Приет с решение
ИмеПриет с решение
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер122.55 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/STATUT_simvoli.doc
СТАТУТ НА СИМВОЛИ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДИ


ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ 28-12 ОТ 24.02.1998 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

/изм. и доп. с решение 18-1 от 19.09.2000 г., изм. с решение № 44-20 от 30.05.2006 г. на Общински съвет/


Г Е Р Б
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1. Гербът на град Добрич е създаден от художниците Никола Богданов и Янко Атанасов, след проведен конкурс от Община град Добрич и е утвърден от Държавна комисия за пластични изкуства през 1971 г.

Чл.2. /1/ Гербът представлява стройна, добре организирана пластична композиция от символи, които имат значение, както за самия град Добрич, така и за Добруджа, чийто център се явява той.

/2/ Основната част на герба е ЩИТ – класически символ на град-крепост или охранявано място. В горната част на щита, като корона стои архитектурен елемент – КОБИЛИЦА, характерна за общественото строителство в град Добрич през българското възраждане. В цветно решение, щитът е пурпурночервен – символ на достолепието на българските царе и българската държавност.

В средата на щита е изобразен СНОП ОТ КЛАСОВЕ. Този символ има две значения:

  • Тук, на добруджанска земя, преди 1300 години Хан Аспарух е създал първите български селища. Тук, на тази земя, се е създала първата българска държава. Снопът е символ на единството и величието на българския народ.

  • Пшеничните класове са символ на плодородието, на щедростта на добруджанската равнина.

Над снопа, на шийката на щита, с шрифт в стил възрожденски е изписано името на града “ДОБРИЧ”, получено след Освобождението на България през 1878 година.

В цветното решение снопът, името на града и опасващият щита контур са позлатени - символ на благополучието на жителите на град Добрич.

Чл.3. Гербът на Община град Добрич е представен в три свои изображения:

  • пластично

  • графично

  • цветно

ДРУГИ УСЛОВИЯЧл.4. Гербът на Община град Добрич се изобразява:

/1/ На знамето на Общината.

/2/ На подходящо място на сградата или в сградата на Общината.

/3/ На места, където се провеждат градски срещи, конференции, чествания, културни прояви или спортни състезания.

/4/ На входовете на града, край магистралите.

/5/ Върху официалния печат на Общината, медали, плакати, значки, дипломи, грамоти, знаменца, бланки и други.

Чл.5. Възпроизвеждането на герба от други физически и юридически лица за нуждите на Общината се извършва със заповед на Кмета на Община град Добрич.

Чл.6. Възпроизвеждането на герба от други физически и юридически лица в различни варианти или пропорции, за производство на сувенири, етикети, художествен амбалаж и други рекламни материали за тяхна сметка, може да става само със съгласието на авторите на герба, съобразно Закона за авторското право и сродните му права.
ХИМН НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧЧл.1. Химн на общината е песента “Добруджански край” – по текст на Любомир Бобевски и музика на Александър Кръстев.

Чл.2. Химнът на Общината отразява страданията на поробените добруджанци и надеждите им за по-добри дни, както и радостта по време на освобождението на Южна Добруджа.

Чл.3. Химнът се изпълнява задължително при вдигане и спускане на знамето на Общината.


ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ


О, Добруджански край,

Ти нашъ си земенъ рай,

Въ тебъ златно жито зръй!

Въ тебъ вакло стадо блъй!


Орлитъ отъ възбогъ,

Просторътъ ти широкъ

И слънчо – мощний Фебъ,

Ни спомватъ все за тебъ!


Подъ чужди ти си кракъ,

Дойде деньтъ въ който пакъ

Да бждешь кжтъ нашъ ти,

Тъй както и пръди!

Съ оржжье, свътлина


Ний твойта бжднина

Ковеме всъки часъ, -

Храни надежда въ насъ!


ЗНАМЕ НА ОБЩИНАТА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1. Знамето на Община град Добрич изразява чувството на уважение и почитта на гражданите на град Добрич към своя град и е отличителен знак в отношенията му с други градове у нас и в чужбина.

Чл.2. Знамето включва следните цветове – бял, зелен и златистожълт. На него е изобразен гербът на града.

Чл.3. Цветовете на знамето символизират:

Белият цвят – миролюбието, трудолюбието и другите добродетели на добруджанци;

Зеленият цвят – връзката между знамената на борците за национално освобождение през Възраждането, любовта и преклонението на добричките граждани към своя град и Добруджа;

Златистожълтият цвят – плодородието на добруджанската равнина.

Чл.4. Общинското знаме има правоъгълна форма и две еднакви лица.

Чл.5. Дръжката на знамето образува прав ъгъл със самото знаме и в горния си край завършва с пика.

Чл.6. Общинското знаме на град Добрич може да бъде печатано на хартия, плат и други подходящи материали.

Чл.7. Платнените и шити знамена се изработват от копринен, памучен плат или други подходящи материали.

ИЗДИГАНЕ НА ЗНАМЕТОЧл.8. Общинското знаме на град Добрич се издига:

  1. На сградите на Общинския съвет и Община град Добрич – постоянно. На други сгради, където Общинският съвет провежда заседание – през цялото времетраене.

  2. Общинското знаме се издига редом до държавното знаме на Република България, винаги в ляво гледано към тях;

  3. Общинското знаме се издига в сградите на общинските организации и ведомствени учреждения – в дните на национални празници, празника на град Добрич – 25 септември и други тържествени събития, определени от Общински съвет град Добрич.

  4. Общинското знаме се издига в сградите, в които се провеждат международни конференции или съвещания и такива от общонационален, областен и общински характер, както и при провеждането на международни спортни и други състезания – до завършването им.

Чл.9. Общинското знаме може да бъде издигнато и при церемонии и тържества, провеждани от общински учреждения и обществени организации.

Чл.10. При издигане на общинското знаме заедно с държавното, почетно място се дава на държавното.

Чл.11. При издигане на общинското знаме заедно със знаме на друга община или на подобна структура на друга държава, почетно място се дава на общинското знаме на град Добрич, което се поставя от лявата страна на сградата, гледано срещу нея.

Чл.12. При издигане знамената на няколко общини или на подобни структури на други държави, общинското знаме на град Добрич се поставя в средата, ако броят на знамената е нечетен. Ако броят на знамената е четен, общинското знаме на град Добрич се поставя в началото и в края на реда.

Чл.13. Чуждите знамена се подреждат на еднаква височина по азбучен ред на имената на общините или на подобните структури на кирилица.

Чл.14. При официални посещения в общината на държавен глава, председател на Министерски съвет, на правителствена или парламентарна делегация, както и на ръководители на общини или подобни структури на чужди държави, почетно място се дава на държавните знамена на страните на гостите.

Чл.15. При обявен от Общинския съвет на град Добрич траур общинското знаме се издига на половината от флагщока, заедно с прикрепена на горния му ъгъл откъм герба на града черна траурна ивица /лента/. Когато знамето при такива случаи се носи, то е сгънато и изцяло обвито в креп. При почитане паметта на починалия /починалите/, знамето се скланя напред.

НОСЕНЕ НА ЗНАМЕТОЧл.16. При положение “мирно” или “свободно” на място, при развято знаме, знамето се държи с изправена дръжка, долният край на която се намира до средата на стъпалото на десния крак и по средата на дръжката се придържа с дясната ръка.

Чл.17. При движение развятото знаме се носи на лявото рамо и се държи с лявата ръка, опъната по дръжката.

Чл.18. При преминаване в тържествен марш знамето се носи отпред с изправена дръжка, като се придържа отдолу с лявата ръка на височина под пояса, а по средата се придържа с дясната ръка, която е на височината на рамото.

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ДОБРИЧ(нов раздел - реш. № 44-20 от 30.05.2006 г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. Тези правила определят принципите, условията и реда за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Добрич”.

Чл. 2. Званието се присъжда по процедурата, предвидена в този правилник, в съответствие със следните принципи:

1.публичност и прозрачност;

2.свобода и честна конкуренция;

3.равнопоставеност на всички кандидати.

Чл. 3. Званието “Почетен гражданин на град Добрич” е отличие, с което се изразява дълбоката благодарност и признателност на гражданите на Добрич към положените от носителя усилия за развитие във всички сфери на обществения живот.

Чл. 4. Със званието “Почетен гражданин на град Добрич” се удостояват личности за:

1. Изключителен и траен принос във всички области на обществения живот или значително дарение за развитието им /икономика, наука, образование, социална дейност, култура, здравеопазване, спорт/.

2. Проявена смелост, гражданска доблест и героизъм.

Чл. 5. Със званието “Почетен гражданин на град Добрич” се удостояват български и чуждестранни граждани приживе.

Чл. 6. Званието “Почетен гражданин на град Добрич” се присъжда с Решение на Общинския съвет на град Добрич на специална церемония по време на тържествена сесия на Общински съвет град Добрич по случай 25 септември – Ден на град Добрич и включва връчване на :

1. Художествена пластика – уникат.

2. Диплом.

3. Плакет на герба на град Добрич.


РЕГЛАМЕНТ НА ИЗБОР


Чл. 7. Предложенията за избор на “Почетен гражданин на град Добрич” се отправят в писмен вид с мотивировка до Председателя на Общински съвет град Добрич в срок до 31 август на всяка календарна година.

Чл. 8. Предложения за удостояване с почетното звание могат да правят:

1. Държавни и общински институции.

2. Обществени, професионални организации и творчески групи.

3. Граждани на град Добрич.

Чл. 9. При извънредни обстоятелства предложенията се подават при възникването им.

Чл. 10. Физическите и юридическите лица могат да правят само по едно предложение.

Чл. 11. Председателят на Общински съвет, след изтичане на срока по чл. 7, публикува постъпилите предложения в Интернет страницата на Общината и в местните СМО. Същият предава материалите на комисия от 13 /тринадесет/ члена.

Чл. 12. Персоналният състав на комисията се утвърждава от Общински съвет град Добрич по предложение на Председателя на Общински съвет град Добрич и Кмета на Община град Добрич, за срока на неговия мандат.

Чл. 13. В състава на 13-членната комисия 8/осем/ члена са общински съветници, в т.ч. Председателят на Общински съвет град Добрич. За членове на комисията могат да бъдат привличани и изтъкнати общественици, дейци на стопанския и културния живот на град Добрич, граждани.

Чл. 14. Комисията обработва всички постъпили предложения, като има право да:

1. Изисква допълнителни данни по предложенията .

2. Организира публични дискусии.

3. Направи допитване до гражданството чрез: Интернет страницата на Община град Добрич, СМО, анкети, поставяне на нарочни кутии в сградата на Общината и други общодостъпни места за набиране на информация.

4. Изисква информация от Регистър на потенциални носители на званието, който се води системно през годината от длъжностно лице от общинската администрация.

5. Извършва други дейности в тази връзка по нейна преценка.

Чл. 15. Председателят на Общинския съвет град Добрич поставя постъпилите материали на разглеждане от комисията на предварително насрочено заседание на същата:

1. Комисията степенува предложенията според доказания принос на номинираните за издигане авторитета на град Добрич.

2. С тайно гласуване и квалифицирано мнозинство, комисията взема решение и дава до три предложения пред Общински съвет за носител на званието “Почетен гражданин на град Добрич” на базата на оценъчна карта за всеки номиниран от всеки член на комисията.

- ОТ МЕСТНО, НАЦИОНАЛНО ИЛИ МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ Е ПРИНОСЪТ НА НОМИНИРАНИЯ

- ДО КОЛКО НОМИНИРАНИЯТ Е ДОПРИНЕСЪЛ РЕАЛНО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ДОБРИЧ

- ПРИНОСЪТ НА НОМИНИРАНИЯ ДАЛИ Е В РАМКИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ Е НАПРАВЕН В РАМКИТE НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРУД

- СТЕПЕН НА УЧАСТИЕ НА НОМИНИРАНИЯ В ДРУГИ СФЕРИ /ИЗВЪН ТАЗИ, В КОЯТО Е НОМИНИРАН/ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ

Чл. 16. С тайно гласуване и обикновено мнозинство Общински съвет взема решение единствено въз основа на предложенията на комисията.

Чл. 17. Званието може да се присъжда и в изключителни случаи, както и посмъртно в случаите по чл. 4, т. 2. В рамките на една календарна година се присъжда не повече от две звания “Почетен гражданин на град Добрич”. Допустимо е и неприсъждане на званието.

Чл. 18. Званието “Почетен гражданин на град Добрич” може да бъде отнето приживе в следните случаи:

1. При извършени действия, уронващи престижа или интересите на Община град Добрич.

2. При извършени престъпления срещу Родината и криминални престъпления.

Чл. 19. Отнемането на званието “почетен гражданин на град Добрич” става с решение на Общински съвет, при квалифицирано мнозинство.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Този раздел за “Почетен гражданин на град Добрич” е приет с Решение № 44-20/ 30.05.2006 година на Общински съвет град Добрич и отменя раздела за “Почетен гражданин на град Добрич” приет с Решение № 28-12/ 24.02.1998 година и допълнен с Решение № 18-1/ 19.09. 2000 година.


ПРИЛОЖЕНИЕ:


1. Критерии /точкова система/ за оценка на приноса на предложените за носител на званието “Почетен гражданин на град Добрич”.

2. Оценъчна карта на номинирания.


КРИТЕРИИ

/ТОЧКОВА СИСТЕМА/

ЗА ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА НОСИТЕЛ НА ЗВАНИЕТО

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДОБРИЧ”


1. От местно, национално или международно значение е приносът на номинирания:

1.1 От местно значение - от 1 до 4 точки

1.2. От национално значение - от 4 до 7 точки

1.3. От международно значение -от 7 до 10 точки


2. До колко номинираният е допринесъл реално за повишаване на качеството на живот на гражданите на Добрич - от 1 до 10 точки.


3. Дали приносът на номинирания е в рамките на професионалните му задължения и ангажименти или е направен в рамките на обществения труд.

3.1. В рамките на професионалните му задължения - от 1 до 5 точки.


3.2. В рамките на обществения труд - от 5 до 10 точки.


4. Степен на участие на номинирания в други сфери /извън, в която е номиниран/ на обществения живот.


4.1. Ако няма участие в други сфери на обществения живот - 0 точки.


4.2. Ако има участие в други сфери на обществения живот - от 1 до 10 точки.


ОЦЕНЪЧНА КАРТА

на

...............................................................................................................

/попълва се името на номинирания/


1. От местно, национално или международно значение е приносът на номинирания:


1.1 От местно значение - .........................

/от 1 до 4 точки/


1.2. От национално значение - .....................

/ от 4 до 7 точки/


1.3. От международно значение - ......................

/от 7 до 10 точки/

2. До колко номинираният е допринесъл реално за повишаване на качеството на живот на гражданите на Добрич - .......................

/ от 1 до 10 точки/

3. Дали приносът на номинирания е в рамките на професионалните му задължения и ангажименти или е направен в рамките на обществения труд.

3.1. В рамките на професионалните му задължения - ..................

/от 1 до 5 точки/


3.2. В рамките на обществения труд - .................................

/ от 5 до 10 точки/

4. Степен на участие на номинирания в други сфери /извън тази, в която е номиниран/ на обществения живот.


4.1. Ако няма участие в други сфери на обществения живот - ........

/ 0 точки/


4.2. Ако има участие в други сфери на обществения живот - ........

/ от 1 до 10 точки/


ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:................


ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА:


/ПОДПИС/
ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ДОБРИЧЧл.1. Почетната книга е паметен регистър на град Добрич.

Чл.2. Почетната книга е с дебела кожена подвързия, върху която е отпечатано изображението на герба на града.

Чл.3. Вписването в почетната книга е морална награда и е израз на признанието на добричката общественост за принос и особени заслуги на удостоените в духовната и материалната сфера на Общината.

Чл.4. В почетната книга се вписват имената на удостоените със звание “Почетен гражданин на град Добрич”, както и имената на граждани с особени заслуги към Общината в областта на просветата, науката, изкуството и културата, здравеопазването, социалните дейности, сигурността, икономиката, спорта и обществено-политическия живот.

Чл.5. В почетната книга вписванията се осъществяват по предложение на Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет.

Чл.6. Почетната книга се води и съхранява от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината.

Чл.7. Вписаните в почетната книга получават удостоверение от Кмета на Общината.

Свързани:

Приет с решение iconПравилни к за стипендия „Архимандрит Максим Райкович за дряновски ученици и студенти Приет
Приет с Решение №107/26. 06. 2008г на Общински съвет – Дряново (Протокол №12). Промени с Решение №300/30. 06. 2009г на Общински съвет...
Приет с решение iconПравилник за организацията и дейността на
Приет с Решение №325/21. 12. 2006 г на ОбС – Габрово, изм с Решение №74/08. 03. 2007 г., Решение №13/28. 01. 2010 г
Приет с решение iconПравилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, житeли на община пловдив приет с Решение №250, взето с Протокол №12 от 28. 06. 2012 г на Общински съвет – Пловдив, изм с Решение №285, взето с Протокол №13 от 12. 07. 2012 г
Приет с Решение №250, взето с Протокол №12 от 28. 06. 2012 г на Общински съвет – Пловдив, изм с Решение №285, взето с Протокол №13...
Приет с решение iconРешение №832
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника на Столичния общински...
Приет с решение iconРешение №783
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за отличията на Столичния...
Приет с решение iconОбщинскисъвет гр. Кула решение №411
Змсма и чл. 5, чл. 10 и чл. 11 от Правилника определящ реда за присъждане на отличия на Община Кула приет на 03. 05. 2005 година...
Приет с решение iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
Приет с решение iconРешение №180/29. 05. 2008 г., Прот. №15 чл. 26, ал. 3
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация,...
Приет с решение iconОбяснителна записка към отчета за изпълнение на бюджета
Бюджетът на Община Пазарджик е приет с Решение №32/16. 02. 2011 г на Общински съвет град Пазарджик и актуализиран с решение №39/2812....
Приет с решение iconІ. въведение
Приет с Решение №21. от Протокол №006/17. 02. 2012г на Общински съвет – Аксаково
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом