Шуменски университет
ИмеШуменски университет
страница1/4
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://fsk.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100610134027_AVtoreferatSlavenaStoyanova.doc
  1   2   3   4


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ВАК


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

Катедра „Икономика и моделиране”


Славена Господинова Стоянова


КАПИТАЛЪТ НА КООПЕРАЦИЯТА – СЧЕТОВОДНИ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ


АВТОРЕФЕРАТ


на дисертационен труд за присъждане на образователна

и научна степен „доктор” по научна специалност 05.02.07

„Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”


Научен ръководител:

доц. д-р Богомил Тончев


Рецензенти:

Проф.д-р ик.н. Васил Меразчиев

Доц.д-р Камелия Савова-Симеонова


Шумен

2009

Дисертационният труд е обсъден от катедра „Икономика и моделиране” при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” на 18.02.2010г., и е насочен за защита в Специализирания научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при ВАК.

Авторът на дисертационния труд е асистент в катедра „Икономика и моделиране” при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Дисертацията обхваща въведение, три глави и заключение, списък с използвана литература, съдържащ 120 заглавия и 5 приложения. Общият обем е 255страници. В подкрепа на изложението са оформени 10 схеми, 15 таблици и 9 фигури.


Защитата на дисертационния труд ще се състои на 10.06.2010г. от 13.00 в зала Научни съвети (2032-А) на Университета за национално и световно стопанство – София, на открито заседание на Специализирания научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при ВАК.

Материалите по защитата са на разположение в отдел „Научни съвети и конкурси” на УНСС, София

 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 1. Актуалност на изследваната тема

Членството на България в ЕС предоставя на кооперациите много нови възможности и същевременно пред кооперативния сектор възникват и множество предизвикателства. В условията на засилена пазарна конкуренция за кооперациите е важно да познават своите конкурентни предимства, своите слабости, да са наясно със заплахите, които съществуват на обединения пазар, както и какви възможности би им предоставил той. Всичко това налага необходимост от изграждане на добра стратегия, съобразена със стандартите на взискателния европейски пазар. Основни приоритети в нея би следвало да бъдат: иновативно развитие, въвеждане на европейски стандарти, усъвършенстване на мениджмънта и маркетинговите стратегии, подобряването на качеството на човешките ресурси. За реализиране на поставените цели и за успешно справяне с пазарния натиск от страна на общността са необходими капитали – собствени и чужди. Нарастващата роля на инвеститорите в кооперативните дружества и тяхната чувствителност към вярното и честно представяне на счетоводната информация, в това число и тази за капитала на организацията от една страна, и от друга – стремежът на ръководството на кооперацията към актуална и адекватна финансова политика, предопределят засилващия се интерес към кооперативния капитал като фактор за устойчиво развитие на стопанската единица, към неговия икономически и счетоводен аспект на проявление и представляват мотив за насочване към изследователска работа.

Анализът на научни и методически разработки на български и чужди учени във връзка с капитала на кооперацията свидетелства за разнообразието на направленията на изследване. Установява се, че по-голямата част от разработките са свързани с анализ на отделни аспекти на функционирането на капитала във вид на оборотен капитал, основен капитал, интелектуален капитал. На настоящия етап, отчитайки новите възможности за организиране на кооперативна дейност особен интерес представлява комплексния подход към анализа на капитала.

Необходимостта от търсенето на нови, съобразени с действащото законодателство и потребностите на практиката методологически решения по отношение на формирането и отчитането на капитала на кооперацията предопредели актуалността на темата.


 1. Обект и предмет на изследването

Обект на изследване в дисертационния труд е капиталът на отчетната единица кооперация (включително Европейското кооперативно дружество, разбирано като кооперация).

Предмет на изследване са факторите, под влияние на които се формират и променят елементите на собствения и привлечения капитал на кооперацията, с цел извеждане на възможности за усъвършенстване на системата за счетоводно отчитане на капитала на кооперацията (собствен и привлечен).

Изследването е насочено към представяне на възможности за усъвършенстване на отчетния процес и финансово-счетоводния анализ.


 1. Цели и задачи на дисертационния труд

Целта на настоящото изследване се свежда до обобщение на теоретическите подходи и разработване на научно обосновани предложения за усъвършенстване на счетоводното отчитане на капитала на кооперацията – собствен и чужд (привлечен). Въз основа на извършените счетоводни изследвания и анализи да се посочи вариант за оптимална капиталова структура – гарант за устойчиво развитие на кооперацията.

За практическата реализация на така дефинираната цел в дисертационния труд са поставени следните задачи:

 1. Да се изследват същността, структурните и правни аспекти на кооперативната форма на стопанска дейност и влиянието им върху счетоводната система на предприятието.

 2. На база на съществуващите в икономическата литература схващания да се изясни същността на понятието „капитал” като икономическа и счетоводна отчетна категория.

 3. Да се анализира счетоводното отчитане на формирането и измененията в собствения капитал на кооперацията и да се посочат предложения за усъвършенстването му.

 4. Да се изследва моделът Европейско кооперативно дружество, разбирано като кооперация, и да се мотивират конкретни предложения относно организиране на отчетния процес на собствения капитал.

 5. На база на изследване на възможностите за привличане на чужд капитал в кооперацията да се посочат съществуващите проблеми и да се мотивират предложения за подобряване на отчитането му.

 6. Да се обоснове необходимостта и се изведат насоки и препоръки по повод усъвършенстване на създаваната счетоводна информация и осъществявания счетоводен анализ на капиталовата структура на кооперацията.
 1. Изследователска теза

Ефективното използване на капитала на кооперацията (собствен и привлечен) предполага наличие на добра отчетна информация. Съвременното счетоводство прилага научно изградена система от взаимно свързани методи, чрез които се постига точност, непрекъснатост, цялостност, системност и аналитичност при отразяване на стопанската дейност. Първостепенна задача, която на съвременния етап се оформя като проблем на отчетността е достоверността, обективността и пълнотата на предоставяната счетоводна информация на различните групи потребители. Посочените проблеми извеждат необходимостта от усъвършенстване на системата за счетоводно отчитане (синтетично и аналитично) на капитала на кооперацията. Счита се, че чрез поставяне на изискване за постигане на по-голяма степен на детайлизация и диференциация на обектите на отчитане ще се постигне нужната достоверност, обективност и пълнота на представяната счетоводна информация за собствения и привлечения капитал на кооперацията.


 1. Обхват на изследването

Настоящият дисертационен труд е разработен при следните ограничения:

 • Настоящото изследване няма амбиции да представи всички аспекти на икономическото и счетоводното третиране на кооперативния капитал – собствен и привлечен, поради наличие на различни потребители на финансова информация и преследваните от тях цели. Направен е опит да се даде отговор на дискутирани проблеми без претенции за пълното им изчерпване.

 • Обект на интерпретация е капиталът, характеризиран според критерия „източници на неговото формиране”. Това се обуславя от стремежа детайлно да бъдат разгледани въпросите, свързани с отчитането на собствения и привлечен капитал на кооперацията.

 • Акцентът е поставен предимно върху най-разпространените видове кооперации в нашата страна и Европа – потребителни и производителни кооперации.

 • На настоящия етап на територията на нашата страна не е известна регистрирация на Европейско кооперативно дружество. Това до голяма степен ограничава възможността за анализиране на формирането и отчитането на собствения и привлечен капитал в подобни дружества, разбирани като кооперация. От тук произтича необходимостта счетоводните аспекти на кооперативния капитал да бъдат разгледани в контекста на Регламент (ЕО)1435/2003 на ЕС относно Устава на Европейско кооперативно дружество, Международни стандарти за финансови отчети, Комитет за разяснение на Международни стандарти за финансови отчети, Разяснение2 – Дялове на членове на кооперации и сходни инструменти.

 • Във връзка с информационната осигуреност на изследването се констатира липса на изградена единна кооперативна информационна система, част от европейска структура. Ограничеността на достъпа до информация се явява сериозен проблем при анализа на обекта на изследване.

 • Проведеното анкетно проучване на конкурентните предимства на кооперациите от област Шумен от гледна точка на кооперативния капитал, поради неговия репрезентативен характер, дава възможност констатациите и предположенията да бъдат изведени общо, без да бъдат конкретизирани за отделен вид кооперация.
 1. Методология на изследването

При разработване на проблемите в дисертационния труд са използвани както традиционни научно-изследователски методи и средства като: диалектически подход към изучавания обект, исторически подход към развитието на обекта, системен подход, методите на обобщение и сравнение, анализ и синтез, така и конкретни наблюдения и анкетно проучване. Анализират се и действащите нормативни актове, касаещи изследваните въпроси. На тази основа са формирани теоретични изводи и са направени конкретни предложения с практико-приложен характер.


 1. Апробация

Части от дисертационния труд са публикувани в национални и университетски периодични издания. Някои от идеите на автора са изложени в доклади на научно-практически конференции и на научни конференции с международно участие. Предложените подходи за усъвършенстване на счетоводното отчитане на собствения и привлечения капитал на кооперациите са насочени към потребностите на ръководители и счетоводители в кооперативните предприятия. Те могат да използват резултатите от това изследване в процеса на разработване на организацията и технологията на счетоводно отчитане и счетоводен анализ на капитала на кооперацията. 1. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦОНИИЯ ТРУД

Дисертационния труд се състои от въведение, три глави, заключение, списък с използваната литература съдържащ 121 броя заглавия и 5 приложения. Общият обем е 255стр. В основния текст са включени 10 схеми, 15 таблици и 9 фигури. Въпросите са разгледани в следната последователност:

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КООПЕРАЦИЯТА КАТО ОТЧЕТНА ЕДИНИЦА. ИКОНОМИЧЕСКИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ

 1. Икономическа същност, значение и роля на кооперацията

 2. Юридическа същност и характеристика на кооперацията като отчетна единица. Възможности за развитие на кооперативната дейност

 3. Икономически и счетоводни аспекти на капиталовите източници

ГЛАВА ВТОРА

ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ НА КООПЕРАЦИЯТА

  1. Счетоводството като информационна система. Роля и значимост на счетоводната информация за капитала

  2. Особености и приложимост на счетоводната информация за собствения капитал на кооперацията

  1. Съставни елементи на собствения капитал на кооперацията и фактори, които определят тяхното формиране и промени

  2. За необходимостта от усъвършенстване на системата за счетоводно отчитане на собствения капитал на кооперацията

  1. Привлеченият капитал в дейността на кооперацията – желан и търсен или рядко използван вариант за финансиране

3.1. Създаване на счетоводна информация за различните чужди капиталови източници

3.2. По някои аспекти на привличането на чужд капитал и проблеми на неговото счетоводно отчитане

ГЛАВА ТРЕТА

МОДЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАПИТАЛА НА КООПЕРАЦИЯТА

1. Модел на счетоводно отчитане на капитала на Европейско кооперативно дружество, разбирано като кооперация

1.1. Предпоставки за възникване и значение на модела Европейско кооперативно дружество за страните от Европейския съюз

1.2. Особености на счетоводното отчитане на капитала на Европейското кооперативно дружество спрямо кооперациите в България

2. Приложение на счетоводната информация при управлението на капитала на кооперацията

2.1 Анализ на собствения и привлечения капитал като част от анализа на източниците на средства за предприятието

2.2. Връзка и зависимост между собствен и привлечен капитал. Анализ на капиталовата структура

2.3. Анализ на капитала на кооперацията на база практически изследвания в кооперации от област Шумен

Заключение

Литература

Приложения 1. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


ВЪВЕДЕНИЕ

Във въведението е обоснован избора на тема в контекста на нейната актуалност и значимост. Дефинира се научно-изследователската теза, формулират се основната цел и задачите на изследването, посочват се основните ограничения. Дадена е характеристика на обекта и предмета на изследване, методите и подходите за реализиране на изследователската цел.


ГЛАВА ПЪРВА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КООПЕРАЦИЯТА КАТО ОТЧЕТНА ЕДИНИЦА. ИКОНОМИЧЕСКИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА КООПЕРАЦИЯТА

В точка 1 от Глава Първа – „Икономическа същност, значение и роля на кооперацията” са изследвани условията и предпоставките за възникване и развитие на кооперативната форма на сдружаване. Установява се, че кооперацията е сдружение на определен брой физически лица, основано на взаимопомощ и сътрудничество и насочено към постигане на общите цели на членовете. Като форма на стопанска дейност, кооперацията съчетава в себе си дух на демократизъм, равноправие и солидарност и способства за развитието на самоинициативата и самоуправлението. Създадена на основа на своите специфични социално-икономическа същност, цели и задачи, всяка кооперация определя свои правила за поведение, водена от кооперативните принципи.

Считаме, че самата идея за създаване на кооперация крие в себе си ключа към формиране на кооперативния капитал. От тази гледна точка изследването на възникването и развитието на кооперативната форма на стопанска дейност е полезно и поставя основата на едно по-задълбочено изследване и анализ на икономическите и счетоводни аспекти на проявление на кооперативния капитал.

Поставяйки си определени социално-икономически цели, родоначалниците на кооперативната форма на стопанска дейност правят своеобразно разграничаване на извършваните дейности, което от своя страна дава възможност за тяхното система-тизиране (класифициране). Основа за това разграничение според нас е възможността за специализация в една или друга област на икономиката. В тази връзка, като вземем под внимание обстоятелството, че по своята икономическа същност кооперирането е породено и се явява „производна” на специализацията, и отчитайки други, приложими класификации (Приложение 2 от дисертацията), предлагаме систематизиране (класифициране) на кооперациите на база тяхната производствена специализация, представено в синтезиран вид в Таблица 1 от дисертацията.

Таблица 1(от дисертацията)

Класификация на кооперациите на база тяхната производствена специализация

Вид коопериране

Основни характеристики

Предимства/ Недостатъци


Предметно коопериране

(отраслово коопериране)

Предприятията съсредоточават своята дейност към производство на отделни предмети, годни за самостоятелна упот-реба – хляб, вино, масло, консерви, захар и други.

На база на този вид коопериране се оформя и отрасловата принад-лежност на предприя-тието. Строгата специа-лизация в дадена насока води до усъвършенст-ване на производствения процес, но не дава възможност за разширя-ване сферите на дейност.


Подетайлно коопериране

(производст-вено коопериране)

Предприятията със-редоточават своята дейност към произ-водство на опреде-лени детайли или възли на готовия продукт, годни за самостоятелна упо-треба или потребл.

Тази форма на коопе-риране е характерна за отрасли на промишле-ността, произвеждащи конструктивно сложна (съставна) продукция –машиностроене, прибо-ростроене, автомобил-на промишленост и др.


Технологично коопериране

Дейността се съсредоточава към производство в една или няколко фази на производствения процес.

Предоставя се възмож-ност за рационално разсредоточаване на отраслите на даден вид промишленост, приб-лижавайки едни към източника на произ-водство, а други - към потребителя. Този вид коопериране се развива добре в отрасли като рудодобив (добив и преработка на руди); хранително - вкусова промишленост (добив и преработка на захар), добив, преработка и бутилиране на вино, зърнопроизводство – дейности по събиране, съхранение, обработка на зърното и последващата го преработка (брашно, хляб, макаронени и други подобни хлебни изделия)


Развивайки се, в отделни направления на икономиката се появяват отрасли, които акцентирайки на специализацията неминуемо ще доведат до последващо коопериране.

В точка 2 от Глава Първа - „Юридическа същност и характеристика на кооперацията като отчетна единица. Възможности за развитие на кооперативната дейност” е разгледана правната уредба у нас и в различни страни, включително и от Общността, която пряко или косвено влияе върху дейността на кооперациите, върху тяхната счетоводна система, а от там и върху формирането, използването и движението на капиталите.

Независимо от социално-икономическите условия, политическите режими, религиозните и културни традиции правната уредба на кооперациите, в това число и на българските, е на законодателно ниво. Там, където липсва отделен кооперативен закон, кооперативният характер на дружеството се дефинира от устав, вътрешен правилник или учредителен договор. В много от изследваните страни държавата подпомага кооперациите чрез въвеждане на данъчни облекчения, материално подпомагане, съдействие при обучението на член-кооператорите, участие в държавни поръчки. Социалното отношение на държавата е залегнало в законодателствата на много държави, включително и в българското законодателство. Това е предпоставка и за нарастваща роля и значимост на кооперациите в икономиката на отделните страни.

Кооперацията е юридическо лице. Този факт я превръща в равностоен и пълноправен участник в стопанската дейност, като й дава възможност да придобива права, да поема задължения и да носи отговорност за поетите задължения.

Кооперациите в общия случай са регистрирани по Търговския закон субекти и следователно разпоредбите на този закон важат в пълна сила за тях. Това обстоятелство дава възможност да бъде изведено следното предложение: коопе-рациите да бъдат обособени като вид дружествена форма в ТЗ.

Като пълноправен участник в стопанската дейност кооперацията създава блага, предназначени основно за задоволяване потребностите на член-кооператорите. Като вид стопанство в кооперацията се съединяват капиталът (собствен и чужд – под форма на средства и предмети на труда, както и други средства, обслужващи дейността на предприемача) и трудът. Кооперацията е правно и отчетно обособена като самостоятелен субект. Тя е предприятие, отличаващо се със своята функ-ционална обособеност, обусловена от предмета на извършваната стопанска дейност.

В своето развитие като алтернативна на другите видове бизнес кооперацията претърпява редица промени. Създават се вторични и третични кооперации, наречени кооперативни съюзи. Отчита се възможност за създаване на федерация на кооперациите.

В точка 3 от Глава Първа – „Икономически и счетоводни аспекти на капиталовите източници на кооперацията” са разгледани характерните особености, ролята и значимостта на капитала като икономическа и отчетна категория. Установява се, че понятието „капитал” получава своето съдържание съобразно епохата в която той се разглежда, съобразно господстващите за даден период икономически отношения, а така също и в зависимост от сферата на приложение на тази категория. Присъединяваме се към съвременното разби-ране за капитала, а именно, че този термин се употребява за описание на трайни, създадени или използвани от човека ресурси, които имат стойност, защото подпомагат хората да произвеждат стоки и услуги в бъдеще време.

Понятието „капитал” се разглежда в широк и тесен смисъл на думата. Под капитал в широк смисъл на думата се разбира всеки актив или имущество способно да дава доход. Под капитал в тесен смисъл на думата се разбира източника на набавяне (формиране) на ресурсите, обект на настоящата разработка.

Съгласно чл.29, ал.1 от Закона за кооперациите1 имущес-твото на кооперацията се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, права върху обектите на интелектуална собственост, ценни книги, дялови участия в дружества и от други права и задължения.

Кооперацията има свое имущество, което представлява нейната собственост. Счита се, че чрез построяване на икономическите отношения на член-кооператорите с кооператива на принципа на взаимната изгода и отговорност и чрез повишаване на инвестиционната привлекателност на дяловия капитал, се способства за развитието на кооперативната форма на стопанска дейност и се повишава материалното благосъстояние на кооператора.

Относно капиталовите източници се констатира широката гама от възможности за набиране на средства (респективно капитали) - възможности за набавяне на капитали чрез собствено външно финансиране (чрез закупуване на дялове от членовете, увеличаване на капитала чрез прибавяне на дивидента, прием на нови членове, повишаване встъпителната вноска) и собствено вътрешно финансиране (чрез използване на печалба, резерви и други), както и чрез използването на чужди (привлечени) средства, основно под форма на банкови заеми и заеми от член-кооператори и финансиране по програми на ЕС.


  1   2   3   4

Свързани:

Шуменски университет iconПроект за земеделие в България - личен избор, европейски резултат" Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "
Емануила Валериева Станева, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", филиал в гр. Варна, специалност "Туризъм"
Шуменски университет iconШуменски университет
За осведоменост и съгласие по студентска мобилност с цел обучение по секторна програма „еразъм”
Шуменски университет iconШуменски университет
Нощувка и хранене /закуска, обяд, вечеря/ за членове на семейството на курсиста – 25 лв на човек
Шуменски университет iconШуменски университет
Област на висшето образование: Педагогически науки Професионално направление: Педагогика на обучението по …
Шуменски университет icon"Повишаване на информационната сигурност при web базирано обучение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет iconШуменски университет
Гигов Д.,Обучение и тренировка в тактиката на волейбола, ецнпкфкс-виф”Г. Димитров” София, 1979
Шуменски университет icon"Изследване на методите и средствата за дистанционно обучение в разпределена мрежова среда", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет icon"Изследване на съвременните методи за сбор, класификация и разпределение на информацията със специално предназначение", с
Атанас Иванов Начев, “Университет по библиотекознание и информационни технологии”, гр. София, Шуменски университет “Епископ Константин...
Шуменски университет iconШуменски университет
Област на висше образование: шифър Педагогически науки Професионално направление: шифър Педагогика на обучението по
Шуменски университет iconУченическите екскурзии динамичен образователен метод в япония и българия
Публикувано в: сборник „40 години шуменски университет”, международна конференция, секция науки за земята, септември 2011
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом