Закононарушения през месец декември 2010 г
ИмеЗакононарушения през месец декември 2010 г
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер61.07 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs1210.doc


Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ГЗ КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ГЗ КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември 2010 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и Гражданска защита.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


1. Имисии

От направените 6670 анализа на 1660 проби на атмосферен въздух за м.декември в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Анализирани са 141 проби въздух, от които:

за азотен диоксид 72 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серен диоксид 72 проби, всички в границите на средночасовата норма

бензен 12 проби,

за фини прахови частици 2,5 - 31 проби

за фини прахови частици 10 - 26 проби, от които 15 проби над ПДК ср. дн., като превишението е от 1.04 до 3.15 пъти


ДОАС Свищов

Анализирани са 775 проби въздух, от които:

за серен диоксид 649 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 667 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 503 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 653 проби, от които 64 превишения на средночасовата норма, като превишението е от 1.01 до 5.67 пъти и 12 превишения на ПДК ср. дн като превишението е от 1.03 до 2.73 пъти

за азотен оксид 541 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 656 проби, от които 18 превишения на средночасовата норма, като превишението е от 3,32 до 6,08 (над 15 mg/m3 спрямо 5 mg/m3 ) и 15 превишения на ПДКср.дн. като превишението е от 1,03 до 3,90 пъти

фини прахови частици 10 - 31 проби, от които 17 проби над ПДК ср. дн., като превишението е от 1.13 до 9.57 пъти

АИС Г.Оряховица

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 707 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 706 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 707 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 706 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 – 31 проби, от които 19 проби над ПДК ср. дн., като превишението е от 1.04 до 8.48 пъти


2. Eмисии


ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Павликени- контролно измерване на емисии в атмосферния въздух по годишен график.


ІІ. Води


Община Велико Търново

1.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000TJKMP269 (КИ „Главата” с. Беляковец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

2.Емисионен контрол

ГПСОВ гр.В.Търново

Протокол от изпитване № 1108/20.12.2010г. на пречистени отпадъчни води от ГПСОВ гр.В.Търново показва, че пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешително за заустване № 13140130/06.07.2009г.


Община Горна Оряховица

1.Емисионен контрол

Протокол от изпитване № 1164/23.12.2010г. на проба отпадъчни води от смесен поток заустван в р.Янтра чрез Лясковско дере на “Захарни заводи” АД гр. Г. Оряховица. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно комплексно разрешително № 54 / 2005г. по всички показатели:


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт BG1DU07973MS070 (р. Дунав - гр. Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с. Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели:

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с. Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

2.Емисионен контрол

“Свилоза” АД гр. Свищов

Протокол от изпитване № 1151/20.12.2010г. на проба отпадъчни води преди заустване в събирателна шахта № 5 и р. Дунав от ТП № I изход от ПСОВ. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007 г. по показатели:1.Неразтворени вещества – 11.58 пъти над ИЕО и 2.ХПК – 4.5 пъти над ИЕО.

Протокол от изпитване № 1152/20.12.2010г. на проба отпадъчни води преди заустване в събирателна шахта № 5 и р. Дунав от ТП № II на колектор “БФВ-Север”. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007 г. по всички показатели:

Протокол от изпитване № 1153/20.12.2010г. на проба отпадъчни води преди заустване в събирателна шахта № 5 и р. Дунав от ТП № II на колектор “БФВ-Север”. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/, съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007 г. по показатели: 1.Неразтворени вещества – 4.4 пъти над ИЕО, 2.ХПК – 2.51 пъти над ИЕО, 3.БПК5 – 3 пъти над ИЕО и 4. Активна реакция /рН/ - 3.5 при ИЕО от 6 до 9


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт BG1YN00319MS030 (р. Янтра - с. Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Елена

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G000ТJKMP323 (КИ „Топля 1А” – Средни колиби) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

2.Емисионен контрол

“Млекопреработващо предприятие” гр. Елена към “Би Си Си Хандел” ООД

Протокол от изпитване № 1119/10.12.2010г. на проба отпадъчни води след ПСОВ на “Млекопреработващо предприятие” гр. Елена към “Би Си Си Хандел” ООД. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно разрешително за заустване № 13140066/08.07.2008 г. по показатели:

1.БПК5 – 14.8 пъти над ИЕО

2.ХПК – 5.32 пъти над ИЕО

3.Мазнини – 2.36 пъти над ИЕО

4.Общ азот – 7.68 пъти над ИЕО


Община Дряново

2.Емисионен контрол

Кланица и цех за месопреработка с. Соколово на “Чех-Йосиф Новосад” ООД

Протокол от изпитване № 1125/08.12.2010г. на проба отпадъчни води след ЛПСОВ от Кланица и цех за месопреработка с. Соколово на “Чех-Йосиф Новосад” ООД. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140027/ 2007г. по всички показатели.


Млекопреработващо предприятие с. Соколово на “Чех-99” ООД

Протокол от изпитване № 1126/08.12.2010г. на проба отпадъчни води след ЛПСОВ от Млекопреработващо предприятие с. Соколово на “Чех-99” ООД. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140013/ 2007г. по показатели:

1.БПК5 – 4.2 пъти на ИЕО

2.ХПК – 1.4 пъти на ИЕО

3.Мазнини – 1.2 пъти на ИЕО


“ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД гр. Дряново

Протокол от изпитване № 1142/14.12.2010г. на проба отпадъчни води след ПСПОВ на “ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД гр. Дряново. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно разрешително за заустване № 13140139/06.10.09г по всички показатели.

Протокол от изпитване № 1143/14.12.2010г. на проба отпадъчни води след ПСБОВ на “ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД гр.Дряново. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно разрешително за заустване № 13140139/06.10.09г по всички показатели.


Община Трявна

1.Емисионен контрол

Производствен обект с.Белица на “ЕМКО” ЕООД гр.София

Протокол от изпитване № 1144/14.12.2010г. на проба отпадъчни води от изход на ПСОВ на Производствен обект с.Белица на “ЕМКО” ЕООД гр.София. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно разрешително за заустване № 13140116/ 2009 г. по всички показатели.


Община Павликени

1.Емисионен контрол

Предприятие за преработка на сурово мляко на “МИЛКИ ЛУКС” ЕООД гр.Бяла Черква.

Протокол от изпитване № 1147/14.12.2010г. на проба отпадъчни води след ПСОВ на Предприятие за преработка на сурово мляко на “МИЛКИ ЛУКС” ЕООД гр.Бяла Черква. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно разрешително за заустване № 13740005 / 2008 г. Решение №264/09.06.2010г. само по показател Суспендирани вещества 1.86 пъти над ИЕО.


Директор

Инж. Елена Григорова


Свързани:

Закононарушения през месец декември 2010 г iconЗакононарушения през месец декември 2011
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември...
Закононарушения през месец декември 2010 г iconЗакононарушения през месец ноември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец ноември...
Закононарушения през месец декември 2010 г iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Закононарушения през месец декември 2010 г iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Закононарушения през месец декември 2010 г iconЗакононарушения през месец март 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2010 г в района на риосв велико...
Закононарушения през месец декември 2010 г iconЗакононарушения през месец юни 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2010 г в района на риосв велико...
Закононарушения през месец декември 2010 г iconЗакононарушения през месец април 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2010 г в района на риосв...
Закононарушения през месец декември 2010 г iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012...
Закононарушения през месец декември 2010 г iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2011...
Закононарушения през месец декември 2010 г iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом