Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
ИмеПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
страница8/8
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unwe-sc.org/docs/pdunss/pdunss.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

Глава осма

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ


Чл. 87. (1) УНСС е субект на всички имуществени и неимуществени пра­ва на университета от неговото създаване до днес.

(2) Правата на УНСС включват право на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, други вещни и облигационни права, имуществени и неимуществени права върху обекти на интелектуална собственост.

(3) УНСС може да придобива право на собственост върху недвижими имоти и да получава приходи от тях за подготовка и повишаване квалификацията на специалисти, способни да развиват и прилагат научни знания в различни области на човешката дейност.

(4) Недвижимите имоти, предоставени на УНСС от държавата, както и обособени части от тях, могат да се отдават под наем или да се ползват съвместно по договор с трети лица, без да се променя предназначението им, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.


Чл. 88. (1) Имуществото на УНСС се формира от земи, сгради, движими вещи и други обекти:

1. предоставени от държавата за ползване;

2. придобити със собствени средства или със средства, предоставени от юридически и физически лица.

(2) УНСС може да извършва дейности по стопанската реализация на своето имущество при условия и по ред, определени в законодателството на страната.

(3) УНСС може да предостави безвъзмездно за ползване свое имущество само на структурните си звена.

(4) При обособяване на звено на УНСС като юридическо лице може да му бъде предоставено имущество на университета при условия и по ред, определени в законодателството на страната.

(5) Разпределението на ползването на имуществото на УНСС между неговите структурни звена, които не са юридически лица, става с решение на Академичния съвет или на ректора.

(6) Звената на УНСС могат:

1. да имат собствени разплащателни сметки в левове, а валутните постъп­ления се отнасят в самостоятелна партида към валутната сметка на УНСС;

2. да закупуват дълготрайни активи за осъществяване на своята дейност при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки.


Чл. 89. (1) УНСС съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет, който се състои от:

1. бюджета на УНСС;

2. бюджетите на поделенията на самостоятелен баланс и филиалите на УНСС.

(2) Разпределението на средствата от общоуниверситетския бюджет към бюджетите на структурните звена се извършва съобразно правила за формиране, утвърждаване и отчитане изпълнението на бюджета на УНСС, негови звена и поделения на самостоятелен баланс.

(3) В рамките на общия бюджет на УНСС Академичният съвет ежегодно утвърждава бюджет на основните звена, поделенията и филиалите на университета, при положение че са налице необходимите условия за обособяването на такъв бюджет.

(4) Приходната и разходната част на бюджета се съставят по класификация на приходите и разходите на държавния бюджет.

(5) УНСС публикува годишни отчети за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета по класификация на приходите и разходите на държавния бюджет.

(6) Превишаването на приходите над разходите в края на годината преминава като наличност в бюджета за следващата година.


Чл. 90. (1) В приходната част на бюджета на УНСС постъпват:

1. субсидии от държавния бюджет;

2. собствени приходи от:

а) научноизследователска, консултантска, експертна, спортна и издателска дейност,  упражняване на авторски и други права на интелектуална собственост;

б) такси за кандидатстване и за обучение на студенти, докторанти и специализанти;

в) приходи от административни услуги на лица, които не са студенти;

г) приходи от следдипломна квалификация;

д) приходи от дейности, свързани с учебния процес;

3. приходи от упражняване право на собственост и отдаване под наем на недвижими имоти;

4. спонсорства, дарения, завещания и наследства от юридически и физически лица;

5. финансова помощ от общините;

6. лихви от депозити и влогове по банкови сметки;

7. приходи от други допустими от закона източници.

(2) Финансовите постъпления се извършват по разплащателни сметки на УНСС в левове и във валута.


Чл. 91. (1) Субсидията от държавния бюджет се използва за:

1. издръжка на обучението;

2. научноизследователска дейност на УНСС;

3. издателска дейност за нуждите на учебната и научноизследователската работа;

4. капитални вложения;

5. социално-битови дейности.

(2) Издръжката на обучението се определя въз основа на:

1. определени от Министерския съвет нормативи за един студент по професионални направления;

2. броя на студентите и докторантите;

3. резултатите от оценката при институционалната акредитация на УНСС и програмните акредитации по професионални направления и по научни специалности.

(3) Средствата за научноизследователска дейност на УНСС се формират от държавна субсидия и определени от Академичния съвет собствени средства.

(4) Средствата за издателска дейност и за капитални вложения се утвърждават от Академичния съвет по предложение на ректора.

(5) Средствата за социално-битови дейности се определят на основата на законодателството в тази област.


Чл. 91а. (Нова – 14.11.2007 г.) УНСС не се облага с корпоративен данък по част втора и с данък върху приходите по част пета от Закона за корпоративното подоходно облагане за основната му дейност по чл. 5, ал. 1 на този правилник.


Чл. 92. (1) Студентите, докторантите и специализантите заплащат такси за обучението си в УНСС.

(2) Таксите за обучение в УНСС се определят в годишен размер:

1. от Министерския съвет – за студентите и докторантите български граждани, обучавани във всички степени на висшето образование, приети в рамките на утвърдения годишен прием;

2. от Академичния съвет при условията и изискванията на ЗВО за:

а) обучаваните срещу заплащане докторанти и студенти в магистърска степен, български граждани;

б) обучаваните чуждестранни студенти и докторанти;

3. от ръководителя на отделение ИСК – за специализанти;

4. от ръководителя на отделение “Факултативно обучение”, съгласувано с ръководството на УНСС.

(3) Таксите за обучение се заплащат:

1. от студентите – на равни вноски в началото на всеки семестър;

2. от докторантите – в началото на всяка тяхна учебна година;

3. от специализантите – в началото на учебния курс.

(4) (Изм. – 14.11.2007 г.) От заплащане на такси се освобождават лицата по чл. 95, ал. 5 на ЗВО. Обучаваните в УНСС студенти и докторанти се ползват от предвидените в ЗВО облекчения за заплащане на такси за обучение, при условия, определени в Правилника за учебната дейност на УНСС.

(5) Таксите за обучение срещу заплащане в образователно-квалифи­ка­ционна степен „магистър” не могат да бъдат по-ниски от 70 на сто от нор­ма­тивите за издръжка на обучението.


Чл. 93. (1) УНСС, неговите основни звена и филиали могат да учредяват стипендии и награди за студенти и докторанти.

(2) Стипендии за студенти и докторанти на УНСС могат да се учредяват и от юридически и физически лица.

(3) Размерите, условията и редът за получаване на стипендии се определят:

1. за университетските стипендии – със статут, приет от колективен орган на учредителя на стипендията;

2. за стипендии, учредени от юридически и физически лица – от волята на учредителя.


Чл. 94. (1) УНСС може да създава фондации със средства на университета.

(2) Решението за създаване на фондация се взема от колективен орган за управление на УНСС.

(3) Устройството, дейността и управлението на фондацията се определят с нейния учредителен акт.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Този правилник е разработен на основание чл. 21, т. 2 от ЗВО и § 17 от преходните и заключителните му разпоредби.


§ 2. Неуредените с този правилник въпроси се уреждат съгласно законодателството в областта на висшето образование и науката и/или с решения на органите за управление на УНСС в съответствие с техните компетенции.


§ 3. Изборите за конституиране на ръководните органи на звената по чл. 17 и 43 се провеждат в срок до три месеца от приемането на правилника.


§ 4. (Изм. – 14.11.2007 г.) Правилникът за учебната дейност на УНСС се приема от Академичния съвет до 30 юни 2008 г., а правилниците за съответните дейности и звена, посочени в този правилник – по график, приет от Ректорския съвет.


§ 5. Този правилник и всички организационно-разпоредителни документи на УНСС се разработват, изменят, допълват и отменят в съответствие с процедура “Управление на документите” на Системата за управление на качеството в УНСС.


§ 6. (Изм. – 14.11.2007 г., 18. 11.2009 г.) Правилникът е приет от Общото събрание на УНСС на 16 март 2005 г., изменен и допълнен на 29 ноември 2006 г., 14 ноември 2007 г., 18 ноември 2009 г. и влиза в сила от датата на приемането му, като отменя Правилника за дейността на УНСС, приет на 18 декември 1996 г.


§ 7. Правилникът е подписан от председателя на Общото събрание и подпечатан с печата на УНСС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


(проф. д-р Благой Колев)
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Човешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно стопанство...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconШифри на специалности в университета за национално и световно стопанство

Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconРецензи я
Икономика и управление (Моделиране на процесите в туристическите комплекси), обявен от Университета за национално и световно стопанство,...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconБиография име, презиме, фамилия
Бакалавър в Университета за Национално и Световно Стопанство – София, специалност: Аграрна Икономика
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconОценка и анализ
Университета за национално и световно стопанство на открито заседание на Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconКонстантин христов пудин
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра “Национална и регионална сигурност” при Университета за национално...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconРешение от 29. 06. 1995 г., относно
Лалко Стойчев Дулевски, обявен за нуждите на катедра “Чо-вешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconЗа чнг започваме одит на партиите
Валери Апостолов е роден на 1 декември 1964 г в гр. Костинброд. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом