Доклад за прозрачност
ИмеДоклад за прозрачност
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер59.24 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://oditoriico.com/upload/DOKLAD_ZA_PROZRACNOST_ODITORI_2011.doc
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

на "ОДИТОРИ и Ко" ООД гр.Русе, ул."Кирил Старцев" № 6

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ № 111

БУЛСТАТ 127561884


Правна форма

ОДИТОРИ и Ко” ООД гр.Русе е учредено през 2002г. и е регистрирано по ф. дело № 738/2003 на Русенски окръжен с предмет на дейност: НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Собственост

Регистрираният капитал на дружеството, към 31 декември 2011 година, е 60 000 лева, разпределен в 600 дяла по 100 лева всеки, който се притежава от съдружниците, както следва:

Николай Атанасов Николов - ДЕС, регистриран одитор - 200 дяла;

Валентин Иванов Венков - ДЕС, регистриран одитор - 200 дяла;

Георги Михайлов Георгиев - ДЕС, регистриран одитор - 200 дяла.

Управленска и организационна структура

ОДИТОРИ и Ко” ООД гр.Русе е Специализирано одиторско предприятие - регистриран одитор по смисъла на чл.24 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), вписан в специалния регистър на Института на дипломираните експерт-счетоводители с № 111. Дейността си дружеството осъществява в съответствие с правата и задълженията, предвидени в ЗНФО.

Одиторската дейност се осъществява от съдружниците - регистрирани одитори, помощник одитори, лица наети по трудови и извън трудови правоотношения.

Управители и представляващи дружеството са тримата съдружници - заедно и поотделно.

Дейността на дружеството се осъществява в три териториално обособени офиса с персонално отговорни съдружници:

гр.Русе - Николай Атанасов Николов;

гр.Търговище - Валентин Иванов Венков;

гр.Шумен - Георги Михайлов Георгиев.

Контрол върху качеството на одиторските услуги

ОДИТОРИ и Ко” ООД гр.Русе е разработило вътрешни правила за контрол на качеството на одиторските услуги, на които правила са подчинени всеки съдружник - регистриран одитор, помощник одитор и лицата наети по трудови и извън трудови правоотношения, участващи в одиторските ангажименти.

Задължение на всички съдружници е да спазват принципите за конфиденциалност и независимост за всички одиторски ангажименти, изпълнявани чрез дружеството, за което подписват декларация.

Ежегодно се прави преценка за възникнали нови обстоятелства в дейността на клиентите, повишаващи значително одиторския риск и при необходимост се отклонява поемането на ангажимент за одитиране през следващата година.

Поемане на одиторски ангажимент и сключване на договор за одитиране става само след проверка и достатъчна убеденост за липса на ограничения по смисъла на чл.28 от ЗНФО и § 1 т.3 от допълнителните разпоредби към същия закон и задълбочена преценка на риска от поемане на ангажимента. Решението за поемане на одиторски ангажимент се взема от общото събрание на съдружниците.

При получено предложение за одит от клиент, чийто финансов отчет за предходния период е одитиран от друг одитор се иска разрешение за среща с предишния одитор и само след прецизно оценяване на одиторския риск се поеме ангажимента.

Съдружниците спазват принципите и правилата за професионална етика при взаимоотношенията си в дружеството и с клиентите му. За целта е приет етичен кодексът на “ОДИТОРИ и Ко” ООД гр-Русе – Специализирано одиторско предприятие, с който се признава, че целите на счетоводната професия са да работи съглас­но най-високи стандарти за професионализъм, да поддържа най-високи нива на изпълнение и като цяло да отговаря на изискванията на обществените ин­тереси.

Дата на последната извършена проверка

ОДИТОРИ и Ко” ООД гр.Русе – Специализирано одиторско предприятие и съдружниците – регистрирани одитори, са проверявани от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Съвета за контрол на качеството на одиторските услуги към ИДЕС за периода от 1 юни 2008 до 31 май 2009 година.

Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, одитирани от дружеството през финансовата 2011 година:

1. „Лавена” АД гр.Шумен - публично дружество;

2. “Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД – дружество с обществен интерес;

3. „ Розахим „ АД гр. Горна Оряховица – публично дружество;

4. “ Фазан „ АД гр Русе – публично дружество;

5. „ Българска захар „ АД гр. Долна Митрополия – публично дружество;

6. „ Ловечтурс „ АД гр. Ловеч – публично дружество.

Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта


Независимостта е един от основополагащите принципи при изпълнение на одиторската професия. Тя касае, както регистрирания одитор, така и лицата участващи в одита или наети като експерти. Политиките за независимост се основават на ЗНФО, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти.

Използваните практики за гарантиране на независимостта на всеки съдружник - регистриран одитор, помощник одитор и лицата наети по трудови и извън трудови правоотношения, са следните:

Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимент за одит - тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира независимостта на одитора и персонала и избягване на заплахи за независимостта от личен, финансов или друг характер. Тези обстоятелства се декларират и в сключените договори с клиенти.

Годишни декларации за независимост - запознаване на персонала с приетите ангажименти за одит и подписване от тяхна страна на декларация за независимост и декларация за конфиденциалност.

Информираност на персонала - запознаване на персонала с професионално-етичните норми заложени в професионалните нормативни актове и информиране за настъпили промени.

През 2011 година е извършен преглед и проверка на процедурите, касаещи независимостта на всеки съдружник - регистриран одитор, помощник одитор и лицата наети по трудови и извън трудови правоотношения.

Професионална квалификация и политика за подбор и обучение на сътрудници

Дружеството създава условия за поддържане и усъвършенстване на професионалната квалификация на съдружниците, помощник-одиторите и лицата наети по трудови и извън трудови правоотношения, участващи в одиторските ангажименти чрез:

- осигуряване на подходяща литература във връзка с дейността;

- обучение чрез курсове, семинари и други форми;

- поемане на разходите по обучение чрез курсове, семинари и други форми с цел покриване най-малко минимума от 40 часа за поддържане професионалната квалификация на съдружниците по изискванията на чл.10 т. 4 от Устава на ИДЕС и чл.22 от ЗНФО;

- дискусии и обмен на мнения по професионални въпроси между съдружниците, помощник одиторите и лицата наети по трудови и извън трудови правоотношения, участващи в одиторските ангажименти;

През 2011 година регистрираните одитори и помощник одиторите са участвали в квалификационни курсове и семинари, организирани от ИДЕС, както следва:

- Еднодневен семинар на тема „Одиторски практики”, организиран от Регионална организация на ИДЕС гр.Русе;

- Двудневен семинар на тема „Годишно данъчно приключване за 2010г.; Промени в ЗКПО за 2011г.; Промени в ЗДДС за 2011г.”, организиран и проведен от офиса в гр.Търговище.

- Тридневен семинар на тема „Мерки срещу изпирането на пари”, организиран от Регионална организация на ИДЕС гр.Русе;

- Еднодневен семинар на тема „Прилагането на МОС 315”, организиран от Регионална организация на ИДЕС гр.Русе;

Реализирани приходи в дружеството през 2011 година:

Общ размер на приходите: 409 843лв.

В т.ч.: - от независим финансов одит: 360 750лв.

- от други приходи: 42 338лв.

Възнаграждения на съдружниците

Съдружниците в „ОДИТОРИ и Ко” ООД гр.Русе – Специализирано одиторско предприятие, формират възнагражденията си на база трудово-правни отношения.


„ОДИТОРИ и Ко” ООД

гр.Русе, България

ул.”Кирил Старцев” № 6

Дата: 22.03.2012г. Управител: Николай Атанасов Николов


Свързани:

Доклад за прозрачност iconДискусия „прозрачност и почтеност в управлението програм а
Доклад на асоциация „прозрачност без граници” от наблюдението на местни и президентски избори – 2011: основни резултати от наблюдението....
Доклад за прозрачност iconДискусия „прозрачност и почтеност в управлението програм а
Доклад на асоциация „прозрачност без граници” от наблюдението на местни и президентски избори – 2011: основни резултати от наблюдението....
Доклад за прозрачност iconДоклад за прозрачност съгласно чл. 40 М от знфо за финансовата 200
Съгласно изискванията на чл. 40м от знфо при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен...
Доклад за прозрачност iconДоклад за прозрачност на фск доема оод
Фск доема оод („Дружеството”) публикува настоящия годишен доклад за прозрачност в съответствие с чл. 40м от Закона за независимия...
Доклад за прозрачност iconДоклад за прозрачност
Настоящия доклад се изготвя във връзка с изискванията на чл. 401м от Закона за независимия финансов одит /знфо
Доклад за прозрачност iconДоклад за прозрачност
На собствеността
Доклад за прозрачност iconДоклад за прозрачност
На собствеността на ава одит еоод
Доклад за прозрачност iconПрозрачност в разработването и изпълнението на общински стратегии за развитие
Форми за осигуряване на прозрачност и за ангажиране на заинтересованите страни в процеса 11
Доклад за прозрачност iconПрозрачност и почтеност в политическия процес програм а
Огнян Минчев, председател на Управителния съвет на Асоциация „Прозрачност без граници”
Доклад за прозрачност iconДоклад за прозрачност
Сгс в Регистъра за търговски дружества по законите на Република България под №51707, том
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом