Практически насоки за развитие на учебната програма на поо
ИмеПрактически насоки за развитие на учебната програма на поо
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер190.72 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://bulgaria.naric.org.uk/bg/documents/manuals/Toolkit_Curriculum_Development.doc


Ръководство за подготовка

Техническа помощ според Договора за извършване на услуги за повишаване на стандартите по професионална квалификация , като се вземе под внимание най-добра практика на страните членки на Европейския съюз по програма Фар 2003 BG 2003/004-937.05,03 проект по “Професионална квалификация”

Практически насоки за развитие на учебната програма на ПОО


септември 2006

Практически насоки за развитие на учебната програма на ПООНастоящото ръководство за подготовка е написано като част от техническата помощ, предоставена за България по Фар 2003 BG 2003/004-937.05.03 проект по “Професионална квалификация

 

Като част от помощните средства, която е одобрената част от проекта, това ръководство има за цел да осигури практически набор от насоки за развитие на учебните програми на национално ниво. Обучението е създадено така, че да бъде предоставено на отговорните за разработване на учебните програми за ПОО в България.


Съдържанието на това ръководство установява ключови характеристики, които трябва да бъдат отчетени при преработването на учебните програми за ПОО, в частност при фокусирането върху различията между стандартния дизайн и променливите подходи.


Темите са:


 • Въведение в ключови термини

 • Развитие на учебната програма

 • Традиционни и променливи подходи

 • Дисциплина или модулни дескриптори

1. Въведение в ключови терминиУчебната програма е държавен документ, който определя основното съдържание на образованието, както по отношение на общото образование, така и на професионалното обучение (теория и практика), и е валидна за всички професии и специалности. Развитието на учебната програма в ПОО следва много други основни стъпки. Първоначалната стъпка е разработването на професионален профил, който, в зависимост от държавата, е отговорност на специализирани ПОО агенции или групи / организации, представляващи социалните партньори - министерства, търговски съюзи, федерации, конфедерации. След като се разработят професионалните профили следва разработване на ДОИ (Държавни образователни изисквания) или професионални стандарти. Няколко държави в Европа и света започнаха разработване на ДОИ, работейки с резултатите от обучението. Също така, България наскоро взе решение да започне работа с резултатите от обучението и така 80 ДОИ бяха разработени с акцент върху резултатите от обучението.


Резултатите от обучението представляват много специфични изявления, които описват точно какво ще може да извършва обучаващия се до дадена измерима степен. Компетенцията може да има няколко специфични резултата от обучението, така че обикновено даден курс съдържа повече резултати, отколкото компетенции. Основното разграничение между компетенция и резултат от обучението е, че резултатът от обучението е написан по такъв начин, че да може да бъде измерен или оценен. Така един добър резултат от обучение може да бъде написан така, че да установява какви дейности трябва да може да извършва обучаващия се и при какви условия. Резултатите от обучението описват и начина, по който обучаващият се може да демонстрира ключови компетенции, които той/тя е получил след завършване на даден курс или програма. Те са дефинирани за всяко квалификационно равнище и са отразени в учебната програма и учебния план. Резултатите от обучението по дадена професия са основата на съдържанието на образованието за тази професия и представляват основен елемент на Държавното образователно изискване (ДОИ).

2. Развитие на учебната програмаРазвитието на учебната програма е отговорност на специализирани групи, които пряко или непряко зависят от Министерствата на образованието на засегнатите държави. В Белгия развитието на учебната програма е отговорност на отделни региони и общности и в рамките на тези региони се поставя отговорността за мрежата, която организира образованието. Това може да е обществения или държавния образователен сектор, частен или католически образователен сектор, като образованието се организира от общностите и/или провинциите. Тези мрежи за обществено, частно или общинско / регионално образование ще организира работни експертни групи, въвлечени в разработването на учебната програма за ПОО училища и ПОО центрове за обучение.


Важно е, че учебната програма отразява много ясно резултатите от обучението, които са вградени в Стандартите за професионална квалификация. Начинът, по който могат да се получат тези резултати от обучението и начинът, по който ще бъдат оценени.

Развитие на учебната програма е цикличен процес, който включва следните ключови елементи:


 • Въз основа на професионалния профил и ДОИ, изразено в резултатите от обучението, се разработва съдържание;

 • Разработват се или се предлагат методи (например учебни среди , базирани на компетенции), които улесняват и развиват реализацията на резултатите от обучението;

 • Разработват се материали, които ще помогнат на учителите и обучаващите се да прилагат методите, които съдържанието изисква;

 • Оценката трябва да се зададе така, че да оцени по какъв начин резултатите от обучението са били достигнати, използвайки иновативни учебни среди );

 • Целият процес и всички елементи се оценяват, след което се изпраща обратна връзка и се отразяват промени.


Промяната на учебната програма или въвеждането на нови учебни програми засяга следните елементи: съдържанието, което се преподава или научава, методите, които ще се използват за промотиране на активно усвояване на резултатите от обучението, ресурсите, необходими в подкрепа на обучаващите се и учителите и оценката на резултатите от обучението. Промените, настъпили в програмата за ДОИ, няма да бъдат отразени преди ВСИЧКИ четири гореспоменати области не бъдат обхванати.


Оправдаване на нова учебна програма


Преди учебната програма (и четирите й компонента, които са променени) е важно, че работните групи отразяват нуждите от промяна и оправдават тези промени. Няма нужда от промяна, която не е необходима. Този извод трябва да е внедрен и в дейностите, които се отнасят до развитието на професионалния профил.


Изброените по-долу могат да бъдат характеризирани като възможни причини за разработване на нова учебна програма или адаптиране на нов учебна програма в ПОО:


 • Промени в трудовите профили

 • Променящи се нужди на пазара на труда

 • Непълноти на текущата учебна програма

 • Промени в социалната и икономическата системи

 • Развитието и интегрирането на нови технологии (ICT)

 • Разработването и възприемането на Национална квалификационна рамка, която ще приспособи всички групи професионално образование и обучение.

 • Нарастването на потенциалната мобилност на работната сила (в Европа)

 • Приемането на европейските / световните стандарти

 • Обучението през целия живот

 • По-широката основа на професиите и/или професиите, в сравнение с подробно изложените специализации


Общи цели на новата учебна програма


След като се обоснове и приеме необходимостта от нова учебна програма и това ясно на всички участници, работните групи могат да изяснят и дефинират общите цели на новата учебна програма. Общите цели се отнасят до компетенциите и резултатите от обучението, които трябва да бъдат демонстрирани от всички обучаващи се на края образованието и обучението. Важно е да се формулират целите, тъй като те ще имат влияние върху четирите елемента на съставянето на учебната програма: съдържанието, педагогическите или дидактическите методи, ресурсите и оценката.


Необходимо е следните цели да бъдат интегрирани в учебната програма в България:


 • Да развие отговорни, независими, творчески, самоуверени и предприемчиви ученици.

 • Да насърчи работата в екип и процеса по вземане на решения

 • Да задълбочи интеграцията между теоретично и практическо учене и ученето, базирано на работа

 • Да промотира ученето, базирано на компетенции (или учене, базирано на резултатите)

 • Да изгради позитивна трудова етика

 • Да снабди учениците с умения за приспособимост, включително владеене на чужд език и между културни умения.

 • Да приспособи към образованието или обучението специализирани групи, като например ромски деца

 • Да увеличи комуникативните умения и компютърните технологични умения

 • Да развие основни компетенции и демократични ценности

 • Да затвърди връзката между индустрията и образованието/обучението

 • Да развие широки професионални умения, в сравнение с тесните професионални умения, които предлагат по-широки възможности за работа пред обучаващите се

 • Да осигурят хоризонтална и вертикална мобилност в рамките на образователните / обучаващи системи, улеснявайки развитието на гъвкави способи за учене, интегрирайки APEL.


Характеристики и формат на нова учебна програма


След като целите на новата учебна програма са достигнати е интересно да се опишат основните принципи, които ще поддържат новата учебна програма.

Съществените принципиСъществените принципи могат да бъдат следните:

 • Основната й цел е подготовката на участниците за зрелия трудов живот;

 • Внедрява характеристики на съдържанието в текущата учебна програма;

 • Учебната програма е гъвкава така, че да приспособи всички групи, включително онези със специални нужди;

 • Състои се от професионално образование (теория и практика) и обща образователна част;

 • Поставя акцент върху личностното и социалното развитие на участниците;

 • Представлява самостойна програма с продължителност три години, с една година продължение за вертикална прогресия (свързване нагоре и/или улесняване на достъпа до висше образование);

 • Има силна производствена връзка, чрез която добавя към значението на училището като място за учене;

 • Насърчава употребата на нови методи за обучение / учене; употребата на среда за обучение, базирана на компетенциите в рамките на центъра в училище / за обучение и навън;

 • Включва осигуряване на учител / инструктор, спецкурс без откъсване от работа и актуализиране на умения и компетенции;

 • Разполага с обхватен набор от модели и техники, които оценяват напредъка на учениците, които са адаптирани към използваните методи на обучение;

 • Може да се прехвърля във всички райони и училища / центрове;

 • Може да улеснява ученето извън стандартното училищно разписание (гъвкави методи на учене). • 33. Елементи на учебната програма на ПООУчебната програма на ПОО обикновено се дели на два главни елемента:

- общо образование

- професионално образование (практика и теория)


Необходимо е предоставянето на време за училищата / центровете да адаптират учебната програма така, че да отговаря на собствените им нужди и умения, и тези на промишлеността в съответната зона. Свободата давана на училището или центъра е важна за това факултативни дисциплини (избираеми) да вземат участие в програмата.


Съставяне на учебната програма: два подхода


Вземайки предвид целите на и разпределението на новата учебна програма, са възможни ДВА подхода в съставянето й:

 • традиционен подход

 • модулен подход
   • 3.1 Традиционен подход за разработка на учебна програмаТрадиционният подход ще се фокусира върху развитието на образователна / обучителна програма съставена от общообразователни дисциплини или предмети, плюс технически предмети или дисциплини, свързани с практика във фирма. Практиката може да бъде структурирана или организирана по различен начин. Връзката между теоретичните часове, техническите часове и практическата работа трябва да бъде контролирана изкъсо за да се постигне резултат, при който образователните цели са постигнати и отговарят на целите на обучението.


Традиционният подход при съставянето на учебната програма се нанася в седмична програма, която демонстрира как обучаваните (учениците) изучават определен брой часове (например 32 или 34) за определен период през годината, за определен брой години, две, три или четири. Съдържанието често се описва като предмети, чиито цели рядко са резултатите от обучението, въпреки че това е лесно осъществимо.


Предимствата са ясни: учебната програма ясно съчетава различни елементи като общо образование и професионално образование или обучение; учебната програма дава ясен поглед върху цялостното обучение за няколко години; има ясно усещане за последователност и напредък. В традиционния курс на обучение лесно последователно може да се оказва помощ и ръководство към обучаваните. Напредъкът на обучаваните лесно може да се проследи за няколко години. Друго предимство е това, че повечето ПОО училища имат опит в прилагането на традиционното образование (и нямат в прилагането на модулното образование). Предимство още е и това, че ПОО училищата могат да притежават ПОО екип с продължителен и стабилен опит, но негативен ефект от това може да бъде това, че някой програми се създават в училищата за да осигуряват работа на учителите.

Недостатъците са, че традиционните програми на обучение не позволяват лесно прилагане на гъвкав методи за обучение. Трудно е също така да се интегрират по-възрастни хора или такива с определени затруднения в процеса на обучение. Друг недостатък е това, че въвеждането на нови части от образователната програма може да бъде затруднено от липсващата компетентност при учителите в момента. Последният недостатък може да се окаже това, че традиционното образование разпределено в няколко години може да намали мотивацията на учещите да продължат да се обучават, особено що се отнася до групите в неравностойно положение.

   • 3.2 Модулен подход


Модулният подход се базира на създаването и внедряването на модули. Добър пример за това е Ирландия. Модулът е самостоятелен набор от учебни цели с ясно дефинирани критерии за оценка, който може да се отдели и да се изучава отделно или заедно с други модули.


Принципите на съставяне на програма при модулният подход са: създаване на къси, самостоятелни модули, училища и центрове, чиято програма е гъвкава спрямо цялостно приетия график, училищата и центровете могат да съдържат основни и изборни модули.


Предимствата се заключават в късите, самостоятелни (мотивиращи) модули; те са гъвкави, лесно се пренасочват и са близки с много Европейски образователни програми; позволяват повторно включване (например за отпаднали, деца в неравностойно положение, Роми); позволяват множество начини и техники за оценяване, улесняват ученето извън училище и подпомагат връзката ученето чрез практика и ученето по интереси. Подкрепят употребата на документ от предишно обучение и облекчават съществуващото развитие на учебната програма, като по този начин реагират бързо на промените в обществото и технологиите; прокарват идеята за

учене за цял живот пред традиционните програми за обучение.


Недостатъците са следните: трудни са за интегриране в други програми; много училища и центрове, опитващи се да работят на модулен принцип нямат опит с този подход; има осезаема липса на продължителност; административните процедури за следене на напредъка на обучаваните не винаги са добре разработени и поради това, напътствия и съвети могат да се прилагат по-трудно; процедурите за утвърждаване и разглеждане, които имат за цел да осигурят качеството на обучението не винаги са последователни. Някой го приемат като сурова структура, чиято тенденция е да намали учителската намеса и да отслаби връзката между учител и обучаван, както и цялостната поддръжка, получавана от обучавания.


Комбиниране на традиционния и модулния подход в ПОО училищата


Прeимуществата на традиционния и модулния подход могат да се комбинират с предлагането на пълни ПОО програми за училищно образование, базирани на модулен подход. Това допринася за създаването на гъвкава среда за обучение с улеснен достъп до определени групи обучавани.


Общо описание на курса на образователната програма: описание на предметите и модулите


Ключовите стъпки в развитието на учебната програма са следните: трябва да се създаде базова версия на цялостната програма; и съответна базова версия на описанията за всеки предмет (в традиционната система) или описание на всеки модул (в модулната система).


Описание на курса


И при традиционния, и при модулния подход, трябва да се разработи описание на всеки курс (водещ до професионална ориентация). То трябва да включва следното:


 • име на курса

 • продължителност на курса (3-4 години)

 • анализ в проценти на времето между: основното и професионално образование (теория и професионална практика)

 • организация на учебната година (брой седмици и т.н.)


За традиционния курс на обучение


 • описание на съдържанието на предметите

 • брой часове, определени за всеки предмет

 • възможни допълнителни курсове

 • общи предмети / предмет на различни курсове


За модулния подход


 • брой и продължителност на модулите

 • заглавия и кодове на модулите

 • базови или допълнителни модули

 • общи модули (към други курсове, например CAD)


За всички


 • връзки между образователните програми

 • начини и техники на оценка

 • сертифициране

 • развитие • 4. Описания на предметите или модулитеСлед като се състави основното описание на курса, идва ред на подробното описание на отделните предмети (в традиционния курс на развитие) или на отделните модули.


Важно е, че в описанието на предметите или модулите, трябва да се отчетат следните елементи:

 • те се описват в смисъла на резултати от обучението

 • те описват връзката с другите модули или предмети

 • те описват връзката между теоретичните предмети, техническите предмети и практиката


Следните елементи трябва да бъдат интегрирани в описанието на предмета или модула:


 • Заглавието, описващо съдържанието на предмета или модула. Предметите трябва да бъдат описани по ниво на професионална квалификация (което понякога може да е доста общо, например Бизнес Английски, плюс степен). Между заглавията трябва да се прави ясна разлика

 • Целта, която е общо изложение подчертаващо обосновката на предмета или модула. Тя трябва също да дава индикация за целевата група на предмета / модула и за сертификатите / дипломите / квалификациите, за които е разработен предмета или модула.

 • Могат да се опишат специални изисквания, като например необходимо условие за завършено образование в друг предмет или модул преди започването на нова. Един предмет или модул може (или не може) да се комбинира с друг.

 • Основните цели описващи ключови елементи на способностите, които трябва да се развият от обучавания.

 • Допълнителното разделяне на предметите в периоди или части, а модулите в елементи свързани със специфични резултати от обучението

 • Описание на резултатите от обучението, които трябва да се постигнат чрез изучаваните предмети или записаните модули. То ще описва какво обучаваният ще може да прилага след завършване на модула.

 • Учителски насоки как да се организира педагогическия и дидактичния процес (методите, които ще се използват) за да се усъвършенства постигането на целите на обучението.

 • Описание на връзките между образователните програми, за да могат учителите от един курс да знаят как могат или трябва да работят с колегите си за да облекчат процеса на обучение. Информацията за връзките между програмите трябва да заздрави свързаността на целия курс.

 • Ресурсите ще опишат всеки материал, който може да бъде от полза на учителите, отговарящи за преподаването на предмет или модул. Кратки описания на ресурсите са необходими.

 • Описание на оценката на постиженията. При нея ще се вземат предвид общите принципи, след когато оценката се отрази законово. Стратегията за оценка трябва да включва техники подходящи за образователните резултати. Техниките за оценка трябва да отговарят на типа способности, описани в образователните резултати. Те трябва да оценяват широк спектър образователни резултати. Те също трябва да имат тежест, която отразява важността на спектъра умения в определените резултати от обучението. Техниките за оценка трябва да имат добър баланс между работата свършена по време на курса и финалния изпит.

 • Описание на оценката на резултатите от обучението. Този етап отчита общите насоки при оценяване, отнесено към законодателството. Стратегията за оценка трябва да включва техники, адекватни на резултатите от обучението. Техниките за оценка трябва да отговарят на типа компетенции, описани в резултатите от обучението. Те трябва да оценят широк обхват резултати от обучението. Трябва да имат тежест, която отразява съответното значение на набора умения в специфичните резултати от обучението. Техниките за оценка трябва да балансират добре между изпълнените задачи по време на курса и крайната оценка.Анекс 1: Обобщение на учебната програма във Фламандската общност и Фландърс (Държавно образование)


Наименование: ПОО – степен / ниво 3 – опция Туризъм и Организация 1

Връзки с обществеността: година 13: 2 периода на обучение на седмица)

Съдържание


Визия/обосновка

Изисквания за прием

Общи цели

Цели на учебната програма / учебното съдържание

Педагогическо-дидактически насоки и времетраене

Минимални изисквания за материалите

Изчисления/оценка

Библиография


Забележка

Шаблонът за развитието на учебната програма в държавните училища във Фламандското общество в Белгия е много подобно на ДОИ, тъй като в миналото са използвани в България. Основните различия са първо дисциплинарният подход вместо професионален подход (и по такъв начин отсъствие на професионален профил) и второ, педагогически насоки.


Пример за част от целите на учебната програма за ПОО – степен / ниво 3 – опция Туризъм и Организация 1


Дисциплина: Връзки с обществеността: година 13: 2 периода на обучение на седмица)


Указ №


Цели на учебната програма / учебното съдържание; целите, които не са задължителни са с наклонен шрифт.

Обучаващите се ще могат да…

Ниво:

Незадължителното съдържание е с наклонен шрифт
Опишете важността на връзките с обществеността при предоставяне на туристическа информация и продажба на продукти чрез даване на конкретни примери от туристическия сектор;

Опишете и докажете стойността на различните комуникативни средства;

Опишете важността на вътрешните и външните връзки с обществеността и дайте обща представа за тях, както и за комуникативните средства, които могат да се използват в тази връзка.

 1. Въведение = връзки с обществеността по отношение на структурата на туристическата индустрия

  1. Общи въведение в темата връзки с обществеността Важност, дефиниция и историческо развитие

  2. Връзки с обществеността и други средства за комуникация

  3. Вътрешни връзки с обществеността: Функции на служителя, отговорен за връзките с обществеността

  4. Външни връзки с обществеността: Функции на служителя, отговорен за имиджа, идентичността и неофициалния стил на връзките с обществеността


Проведете безупречен разговор

Проведете ефективен бизнес телефонен разговор

Използвайте специфични социоемоционални средства за ефективна комуникация;

Използвайте устна или писмена комуникация, засягаща информацията за продукта и конкретно оплакване;

Разрешете конкретен проблем, засягащ клиент;

Обсъдете специфичен проблем с външни организации в областта на туризма;

Предайте негативното послание дипломатично и професионално;

Използвайте ефективно интегрирането на нови технологии (ICT) .

Модул 1: Връзки с обществеността и туристически пакети

а. Техники за продажба

б. Общуване по телефона: Бизнес разговори

в. социоемоционално общуване:

 • Разговори за решаване на проблеми

 • Управление на оплакванията

 • Предаване на негативни послания

г. Електронно общуване

д. Практически упражнения (например реклама за туристическите пакети, които даден тур оператор предлага, провеждане на търговски разговор относно туристическите пакети с цел набиране на допълнителна информация заедно с тур оператора).Примери за специфични педагогически насоки за учителите
Специфични педагогически насокиПедагогическо-дидактически насоки

Време

1

Доказателства за конкретни ситуации в туристическа агенция с цел да се представи важността на връзките с обществеността (ПР);

Ролева игра, фокусираща се върху получаването на клиенти и помагането им;

Сравнение на конкретни ситуации, свързващи вътрешния ПР с понятийната дефиниция, целите, връзката между търсене и предлагане, обратната връзка и т.н.

Определяне на идентичността и имиджа чрез анализиране на реклами, промоционални материали и кандидатури за работа.

Изработването на лого, корпоративна бланка, информационни бюлетини или брошури, плакати по време на използването на ICT софтуерни пакети

Сравнение на неформалните стилове на различните туристически услуги, организации и компании и обсъждане на сравнителните елементи чрез специфични форми на дебат и дискусия.

От 2 до 4 седмици

2

Симулация на конкретни ПР ситуации (например успешна история, оплакване, неофициално обявени препоръки) относно офертата за пакетните пътувания.

Симулация на телефонен разговор, давайки сравнителна информация относно възможно пътуване до потенциален клиент;

Ролева игра относно офертата на тур оператора;

Искане на информация от специализирани агенции относно организирането на туристическо събитие или почивка.

Направете сравнение между различните типове комуникация, които могат да се използват съвместно с настоящия и същите продукти, но изискващи различни дисциплини: Езици, туризъм;

Симулативно упражнение за специфични ситуации през времето на фокусиране върху израженията на лицето, езика на тялото и др.


От 3 до 5 седмициПрепоръки:


Phare 2003 BG 2003/004-937.05.03 “Професионална квалификация” Ръководства за обучение на екипа по проекта:

 • Препоръки за актуализация на методическите насоки

 • Актуализиране на документа с рамковите изисквания за развитие на държавните образователни изисквания

 • Предложени изменения към текущия ДОИ шаблонhet beroep

Transversaal beroep

of kernberoepСвързани:

Практически насоки за развитие на учебната програма на поо iconОбучение
Практически насоки при разработване, изпълнение и отчитане на проекти по оп конкурентоспособност. Изисквания на оценителите и насоки...
Практически насоки за развитие на учебната програма на поо iconПрограма за производствена практика на XIIІ клас специалност "счетоводна отчетност"
Учебната програма по производствена практика е предназначена за професия “Счетоводител”. Включен е учебен материал с който се цели...
Практически насоки за развитие на учебната програма на поо iconПрограма за развитие
Важна роля през изминалия период, от както ръководя катедрата, така и в бъдеще ще имат няколко приоритета, принципа и основни насоки...
Практически насоки за развитие на учебната програма на поо iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Насоки и указания за кандидатстване по мярка 312 ” Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Практически насоки за развитие на учебната програма на поо iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Насоки и указания за кандидатстване по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”
Практически насоки за развитие на учебната програма на поо iconНасоки за извършване на одит по проекти, финансирани по оперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г

Практически насоки за развитие на учебната програма на поо iconНа община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юни 2007 година
Планиране на местното икономическо развитие на община хисар – Стратегически насоки за развитие
Практически насоки за развитие на учебната програма на поо iconНа община Хисар и Оперативна програма за изпълнението й Юли 2007 година
Планиране на местното икономическо развитие на община хисар – Стратегически насоки за развитие
Практически насоки за развитие на учебната програма на поо iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013г. Насоки за кандидатстване
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г./Прср/, от Наредба 23/18. 12. 2009 г на мзх и от Стратегията за местно развитие...
Практически насоки за развитие на учебната програма на поо iconПрограма ден първи 10 септември
Семинарът дава практически насоки за работа върху текстове на ученици, които проявяват желание за писане и талант за словесно изразяване,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом