Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
ИмеПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
страница1/8
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unwe-sc.org/docs/pdunss/pdunss.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък за краткост УНСС или университет.


Чл. 2. (1) УНСС е приемник на Свободния университет за политически и стопански науки (Балкански близкоизточен институт), основан в София през 1920 г., на Държавното висше училище за финансови и административни науки (1938 г.), на Факултета за стопански и социални науки към Софийския държавен университет “Св. Климент Охридски” (1947 г.) и на Висшия икономически институт “Карл Маркс” (1951 г.), преобразуван в Университет за национално и световно стопанство с решение на Народното събрание от 1995 г.

(2) Официалният празник на УНСС е 21 май – датата на учредяването му през 1920 г.


Чл. 3. (1) УНСС е държавно висше училище.

(2) УНСС е юридическо лице със седалище гр. София и постоянен адрес: Студентски град “Христо Ботев”.


Чл. 4. (1) УНСС, академичната общност и административният персонал на университета се ползват с академична автономия.

(2) Академичната общност на университета обхваща членовете на академичния състав, студентите, докторантите и специализантите.

(3) Академичният състав на УНСС включва научно-преподавателски, преподавателски и научноизследователски кадри на основен трудов договор.

(4) Академичната автономия включва академични права и свободи, академично самоуправление и неприкосновеност на територията на университета по смисъла на Закона за висшето образование (ЗВО).


Чл. 5. (1) УНСС има за предмет на дейност:

1. обучение на студенти, докторанти и специализанти;

2. повишаване квалификацията на кадри с висше и със средно образо­ва­ние;

3. подготовка на научни кадри;

4. осъществяване на научни изследвания;

5. други, свързани с предмета дейности.

(2) Дейностите на университета се осигуряват от висококвалифициран академичен състав, специалисти и експерти на УНСС и от външни научно-преподавателски, преподавателски и научноизследователски кадри.


Чл. 6. (1) Основните цели на УНСС са:

1. да осъществява обучение за формиране на специалисти с висока ква­ли­фи­кация и обща култура в съответствие със своята образователна мисия, националните и европейските стандарти за висше образование;

2. да осъществява научноизследователска дейност, насочена към развитие на научните знания, подпомагане на образователния процес и на обществената практика;

3. да поддържа и развива система за управление, която осигурява високо качество на дейностите на университета и реализиране на целите по т. 1 и 2.

(2) Целите на УНСС са развити в неговата мисия, която е неразделна част от този правилник.

(3) За постигане на своите цели УНСС:

1. поддържа и развива система за наблюдение, оценяване и усъвършенстване на качеството на обучението;

2. прилага процедури за разработване и актуализиране на учебната документация, осигуряващи съответствие на учебното съдържание с динамиката на научните знания и изискванията на потребителите;

3. разработва реда за проверка и оценяване на знанията и уменията на студентите и система за натрупване и трансфер на кредити и осигурява тяхната публичност;

4. поддържа връзки със средните училища за подпомагане професионалната ориентация на учащите и привличане на студенти на основата на мотивиран избор;

5. поддържа връзки с работодателите и развива форми за професионална подготовка и реализация на студентите;

6. определя приоритети на научните изследвания в университета съобразно националната научна политика и потребностите на учебния процес и насърчава включването на академичния състав, на студентите и докторантите в университетските, в национални и международни изследователски проекти;

7. поддържа творческата активност на академичния състав, на студентите и докторантите, осигурява възможност за научни публикации и за участие в научни прояви в страната и в чужбина;

8. популяризира резултатите от научноизследователската дейност в университета и създава условия за тяхното реализиране чрез публикуване, представяне на научни форуми, прилагане в учебния процес и в практиката;

9. осигурява защита на интелектуалните резултати от творческите дейности на академичния състав, на студентите и докторантите;

10. осигурява условия за инициативност, предприемчивост и вътрешно-институционална мобилност на членовете на академичния състав за тяхната професионална квалификация и академична кариера;

11. осигурява приемственост на преподавателския състав за поддържане на благоприятна квалификационна, възрастова и по научни направления структура в съответствие с образователния и научния профил на университета;

12. поддържа и развива материално-техническа и информационна база, необходими за осъществяване на учебната, изследователската и други присъщи на университета дейности;

13. поддържа собствено издателство и печатница за публикуване на учебна и научна литература за осигуряване на учебния процес и за отразяване на резултатите от научноизследователската дейност;

14. осигурява свободен достъп до библиотечните фондове на университета и интернет, административно обслужване, ползване на спортната база и други услуги за подпомагане членовете на академичния състав, студентите и докторантите;

15. поощрява формирането на фондове и привличането на ресурси за подпомагане развитието на материалната база и дейностите на университета;

16. разработва и актуализира собствени правилници, правила и процедури за организацията на дейностите в университета, за устройството и дейността на негови основни и обслужващи звена;

17. популяризира дейността на университета и резултатите, постигнати от колективите и отделни членове на академичната общност;

18. предприема мерки по усъвършенстване на своята дейност въз основа на резултатите от проведени акредитации и от други оценки на външни и вътрешни органи;

19. извършва и други дейности, които позволяват постигането на целите на университета.

(4) УНСС осъществява дейността си в съответствие със своята визия и мисия, на основата на стратегически план за развитие на университета.

(5) Цялостната дейност на УНСС се осъществява върху принципите на демократизма и хуманизма, в съответствие с националните академични традиции и европейските образователни ценности, на основата на законодателството на страната в областта на висшето образование и науката и този правилник.


Чл. 7. (1) В УНСС функционира вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в университета, приета от Академичния съвет.

(2) Целта на системата е: повишаване качеството на обучението, на научните изследвания и на академичния състав на УНСС.

(3) Системата функционира по обекти и дейности на основата на международни, държавни и университетски стандарти, като динамична и саморазвиваща се. Динамиката на системата се отразява в документите за нейната организация и функциониране, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000, по който е сертифицирана.

(4) Системата, измененията и допълненията в нея се приемат от Академичния съвет, а контролът за нейното функциониране се осъществява от ректорското ръководство.

(5) Резултатите от прилагането на системата се отчитат периодично пред академичния състав и академичната общност на университета.

(6) Системата осигурява публичност за дейността на УНСС и постигнатите резултати.

(7) Системата се основава на данни за:

1. основните звена и филиалите на УНСС и разкритите в тях професионални направления и специалности;

2. състоянието и развитието на академичния състав на УНСС;

3. действащи, отписани, в т.ч. завършили и отстранени студенти по форми и степени на обучение, професионални направления и специалности и друга информация за статута им на обучаеми;

4. действащи, отписани, в т.ч. защитили и отстранени докторанти;

5. научни звена и колективи, разработвани изследователски програми, проекти и задачи;

6. резултати от научни изследвания и внедрени разработки;

7. друга информация, необходима за функционирането на системата.

(8) Информацията по ал. 7 се поддържа в регистри за целите на академичното управление, на университетската и националната статистика.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Човешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно стопанство...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconШифри на специалности в университета за национално и световно стопанство

Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconРецензи я
Икономика и управление (Моделиране на процесите в туристическите комплекси), обявен от Университета за национално и световно стопанство,...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconБиография име, презиме, фамилия
Бакалавър в Университета за Национално и Световно Стопанство – София, специалност: Аграрна Икономика
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconОценка и анализ
Университета за национално и световно стопанство на открито заседание на Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconКонстантин христов пудин
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра “Национална и регионална сигурност” при Университета за национално...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconРешение от 29. 06. 1995 г., относно
Лалко Стойчев Дулевски, обявен за нуждите на катедра “Чо-вешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно...
Правилник за дейността на университета за национално и световно стопанство iconЗа чнг започваме одит на партиите
Валери Апостолов е роден на 1 декември 1964 г в гр. Костинброд. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в София...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом