Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
ИмеНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
страница1/35
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.7 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/214010.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
НАРЕДБА № 12 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ДИЗАЙНЕР"

В сила от 20.02.2007 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 214010 "Дизайнер" от област на образование "Изкуства" и професионално направление 214 "Дизайн" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 214010 "Дизайнер", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:

1. 2140101 Театрален, кино- и телевизионен декор

2. 2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия

3. 2140103 Театрален грим и перуки

4. 2140104 Аранжиране

5. 2140105 Детски играчки и сувенири

6. 2140106 Интериорен дизайн

7. 2140107 Силикатен дизайн

8. 2140108 Моден дизайн

9. 2140109 Пространствен дизайн

10. 2140110 Промишлен дизайн

11. 2140111 Театрална кукла

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.

Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Дизайнер".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Дизайнер" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Единични професии" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение по чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Дизайнер"

Професионално направление:214

Дизайн

Наименование на професията:214010

Дизайнер

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Дизайнер", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Таблица 1

Специалности

Степен

Входящона профе-

минимално образо-сионална

вателно равнищеквалифи-

за уче-

за лица,кация

ници

навър-шили 16 г.

1

2

3

4

5

2140101

Театра-

Трета

Завършен

Завършенолен, кино-седми клас

среднои телеви-

образованиезионен

декор2140102

Художест-

Трета

Завършен

Завършеновено ос-седми клас

средноветление

образованиеза театър,

кино и

телевизия2140103

Театрален

Трета

Завършен

Завършеногрим иседми клас

средноперуки

образование

2140104

Аранжи-

Трета

Завършен

Завършеноранеседми клас

средно

образование

2140105

Детски

Трета

Завършен

Завършеноиграчки иседми клас

средносувенири

образование

2140106

Интерио-

Трета

Завършен

Завършенорен ди-седми клас

среднозайн

образование

2140107

Силика-

Трета

Завършен

Завършенотен ди-седми клас

среднозайн

образование

2140108

Моден

Трета

Завършен

Завършенодизайнседми клас

средно

образование

2140109

Простран-

Трета

Завършен

Завършеноствен ди-седми клас

среднозайн

образование

2140110

Промиш-

Трета

Завършен

Завършенолен ди-седми клас

среднозайн

образование

2140111

Театрална

Трета

Завършен

Завършенокукласедми клас

средно

образование


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Свързани:

Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"дизайнер\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"дизайнер\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"дизайнер\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"дизайнер\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"дизайнер\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"дизайнер\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник" в сила от 23. 02. 2007 г
Наредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"дизайнер\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"дизайнер\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"дизайнер\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник" в сила от 23. 02. 2007 г
Наредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"дизайнер\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом