От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница2/3
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер423.15 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/protokol_6.doc
1   2   3

По Точка Четвърта от Дневния ред - Приемане Годишен план за приватизация за 2008 г. на Община Силистра и Списъка на обектите, включени в плана за приватизация Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол, жилищна политика” Тодор Тодоров изрази положителното становище на комисията. Други мнения и становища не бяха изразени. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на вносителя. С 29 гласа общо – 29 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Жеко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и 4 отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

137

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Приема Годишния план за приватизация за 2008 г. на Община Силистра и Списъка на обектите включени в плана за приватизация.

* * *

По Точка Пета от Дневния ред - Изготвяне на кредитен рейтинг на община Силистра Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Общинският съветник Мирослав Калинов като вносител на докладната записка направи допълнителни разяснения по нея. Общинският съветник Йордан Георгиев направи предложение текстът в проекторешението да бъде променен по следния начин: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА възлага на кмета на община Силистра да изготви проект за кредитен рейтинг на община Силистра, като средствата бъдат заложени в Бюджет 2008, и да го предложи до края на м. Март 2008 г.”. Кметът на общината инж. Иво Андонов изрази категорично несъгласие с предложението за изготвяне на кредитен рейтинг, позовавайки се на споделен с други общини и организации опит, според който подобен рейтинг не е допринесъл за привличане на нови инвеститори, както и с аргументите, че за разработването му и ежегодната поддръжка ще са необходими много средства. Мирослав Калинов уточни, че приема предложението за промяна в проекторешението на Йордан Георгиев, но няма да оттегли своята докладна записка. Заместник-кметът „Финанси” Милен Пенчев подкрепи становището на кмета инж. Иво Андонов, като уточни, че предлаганият от Йордан Георгиев срок е много кратък за нещата, които трябва да се подготвят при разработката на проекта за кредитен рейтинг. Общинският съветник Георги Гайдаров изрази мнение, че ако изготвянето на подобен рейтинг е безсмислено, за такъв не би се говорило в държавата, и призова колегите си да гласуват проекторешението. Общинският съветник Георги Атанасов уточни, че всички негови колеги само минути по-рано са гласували програма за налагане на драстични икономии от страна на Общинската администрация, а с това предложение за изготвяне на кредитен рейтинг я задължават да направи излишни разходи. Мирослав Калинов уточни, че съществуват варианти проектът да се изработи и без пари, ако се договори с обслужващата Общината банка да поеме подобна услуга. Общинският съветник Тодор Тодоров направи предложение да се прекратят дебатите и да се пристъпи към гласуване. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване проектопредложението на вносителя Мирослав Калинов. С 28 гласа общо – 8 гласа „за” – Александър Сабанов, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Златка Радушева, Ивелин Георгиев, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Тодора Цонева, 14 гласа „против” – Бирол Мехмед, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Жеко Коев, Желязко Коев, Йордан Георгиев, Пепа Георгиева, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, 6 гласа „въздържал се” – Аднан Реджебов, Бисерка Костова, Живко Димов, Иванка Ташева, Керанка Иванова, Николета Колева, и 5 отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

138


НЕ ПРИЕМА предложението по докладната записка „Изготвяне на кредитен рейтинг на община Силистра”.

* * *

По Точка Шеста от Дневния ред - Предложение за Бюджет 2008 г. за Община Силистра Председателят на Общинския съвет даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Бюджет и финанси” Златка Радушева изрази положителното становище на комисията, като уточни, че комисията „Ззадължава кмета на общината, заедно с мероприятията по оздравителната програма за 2008 г. да внесе и изменения с цел осигуряване на средства за реализиране на постъпили предложения относно: - по предложение на г-жа Христина Георгиева за проект за кандидатстване по програма за ремонт на предоставените помещения на Дружество за защита на жени от домашно насилие „Екатерина Каравелова” – 1000 лв.; по предложение на проф. Георги Атанасов – за спешен и неотложен ремонт на системата за обезвъздушаване след голяма авария през месец януари 2008 г. – 4000 лв.; по постъпило предложение от Началника на РПУ – Силистра – за монтиране на камери и системи за видеонаблюдения и контрол на най-оживените кръстовища в Силистра – 30 000 лв.”.Заместник-председателят на ПК „Децата, младежта и спорта” Борислав Борисов изрази становището на комисията, че подкрепя проекта за Бюджет 2008. Председателят на ПК „Култура и вероизповедания” Георги Атанасов предложи да се направи следната промяна: „От Функция VІ, 5200, Придобиване ДМА 5205 – стопански инвентар 4000 лв. за Барака в Р. Депо да се пренасочат във Функция VІІ, Почивно дело – Култура за офис за посетители и безопасна система ВиК – обезвъздушаване в Римска гробница – Паметник на културата от национално значение”. Председателят на ПК „Устройство на територията и транспорт” Руфи Мустафа предложи сумата от 203 500 лв. – целеви средства за изграждане и ремонт на участъци от общинската пътна мрежа да се разпределят по приложен списък. Общинският съветник Петко Добрев направи предложения за две промени, както следва: 1. „5 % намаление на други разходи, където има собствени приходи. Икономисаните средства да бъдат пренасочени във Функция Здравеопазване, конкретно придобиване на ДМА /за закупуване на медицинска апаратура, която да бъде предоставена на МБАЛ и ДКЦ; 2. От Функция VІІІ – Реконструкция на столова Община – 86 500 лв. да се пренасочат също в „Здравеопазване”.

Кметът на общината инж. Иво Андонов заяви, че категорично е против подобно пренасочване на средства, тъй като МБАЛ е 51 % държавна собственост, а от останалата част едва 21 % са на Община Силистра, а Общината е дала 2 милиона лева, които обаче не са увеличили нейния дял. Той допълни, че МБАЛ разполага със сгради, които може да продаде и да получи доста средства за закупуване на медицинско оборудване. Общинският съветник д-р Владимир Янков изрази мнение, че е съгласен с думите на инж. Андонов, но е огорчен, че тези 21 % дял на Община Силистра не са удостоени в Бюджет 2008. Заместник-кметът „Финанси” Милен Пенчев направи уточнение, че Общината не може пряко да финансира МБАЛ, но проявява съангажираност към дейността на Болницата чрез съфинансиране по различни проекти. Той уточни, че поради технически причини са допуснати две грешки при изготвяне на проекта за Бюджет 2008 и от името на вносителя предлага те да бъдат коригирани в съответните приложения. Общинският съветник Мирослав Калинов към точка 11 в проекторешението за Бюджет 2008 да бъде създадена нова точка 11.4. със следния текст „В изпълнение на правомощията си по т.11.1, т. 11.2 и 11.3 кметът издава заповеди”, а съществуващите т. т. 11.4, 11.5 и 11.6 да станат съответно т. т. 11.5, 11.6 и 11.7. Общинският съветник Драга Неделчева изказа становище, че за в бъдеще при актуализация на Бюджет 2008 г. през второто полугодие трябва при възможност да се предвидят средства за селата.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на председателя на ПК „Култура и вероизповедания” Георги Атанасов да се направи следната промяна: „От Функция VІ, 5200, Придобиване ДМА 5205 – стопански инвентар 4000 лв. за Барака в Р. Депо да се пренасочат във Функция VІІ, Почивно дело – Култура за офис за посетители и безопасна система ВиК – обезвъздушаване в Римска гробница – Паметник на културата от национално значение”. С 30 гласа общо – 27 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, 3 гласа „въздържал се” – Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Николета Колева и трима отсъстващи Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

139

ПРИЕМА направеното предложение „От Функция VІ, 5200, Придобиване ДМА 5205 – стопански инвентар 4000 лв. за Барака в Р. Депо да се пренасочат във Функция VІІ, Почивно дело – Култура за офис за посетители и безопасна система ВиК – обезвъздушаване в Римска гробница – Паметник на културата от национално значение”.

* * *

Председателят постави на гласуване предложението на ПК „Устройство на територията и транспорт” сумата от 203 500 лв. – целеви средства за изграждане и ремонт на участъци от общинската пътна мрежа да се разпределят по приложен списък. С 30 гласа общо – 30 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и трима отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

140


ПРИЕМА предложението сумата от 203 500 лв. – целеви средства за изграждане и ремонт на участъци от общинската пътна мрежа да се разпределят по приложен списък.

* * *

Председателят постави на гласуване предложението на общинския съветник Петков Добрев да се направят две промени - 1. „5 % намаление на други разходи, където има собствени приходи. Икономисаните средства да бъдат пренасочени във Функция Здравеопазване, конкретно придобиване на ДМА /за закупуване на медицинска апаратура, която да бъде предоставена на МБАЛ и ДКЦ; 2. От Функция VІІІ – Реконструкция на столова Община – 86 500 лв. да се пренасочат също в „Здравеопазване”. С 29 гласа общо – 8 гласа „за” – Александър Сабанов, Владимир Янков, Георги Гайдаров, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Петко Добрев, Тодора Цонева, 12 гласа „против” – Борислав Борисов, Валентин Господинов, Георги Атанасов, Георги Балушев, Диана Русанова, Жеко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Йордан Георгиев, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, 9 гласа „въздържал се” – Аднан Реджебов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Драга Неделчева, Иванка Ташева, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Руфи Мустафа, и 4 отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

141

НЕ ПРИЕМА направеното предложение за промени - 1. „5 % намаление на други разходи, където има собствени приходи. Икономисаните средства да бъдат пренасочени във Функция Здравеопазване, конкретно придобиване на ДМА /за закупуване на медицинска апаратура, която да бъде предоставена на МБАЛ и ДКЦ; 2. От Функция VІІІ – Реконструкция на столова Община – 86 500 лв. да се пренасочат също в „Здравеопазване”.

* * *

Председателят постави на гласуване предложението на общинския съветник Мирослав Калинов - към точка 11 в проекторешението за Бюджет 2008 да бъде създадена нова точка 11.4. със следния текст „В изпълнение на правомощията си по т.11.1, т. 11.2 и 11.3 кметът издава заповеди”, а съществуващите т. т. 11.4, 11.5 и 11.6 да станат съответно т. т. 11.5, 11.6 и 11.7. С 29 гласа общо - 13 гласа „за” – Александър Сабанов, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Петко Добрев, 7 гласа „против” – Валентин Господинов, Жеко Коев, Живко Димов, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, 9 гласа „въздържал се” – Аднан Реджебов, Бирол Мехмед, Диана Русанова, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Николета Колева, Пепа Георгиева, Руфи Мустафа, Тодора Цонева, и 4 отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

142


НЕ ПРИЕМА направеното предложение към точка 11 в проекторешението за Бюджет 2008 да бъде създадена нова точка 11.4. със следния текст „В изпълнение на правомощията си по т.11.1, т. 11.2 и 11.3 кметът издава заповеди”, а съществуващите т. т. 11.4, 11.5 и 11.6 да станат съответно т. т. 11.5, 11.6 и 11.7.

* * *

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване проектопредложението на вносителя за Бюджет 2008 г. С 29 гласа общо – 25 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Жеко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Йордан Георгиев, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, нула гласа „против”, 4 гласа „въздържал се” – Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Петко Добрев, Тодора Цонева, 4 отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

143


1. Приема бюджета за 2008 г. на Община Силистра, както следва:

1.1. По прихода в размер на 26 037 484 лв. /съгласно Приложения № 1 и 1а/

1.1.1. Приходи от държавни трансфери и преходен остатък в размер на 13 485 967 лв.,

в т.ч. :

1.1.1.1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 13 035 731 лв.;

1.1.1.2. Възстановени трансфери за ЦБ/прех.ост/ – 13 229 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 206 925 лв.;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 256 540 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 12 551 517 лв.,

в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 445 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 366 600 лв.;

    1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 414 500 лв.;

1.1.2.4. За зимно поддържане на пътищата 34 900 лв.

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 383 075 лв.

1.1.2.6. Друго финансиране в размер на – 434 230 лв., в т.ч.трансфери – 100 000 лв., временни безлихвени заеми – 163 490 лв., операции с финансови активи и пасиви – 170 740 лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 341 672 лв., в т.ч. от валутната сметка – 61 365 лв.

1.2. По разходите в размер на 26 037 484 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2 и 2а, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 13 913 427 лв.,

от тях:

1.2.1.1. От държавни трансфери - 13 242 656 лв.;

1.2.1.2. От преходен остатък за 2007 г. за държавни дейности – 243 311 лв., разпределен както следва:

 • целева субсидия за капиталови разходи по модул „Безопасно училище” на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 17 475 лв. – дейност 322 „Общообразователни училища”, § 5100

 • целева субсидия за капиталови разходи за съфинансиране от целеви средства на ОУ„Св.Св.Кирил и Методий”– 13 785 лв. – дейност 322 „Общообразователни училища”, § 5100

 • целева субсидия за капиталови разходи по модул „Оптимизиране на училищната мрежа” както следва:

 • СОУ „Н.Й.Вапцаров” - 125 000 лв. – дейност 322 „Общообразователни училища”, § 5100

 • ОУ „Кирил и Методий” – 12 000 лв. – дейност 322 „Общообразователни училища”, § 5100

 • ОУ „Иван Вазов” – 11 065 лв. – дейност 322 „Общообразователни училища”, § 5100

 • За модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” – в д/ст Общообразователни училища – 17 585 лв.; в д/ст „Общежития” – 545 лв.; д/ст „Извънучилищни дейности” – 4 612 лв.;

 • За издръжка на следните училища:

 • за дейност 324 „Спортни училища ”ОСУ „Дръстър” – 15 000 лв. за текущ ремонт;

 • за дейност 322 „Общообразователни училища”, ОУ „Христо Ботев” Айдемир – 13 100 за гориво;

 • за дейност 322 „Общообразователни училища”, ОУ „Св. Климент Охридски” Иширково – 13 144 лв. за гориво;

1   2   3

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом