От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница1/3
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер423.15 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/protokol_6.doc
  1   2   3

П Р О Т О К О Л


6

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 21.02.2008 ГОД. ОТ 1000 ЧАСА


На 21 февруари 2008 г. се проведе заседание на Общински съвет – Силистра. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 30 общински съветници. Отсъстваха трима, както следва: Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума. От общо 33 общински съветници в залата присъстваха 21 и в съответствие с чл.27, ал.2 от ЗМСМА председателят на Общинския съвет откри заседанието.

Председателят на Общинския съвет връчи поздравителни адреси на общинските съветници Мирослав Калинов, Руфи Мустафа и Стоил Стойчев, които са имали рождени дни в периода от предходното заседание на ОбС и им поднесе подаръци от името на Общински съвет - Силистра.

Председателят на Общинския съвет даде думата за мнения и предложения по предварителния дневен ред. Общинският съветник Мирослав Калинов направи предложение включената под номер 7 точка от дневния ред Докладна записка - Изготвяне на кредитен рейтинг на община Силистра да стане номер 5, а тези под номера 5 и 6 да станат съответно номера 6 и 7, с аргументите, че ако докладната записка за кредитния рейтинг бъде приета от общинските съветници, ще доведе до промени в проекта за Бюджет 2008 и е логично да бъде гласувана преди него.

Кметът на общината оттегли включената под номер 14 Докладна записка - Изграждане на Общински съвет по заетостта в Община Силистра, и предложи на нейно място да бъде включена нова докладна записка - Проектно предложение на община Силистра по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 “Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, като направи уточнение, че Общинският съвет вече е вземал такова решение, което е касаело обектите – ДКТ „Сава Доброплодни” и РБ „Партений Павлович”, но поради затруднения с подготовката на Театъра и кратките срокове, Администрацията предлага в проекта да бъде включен Археологическия музей.

Председателят подложи на гласуване предложението на Мирослав Калинов - включената под номер 7 точка от дневния ред Докладна записка - Изготвяне на кредитен рейтинг на община Силистра да стане номер 5, а тези под номера 5 и 6 да станат съответно номера 6 и 7. С 27 гласа общо – 27 „за”- Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула „против”, нула „въздържал се” и 6 отсъстващи Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

132


ПРИЕМА предложението включената под номер 7 точка от дневния ред Докладна записка - Изготвяне на кредитен рейтинг на община Силистра да стане номер 5, а докладните записки под номера 5 и 6 да станат съответно номера 6 и 7.

* * *

Председателят постави на гласуване Дневния ред в едно направената промяна и с предложението на кмета на общината – от Дневния ред да отпадне включената под номер 14 Докладна записка - Изграждане на Общински съвет по заетостта в Община Силистра, и на нейно място да бъде включена нова докладна записка - Проектно предложение на община Силистра по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 “Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. С 28 гласа общо – 28 „за” - Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула „против”, нула „въздържал се” и 5 отсъстващи Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

133


ПРИЕМА следния Дневен ред:

1. Отчет за изразходваните средства и изпълнението на заложените мерки в програмата за ограничаване на структурния дефицит в Община Силистра.

Внася: Кметът на общината

2. Приемане Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетна сметка на фонда към 31.12.2007 г.

Внася: Кметът на общината

3. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2007 г.

Внася: Кметът на общината

4. Приемане Годишен план за приватизация за 2008 г. на Община Силистра и Списъка на обектите, включени в плана за приватизация.

Внася: Кметът на общината

5. Изготвяне на кредитен рейтинг на община Силистра.

Внася: Общински съветник Мирослав Калинов

6. Предложение за Бюджет 2008 г. за Община Силистра

Внася: Кметът на общината

7. Одобряване на план - сметка за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Силистра.

Внася: Кметът на общината

8. Откриване процедурата за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищни имоти - частна общинска собственост: Търговски обект №2 и Търговски обект №3 – незавършено строителство, разположени в партерния етаж на жил.блок “Дом на специалиста”, намиращ се в гр. Силистра, ул.”Кап. Кръстев” № 15.

Внася: Кметът на общината

9. Промяна на т. т. 1 и 2 от решение № 994 от 07.06.2006 г. и т. 5 от решение № 1200 от 02.02.2007 г. на Общински съвет – Силистра.

Внася: Кметът на общината

10. Разпореждане с незастроени имоти-частна общинска собственост в с. Полк. Ламбриново чрез търг.

Внася: Кметът на общината

11. Ликвидиране на съсобственост между Община Силистра и Станчо Йорданов Хвърчилов на имот в с. Айдемир.

Внася: Кметът на общината

12. Ликвидиране на съсобственост между Община Силистра и Снежана Калушева Митанова и Валентин Илиев Митанов на имот в гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

13. Приемане Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества – Силистра през 2007 г. и утвърждаване на състава.

Внася: Кметът на общината

14. Проектно предложение на община Силистра по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 “Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали.

Внася: Кметът на общината

15. Попълване състава на постоянната комисия по търговия при Община Силистра за разглеждане заявления за определяне удължено работно време на търговски обекти.

Внася: Кметът на общината

* * *

По Точка Първа от Дневния ред - Отчет за изразходваните средства и изпълнението на заложените мерки в програмата за ограничаване на структурния дефицит в Община Силистра Председателят на Общинския съвет даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Бюджет и финанси” Златка Радушева изрази становището на комисията, че подкрепя проекто решението на вносителя, като предлага към него да се създаде нова т. ІІ със следния текст „Задължава кмета на община Силистра да изготви и предложи на Общинския съвет програма за ограничаване на структурния дефицит и финансово оздравяване на Община Силистра за отчетната 2008 година. Ефектът от прилагането на Програмата да осигури средства за финансиране на предложените увеличения на разходите”. Други мнения и становища не бяха изразени. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване проекторешението на вносителя с направеното предложение за допълнение на ПК „Бюджет и финанси”. Поради срив в системата за електронно гласуване предложението бе гласувано няколко пъти. След отстраняване на проблемите, с 30 гласа общо – 30 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и трима отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

134


На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.2 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2007 година:

І. Приема отчета за изпълнение на програмата за ограничаване на структурния дефицит на община Силистра, съгласно Приложения № 1, 2, 3, 4.

1. Отчет на Програмата за ограничаване на структурния дефицит на община Силистра Приложение № 1.

2. Отчет за изпълнение на програмата за ограничаване на структурния дефицит на община Силистра към 31.12.2007 г. Приложение №2.

3. Справка за разходване на отпуснатите по наредбата средства Приложение № 3.

4. Справка за просрочените задължения на община Силистра към 31.12.2007 г. Приложение №4.

ІІ. Задължава кмета на община Силистра да изготви и предложи на Общинския съвет програма за ограничаване на структурния дефицит и финансово оздравяване на Община Силистра за отчетната 2008 година. Ефектът от прилагането на Програмата да осигури средства за финансиране на предложените увеличения на разходите.

* * *

По Точка Втора от Дневния ред - Приемане Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетна сметка на фонда към 31.12.2007 г. Председателят на Общинския съвет даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Бюджет и финанси” Златка Радушева изрази положителното становище на комисията. Председателят на ПК „Образование и наука” Йордан Георгиев изрази становището на комисията, че подкрепя проекта за решение на вносителя с редица писмени забележки, които трябва да бъдат взети под внимание за в бъдеще. Други мнения и предложения не бяха изразени. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на вносителя. С 30 гласа общо – 21 гласа „за” – Аднан Реджебов, Бирол Мехмед, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Георги Атанасов, Георги Балушев, Диана Русанова, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Йордан Георгиев, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, 8 гласа „против” – Александър Сабанов, Бисерка Костова, Георги Гайдаров, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Петко Добрев, Тодора Цонева, 1 глас „въздържал се” – Владимир Янков, и трима отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

135


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал. 7, чл. 12 и 30 от ЗОБ, чл. 9, ал.2 и чл. 11 от ЗОД

 1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2007 г. по прихода и разхода по функции, дейности и параграфи, както следва:

       1. по прихода - 31 071 658 лв.

  1. по разхода - 31 071 658 лв.

Съгласно приложения № 1, 2, 3

 1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007 г., както следва:

  1. по прихода - 30 055 735 лв.

  2. по разхода - 30 055 735 лв.

Съгласно приложение № 3

 1. Приема отчета на извънбюджетни сметки и фондове на Община Силистра в приходната част в размер на 345 835 лв. и разходната част в размер на 300 218 лв.

Съгласно приложения № 13, 14

4, Приема извършените разходи за представителни цели в размер на 89 373 лв., от които 13 186 лв. за Общински съвет.

5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Силистра към 31.12.2007 г. в размер на 329 402 лв., от които към банка ДСК ЕАД – 100 000 лв., към Уникредит Булбанк – 53 600 лв., лизинг – 12 312 лв. и фонд „Приватизация” – 163 490 лв.

6. Удължава срока за възстановяване на временния безлихвен заем от фонд „Приватизация” в размер на 163 490 лв. до 30.06.2008 г. Съгласно приложение № 7.

7. Приема извършените разходи по обслужване на общинския дълг за 2007 г. в размер на 1 337 178 лв. в т. ч. инвестиционни кредити – 415 000 лв., краткосрочни кредити - 430 000 лв., инвестиционен кредит „Евро базар” Силистра – 78 800 лв., други заеми/приватизация, набирателна сметка/ – 363 519 лв., лизинг – 49 859 лв.

8. Приема извършените разходи за лихви и такси по заеми от банки в размер на 44 712 лв., лизинг – 5 084 лв. Съгласно приложение № 7.

9. Приема отчета на общински предприятия за 2007 г. съгласно приложения №№ 8, 9, 10 , 11.

10. На основание чл. 13, ал. 3 и 4 от ЗДБРБ за 2007 г. приема актуализирания план за капиталови разходи за 2007 г. в размер на 6 853 530 лв., в това число предложените вътрешни компенсирани промени в разпределението на капиталовите разходи, финансирани със средства от целева субсидия за 2007 г. в размер на 2 520 985 лв. Съгласно приложение № 6.

11. Приема отчета на капиталовите разходи за 2007 г. в размер на 6 116 586 лв., в т. ч. 264 229 лв. от фонд „Приватизация” съгласно приложение № 6а.

12. Одобрява изплащането на сумата от 69 874.30 лв. на „Благстрой” ЕООД гр. Силистра за неотложни аварийно-възстановителни работи на Русенски университет „Ангел Кънчев” – филиал Силистра за отстраняването на последиците от наводненията върху инфраструктурата на община Силистра през 2005 г.

* * *

По Точка Трета от Дневния ред - Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2007 г. Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Бюджет и финанси” Златка Радушева изрази положителното становище на комисията. Други мнения и изказвания не бяха изразени. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на гласуване. С 26 гласа общо – 24 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Жеко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, нула гласа „против”, 2 гласа „въздържал се” – Ивелин Георгиев, Тодора Цонева, и 7 отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

136


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66 а от Закона за общинската собственост и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ПРИЕМА отчета за състоянието на общинската собственост, резултатите и проблемите по нейното управление.

* * *
  1   2   3

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом