Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408
ИмеСгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408
страница1/2
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер296.31 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.fire-plovdiv.org/glava152.doc
  1   2
Раздел II

Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1


Чл. 408. (1) Минималните разстояния от сгради на закрити технологични инсталации до съседни сгради и съоръжения се определят съгласно табл. 39.

(2) Минималните разстояния от открити и технологични инсталации навесен тип до сгради и съоръжения, разположени на територията на строежа, се определят съгласно табл. 40.


Таблица 40


№ по ред

Сгради и съоръжения, до които се определят разстоянията

Минимално разстояние от най-близкото съоръжение на технологичната инсталация, m

Забележка

1

2

3

4

1.

Открити и закрити технологични инсталации в района на същия квартал независимо от мощността им

25

-

2.

Открити и закрити технологични инсталации, ползващи открит огън

40


-

3.

Открити и закрити технологични инсталации и други подобни обекти в района на съседен квартал

50

Допуска се разполагане на пътища, инженерни мрежи, естакади и др.п. в ивицата от 50 m

4.

Междинни надземни резервоари за ЛЗТ и ГТ

30

Разстоянието се намалява, както следва:

- с 50 % - при подземни междинни резервоари;

- с 30 % - при междинни резервоари за продукти с пламна температура над 120°С;

- с 15 % - при междинни резервоари за продукти с пламна температура над 61°С

5.

Междинни резервоари за втечнени газове

40

Разстоянието от инсталации, при които се използва открит огън (тръбни пещи и др.п.), е най-малко 100 m

6.

Резервоари с втечнени газове
Съгласно подразделите за складове за втечнени горими газове на раздел ІІІ

7.

Резервоари с ЛЗТ и ГТ
Съгласно подразделите за складове за ЛЗТ и ГТ, хранилища, навеси и открити площадки за ЛЗТ и ГТ, железопътни наливно-разливни устройства и наливно-разливни пристани на раздел ІІІ

8.

Складове за сяра (навесен тип) с вместимост до:

- 1000 t

- 4000 t

- 10000 t10

15

25
9.

Аварийни резервоари за:

- горими газове и леснозапалими течности

- горими течности40

30

При аварийни подземни резервоари разстоянието се намалява с 50 %.

10.

Устройства за изгаряне на газ (факел)

60

Измерва се от вертикалната тръба.

11.

Котелни инсталации, обслужващи производствени обекти

40

При закрити котелни инсталации разстоянието са намалява с 50 %.

12.

Инсталации за централно събиране на кондензата

25

Изискването не е в сила за кондензни станции в границите на технологичната инсталация.

13.

Кислородни станции и складове за кислородни бутилки

50

-

14.

Газоснабдителни станции за втечнени горими газове
Съгласно подраздела за газоснабдителни станции на раздел ІІІ от глава петнадесета

15.

Спомагателни сгради и съоръжения с не по-малко от II степен на огнеустойчивост (контролни и складови лаборатории, ремонтни работилници, цехови кантори, цехови складове за материали, битови помещения)

30

-


16.

Оградата на предприятието

20

-

17.

Административно-стопански сгради на предприятието (управление, централна лаборатория, бази за техническо развитие, газоспасителна станция, гараж, здравпункт, телефонна станция и др.п.)

80

Допуска се за технологични инсталации от категория Ф5В разстоянието да се намали с 50 %.

18.

Сгради на противопожарни служби и депа

50

-

19.

Сгради и съоръжения на съседни предприятия

200

Допуска се:

- за технологично свързани предприятия разстоянието да се намалява до 100 m;

- проектиране на открити складове за негорими материали;

- за зеленчукови градини и за широколистни насаждения в ивица от 200 m.

20.

Жилищни и обществени сгради

300

За инсталации с производства от категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д разстоянието може да се намалява до 200 m.


Чл. 409. (1) Строежите за преработка на нефт, нефтопродукти и втечнени газове, проектирани на разстояние до 200 m от бреговете на реки, се разполагат на разстояние от съседни населени места, пристани, корабостроителни предприятия, заливи-стоянки на кораби, мостове и други подобни, както следва: най-малко 300 m - по течението на реката, или 3000 m - срещу течението на реката.

(2) Строежите по ал. 1 се проектират на разстояние най-малко 50 m от горски масиви с иглолистни дървета и на разстояние най-малко 20 m от горски масиви с широколистни дървета.

Чл. 410. Общата вместимост на междинните резервоари в района на производствените инсталации и съоръжения се предвижда за:

1. 24-часов запас, но не повече от 3000 m3 - в приемно-междинните резервоари за втечнени горими газове;

2. 48-часов запас, но не повече от 20 000 m3 - в приемно-междинните резервоари за ЛЗТ и ГТ.

Чл. 411. (1) Горимите газове се съхраняват в хоризонтални приемно-междинни резервоари с максимален единичен обем до 200 m3 или в сферични резервоари с максимален единичен обем до 600 m3, а леснозапалимите и горимите течности - в резервоари с единичен обем до 3000 m3.

(2) Приемно-междинните резервоари за ГГ с обем до 1000 m3 (за хоризонталните резервоари) и с обем до 600 m3 (за сферичните резервоари) се проектират в един блок.

Чл. 412. (1) Площадките на производствените инсталации, резервоарните паркове и естакадите се проектират на кота с 0,3 m по-ниско от котата на пътищата в района на съоръженията.

(2) По-високи коти от котите по ал. 1 се допускат по изключение, при положение че пътищата за защитени (чрез канавки, отвеждащи канали, земни насипи и др.п.) срещу заливане с леснозапалими и горими течности.

(3) При надземно пресичане на заводски пътища със съоръжения (тръбопроводи, естакади, галерии и др.п.) светлата височина от платното на пътя до съоръженията е най-малко 5,5 m.

Чл. 413. (1) Вътрешнозаводските пътища се проектират на разстояние от 5 до 35 m от технологичните инсталации, като се осигурява достъп до тях.

(2) Пътните съоръжения и мостове се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Чл. 414. (1) Колоните на стоманени етажерки за ГГ, ЛЗТ и ГТ, както и колоните на стоманените конструкции, върху които са разположени технологични апарати и съоръжения в производствените сгради от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В, се проектират с огнеустойчивост R60, а хоризонталните носещи елементи - с огнеустойчивост R30.

(2) Площадките под етажерките се проектират с околовръстен борд с височина най-малко 0,3 m или със затворена канавка, на разстояние най-малко 0,5 m от изпъкващите части на етажерката.

(3) Апаратите, съдържащи леснозапалими и горими течности и втечнени горими газове, се монтират на плътни негорими площадки, оградени с борд с височина най-малко 0,15 m.

Чл. 415. Не се изпълнява огнезащита на стоманените етажерки и на стоманени конструкции в сградите, върху които е разположена апаратурата, при условие че са предвидени автоматични пожарогасителни инсталации.

Чл. 416. Площадките под апаратите и съоръженията се проектират с наклони за осигуряване на отвеждането на разлетите продукти в промишлената канализация и с приспособления за измиване.

Чл. 417. (1) За инсталациите за електрообезводняване и електрообезсолявяне на нефт се допускат електродехидратори на групи с обща вместимост до 2400 m3.

(2) Разстоянието между електродехидраторите е равно най-малко на диаметъра им, между групите електродехидратори – най-малко два диаметъра, но не по-малко от 10 m, а разстоянието до сградите и инсталациите - не по-малко от 15 m. Групата електродехидратори се проектира в обваловка с обем, изчислен за поемане вместимостта на най-големия електродехидратор.

Чл. 418. Тръбните пещи за нефт, нефтопродукти и горими газове се предвиждат с инсталации за продухване на серпентините с пара и се ограждат с парни завеси.

Чл. 419. (1) Помещенията на експлозивноопасни помпени и компресорни станции се проектират отделени помежду им и от други помещения със стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост EI (REI) 150 и със самостоятелни изходи навън.

(2) Местата на преминаване на тръбопроводите през стени и покрития се уплътняват при спазване на изискванията по чл. 17.

Чл. 420. Пещите и апаратурите на технологичните инсталации, работещи под налягане, се предвиждат с приспособления за освобождаването им от продуктите в аварийни резервоари, които се изчисляват така, че да поемат вместимостта на най-големия апарат.

Чл. 421. (1) Разстоянието от строежите от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 до аварийните резервоари се приема както за технологично оборудване, разположено извън сградата, съгласно табл. 40 и 41.

(2) Разстоянието от апаратурата на външните инсталации до аварийните резервоари не се нормира, като резервоарите се разполагат извън габаритите на етажерките.

Чл. 422. Температурата на всички тъмни и вискозни нефтопродукти, постъпващи през хладниците в резервоарите за съхраняване, е не повече от 130 °С.

Чл. 423. Факелът за открито изгаряне на изхвърления газ се проектира при спазване на следните изисквания:

1. територията около вертикалната тръба на факела с радиус 50 m се подравнява и огражда с телена или с друг вид негорима ограда;

2. газопроводите от инсталацията до вертикалната тръба на факела се предвиждат върху подпори, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с приспособления срещу попадането на кондензат във вертикалната тръба, с огнепреградител и с байпасна линия с огнепреградител.

Чл. 424. (1) Минималните разстояния между апаратите и съоръженията на отделностоящите и комбинираните външни технологични инсталации на предприятията се определят съгласно табл. 41.

(2) Разстоянието от единични апарати и съоръжения, свързани технологично и разположени до сгради с плътни стени, е най-малко 2 m, а до стени с отвори - най-малко 4 m.

(3) Допуска се разстоянието между апаратите и съоръженията в полузаводски опитни инсталации с мощност до 60 000 тона годишно да се намалява до два пъти.

(4) Разстоянието от групи дехидратори с обща вместимост 2400 m3 на обезсолителните инсталации до сградите, обслужващи електродехидраторите, е най-малко 20 m.

(5) Разстоянията между отделните блокове от апарати (реакторен, пещен, ректификационен и др.) се приемат с 50 % по-големи от тези в табл. 41.

Таблица 41на

гру-

пата

Апарати и съоръжения, от които се определят разстоянията

Минимално разстояние в m до група:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.Апарати за огнево нагряване на

продукти и газове (тръбни

пещи и др.п.)5

10/15

15

15

НН*

10/15

10

10/15

222.Дестилационна разделителна

и сепарационна апаратура от

различен тип (ректификацион-

ни колони, реактори и регене-

ратори на каталитични процеси,

абсорбери, евапоратори,

стабилизатори, газофракцио-

ниращи колони, скрубери, ку-

бове-окислители, дехидрато-

ри, електродехидратори, газо-

сепаратори, утаители, водоотделители,

херметизиран буферен техноло-

гичен съд, авариен резервоар

и др.п.

-Д**/3108/128/12410
НН

103.Резервоари за гориво на

технологични инсталации

-

-

Д

10

10

10

10

10

10

4.Сгради с технологично пред-

назначение, отделно стоящи

апарати, пещи операторни,

помпени помещения за горещи

и студени продукти, влизащи

в състава на дадена техноло-

гична инсталация, помещения

за контролноизмервателни

прибори и др.п.

---101048/124105.Сгради, конструктивно свър-

зани с апаратурата, пещите

огнищата и др.п.

----104НН


4156.Потапни кондензатори

и хладилници

-----2/44447.Генератори за преработва-

не на газове и продукти и

огнища под налягане

-


-


-


-


-


-


Д


10


22


8.Топлообменници, конденза-

тори тръбен тип и рибойле-

ри, конструктивно свързани

с апаратурата

-


-


-


-


-


-


-


Д


10


9.Газови компресори, непос-

редствено свързани

с апаратурата

-


-


-


-


-


-


-


-


10Означенията в табл. 41 са, както следва:

- НН* - разстоянието не се нормира;

- Д** - разстоянието е равно на диаметъра на най-големия апарат.


Забележки:

1. В група 1 в числителя на всяка дроб са дадени разстоянията до неогневата страна на нагревателя, а в знаменателя - разстоянията до страната на форсунките.

2. Разрешава се разстоянието от апаратите и съоръженията от група 1 до реакторите на каталитичните инсталации от група 2 да бъде намалено до 3 m.

3. В група 2 разстоянията в числителя се отнасят за апарати с диаметър не по-голям от 3 m, а разстоянията в знаменателя - за апарати с диаметър от 3 до 8 m. За апарати с диаметър, по-голям от 8 m, разстоянието се приема 0,5 D, а между вакуумните колони - най-малко 1 m.

4. В група 2 до групите в колони 4 и 5 в числителя са дадени разстоянията до плътна стена, а в знаменателя - до стена с отвори. Същото се отнася и за група 4 до групата в колона 7.

5. В група 6 в числителя е дадено разстоянието за потапни кондензатори, а в знаменателя - за кондензатори и хладници с огледална площ на водата, по-голяма от 200 m2.

6. За група 7 разстоянията между огнищата под налягане не се нормират.


Чл. 425. Минималните разстояния от апарати и съоръжения, работещи с експлозивоопасни и пожароопасни продукти, разположени в помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф.5, са, както следва:

1. до носещи стени и конструкции - 1 m;

2 до съседни апарати и съоръжения - 0,8 m, като до всеки апарат се осигурява достъп чрез проход с широчина най-малко 1,5 m.

Чл. 426. Разстоянието на сондажите при нефтогазодобиването от електропроводи за високо напрежение, въжени линии, пътища, производствени, жилищни и други подобни сгради и помещения е най-малко равно на височината на сондажната кула.

Чл. 427. (1) Сондажните кули и машинните помещения се предвиждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Те се разполагат на разстояние от съседните сондажни кули най-малко равно на височината на по-високата кула.

(2) Разрешава се изпълнението на обшивките на кулите от строителни продукти с клас по реакция на огън B и C.

Чл. 428. Газокондензаторните уредби за изпитване на сондажите се разполагат на разстояние 100 m от сондажа, а газовият факел – на разстояние 20 m от сондажа. Теренът в непосредствена близост до уредбата и факелното устройство (в радиус 60 m) се почиства от горими материали.

Чл. 429. Разстоянията между сградите и съоръженията на сондажните устройства, както и между съседни сгради и съоръжения се определят съгласно табл.42.

Таблица 42по

редСгради и съоръ-

жения, от които

се определят

разстоянията

Сгради и съоръжения, до които се определят

разстоянията в m, съответно под № по ред:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.Сондажни кули

и експлоатирани

сондажни отвориВСК*ВСК


1240


ВСК,

но не

по-

мал-

ко от

40 m

ВСК,

но не

по-

мал-

ко от

25 m

200


ВСК


ВСК


ВСК


40


40


20


10


ВСК,

но не

по-

мал-

ко от

30 m

ВСК,

но не

по-

мал-

ко от

30 m

2.Групови индиви-

дуални инстала-

ции, нефтогазо-

измерителни

пунктове, пом-

пени станции,

повишаващи на-

лягането

ВСК

20

20

30

30

25

40

20

40

30

30

20

20

10

30

15

3.

Машинни будки

12

20

10

30

20

25

25

10

25

20

20

20

10

10

15

15

4.Котелни поме-

Щения

40

30

30

8

40

30

60

40

40

10

8

8

8

8

8

8

5.Наливно-изливни

инсталации

ВСК

30

20

40

20

15

15

15

40

30

30

25

15

8

30

20

6.Резервоари в

нефтосъбирател-

ни и промежду-

тъчни пунктове

ВСК

25

25

30

15

30

80

15

30


30

30

30

15

10

30

20

7.Резервоари в

стокови паркове

200

40

25

60

15

80

60

10

30

30

30

30

15

10

60

40

8.Нефтопомпи

и бензинопомпи

ВСК

20

10

40

15

15

10

8

6

8

8

10

12

8

15

10

9.Компресорни за

ГГ

ВСК

40

25

40

40

30

30

8

8

8

8

10

12

8

15

10

10.Водни помпи и охладителни кулиВСК


30


20


10


30


30


30


8


8


8


8


-


-


-


-


-

11.Сгради от всички класове на функционална пожарна опасност

40

30

20

8

30

30

30

3

8

3

8

5

10

5

15

10

12.Промишлени же-

лезопътни линии

40

20

20

8

25

30

30

10

10

-

10

-

-

-

-

-

13.Път от републи-

канската пътна

мрежа

20

20

10

3

15

15

15

12

12

-

12

-

-

-

-

-

14.Заводски пътища

и вътрешни пло-

щадки

10

10

10

8

8

10

10

8

8

-

8

-

-

-

-

-

15.Електростанции

открит тип до

100 kW

ВСК

30

15

8

30

30

60

15

15

-

15

-

-

-

8

8

16.Електростанции

закрит тип до

100 kW

ВСК

15

15

8

20

20

40

10

10

-

10

-

-

-

8

8


ВСК* е височината на сондажната кула.


  1   2

Свързани:

Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408 iconСтроежи от подклас на функционална пожарна опасност 4 Чл. 641
Животновъдните сгради и сградите за съхраняване на груб и концентриран фураж се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В,...
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408 iconРезервоарни и бутилкови групови инсталации от подклас на функционална пожарна опасност 2 Чл. 599
Чл. 599. Групови инсталации за съхраняване на втечнени горими газове в резервоари с обща вместимост до 50 m³ или в повече от две...
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408 iconЗакрити складове от подклас на функционална пожарна опасност 2 Чл. 488
Чл. 488. (1) Закритите складове в зависимост от вида на съхраняваните материали в тях се приравняват към съответната категория по...
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408 iconПомпени станции за лзт и гт от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 450
Чл. 450. (1) Помпените станции за лзт и гт се проектират в самостоятелни сгради от I и II степен на огнеустойчивост
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408 iconКомплекси автоснабдителни станции (за светли горива, пропан-бутан и природен газ) от подклас на функционална пожарна опасност 3 Чл. 637
Комплекси автоснабдителни станции (за светли горива, пропан-бутан и природен газ) от подклас на функционална пожарна опасност 3
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408 iconСкладове за лзт и гт от подклас на функционална пожарна опасност 2 Чл. 505
Чл. 505. В зависимост от пламната им температура (определена в закрит тигел) течностите се делят на
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408 iconХладилници и хладилни инсталации от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 466
Чл. 466. (1) При проектирането на хладилници се спазват изискванията на бдс en 378 „Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за...
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408 iconОбщи изисквания за складове за втечнени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност 2 Чл. 576
Чл. 576. Складовете за втечнени горими газове в зависимост от предназначението им се разделят на три категории
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408 iconПожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т ч. свободни дворни площи
Помещение, съоръжение или инсталация /клас на функционална пожарна опасност/ и свободна дворна площ
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност 1 Чл. 408 iconГазоснабдителни станции за природен газ от подклас на функционална пожарна опасност 3 Чл. 632
Чл. 632. Газоснабдителни станции за природен газ (метанстанции за зареждане на мпс) се изграждат в урбанизираните територии и извън...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом