Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
ИмеПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
страница2/8
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unwe-sc.org/docs/pdunss/pdunss.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА


Чл. 8. (1) УНСС включва в структурата си основни звена, филиали, катедри и обслужващи звена.

(2) УНСС може да създава съвместни структури по ал. 1 с чуждестранни висши училища.


Чл. 9. (1) (Изм. – 14.11.2007 г.) Основни звена на УНСС са факултетите, департаментите и институтите.

(2) Устройството и дейността на основните звена се уреждат със ЗВО и този правилник.

(3) При необходимост основните звена на УНСС могат да приемат свои правилници за дейността, които се утвърждават от Академичния съвет.


Чл. 10. (1) Факултетът е основно звено на УНСС, което:

1. обединява катедри за осигуряване обучението на студенти в едно или няколко професионални направления от една и съща област на висшето образование;

2. има не по-малко от 40-членен академичен състав на основен трудов договор;

3. има хабилитирани лица на основен трудов договор, които водят не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове за всяка специалност и/или професионално направление на висшето образование.

(2) (Изм. - 18.11.2009 г) УНСС включва в структурата си следните факултети:

1. Общоикономически;

2. Финансово-счетоводен;

3. Бизнес;

4. Икономика на инфраструктурата;

5. Международна икономика и политика;

6. Управление и администрация;

7. Приложна информатика;

8. Юридически.

(3) Откриването, преобразуването и закриването на факултети става по предвидения в ЗВО ред въз основа на предложение на Академичния съвет на УНСС и/или по предложение на министъра на образованието и науката.


Чл. 11. (1) Департаментът е основно звено, което:

1. осигурява обучението по една или повече дисциплини, които не представляват специалност;

2. има най-малко 14-членен академичен състав на основен трудов договор;

3. може да има секции, с ръководител-секция по решение на Академичния съвет.

(2) УНСС включва в структурата си департаменти, създадени по реда на ал. 3.

(3) Откриването, преобразуването и закриването на департаментите става с решение на Академичния съвет, който избира и неговия директор по предложение на ректора.

(4) Назначаването и освобождаването на директора на департамента става със заповед на ректора въз основа на проведения избор от Академичния съвет.


Чл. 12. (1) Институтът е основно звено, което обединява академичен състав за извършване на научноизследователска дейност.

(2) Откриването, преобразуването и закриването на институти става по предвидения в ЗВО ред въз основа на искане на ръководството на УНСС и/или по предложение на министъра на образованието и науката.

(3) Структурата на института, конституирането и функциите на неговите органи за управление се определят в правилник, приет от Академичния съвет, който избира и неговия директор по предложение на ректора.

(4) Назначаването и освобождаването на директора на института става със заповед на ректора въз основа на проведения избор от Академичния съвет.


Чл. 13. (Отм. – 14.11.2007 г.)


Чл. 14. (1) (Изм. - 18.11.2009 г.) Филиалът е териториално изнесена структура на УНСС, която:

1. удовлетворява потребности на съответни райони от обучение в професионални направления на висшето образование, за които УНСС е акредитиран;

2. има най-малко 10-членен академичен състав на основен трудов договор;

3. осигурява воденето на не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове за всяка специалност и/или професионално направление от хабилитирани кадри на УНСС;

4. извършва всички необходими подготвителни работи за реализирането си като регионален център за осъществяване на дистанционно обучение.

(2) Откриването, преобразуването и закриването на филиалите става по предвидения в ЗВО ред въз основа на искане на Академичния съвет на УНСС и/или по предложение на министъра на образованието и науката.

(3) Структурата, съставът и органите за управление на филиала се определят от Академичния съвет, който избира и неговия директор по предложение на ректора.

(4) Назначаването и освобождаването на директора на филиала става със заповед на ректора въз основа на проведения избор от Академичния съвет.


Чл. 15. (1) Катедрата е звено на университета, което:

1. (Изм. – 14.11.2007 г.) се включва в структурата на факултет, департамент или филиал;

2. осъществява учебна дейност по една или група сродни дисциплини;

3. извършва научни изследвания в едно или повече свързани научни направления;

4. включва най-малко 7-членен академичен състав на основен трудов договор;

5. може да има секции, с ръководител-секция по решение на Академичния съвет.

(2) Откриването, преобразуването и закриването на катедрите става с решение на Академичния съвет по предложение на факултетния съвет или на ректора.


Чл. 16. (1) Обслужващи звена на УНСС са:

1. основни обслужващи звена – библиотека, издателство, печатница, отделения, центрове и лаборатории;

2. административни обслужващи звена – дирекции и служби;

3. други обслужващи звена – отдели, сектори, секции и др.

(2) Обслужващите звена осигуряват условия за реализиране или подпомагат реализацията на едно или няколко свързани направления по предмета на дейност на УНСС.

(3) Организационната форма, организацията и дейността на обслужващите звена и компетенциите на техните ръководни органи се определят от Академичния съвет или с правилници, приети и утвърдени по реда на този правилник.

(4) Откриването, преобразуването и закриването на обслужващите звена по ал. 1, т. 1 става с решение на Академичния съвет, който избира и техния ръководител по предложение на ректора, с изключение на ръководителя на библиотеката и ръководителя на печатницата, които се назначават непосредствено от ректора.

(5) Откриването, преобразуването и закриването на обслужващите звена по ал. 1, т. 2 и т. 3 става с решение на ректора, който назначава и техния ръководител.


Чл. 17. (1) (Изм. - 18.11.2009 г.) Основни обслужващи звена, които организират непосредствено учебния процес, са:

1. отделение “Институт за следдипломна квалификация”;

2. Център за дистанционно обучение.

(2) Ръководителите на обслужващите звена по ал. 1 са хабилитирани лица и се избират от Академичния съвет по предложение на ректора с 4-годишен мандат, но за не повече от два последователни мандата.

(3) Назначаването и освобождаването на ръководителите по ал. 2 става със заповед на ректора въз основа на решението на Академичния съвет.

(4) Обслужващите звена по ал. 1 могат да имат един или повече заместници, които се назначават от ректора по предложение на ръководителите на звената.

(5) Структурата на обслужващите звена по ал. 1, конституирането и функциите на техните органи за управление се определят с правилници за тяхната дейност, приети от Академичния съвет.

(6) (Нова – 29.11.2006 г.) При доказана целесъобразност обслужващите звена по ал. 1 могат да се преобразуват с решение на Академичния съвет в други обслужващи звена по чл. 16, ал. 1, т. 2 и 3.


Чл. 18. Основните звена, филиалите, катедрите, членовете на академичния състав и ръководителите на обслужващите звена в УНСС могат да правят предложения до ректора за създаване, преобразуване и закриване на звена на университета, който по преценка  ги внася в Академичния съвет.
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Човешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно стопанство...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconШифри на специалности в университета за национално и световно стопанство

Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconРецензи я
Икономика и управление (Моделиране на процесите в туристическите комплекси), обявен от Университета за национално и световно стопанство,...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconБиография име, презиме, фамилия
Бакалавър в Университета за Национално и Световно Стопанство – София, специалност: Аграрна Икономика
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconОценка и анализ
Университета за национално и световно стопанство на открито заседание на Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconКонстантин христов пудин
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра “Национална и регионална сигурност” при Университета за национално...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconРешение от 29. 06. 1995 г., относно
Лалко Стойчев Дулевски, обявен за нуждите на катедра “Чо-вешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconЗа чнг започваме одит на партиите
Валери Апостолов е роден на 1 декември 1964 г в гр. Костинброд. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом