Резюме на стратегия за местно развитие
ИмеРезюме на стратегия за местно развитие
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер115.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1340332194.doc
РЕЗЮМЕ НА

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „БРЕЗНИК-ТРЪН” 2011 - 2013Г. (2015Г.)


ТЕРИТОРИЯ НА КОЯТО СЕ ПРИЛАГА МИГ

Мeстна Инициативна Група Брезник-Трън осъществява дейността си на територията на две общини: Община Брезник и Община Трън, Област Перник, Република България. Територията на МИГ Брезник-Трън е кохерентна и изцяло съвпада с административните граници на двете общини, като обхваща всички 87 населени места, включително градовете Брезник и Трън.

Площ на територията


Общата площ от 978 км² на територията на действие на МИГ Брезник-Трън е една от големите в България. Община Трън - 574 км²- е най-голямата по площ община в Област Перник и е трета в страната. Общата площ на Община Брезник възлиза на 404 км². Площта на цялата територия съставлява 40% от площта на Област Перник, 4.8 % от площта на Югозападен район за планиране и приблизително 0.9 % от територията на страната.

Население на територията и гъстота на населението


Общият брой на населението в територията на МИГ Брезник-Трън по официални данни на НСИ от преброяването през 2011 година е представен в Таблица 1:


Таблица №1


Територия

на МИГ

Брезник-Трън

Общо

В градовете

В селатавсичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Общо


11 091


5 499

5 592

6 566

3 230

3 336

4 525


2 269


2 256

Община Брезник

6 945

3 408

3 537

4 123

2 002

2 121

2 822

1 406

1 416

Община Трън

4 146

2 091

2 055

2 443

1 228

1 215

1 703

863

840


Населението на територията на МИГ Брезник-Трън съставлява 8.31% от общия брой на населението на Област Перник, равномерно разпределено в процентно отношение по пол, и 0.15% от населението на България.

Средна гъстота на населението е приблизително 12 души на км².

Основните данни, според официалната статистика на НСИ, за двете общини, които попадат в територията на МИГ Брезник-Трън, са представени в Таблица 2:


УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ

За ефективно осъществяване на дейността и управлението на МИГ Брезник-Трън, Сдружението разполага с осигурен самостоятелен офис за срока на прилагане и изпълнение на СМР, което е удостоверено с приложения Договор за наем. Офисът е оборудван в съответствие с изискванията на Наредба №23/18.12.2009г. на МЗХ: 4 броя компютри, от които 3 стационарни и 1 преносим; мултифункционално устройство Хеrох; 3 броя принтери, 4 бюра с 4 контейнери и 4 офис стола, 6 секционни шкафа, 3 шкафа за архивни документи; заседателна маса със 10 стола; телефонна и интернет връзка. Сдружението ползва заседателна зала в читалище „Просвещение”. Офисът се намира в град Брезник, пл. „9-ти Септември” №2. МИГ Брезник-Трън ползва и помещение в гр.Трън.

СНЦ „МИГ Брезник-Трън” се ръководи от:

  • Общо събрание - като колективен върховен орган и

  • Управителен съвет - като колективен управителен орган.


ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ НА СМР

Основна стратегическа цел:

Превръщане територията на МИГ Брезник-Трън в привлекателен екологично чист район с модерна икономика, екологосъобразно животновъдство, земеделие и екологично чисти продукти със запазена марка за региона, развиващ- атрактивен туризъм, със сътрудничество между всички сектори(местна власт, стопански сектор и нестопанския сектор) на територята.


Постигането на основната стратегическа цел ще се осъществи чрез реализиране на следните четири приоритета:

Приоритет 1: Подобряване на конкурентноспособноста, производство на продукти с висока добавена стойност основани на иновативни практики, земеделие, горско стопанство и хранително-преработвателна промишленост.


Приоритет 2. Опазване на околната среда и при оползотворяване на природните ресурси на територията на МИГ Брезник-Трън.


Приоритет 3. Подобряване на условията и качеството на живот на територията на МИГ Брезник-Трън чрез разширяване възможностите за трудова заетост и създаване на печеливш туристически продукт.

Приоритет 4. Прилагане на подхода Лидер на територята на МИГ Брезник-Трън чрез сътрудничество между всички сектори(местна власт, стопански сектор и нестопанския сектор) за устойчиво развитие на територята. Осъществяване на сътрудничество между МИГ Брезник-Трън и други сродни организации от страната и ЕС, за обмен на опит и взаимодействие при реализиране на съвместни проекти.

Специфични цели


Стратегията за местно развитие на територията на МИГ Брезник-Трън предвижда изпълнението на следните специфични цели по приоритети:


Специфични цели по Приоритет 1- Подобряване на конкурентноспособноста, производство на продукти с висока добавена стойност основани на иновативни практики, земеделие, горско стопанство и хранително-преработвателна промишленост.


Цел 1. Модернизиране и обновяване технологичната база на предприятията в земеделския сектор за повишаване производителността на земеделските стопанства, подобряване качеството на земеделските продукти и постигане стандартите на Европейската общност, свързани с опазване на околната среда и водите, качеството на месото, суровото мляко и спазване на принципите за хуманно отношение към животните.

Цел 2. Модернизиране и повишаване ефективността в хранително-преработвателната промишленост за подобряване качеството и безопасността на храните, създаване на малки предприятя за преработка, расфасовка и пакетиране на местни продукти.

Цел 3. Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятията в горската промишленост чрез по-рационално използване на производствените фактори, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии.


Специфични цели по Приоритет 2 - Опазване на околната среда и при оползотворяване природните ресурси на територията на МИГ Брезник-Трън:


Цел 1. Разширяване на устойчивото управление на земеделските земи и понижаване степента на деградационни и регресивни процеси на почвите в района чрез осъществяване на залесителни дейности.Увеличаване на лесистноста на територята.

Цел 2. Насърчаване на устойчивото управление на горите и земите, покрити с горска растителност чрез въвеждане на превантивни противопожарни дейности и подобряване на горската пътна мрежа.


Специфични цели по Приоритет 3 - Подобряване на условията и качеството на живот на територията на МИГ Брезник-Трън, чрез разширяване възможностите за трудова заетост и създаване на печеливш туристически продукт.

Цел 1. Насърчаване диверсификацията на неземеделски дейности в земеделския сектор за повишаване доходите на населението чрез развитие на селски туризъм, популяризиращ местния бит, традиции и занаяти, производство и продажба на възобновяема енергия, развитие на социалните услуги на територята.

Цел 2. Подобряване икономическото състояние на населението чрез насърчаване и разнообразяване на възможностите за заетост в неземеделски предприятия, развитие на интегриран селски туризъм, насърчаване на предприемачеството в района.

Цел 3. Подобряване качеството на живот на населението чрез подобряване инфраструктурата, подобряване качеството на социалните услуги, подобряване достъпа на населението до спортни и свързани със свободното време и отдих услуги, подобряване ландскейпа в населените места-повече модерни зелени площи, паркове, градини, детски площадки и съоражения към тях .


Специфични цели по Приоритет 4 - Прилагане на подхода Лидер на територята на МИГ Брезник-Трън чрез сътрудничество между всички сектори(местна власт, стопански сектор и нестопанския сектор) за устойчиво развитие на територята. Осъществяване на сътрудничество между МИГ Брезник-Трън и други сродни организации от страната и ЕС, за обмен на опит и взаимодействие при реализиране на съвместни проекти.


Цел 1. Да се повиши сътрудничеството между гражданското общество общинските власти и бизнеса на местно ниво чрез повишаване на капацитета за прилагане на Стратегия за местно развитие. Изграждане на трайни връзки с МИГ от страната и чужбина.

Цел 2.Развитие на гражданското общество и изграждане на капацитет за управление на финансови ресурси.Приоритет/Цел/Мярка

Програмен период

Основна стратегическа цел:

Превръщане територията на МИГ Брезник-Трън в привлекателен екологично чист район с модерна икономика, екологосъобразно животновъдство, земеделие и екологично чисти продукти със запазена марка за региона, развиващ- атрактивен туризъм, със сътрудничество между всички сектори(местна власт, стопански сектор и нестопанския сектор) на територята.

Приоритет 1. Подобряване на конкурентноспособноста, производство на продукти с висока добавена стойност основани на иновативни практики, земеделие, горско стопанство и хранително-преработвателна промишленост.


Цел 1. Модернизиране и обновяване технологичната база на предприятията в земеделския сектор за повишаване производителността на земеделските стопанства, подобряване качеството на земеделските продукти и постигане стандартите на Европейската общност, свързани с опазване на околната среда и водите, качеството на месото, суровото мляко и спазване на принципите за хуманно отношение към животните.


121


Модернизиране на земеделските стопанства


2011 – 2013г.

Цел 2. Модернизиране и повишаване ефективността в хранително-преработвателната промишленост за подобряване качеството и безопасността на храните, създаване на малки предприятя за преработка, расфасовка и пакетиране на местни продукти.

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

2011 – 2013г.

Цел 3. Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятията в горската промишленост чрез по-рационално използване на производствените фактори, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии.

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

2011 – 2013г.

Приоритет 2. Опазване на околната среда и при оползотворяване природните ресурси на територията на МИГ Брезник-Трън.

Цел 1. Разширяване на устойчивото управление на земеделските земи и понижаване степента на деградационни и регресивни процеси на почвите в района чрез осъществяване на залесителни дейности.Увеличаване на лесистноста на територята.

223

Първоначално залесяване на неземеделски земи

2011 – 2013г.

Цел 2. Насърчаване на устойчивото управление на горите и земите, покрити с горска растителност чрез въвеждане на превантивни противопожарни дейности и подобряване на горската пътна мрежа.

226

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

2011 – 2013г.

Приоритет 3. Подобряване на условията и качеството на живот на територията на МИГ Брезник-Трън чрез разширяване възможностите за трудова заетост и създаване на печеливш туристически продукт.

Цел 1. Насърчаване диверсификацията на неземеделски дейности в земеделския сектор за повишаване доходите на населението чрез развитие на селски туризъм, популяризиращ местния бит, традиции и занаяти, производство и продажба на възобновяема енергия, развитие на социалните услуги на територята.

311

Разнообразяване към неземеделски дейности

2011 – 2013г.

Цел 2. Подобряване икономическото състояние на населението чрез насърчаване и разнообразяване на възможностите за заетост в неземеделски предприятия, развитие на интегриран селски туризъм, насърчаване на предприемачеството в района.

312

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията

2011 – 2013г.

Цел 3. Подобряване качеството на живот на населението чрез подобряване инфраструктурата, подобряване качеството на социалните услуги, подобряване достъпа на населението до спортни и свързани със свободното време и отдих услуги, подобряване ландскейпа в населените места-повече модерни зелени площи, паркове, градини, детски площадки и съоражения към тях .

313

Насърчаване на туристическите дейности

2011 – 2013г.

321

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

2011 – 2013г.

322

Обновяване и развитие на селата

2011 – 2013г.

Приоритет 4. Прилагане на подхода Лидер на територята на МИГ Брезник-Трън чрез сътрудничество между всички сектори(местна власт, стопански сектор и нестопанския сектор) за устойчиво развитие на територята. Осъществяване на сътрудничество между МИГ Брезник-Трън и други сродни организации от страната и ЕС, за обмен на опит и взаимодействие при реализиране на съвместни проекти.

Цел 1. Да се повиши сътрудничеството между гражданското общество общинските власти и бизнеса на местно ниво чрез повишаване на капацитета за прилагане на Стратегия за местно развитие. Изграждане на трайни връзки с МИГ от страната и чужбина.

Цел 2.Развитие на гражданското общество и изграждане на капацитет за управление на финансови ресурси.

421

Междутериториално и трансгранично сътрудничество

2011 – 2013г.

431.1

Управление на МИГ,придобиване на умения и постигане на обществена активност на териториторята на МИГ-а

2011 – 2015г.


Свързани:

Резюме на стратегия за местно развитие iconСтратегия за местно развитие на Местна инициативна група Чирпан 2011 2015 резюме
Цел 1: Насърчаване на икономическия растеж и конкурентноспособността на икономиката
Резюме на стратегия за местно развитие iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
Резюме на стратегия за местно развитие на „местна инициативна група сандански – миг сандански”
Резюме на стратегия за местно развитие iconРезюме на стратегия за местно развитие
Територия на прилагане на смр – наименование на общините, обхванати от миг. Територия на миг в кв км и население – брой жители
Резюме на стратегия за местно развитие iconРезюме на стратегия за местно развитие
Територия на прилагане на смр – наименование на общините, обхванати от миг. Територия на миг в кв км и население – брой жители
Резюме на стратегия за местно развитие icon2. Обхват и дейности
Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия за местно развитие на снц “миг-радомир-Ковачевци-Земен” при спазване изискванията...
Резюме на стратегия за местно развитие iconИна Тодорова Изпълнителен директор на миг покан а
Стратегия за местно развитие на снц „миг-радомир-Ковачевци-Земен” при спазване изискванията на заложените процедури в Стратегията...
Резюме на стратегия за местно развитие iconРезюме стратегия за местно развитие
Средногорието, включващо Средна Гора, и Рило-Родопският масив, включващ Рила и Родопите, характеризират планински характеристики...
Резюме на стратегия за местно развитие iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013 г стратегия за местно развитие
Заявление за подпомагане по мярка 322 обновяване и развитие на населените места
Резюме на стратегия за местно развитие iconПрограма за развитие на селските райони Стратегия за местно развитие на
Приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”
Резюме на стратегия за местно развитие iconРезюме на стратегия за местно развитие на миг раковски
Раковски с 15265 жители, с. Белозем с 4 014 жители, с. Стряма с 3 278 жители, с. Чалъкови 1 977 жители, с. Шишманци с 964 жители,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом