Общински съвет пловдив
ИмеОбщински съвет пловдив
Дата на преобразуване14.01.2013
Размер20.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/06/432.docx
http://www.plovdiv.bg/image/gerb3.gif ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ


Р Е Ш Е Н И Е


432

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 18 ОТ 25. 10. 2012 г.


О Т Н О С Н О : Определяне на зони за търговия за разполагане на стационарни преместваеми съоражения на територията на район „Централен” – Община Пловдив по реда на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Райна Петрова – Кмет на район „Централен”


На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 12ХІ-454 от 09. 10. 2012 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив


Р Е Ш И :


І. Определя зони за търговия по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, както следва:

1. Зона за търговия за разполагане на стационарни преместваеми обекти, находяща се на кръстовището на бул. „Руски” и ул. „Янко Сакъзов”, североизточно от кв. 204 по плана на Втора градска част, гр. Пловдив. Зоната е означена графично с пунктир и щрих в червен цвят в Приложение № 1.

2. Зона за търговия за поставяне на стационарни преместваеми обекти на ул. „Янко Сакъзов”, в УПИІ – озеленяване и трафопост, кв. 194, по плана на Втора градска част, гр. Пловдив. Зоната е означена графично с щрих в червен цвят в Приложение № 1.

3. Зона за тъгровия за поставяне на стационарни преместваеми обекти в УПИ І – озеленяване, кв. 204а по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември”. Зоната е означена графично с щрих в червен цвят в Приложение № 1.

4. Зона за търговия за поставяне на стационарни преместваеми обекти в УПИ І – училище, кв. 157-нов, кв. 305-стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив, бул. „Иван Вазов” № 35. Зоната е означена графично с щрих в червен цвят в Приложение № 1.

5. Зона за търговия за поставяне на стационарни преместваеми обекти в УПИ ІІ-зеленина, кв. 19 по плана на кв. „Младежки хълм”, гр. Пловдив, бул. „Свобода”. Зоната е означена графично с червен пунктир в Приложение № 1.


МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив; като взе предвид, че зоните са приети от ЕСУТ при Община Пловдив.


----------------

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 01.11. 2012 г.;

2. Интернет страницата – 01. 11. 2012 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 01.11.2012 г.

Свързани:

Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив решени е
Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №6, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Нерман Кемалова Алиева, определен...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на Временна комисия за подбор и внасяне на предложение в Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Осигуряване на средства за бюджетни мероприятия от резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Община...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Георги Кръстев, в качеството му участник в Конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I пловдив” еоод,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 39, ал. 3, т. 1, чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 91, чл. 92 от нрпурои,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Изменение и допълнение на Решение №45, взето с Протокол №2/02. 02. 2012 г на Общински съвет – Пловдив за преобразуване...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconПроект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване
Димитър Цветков – общински съветник от ппгос от герб, Зам председател на Общински съвет Пловдив
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом