Декларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия
ИмеДекларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия
страница1/2
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер286.41 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.mig-sredets.eu/upload/files/____. __ __.3 _4 __ ____ _ ________ __ _________.doc
  1   2
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗМСП)

Преди попълване, запознайте се внимателно с реквизитите на Декларацията.


Долуподписаният........................................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН……………………………,притежаващ/а лична карта №…………………………....,

издадена от МВР, гр...............................,в качеството ми на …………………………………...................................................................................................

(управител ,изпълнителен директор, друг вид представителство)

На предприятието....................................................................................................................

(наименование на юридическото лице, фирма на едноличния търговец, трите имена на физическото лице, наименование на гражданското дружество)

със седалище и адрес на управление (постоянен адрес):........................................................

..........................................................................................ЕИК.....................................................


ДЕКЛАРИРАМ:


1. Представляваното от мен предприятие, съгласно чл. З и чл. 4 от ЗМСП има статус на:


A Микропредприятие  B Малко предприятие  C Средно предприятие 


2. Представляваното от мен предприятие за …................. финансова година е със следните параметри по чл. 3 от ЗМСП за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите, като са взети предвид всички отношения с други предприятия по смисъла на чл.4 от ЗМСП:


Средносписъчен брой на персонала

Годишен оборот

(хиляди лева)

Стойност на активите

(хиляди лева)
< 97500

< 19500

< 3900

< 3900

< 19500

< 84000

< 10

С 

В 

А 

А 

В 

С 

< 50

С 

В 

В 

В 

В 

С 

< 250

С 

С 

С 

С 

С 

С 


Упътване : Със знак Х се отбелязват две от посочените клетки според данните на предприятието. Кое да е отбелязване на клетка с код A, определя предприятието като микропредприятие. Когато не е отбелязана клетка с код A, кое да е отбелязване на клетка с код B, определя предприятието като малко предприятие. В останалите случаи предприятието е средно предприятие.Данните се определят на база последния одобрен финансов отчет. В случаите на новообразувани малки и средни предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.


(При разминаване в статуса на предприятието по т.1 и т.2 от тази декларация, моля отговорете на въпроса по т.3)


3. В сравнение с финансовата година, която непосредствено предхожда финансовата година, посочена в т. 2 от тази декларация,

има ли промяна в данните на представляваното от мен предприятие, по смисъла на чл. 4б, ал. 2 от ЗМСП, която може да се отрази на статуса му на макро, малко или средно предприятие?


Да  Не 


(При положителен отговор се задължавам да предоставя нужните данни за потвърждаване статуса на предприятието, деклариран в т.1 от декларацията. Отрицателният отговор предполага погрешно декларирана информация по т.1 и/или т.2.)


4. По смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия представляваното от мен предприятие е:


Независимо предприятие  Предприятие партньор  Свързано предприятие 


Декларирам верността на данните в декларацията.


Дата: .......................... Подпис: ............................................

гр.: .....................


За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.


Указания

за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от

Закона за малките и средните предприятия

Преди да пристъпя към указанията, е важно да разбера, защо се използва терминът „предприятие”, а не

фирма, компания, търговец и т.н. За целите на Закона за малките и средните предприятия, а оттам и за

целите на тази Декларация, най-общо казано под „предприятие” се разбира всеки, който извършва

някаква стопанска дейност.

Общоевропейската политика към микро, малките и средните предприятия, които накратко наричаме

„МСП”, е политика на силна подкрепа. Спектърът на тази подкрепа е широк, но често на тези предприятия

се отпускат и финансови средства за сметка на данъкоплатците. Тези средства са известни най-вече с

термина „държавна помощ”. Често за МСП има специални мерки, има по-облекчени условия или

помощите към МСП са с по-висок интензитет (т.е. финансира се за сметка на данъкоплатците по-голям

дял от общата инвестиция) в сравнение с помощите за големите предприятия, защото се счита, че

обичайно големите предприятия имат много по-мащабни възможности от МСП. Следователно, за да може

едно МСП да се възползва от този по-висок интензитет на държавна помощ или изобщо от други

облекчени условия, предвидени за МСП, то трябва да декларира принадлежността си към категорията на

МСП.

Кои са критериите за МСП:

Категорията „МСП” се регламентира от Закона за МСП.Фигура 1


Критериите за определяне на вида предприятие са два: средносписъчен брой на персонала и

финансов критерий. Необходимо е предприятието да отговаря едновременно и на двата критерия, за да

може да се ползва със статус на МСП.

От своя страна, финансовият критерий съдържа два алтернативни подкритерия: годишен оборот и

стойност на активите. Достатъчно е поне единият от двата финансови подкритерия да бъде изпълнен

заедно с критерия за средносписъчен брой на персонала, за да може предприятието да бъде

квалифицирано като МСП.

На фигурата по-долу са посочени максималните стойности на критериите за МСП

Фигура 2


За да попълня формуляра на Декларацията е необходимо предварително да се запозная с неговите реквизити.

Внимателно трябва да прочета формуляра и тези указания. За по-голяма прецизност, ако в нещо не съм

сигурен, мога да прочета и Закона за МСП : по-специално текста от чл.3 до чл.4г .

След това, следвайки формуляра в обратен ред, трябва да обмисля информацията, която трябва да

представя, за да мога после логически правилно да попълня всички точки.

Защо това се налага?

За да определя, дали моето предприятие е МСП, не е достатъчно просто да зная, колко е броят на заетите,

какъв е размерът на годишния оборот и на активите. Нужна е малко повече подготовка.

Под „моето предприятие” ще разбираме предприятието-кандидат за получаване на публична подкрепа

(най-често „държавна помощ”), т.е. предприятието, заради което се попълва Декларацията.

Понякога има предприятия, които развивайки своя бизнес, осъществяват различни типове отношения с други

предприятия, като например придобиват дялови участия или обратно – другите предприятия придобиват

дялови участия в тях.

По този начин посочените предприятия в определен момент, в зависимост от размера на тези дялове, могат да

разполагат с повече средства, могат да контролират предприятията, в които имат дялове и да се окажат

финансово по-добре обезпечени от моето предприятие, което например няма подобни отношения, като дялови

участия, решаващо влияние и т.н.

В подобни случаи, едно такова предприятие, което на пръв поглед е например микро, но като се вземат

предвид всичките му отношения с други предприятия, се окаже, че е средно или дори голямо, би имало

конкурентни предимства пред моето предприятие, което не се намира в подобни отношения с други

предприятия и което е в действителност микропредприятие.

За да се избегне тази „нелоялна” конкуренция при кандидатстване за публична подкрепа и предприятията,

които я получават да бъдат действително от еднаква категория, редно е да се установи какъв тип е

предприятието, преди да се произнесем по неговия статус на МСП – независимо ли е, предприятие-

партньор ли е или е свързано предприятие.

Точно този тип отношения на моето предприятие (каквито са те към края на последната приключила

финансова година) с други предприятия отбелязвам в т.4 от Декларацията.

Точка 4


Но преди да отбележа, трябва да се запозная с:

І. Условия за независимост, партньорство или свързаност


Независимо предприятие
Фигура 3

Предприятието ми се превръща в „предприятие-партньор”, когато е установило значително финансово

партньорство с други предприятия, и нито моето, нито другите предприятия осъществяват ефективен пряк

или непряк контрол едно върху друго.


Предприятие-партньор

Фигура 4


Понякога е възможно моето предприятие да остане независимо, въпреки някои налични партньорски

отношения, със следните лица:

инвестиционно дружество;

дружество за рисково инвестиране;

бизнес-ангели – физически лица, които обичайно инвестират рисково в предприятия (които нe са

публични по смисъла на чл.110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа), при условие,

че общата инвестиция в предприятието не надвишава 2 400 000 лв.;

висши училища или изследователски центрове;

институционални инвеститори, включително регионални фондове за развитие;

община с брой на жителите под 5000 души и с годишен бюджет, който не превишава 19 000 000 лв.

Тези изключения са предвидени, за да бъдат насърчени подобен род инвестиции, които пораждат

сътрудничество, водещо до бърз растеж на МСП, до съчетаване на науката с бизнеса, до стимулиране

развитието на бизнеса в по-малки и изостанали общини и т.н

Ето и илюстрация към случая:
Фигура 5


Свързано предприятие
Фигура 6


В този случай моето предприятие образува с други предприятия своеобразна група, чрез пряк или непряк

контрол помежду ни, поради съществуването на някое от отношенията:

1. моето предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на

другото предприятие (или обратно)

2. моето предприятие има право да назначава или освобождава повече от половината от членовете на

изпълнителния, управителния или надзорния орган на другото предприятие (или обратно);

3. моето предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по силата

на договор, сключен между нас, или на клауза в устава, учредителен договор или друг учредителен акт

(или обратно – другото предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху моето

предприятие, установено по посочения ред); Не е налице решаващо влияние, в случай че лицата от

фигура 5 не участват пряко или косвено в управлението на предприятието, без с това да се нарушават

техните права на съдружници или акционери.

4. ако моето предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, контролира

самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на това предприятие по

силата на споразумение с други акционери, съдружници или членове (или обратно – другото предприятие

е акционер и т.н. в моето и упражнява съответно контрола, описан по горния начин).


ВАЖНИ ПОЯСНЕНИЯ:

Ако моето предприятие осъществява чрез едно или повече други предприятия или чрез лице от

фигура 5 някое от изредените по-горе в т.1-т.4 отношения, ще се смята за свързано предприятие.

Ако моето предприятие осъществява някое от същите тези отношения, но чрез физическо лице

или група от физически лица, които действат съвместно, също ще се счита за свързано

предприятие, ако извършва своята дейност или част от нея на същия съответен пазар1 или

вертикално свързани пазари2.

С изключение на случаите, показани на фигура 5, моето предприятие не може да се смята за

МСП, ако 25% или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се

контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи или

други органи на местното самоуправление.


1

"Съответен пазар" е пазарът по § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на Закона за защита на конкуренцията:

Съответният пазар е:

а) "продуктов пазар", в който са включени всички стоки или услуги, които могат да се приемат като взаимозаменяеми по отношение на

техните характеристики, предназначение и цени;

б) "географски пазар", включващ определена територия, в която се предлагат съответните взаимозаменяеми стоки или услуги и в която

конкурентните условия са еднакви и се различават от тези в съседни райони.

2 "Вертикално свързани пазари" са пазарите на стоки и услуги, непосредствено предшестващи или следващи съответния продуктов пазар по

веригата производство - разпределение1

  1   2

Свързани:

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия iconЗа обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия
Подписаният
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия iconДекларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия Подписаният(е)
Подписаният(е)1
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия iconИзпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Чл (1) с тези вътрешни правила се регламентират условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация от Изпълнителната...
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия iconДо г- н благовест джурин
Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия iconЗа обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни
...
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия iconЗакон за малките и средните предприятия
Чл. Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по насърчаване създаването и развитието...
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия iconДззд „БенчМарк биф, като изпълнител по Договор опк-4-1-4/ 21. 05. 2012 г с Ианмсп, организира въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да
Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”, което се провежда в рамките на проект bg161РО003 – 01-0001 „Насърчаване на интернационализацията...
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия iconДззд „БенчМарк биф, като изпълнител по Договор опк-4-1-4/ 21. 05. 2012 г с Ианмсп, организира въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да
Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”, което се провежда в рамките на проект bg161РО003 – 01-0001 „Насърчаване на интернационализацията...
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия iconДззд „БенчМарк биф, като изпълнител по Договор опк-4-1-4/ 21. 05. 2012 г с Ианмсп, организира въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да
Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”, което се провежда в рамките на проект bg161РО003 – 01-0001 „Насърчаване на интернационализацията...
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 И чл. 4 От закона за малките и средните предприятия iconИзпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Координатор/Партньор Проект
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом