Апелативна прокуратура
ИмеАпелативна прокуратура
страница1/24
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер2.7 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.prb.bg/uploads/documents/docs_2744.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА


гр. Вeлико Търново


ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

2011 г.


/ РЕЗЮМЕ /

ФЕВРУАРИ 2012 г.

гр. В.Търново

РАЗДЕЛ ІОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИВеликотърновската апелативна прокуратура осъществя­ва своята дейност на територия от 18 273 кв. км., представля­ваща 16,5 % от територията на страната и включваща 5 /пет/ админи­стра­тивни области: В. Търново, Плевен, Ловеч, Русе и Габрово, с общо 41 общини и 1 048 населени места.

Към 15.02.2012 г. с настоящи адреси в апелативния район са регистрирани 1 105 443 лица, с 1 % по-малко от предходната година. Най-голяма по брой на население е Област Плевен с около 294 хиляди жители, следвана от В. Търново с около 277 хиляди лица с настоящи адреси в областта, Русе с около 254 хиляди, Ловеч с около 148 хиляди и Габрово с население от около 132 хиляди души.

Територията на апелативния район е обслужвана от пет окръжни прокуратури: Велико Търново, Русе, Плевен, Ловеч и Габрово и 20 районни прокуратури в градовете: Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Елена, Русе, Бяла, Плевен, Левски, Никопол, Червен бряг, Кнежа, Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.

Дейността на прокуратурата в апелативния район е обусловена от броя на населението; икономическите особености на отделните територии; трайната или сезонна миграция; социално-битовите особености на групи от населението; трудовата заетост, туризма и доходите; географското местоположение; тран­спортната инфраструктура; състоянието и кадровата обезпе­ченост на правозащитните органи; методите на работа в отделните звена на съдебната и изпълнителната власт; ефективността на взаимодействието между отделните правоохранителни органи и между тях и дру­гите правителствени или неправителствени организации; превенцията на престъпността, както и от други специфични фактори за отделните региони или групи от население.

1. Обобщение на постигнатите резултати и тенденции в противодействието на престъпността. Проблеми. Предприети конкретни мерки.


Регистрираните престъпления в апелативния район, по данни на МВР, през отчетната 2011г. са общо 14 683 бр. и бележат спад с 14% спрямо 2010г. Намаляването на регистрираната от МВР престъпност е тенденция, наблюдавана от 2003г., с изключение на 2006г., 2009г. и 2010г.


съдебен окръг

Велико

Търново

Ловеч

Русе

Габрово

Плевен

ОБЩО за апелативния район

Регистрирани

престъпления през 2007 г.

3 626

2 606

3 572

1 992

4 874

15 574

Регистрирани престъпления през 2008 г.

3 026

2 314

2 574

1 999

4 256

14 169

Регистрирани

престъпления през 2009 г.

3 605

1 900

3 321

2 138

4 343

15 307

Регистрирани

престъпления през 2010 г.

3 622

3 096

3 711

2 103

4 461

16 993

Регистрирани

престъпления през 2011 г.

3 626

2 139

2 892

1 847

4 179

14 683


Традиционно, регистрираната през 2011г. от МВР престъпност е с най-голям обем в Плевенския район – 27%, следвана от В. Търново с 25%, Русе с 20%, Ловеч - 15% и Габрово – 13%.

По отношение на отчитаната от МВР разкриваемост през настоящия отчетен период се констатира снижаване с 2,62 %.

От 2004г. в апелативния район се наблюдава тенденция към постоянно намаляване на абсолютния брой на разкриваните престъпления, по данни на МВР, с изключение на 2010г., когато техният брой е бил увеличен с около 2%. През 2009г. намалението на броя разкрити престъпление е било с 5%, а през 2011г. – с 14 %.

И през 2010г. традиционно най-висока разкриваемост е отчетена от ОД на МВР - Габрово – 57,98%.

Регистрирана от МВР престъпност и разкриваемост:

Фиг. 1.2. Регистрирани и разкрити престъпления във Великотърновския апелативен район по данни на МВР.

През отчетната 2011г. в апелативния район са наблюдавани общо 31 567 досъдебни производства, което е с 12% по-малко от предходната 2010г., когато те са били с 6% по-малко от 2009г.

През 2011г., за разлика от предходните години, новообразуваните ДП са намалели с 3% /17 820 бр./, докато през 2010г. е отчетено увеличаване с около 4%, а през 2009г. увеличаването е било 8%.

Съотношението между данните касаещи наблюдаваните и новообразуваните досъдебни производства от последните години налага извод за постоянно подобряване, т. е. снижаване на срочността за решаване на делата. Новообразуваните досъдебни производства постоянно увеличават своя дял спрямо наблюдаваните такива. За 2009. това съотношение е било 47%, за 2010г. – 51%, а за 2011г. – 56%.

Фиг. 1.3. Наблюдавани досъдебни производства във В. Търновски апелативен район.

През 2011г. продължава тенденцията от последните години към постоянно увеличаване броя на наблюдаваните досъдебни производства, разследвани от полицейски служители, спрямо тези, разследвани от следователи или лично от прокурори. Понастоящем тези дела са 94%, докато през 2010г. полицаите са разследвали 92% от наблюдаваните досъдебни производства, през 2009г. - 91%, през 2008г. - 87%, 2007г. - 67%, 2006г. - 86%.

През 2011г. в съдилищата от Великотърновския апелативен район са внесени с 4 % повече обвинителни актове, споразумения за решаване на дела по Глава ХХІХ от НПК и предложения за освобождаване от наказателна отго­ворност с налагане на административни наказания по глава ХХVІІІ от НПК. През 2010г. тези актове са били с 2% по-малко от 2009г., когато пък внесените прокурорски актове са били с 1 % повече от 2008г.

През 2011г. лицата по внесените в съда актове са също с 4 % повече спрямо предходната отчетна година. През 2010г. тези лица са били с 2 % по-малко от 2009г., а преди това е имало увеличение спрямо 2008г. с 1%.

От 2004 г. в апелативния район се наблюдава тенденция към общо снижаване на броя на внасяните в съдилищата проку­рорски актове и броя на предаваните на съд лица, с изклю­чения през 2006г., 2009г. и през настоящата отчетна 2011г., когато техният брой се е увеличавал. През последните години общият брой на внасяните в съдилищата прокурорски актове варира между 6 500 и 7 000, а броят на предаваните на съд лица с около хиляда повече.

През 2009г. увеличаване на тези показатели – брой внасяни в съд прокурорски актове и брой предадени на съд лица, е констатирано в почти всички окръжни райони, с изключение на ОП-В.Търново с 4 % намаление на актовете и 6 % за лицата, както и намаление от 1% за района на ОП-Габрово, но само по отношение на предаваните на съд лица.

През 2010г. е бил увеличен броят на внесените в съда прокурорски актове само в района на ОП-В.Търново с около 0,4%, докато останалите окръжни прокуратури са отбелязали намаление, съответно ОП-Габрово с 158%, ОП-Русе с 10%, ОП-Плевен с 7% и ОП-Ловеч с 1,4%.

По отношение на предаваните на съд лица през 2010г. най-голямо е било намалението в района на ОП-Габрово с 8%, следвана от ОП-Плевен с 4% и ОП-Русе с 2%. За районите на ОП-В.Търново и ОП-Ловеч броят на предаваните на съд лица е бил завишен, съответно с 3% и 2%.

Фиг. 1.5. Прокурорски актове, внесени в съдилищата от Великотърновския апелативен район и лица по тези прокурорски актове.

През настоящата отчетна 2011г. броят на прокурорските актове се е увеличил в районите на ОП-В.Търново с 24%, ОП-Ловеч със 8% и ОП-Габрово с 12%. В районите на ОП-Плевен и ОП-Русе намалението е съответно с 5% и 4%.

По отношение броя на предаваните на съд лица през 2011г. съотношението е почти идентично. Увеличение се констатира в районите на ОП-В.Търново, ОП-Ловеч и ОП-Габрово, съответно с 25%, 11% и 1%, а намаление в районите на ОП-Русе и ОП-Плевен със 7% и 5%.

През 2009г. и 2010г. съотношението между внасяните в съдилищата обвинителни актове, споразумения и предложения за освобождаване от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК е било 63 % към 25% към 12%. През настоящата отчетна 2011г. обвинителните актове са 58%, споразуменията 31%, а предложенията по чл. 78а от НК – 11%. Делът на обвинителните актове е намалял, за сметка на сключваните и внасяни в съдилищата споразумения. Делът на предложенията по чл. 78а от НК е снижен незначително, с 1 %.

По абсолютни стойности броят на обвинителните актове е намалял с 4 %, а споразуменията и предложенията по чл. 78а от НК са се увеличили, съответно с 25 % и с 4 %.

Предходната отчетна 2010г. също е констатирано намаление със 7% на обвинителните актове, за разлика от 2009г., когато е имало увеличение с 1%. И през 2008г. е било отчетено намаляване броя на обвинителните актове, тогава с 12 %, докато през 2007 г. е имало увеличение с 8 %.

През 2010г. е било отчетено намаление на броя на споразуменията с 3%, за разлика от годините след 2006г. когато те постоянно са нараствали, с 10% за 2007г., с 21% за 2008г. и 9% за 2009г.

Като цяло през последните години броят на предложенията за освобождаване от наказателна отго­ворност с налагане на административни наказания е намалявал, през 2010г. с 11%, през 2008г. – с 16 %, през 2007г. - с 50 %. Броят на тези предложения е увеличен през 2009г. с 3 % и през настоящата отчетна 2011г. с 4%.

Фиг. 1.8. Брой на отделните прокурорски актове, внесени в съдилищата от Великотърновския апелативен район.

Динамиката на броя на предаваните на съд лица по различните прокурорски актове през последните години като цяло е идентична с тази на изготвяните и внасяни в съда прокурорски актове. Броят на предаваните на съд лица по обвинителни актове е намалял с 3%, броят на тези лица по споразумения се е увеличил с 22%, а предадените на съд лица по реда на чл. 78а от НК са се увеличили с 2%.

За най-пълно обобщение на постигнатите резултати в противодействието на престъпността във Великотърновския апелативен район следва да бъдат анализирани и данните за влезлите в законна сила осъдителни и санкционни съдебни решения и на осъдените или санкционирани лица с влезли в сила осъдителни присъди.

През 2007г. и 2008г. влезлите в законна сила осъди­телни и санкционни решения са се увеличавали годишно с 2% и 19%. През 2009г. броят на тези решения е намалял с 11 %, а през 2010г. намалението е било с 1%. Понастоящем, през 2011г., влезлите в законна сила осъди­телни и санкционни решения са намалели с 5%.

Същевременно, броят на осъдените и санкционирани лица с влезли в сила присъди е почти идентичен с миналогодишния, с минимално увеличение от 0,2%. През 2010г. е било отчетено намаление на броя на тези лица с 5%, като 2009г. това намаление е било 11%. Обратно, през 2007г. и 2008г. броят на осъдените лица е бил увеличен съответно с 20% и с 18%.Фиг. 1.9. Влезли в законна сила осъдителни и санкционни съдебни решения и осъдени и санкционирани лица по тях.


От 2004г. в апелативния район е наблюдавано постоянно увеличаване броя на осъдителните и санкционни съдебни решения и на осъдените и санкционирани лица, която тенденция била прекъсната през 2006г., но само по отношение броя на санкционните съдебни реше­ния. Снижаването, като обща тенденция, е характерно за 2009г. и 2010г. През настоящата отчетна 2011г. продължава намаляването на броя на влезлите в законна сила съдебни актове, но броят на осъдените лица по тях е леко завишен.

През 2009г. съотношението между всички осъдени лица в апелативния район е било: ОП-Плевен – 39%, ОП-В.Търново – 20%, ОП-Русе – 17%, ОП-Ловеч – 13% и ОП-Габрово – 11%.

През 2010г. това съотношение е: ОП-Плевен – 39%, ОП-В.Търново – 19%, ОП-Русе – 16%, ОП-Ловеч – 15% и ОП-Габрово – 11%.

Понастоящем, през 2011г., съотношението на осъдените в отделните съдебни окръзи е следното: ОП-Плевен – 36%, ОП-В.Търново – 24%, ОП-Русе и ОП-Ловеч по 15% и ОП-Габрово – 10%.

При съпоставянето между броя на внасяните в съдилищата прокурорски актове и броя на влезлите в законна сила осъдителни и санкционни решения е видно, че за разлика от периода 2008г. – 2010г., когато броят на санкционните съдебни решения е надвишавал броя на внесените в съдилищата прокурорски актове, през 2011г. прокурорските актове са повече със 7%. Обратно, през 2008г. съдебните решения са надвишавали прокурорските актове с 12%, през 2009г. с 1%, а през 2010г. с 2%.

Фиг. 1.11. Прокурорски актове, внесени в съдилищата от Великотърновския апелативен район и влезли в законна сила осъдителни и санкционни съдебни решения.


През 2011г. оправдателните присъди и решения са малко над 2% от всички решени от съдилищата дела, образувани по прокурорски актове, като през 2010г. и 2009г. те са били 3%.

Същевременно, през отчетната 2011г. влезлите в сила оправдателни присъди и решения са също малко повече от 2 % от общия брой влезли в сила осъдителни и санкционни решения. През 2010г. и 2009г. влезлите в сила оправдателни присъди са били 3%, а през 2008г. – 2 %. По абсолютни стойности влезлите в сила оправдателни присъди и решения са намалели с 15% спрямо 2010г.

Оправданите лица с влезли в сила оправдателни присъди през 2011г. са намалели с 14% спрямо 2010г., когато пък техният брой е бил завишен спрямо предната година с 13%, а идентично увеличение е имало и през 2009г. с 4%. Броят на оправданите лица с влезли в сила присъди през последните години варира от 200 до 250 бр.

Съотношението между оправдани лица и осъдени лица по влезлите в сила съдебни актове през последните години е следното: 2008г. – 2,4%, 2009г. – 2,9%, 2010г. – 3,3% и 2011г. – 4,2%. Макар броят на оправданите лица, с влезли в сила съдебни актове, да е намалял, техният относителен дял спрямо всички осъдени лица се е увеличил.Фиг. 1.12. Оправдани лица с влезли в сила оправдателни присъди.


Структурата на престъпността, съобразно общия брой на внесените в съдилищата прокурорски актове /обвинителни актове, споразумения за реша­ване на дела в досъдебното производство и предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на адми­нистративни наказания/, през 2011г. е идентична с тази от 2009г., за разлика от 2010г. и периода от 2005г. – до 2008г., по отношение на двете най-разпространени престъпления по глави от НК.

За периода от 2005г. до 2008г., както и през 2010г., основните структуроопределящи престъпления са били на първо място тези по глава V от НК и на второ място престъпленията по глава ХІ от НК. През 2009г. и през настоящата отчетна 2011г. престъпленията по глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления, са били най-многобройни от всички останали.

общ брой внесени в съда прок. актове

престъпления по глава V от НК – по внесени в съда прокурорски актове

престъпления по глава ХІ от НК – по внесени в съда прокурорски актове

2005г.

7422

2984 бр. – 40%

2847 бр. – 38%

2006г.

7486

3234 бр. – 43%

2699 бр. – 36%

2007г.

7020

3045 бр. – 43%

2580 бр. – 37%

2008г.

6629

2687 бр. – 40%

2669 бр. – 40%

2009г.

6848

2594 бр. – 38 %

2822 бр. – 41 %

2010г.

6422

2451 бр. – 38 %

2421 бр. – 38%

2011г.

6685

2281 бр. – 34%

2628 бр. – 39%Фиг. 1.14. Динамика на видове престъпления по брой на внесените прокурорски актове.


По показателя общ брой на внасяните в съда прокурорски актове на трето място през 2011г., както и през 2010г., се нареждат престъпленията по глава VІ от НК – престъпления против стопанството. През последните години се отчита постоянно увеличаване на дела на прокурорските актове за престъпления по глава VІ от НК, като през 2005г. актовете за такива престъпления са били по-малко от 1 % от всички актове, през 2006 г., 2007 г. и 2008 г. – по около 4 %, през 2009г. – 5%, през 2010г. – 7%, а понастоящем – 10%.

През периода 2005г. – 2008г. престъпленията по глава ІІ от НК са били трети по обем. През 2009г. и 2010г. тези престъпления са били на пето място с относителен дял от 4%, а през настоящата отчетна 2011г. престъпленията по тази глава са четвърти по обем с 5 %.

Докато през 2010г. престъпленията по глава ІХ от НК – документни престъпления, са били четвърти по обем с 5% относителен дял, то през 2011г. те са на пето място с 3%.

В структурата на престъпността по отношение на новообразуваните досъдебни произ­водства, както и през предходните години, така и през 2011г., като особено най-значими по абсолютен брой и по относителен дял се явяват престъпленията по глава V от НК – престъпления против собствеността. През 2009г. за такива престъпления са били образувани 54% от досъдебните производства, а през 2010г. и 2011г. по 55%.

По този показател „новообразувани досъдебни производства” вторите най-разпространени престъпления са тези по глава ХІ от НК – общоопасни престъпления. През 2009г. те са били 24%, през 2010г. – 20%, а през 2011г. – 21%.

На трето място са престъпленията против стопанството с 8% през 2011г., 7% през 2010г. и 5% през 2009г.

Различията в горепосочените структури, съобразно критериите „новообразувани ДП” и „внесени в съда прокурорски актове”, са обясними с по-бързото приключване на разследванията за общоопасни престъпления, спрямо тези за престъпления против собствеността.

На-голям брой осъдени и санкционирани лица с влезли в сила присъди са за престъпления по глава V от НК – престъпления против собствеността: през 2009г. - 44%, през 2010г. - 45% и през 2011г. - 41%.

На второ място по броя на осъдените лица с влезли в сила съдебни актове се нареждат общоопасните престъпления по глава ХІ от НК: 2009г. - 34%, 2010г. - 35% и 2011г. - 34%.

На трето място по същия показател се нареждат престъпленията против стопанството по глава VІ от НК: през 2009г. - 5%, през 2010г. - 6% и през 2011г. - 9%.

При съпоставяне на горепосочените структури и данни от последните години е видно, че най-голям брой досъдебни производства се образуват за престъпления против собствеността по глава V от НК, но предвид възможностите за по-бързо приключване на разследванията най-голям брой прокурорски актове са внасяни в съдилищата за общоопасни престъпления по глава ХІ от НК. Съответно и съдебните фази на наказателните производства срещу подсъдими за общоопасни престъпления приключват относително по-бързо, той като през последните години най-голям е броят на осъдените с влезли в сила присъди за престъпления против собствеността.

Предвид горепосочените най-общи данни е видно, че дейността на прокурорите в апелативния район е протичала нормално, съобразно действащите нормативни, междуведомствени и организационни актове.

В района на ОП-В.Търново се констатира рязко нарастване на отчитаните щети от престъпна дейност по досъдебни производства, дължащо се най-вече на престъпленията срещу данъчната система, нанесли около 71% от всички щети по ДП. Проблем, във връзка с тази престъпност, е относителната инертност на регистрацията, която в голямата й част бива извършвана след изтичане на относително продължителен период от време след самите престъпни деяния, обикновено при данъчни ревизии.

В този район през 2012г. се очаква увеличаване броя на новообразуваните дела и нарастване броя на предаваните на съд лица.

И през 2011г. в района на ОП-В.Търново продължава да бъде отчитана липса на достатъчно добра синхронизация между действията на разследващите полицаи и оперативните работници за изграждане на ефективни съвместни следствено-оперативни екипи по конкретните дела. Продължава констатирането и на случаи на формално изпълнение на възложени задачи или несвоевременно изпълнение на такива. Разрешаването на тези проблеми е възможно най-вече чрез стриктен контрол за срочно и качествено извършване на оперативно-издирвателните мероприятия, осъществяван от съответните административни ръководители. За подобряване на качеството и срочността за разследване е необходимо и продължаване на практиката за определяне на двама или повече разследващи органи и двама или повече наблюдаващи прокурори на досъдебни производства със сложни и обемни разследвания.

Констатирани са и пропуски и нарушения, допускани от разследващите органи при започване на някои от разследванията, изразяващи се в несвоевременно посещаване на местопроизшествия и започване на досъдебни производства, както и липса на инициативност и самостоятелност при планиране и извършване на самите разследвания, особено по такива с по-голяма правна или фактическа сложност.

В района на ОП-В.Търново продължава отчитането на много добро взаимодействие между оперативните полицейски служби и прокуратурата, най-вече по наказателни производства срещу организирани престъпни групи. Опитът е показал, че колкото по-рано са били уведомявани прокурорите за постъпилите стойностни оперативни сигнали и по-рано е образувано досъдебно производство, толкова е по-висока вероятността за бързо разследване и изготвяне на съответните прокурорски актове.

По отношение на наказателно-съдебният надзор в този район би следвало да бъде отбелязана и продължаващата положителна тенденция към съкращаване на сроковете на съдебните производства, дължаща се най-вече на добре провежданите разследвания и на високото качество на изготвяните прокурорски актове.

Отчетена е и изключителната ползотворност на провежданите периодични формални и неформални събирания и обсъждания между прокурори и съдии на спорни законови текстове и спорна съдебна или прокурорска практика. Като положително обстоятелство е отчетена и възможността за участие на прокурори в обучителни мероприятия на Висшия адвокатски съвет.

В района на ОП-Плевен е отчетено неголямо увеличаване на броя на прокурорските преписки, свързани с извършването на инстанционен контрол. От друга страна, в този район, броят на прокурорските постановления за отказ за образуване на наказателни производства е бил намален с 44%, спрямо 2010г. Лек спад от 9% е отбелязал и броят на досъдебните производства в същия район. Намален незначително е и броят на новообразуваните досъдебни производства, като спадът на броя на решените досъдебни производства е бил по-съществен, с 14% спрямо 2010г. Количеството на внасяните в съдилищата прокурорски актове в района на ОП-Плевен е намаляло минимално, като прекратените досъдебни производства са намалели по-съществено, с 33%.

В района на ОП-Русе е отчетено увеличение с 15% на незабавните производства спрямо 2010г. и с 29% спрямо 2009г. Наблюдаваните досъдебни производства са намалели с 11% спрямо 2010г. и 25% спрямо 2009г. Предвид това в този район е намалял незначително и броя на решените от прокурор досъдебни производства, с 1% спрямо 2010г. и с 3% спрямо 2009г. Запазена е тенденцията от предходните години към увеличаване на срока за разследване от разследващите структури в русенския район. Внесените в съдилищата прокурорски актове в същия район са с 5% по-малко от 2010г., като същите се разглеждат най-вече в рамките на календарната година, през която са били внесени. За бързината и ефективността на съдебния процес е показателно приключването на почти 90% от съдебните процедури спрямо предадените лица през годината на съд. Този резултат е бил повлиян и от големия брой на делата, решавани чрез споразумения.

В района на ОП-Ловеч един от възникналите проблеми през 2011г. е увеличеният с 33% дял на младежката престъпност, спрямо 2010г.

През 2011г. прокурорите са работили в условията на запазена от предходните години натовареност, съобразно действащите нормативни, междуведомствени и организационни актове.

Постъпващите в прокуратурата материали са решавани своевременно и на високо професионално ниво. Запазено е традиционно доброто взаимодействие между прокурорите и другите правозащитни органи, на което са дължат отчасти и постигнатите положителни резултати в борбата с престъпността.

През цялата година прокурорите отговорно са изпълнявали задълженията си, следейки за спазване на законността чрез привличане към отговорност на лицата, извършили престъпления, упражняване на надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки, участие в предвидените от закона случаи в наказателни, граждански и административни дела и предприемане на действия за отмяна на незаконосъобразни актове.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

Апелативна прокуратура iconАпелативна прокуратура
Великотърновската апелативна прокуратура осъществя-ва своята дейност на територия представля­ваща 16,47 от територията на страната...
Апелативна прокуратура iconАпелативна прокуратура
Великотърновската апелативна прокуратура осъществя­ва своята дейност на територия, представля­ваща 17 от територията на страната...
Апелативна прокуратура iconСтановище за Магдалена Атанасова Лазарова – Проданова кандидат за изборен член на Висш съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Лазарова-Проданова е професионален юрист с 15 години стаж като прокурор. Последователно е била прокурор в районна и окръжна прокуратура...
Апелативна прокуратура iconОбщо събрание на прокурорите на Апелативна прокуратура Пловдив
Уведомяваме Ви, че на 12. 07. 2012г се проведе Общо събрание на прокурорите на Апелативна прокуратура Пловдив за избор на кандидати...
Апелативна прокуратура iconБиография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв
Вичо колев вичев – кандидат за „административен ръководител” на апелативна прокуратура софия
Апелативна прокуратура iconАпелативна специализирана прокуратура
Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др. /да се представи оригинал за...
Апелативна прокуратура iconБиография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв
Валерий атанасов велчев – кандидат за „административен ръководител” на апелативна прокуратура пловдив
Апелативна прокуратура iconВсс обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за
Заемане на длъжността “прокурор” в апелативна прокуратура, по обявен конкурс за повишаване в длъжност и за преместване
Апелативна прокуратура iconБиография на кандидата, съгласно чл. 194а от зсв
Божидар георгиев джамбазов – кандидат за „административен ръководител” – Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София
Апелативна прокуратура iconВоенно-апелативна прокуратура
Изготвя справки и проекти на отговори по постъпилите писма, сигнали и други прокурорски актове, за които се изискват специални правни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом