Зако н
ИмеЗако н
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер89.96 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/40/654-01-6.rtf
Проект!


З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето


(Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г., изм., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 36 от 18.04.2003 г., в сила от 18.04.2003 г., бр. 63 от 15.07.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г.)


§ 1. В чл.1 се правят следните изменения и допълнения:


1. Ал.3 се изменя така:

“(3) Държавната политика за закрила на детето се осъществява въз основа на приета от Народно събрание по предложение на Министерски съвет Национална стратегия за закрила на детето, изградена върху принципите на този закон. Министерски съвет приема Национална програма за защита на детето в изпълнение на националната стратегия.”


2. Ал. 4 се изменя така:

“(4) Органите на държавата и общините в рамките на своята компетентност провеждат държавната политика за закрила на детето, в най-добър негов интерес, като създават подходящи условия за негово развитие. ”


§ 2.Чл. 3 се изменя така:

“Чл.3. Основни принципи на този закон и на държавната политика за детето са:

1. Недопускане на дискриминация на детето по никакъв принцип и основание.

2.Осигуряване на правото на живот и здравеопазване, на физическо и духовно развитие, на подходящ социален статус и най-добра семейна среда на всички деца.

3. Защитата на най-добрите интереси на детето при всички решения и действия, отнасящи се до него, предприемани от органита на държавата и общините, обществените организации и всички физически и юридически лица.

4. Допускане на детето до активно участие по всички въпроси, отнасящи се до неговия живот, осигуряване на правото свободно да изразява мнение и неговите възгледи да бъдат зачитани.”


§ 3 . В чл.5 се правят следните изменения и допълнения:


1. В ал.1 се създава нова т.3:

"3. дете в неравностойно положение."


2. Създава се нова ал. 4, със следното съдържание:

"(4) Условията и редът за осъществяване на мерките за закрила на дете в неравностойно положение се определят със Закона за семейни помощи за деца."

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.


4. Създават се нови алинеи 6, 7, 8, 9 и 10 със следното съдържание:

“(6). Специална закрила на живота на дете в риск, предизвикан от трудно лечимо заболяване, злополука, природно бедствие, катастрофа или авария се осъществява незабавно от органите на Министерството на здравеопазването със съдействието на всички други компетентни органи на държавата и общините и лечебни заведения при най- висок достижим стандарт на здравната помощ и лечение за възстановяване на неговото здраве.

(7) Ако необходимата здравна помощ и лечение не могат да бъдат осигурени на територията на Република България, органите на Министерството на здравеопазването съдействат за осигуряване в допустими срокове на лечение на детето в чужбина, чрез използване на средства от създадените фондове за деца.

(8). Специална защита на живота на дете се осъществява от органите на държавата и общините и чрез подходящи грижи за здравето на майката преди, при и след раждане, и в кърмаческата възраст на детето.

(9). Специална защита на дете, за което съществува опасност от принудително извеждане от семейната среда или от тази, в която е настанено или дете, подготвено или изведено от страната от родител, член на семейството или трето лице и е застрашено от въвличане в дейности по чл. 11 от закона, се осигурява незабавно от органите на Министерството на вътрешните работи, със съдействието на Министерството на външните работи.

(10). Специалната закрила по ал. 9 се прилага и спрямо бременна жена, подготвена или изведена от страната с цел продажба на плода.”


§ 4. В чл.6 се създават нови точки 4, 5 , 6 и 7:

“4. Министъра на правосъдието и администрацията, която го подпомага при осъществяването на неговите правомощия;

5. Министъра на здравеопазването и администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия;

6. Министъра на културата и администрацията, която го подпомага при осъществяването на неговите правомощия;

7. Общинските органи и администрацията, която ги подпомага при изпълняването на техните правомощия.”


§ 5. В чл. 8 се създава нова ал.6:

“На родител, на когото е предоставена финансова помощ за отглеждане на дете по чл. 5, ал. 4, но не изпълнява задълженията си, се определя алтернативна социална инвестиция за детето по реда на Закона за семейни помощи за деца.”


§ 6.Създава се нов чл.15а:

“Чл.15а. При упражняване на правата си детето трябва да зачита и уважава правата на своите родители, на другите членове на обществото, на органите на държавата и общините, както и да спазва обществения ред и изискванията на общественото здраве и морал.”


§ 7. В чл. 17а, се правят следните изменения и допълнения :

1. Създава се нова т. 2 със следното съдържание “изготвя и предлага на Министерски съвет, съвместно с министъра на труда и социалната политика, Национална програма за закрила на детето.”

2. Досегашните т. 2 - т. 8 стават съответно т. 3-т. 9.

3. Досегашната т. 9 става т. 10 и се изменя така:

“9.създава и поддържа Национална информационна система, съвместно с председателя на Националния статистически институт, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, министъра на образованието и науката и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Системата съдържа данни за:

а) децата в риск;

б) децата с изявени дарби;

в) лицензираните доставчици на социални услуги за деца,

г) юридическите лица с нестопанска цел, работещи по програми за закрила на детето,

д) специализирани институции за деца, техните служители и настанените деца;

е) подлежащи на осиновяване деца,

ж) децата, настанени в приемни семейства или семейства на роднини и близки,

з) кандидат-осиновители,

и) децата, отпаднали от училище;

й) малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, на които са наложени възпитателни мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

к) лицата, на които са наложени наказания, за нарушения по този закон;

л) децата в неизвестност, деца застрашени от отвличане и деца подложени на всякаква форма на експлоатация,

м) регистрираните фондове и други финансови източници за лечение на деца в риск,

н) децата с увреждания, медицинското им осигуряване, лечение, образование и социализация,

о) действащите програми за закрила на детето;

п) други данни от значение за закрила на детето.


4. Досегашните т. 10 - т. 16 стават съответно т. 11-т. 17.”


§ 8. В чл.18, ал.1 след думата “ консултативни” се добавя” и координационни”.


§ 9. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. букви “в” и “и” се заличават.

2. В т.13 след думата “срок” думите “една година”, се заменят с “пет години”.


§ 10. В чл. 43б, ал. 3 се изменя така:

“(3) Лицензът се издава за срок от 3 години.”


§ 11. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

1.1 След думите “глоба от”, цифрата “50” се променя на “100”;

1.2. Създава се изречение второ със следното съдържание:

“За извършено повторно нарушение глобата е от 500 до 1000 лв.”


2. Създава се нови ал. 2 и ал. 3:

“(2) Който продаде алкохолни напитки или цигари на дете се наказва с глоба от 1000 до 2000 лева, ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

(3) На лице, което допусне малолетно дете без придружител след 22.00 ч. в обществено заведение се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лева.”


3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея се правят следните изменения:

2.1. След думите “размер от”, цифрата “100” се променя на “200”;

2.3. Създава се изречение второ със следното съдържание: “За извършено повторно нарушение глобата е от 300 до 1500 лв.”


§ 12. В§ 1 на "Допълнителна разпоредба ", се създава нова т."6а":

"6а. Дете в неравностойно положение е дете, без финансови възможности за нормални условия на живот и образование."


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 13. Навсякъде в закона думите “лицензия” ,“лицензии” се заместват с “лиценз”и “лицензи”.

§ 14. Навсякъде в закона думите “ регистрирани по Търговския закон или юридически лица” се заменя с “лица по чл.18, ал.1, т.3 или т. 4 от Закона за социално подпомагане”

§ 15. В Приложението към чл. 9, ал.1, т. 2 на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /Обн.ДВ,бр.55 от 2003, попр. бр. 59 от 2003 г., изм.и доп. бр. 107 от 2003г.,бр. 39 и 52 от 2004г. и бр. 31 и 87 от 2005г./ , се създава т.41:

“41. Предоставяне на социални услуги за деца”.


ВНОСИТЕЛИ:


Евгения Живкова


Светослав Спасов


М О Т И В И


Предложенията за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето целят създаването на повече възможности за по-добро правно регламентиране на материята, която е от съществено значение за защита на правата на детето, а именно:

- законът ще се доближи до духа и съдържанието на Конвенцията за защита на правата на детето (Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., в сила от 3.07.1991 г.), като се регламентират основни права на детето, неуредени изрично в сега действащите текстове на закона, в т.ч. защита на неговия живот и на неговото здраве като предмет на закона. С проекта се цели прецизиране принципите на защита правата на детето, които са универсални и в частност изискуеми за българското законодателство, предвид, че страната е ратифицирала Конвенцията,

- ще се опростят някои механизми на правните отношения като последните се направят по-действени и ефективни, що се отнася до изработване на стратегия и държавна политика за детето въз основа на принципите на закона и нейното прилагане от Министерски съвет чрез национални програми,

- ще се въведат възможности за цялостен обхват на всички групи деца и повече области на защита на правата им, особено по отношение на здравето им, като се включват съществуващите по Конвенцията за защита на правата на детето права за майката - важно изискване предвид изоставянето на деца и повишената смъртност на новородени и родилки, още повече, че през последните години държавата ни е в демографската криза,

- ще се изградят по-точни критерии и форми за превенция, чрез действени наказателни мерки и санкции за нарушители- длъжностни лица и родители,

- ще се изгради законова база за информационно осигуряване, координация и субординация, чрез компетентните държавни органи, което ще позволи да бъде изградена и да функционира действителна Национална информационна система за деца, което ще създаде възможности за ефективен контрол, а това ще повиши резултатността от прилагането на закона,

- като цяло ще се подпомогне осъществяването на задължително образование чрез мерки във връзка със Закона за семейни помощи за деца и последващи промени в тази насока в Закона за народната просвета,

- ще се подготви законова база-съответстваща на Договора за членство на Република България в Европейския съюз,

- предложеното запазване на срока на издадените лицензи за социални услуги е с цел по-висок контрол върху качеството им.

Посочените мотиви са основателни на този етап за приемане на направените предложения, но не изключват в близко бъдеще необходимостта от по-детайлно уреждане на материята.


ВНОСИТЕЛИ:


Евгения Живкова


Светослав Спасов

Свързани:

Зако н iconПредстав­ленные въ Елисаветинскую и Екатерининскую зако­нодательный
Проекты кіевской губернской канцѳляріи, представ­ленные въ Елисаветинскую и Екатерининскую зако­нодательный коммиссіи
Зако н iconЗако н
В чл. 140, ал. 4 думите „и на Министерството на извънредните ситуации” се заличават
Зако н iconЗако н
Обн., Дв бр. 83 от 21. 07. 98г.,изм и доп., бр. 70 от 10. 08. 2004г., в сила от 01. 2005г
Зако н iconЗако н
ДВ. бр. 85 от 1991г., бр. 90 от 1993г., бр. 123 от 1997 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 101 от 2010 г
Зако н iconЗако н
За изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Зако н iconЗако н
Обн., Дв, бр. 23 от 1999 г.; изм и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г и бр. 47 от 2002 г
Зако н iconЗако н
В чл. 59 т. 6 от сега действащия зддс да се добави изразът “и религиозните институции на вероизповеданията”
Зако н iconЗако н
Чл. Този закон урежда създаването, устройството и дейността на Националната агенция за приходите
Зако н iconПроект!   Зако н
За изменение и допълнение на Закона за административно -териториалното устройство на Република България
Зако н iconНаредба зако н
За инженерно-архитектурната камара и за академичната организация на инженерите и архитектите в българия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом