и шестстотин лева) без включен ДДС”.

* * *

По точка Десета от Дневния ред - Разпореждане с незастроени имоти-частна общинска собственост в с. Полк. Ламбриново чрез търг Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, жилищна политика” Тодор Тодоров изрази положителното становище на комисията. Други мнения и становища не бяха изразени. Председателят даде ход на гласуване. С 27 гласа общо – 27 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и 6 отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

147

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само­управ­ле­ние и мест­­ната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за об­щинс­ката собст­ве­­­ност и чл. 83, ал. 1 от Наредбата за реда за придо­би­ване, управ­ление и раз­по­реж­дане с об­щин­ско имущество дава съгласие за про­даж­ба на търг на след­ните имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Полковник Ламбриново:

 1. Урегулиран поземлен имот ХХV (двадесет и пети), отреден за имот кад. № 186 (сто осемдесет и шести), находящ се в кв. 7 (седми) по плана на селото, с площ 700 (седем­сто­­тин) кв. м (АОС № 1307 от 14.08.2001 г.) при на­чал­на тръжна цена в размер на 3000 лв. (три хиляди лева) без включен ДДС;

 2. Урегулиран поземлен имот ХХVI (двадесет и шести), отреден за имот кад. № 186 (сто осемдесет и шести), находящ се в кв. 7 (седми) по плана на селото, с площ 700 (седем­сто­­тин) кв. м (АОС № 1344 от 14.08.2001 г.) при на­чал­на тръжна цена в размер на 3000 лв. (три хиляди лева) без включен ДДС;

3. Урегулиран поземлен имот ХLIV (четиридесет и четвърти), отреден за имот кад. № 203 (двеста и трети), находящ се в кв. 16 (шестнадесети) по плана на селото, с площ 760 (седем­сто­тин и шестде­сет) кв. м (АОС № 1335 от 14.08.2001 г.) при на­чал­на тръжна цена в размер на 3250 лв. (три хиляди двеста и петде­сет лева) без включен ДДС.

* * *

По точка Единадесета от Дневния ред - Ликвидиране на съсобственост между Община Силистра и Станчо Йорданов Хвърчилов на имот в с. Айдемир Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, жилищна политика” Тодор Тодоров изрази положителното становище на комисията. Други мнения и становища не бяха изразени. Председателят даде ход на гласуване. С 27 гласа общо – 27 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и 6 отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

148

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само­управ­­ле­ние и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за об­щинс­ката собстве­­ност, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността и чл. 89, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придо­би­ване, управ­ление и разпо­реждане с общинско имущество дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността меж­ду Община Си­листра и Станчо Йорданов Хвърчилов чрез продажба на 62/878 ид. части от уре­гу­­лиран позем­лен имот ХХ - 684, отреден за жилищно строителство, в кв. 11 по плана на с. Айдемир (АОС № 4364/20.09.2007 г.), по пазарна цена, възли­заща на 568 (пет­стотин шестдесет и осем) лв. без ДДС.

* * *

По точка Дванадесета от Дневния ред - Ликвидиране на съсобственост между Община Силистра и Снежана Калушева Митанова и Валентин Илиев Митанов на имот в гр. Силистра Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, жилищна политика” Тодор Тодоров изрази положителното становище на комисията. Други мнения и становища не бяха изразени. Председателят даде ход на гласуване. С 27 гласа общо – 27 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и 6 отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

149

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само­управ­­ле­ние и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за об­щинс­ката собстве­­ност, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността и чл. 89, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придо­би­ване, управ­ление и разпо­реждане с общинско имущество дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността меж­ду Община Си­листра и Снежана Калушева Митанова и Валентин Илиев Мита­нов чрез продажба на общински незастроен терен, с обща площ 17 кв. м, от които 12 кв. м са част от поземлен имот кад. № 8670 и 5 кв. м са част от поземлен имот кад. № 8823, и пред­ста­вляващ общинско участие в уре­гу­­лиран позем­лен имот ІV – 772, 773, отреден за жилищно строителство, в кв. 91 по плана на гр. Силистра (АОС № 4454 от 28.01.2008 г.), по пазарна цена, възли­заща на 3128 (три хиляди триста двадесет и осем) лв. без ДДС.

* * *

По точка Тринадесета от Дневния ред - Приемане Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Силистра през 2007 г. и утвърждаване на състава Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Здравеопазване и социална политика” Владимир Янков изрази положителното становище на комисията и предложи на съветниците да направят поименни предложения за попълване състава на Областния съвет по наркотични вещества. Той предложи от името на Група „ГЕРБ” в състава да бъде включена Тодора Цонева, секретарят на група „БСП” Йордан Георгиев предложи от името на групата в ОблСНВ да бъде включен Борислав Борисов, а ръководителят на група „Атака” предложи от името на групата да бъде включен Желязко Коев. Други предложения и мнения не бяха изразени. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване направените предложения. С 28 гласа общо – 27 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, 1 глас „въздържал се” – Желязко Коев, 5 отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

150

1. На основание чл.15а, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори и чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества:

Приема Отчет за дейността на Областен съвет по наркотичните вещества – Силистра през 2007 г.

2. На основание чл.15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества:

Утвърждава Областен съвет по наркотичните вещества в състав:

Председател: Светлана Боева – зам.-кмет “Здравеопазване и социална политика” в Община Силистра

Зам. председатели: Димитър Петров - началник РПУ Силистра

Михаил Папазов - прокурор в Окръжна прокуратура

Секретар: Илка Караколева - гл. експерт към Областен съвет по наркотичните вещества

Членове:

1. Тодора Цонева - общински съветник

2. Борислав Борисов - общински съветник

3. Желязко Коев - общински съветник

4. Деян Денев - председател на ОС Силистра

5. Веселина Милушева - прокурор в Районна прокуратура

6. Георги Геров - зам. началник на Районна митница – Силистра

7. Милен Маринов - ОД “Полиция”

8. Д-р Даниела Костадинова - изпълнителен директор на МБАЛ Силистра

9. Д-р Сашко Симеонов - директор на РЦЗ Силистра

10. Д-р Виолета Славова - зав. отдел “ООЗ” към РИОКОЗ

11. Милен Пенчев - зам.-кмет “Финанси” в Община Силистра

12. Д-р Иван Друмев - началник отдел “Здравеопазване и социални дейности” в Община Силистра

13. Велико Георгиев - началник РИО на МОН

14. Марияна Павлова - началник отдел “Образование” в Община Силистра

15. Велислава Андреева - секретар на МКБППМН

16. Теменужка Богданова - преподавател в Силистренския филиал на РУ „Ангел Кънчев”

* * *

По точка Четиринадесета от Дневния ред - Проектно предложение на община Силистра по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 “Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали Председателят на Общинския съвет даде думата за мнения, становища и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на Общинския съвет даде ход на гласуване. С 27 гласа общо – 27 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и шестима отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

151

На основание чл.21 ,ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно Насоки за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

1. Дава съгласие за участие на Община Силистра в Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 “Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” с проект за Ремонт и преустройство на Регионална библиотека “Партений Павлович” гр. Силистра и Ремонт на Археологически музей гр. Силистра

2. Декларира, че предназначението на сградите, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променено за период от 5 /пет/ години след приключване на дейностите по него.

* * *

По точка Петнадесета от Дневния ред - Попълване състава на постоянната комисия по търговия при Община Силистра за разглеждане заявления за определяне удължено работно време на търговски обекти Председателят на Общинския съвет даде думата за мнения, предложения и становища. Председателят на ПК „Икономическа и инвестиционна политика” Живко Димов изрази положителното становище на комисията, като направи поименно предложения за попълване на състава – Бирол Ерол Мехмед. Общинският съветник Борислав Борисов предложи от името на Група „БСП” в състава на Комисията да бъде включен Йордан Георгиев. Като вносител на докладната записка кметът на общината инж. Иво Андонов направи предложения да се увеличи броя на общинските съветници, участващи в Комисията по търговия на трима души. От името на група „ГЕРБ” Георги Гайдаров предложи да бъде включен Стефан Господинов. Председателят подложи на гласуване предложението в състава на комисията по търговия да бъдат включени трима съветници. С 27 гласа общо – 27 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Жеко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и 6 отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

152

ПРИЕМА в състава на Комисията по чл. 17, ал. 7 от Наредба за извършване на търговска дейност и услуги на територията на община Силистра да бъдат включени трима общински съветника.

* * *

С 26 гласа общо – 26 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и 7 отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

153

На основание чл.21, ал. 1 , т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОПРЕДЕЛЯМ за членове на комисията по чл. 17, ал.7 от Наредба за извършване на търговска дейност и услуги на територията на община Силистра, както следва:

 1. Бирол Ерол Мехмед – общински съветник

 2. Йордан Тодоров Георгиев – общински съветник

 3. Стефан Господинов Господинов – общински съветник

* * *


Поради изчерпване на дневния ред

заседанието бе закрито в 1154 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Георги Балушев/


ГЛ.ЕКСПЕРТ „АИО НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”:


/Стефка Георгиева/

1   2   3

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом