2. Обща характеристика на дейността на кандидата
Име2. Обща характеристика на дейността на кандидата
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер80.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rum33code.net/RDSC/ZMarkov/ZM/Markov_Stankov-stan1.doc
СТАНОВИЩЕ


От Проф. д. ик. н. Валентин Кръстев Станков,

Директор на Институт по публична администрация на сигурността

Гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров 18, тел. 9791420

на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ по научна специалност 05.02.24 “Организация и управление извън сферата на материалното производство” – „Управление на човешките ресурси в областта на въоръжените сили на Р. България“

при Военна академия „Георги Раковски“

на полковник доктор Захарин Страхилов Марков – заместник-началник по администрацията и логистиката на ВА “Г. С. Раковски. 1. Кратки биографични данни

Полковник Захарин Страхилов Марков, д-р е роден е на 15 март 1957 г. в гр. Видин. През 1980 г. завършва ВНВУ “В. Левски”, а през 1990 г. Военна академия “Г.С. Раковски”. З. Марков придобива бакалавърска степен по специалността “Български и английски език” през 1997г., а през 2000 г. З. Марков придобива образователно-научната степен „доктор“ като защитава дисертация на тема “Педагого-технологически аспекти на организацията и управлението на обучението във висшето военно училище” .

2. Обща характеристика на дейността на кандидата

2.1. Професионална дейност

Полковник Захарин Страхилов Марков, д-р е утвърден управленски и военен началник, с доказана преподавателска дейност по дисциплини в обхвата на“Обществените науки” , както и „Чужди езици“ – английски език. Ползва се с авторитет и уважение сред курсантите във ВВУАПВО “П.Волов”, гр. Шумен, както и сред преподавателския състав.

Непрекъснато повишава квалификацията си като преподавател, изследовател и мениджър включително и чрез участия в специализирани курсове в страната и в Германия, Великобритания, Испания и Канада

по проблеми на отбраната и сигурността, управлението на процеси и обучението, някои от които са мениджмънт на обучението - 1993 г., европейска сигурност - 2004 г., гражданска отбрана и гражданско-военни отношения - 2004 г., стратегически курс – 2008.

2.2. Научна и научно-приложна дейност

Научната продукция на кандидата за академичната длъжност „доцент“ е с

впечатляващ обем. Представеният от него списък съдържа заглавия на 29 научно-изследователски трудове

(без дисертация и автореферат и трудове за присъждане на научна степен) с общ обем 433 страници. В структурен аспект следва да се отбележи високият дял на публикациите - 20 публикации, като 18 са публикувани в страната и 2 в чужбина, а останалите 9 са монографии, учебници и учебни пособия.

Изследователските интереси на кандидата са насочени преди всичко към изследване на процесите по дисциплините, които преподава, и са свързани с важни и актуални въпроси на дейността по управлението на човешките ресурси във въоръжените сили на Р. България в условията на съвременните национални, европейски и глобални реалности.

В приложен към документацията на кандидата списък са отбелязани 2 цитирания на негови публикации. Анализа на научните и творческите приноси и цитиранията на полковник д-р Захарин Страхилов Марков

дава достатъчно основание да се твърди, че неговите учебници, монографии и други публикации и в бъдеще ще бъдат базови като информационен учебен фонд и като специализирана научна литература.

2.3. Служебна дейност

Освен в учебната и изследователската дейност, полковник Захарин Страхилов Марков, д-р участва и в нейното управление като разкрива управленските си умения чрез дългогодишния си опит като помощник-началник и началник на различни дирекции и направления на Генералния щаб на БА като отдел управление “Планиране на отбраната и въоръжените сили”, “Военно обучение”, както и като заместник-началник на ВА “Г.С.Раковски” по администрацията и логистиката. Оценката за служебната му дейност е висока.Организира работата си на много добро професионално ниво и показва добра комуникативност, което му помага да взаимодейства активно с ръководители и служители.

Като значим факт може да се посочи и че З. Марков катопредставител на Групата за координиране на партньорствотокъмСтратегическотокомандване на НАТО за Европа(2000г. – 2002г.), участва и в работата на научен колектив за разработване на директива на НАТО “MC 0458/1: NATOEducation, ExerciseandEvaluationPolicy”.

З. Марков е и инициатор илиръководител на няколкореализирани проекта като - разработване на курс за дистанционно обучение по английскиезик – EnglishLanguageTrainingEnhancementCourse, проект за прилагане на системния подход къмобучениетовъввъоръженитесили, проект за разработването на Инструкция на министъра на отбраната за организацията и провеждането на дистанционно обучение въввъоръженитесили, проект за трансформиране на системата за кадрово развитие в система за управление на човешкитересурси.

За качеството на работата на кандидата свидетелстват многото награди, които е получил –награден знак “За вярна служба под знамената”, втора степен, юбилеен знак на Министерството на отбраната на Република България – 60 години НАТО, хладно оръжие от началника на Генералния щаб на БА, включително и предметна награда от министъра на отбраната.

3. Характеристика на представените за рецензиране и за изготвяне на

становища материали

3.1. Общо описание на материалите

Кандидатът полковник д-р Захарин Марков участва в конкурса за доцент с 5 публикации, включващи 1 монография от 187страници и 4 научно изследователски доклада.

За оценяване на приносните моменти в научната продукция на кандидата съм

приел всички предложени от него материали.

3.2. Приноси в научноизследователската, преподавателската и друга

дейност на кандидата

Приноси в теоретична насока


Постиженията на кандидата за академичната длъжност “доцент” полковник д-р Захарин Марков, които оценявам като теоретични научни приноси, са следните:

 • Разработен е теоретичен модел за управление на човешкитересурсивъввъоръженитесили на РБ. Тозимоделобхващаконкретнитеетапи, свързани с формирането на стратегии, планирането и набирането на човешкиресурсивъввъоръженитесили, тяхната мотивация и кариерно развитие.

 • Разработен емодел за обвързване на Европейскатаквалификационна рамка с изготвянето на учебнитепланове и програми на основата на компетентностите и компетенциите. Той е е в съответствие с промяната на визията за използване на въоръжените сили, и на изискванията към подготовката на офицерите. Използването на готови решения за всяка ситуация е вече неприложим подход в новите условия. Налага се нова философия в образованието и обучението на военнослужещите, каквато е философската. концепция за конструктивизма. Моделът е разработен въз основа на съвременните схващания за управление на знанието.

 • Изследванисавъзможностите за прилагане на системния подход къмобучението на офицеривъввисшитевоенни училища и ВА и на надежден механизъм за оценяване на резултатите от обучението

 • Анализиранисавъздействията на ИКТ върхуобучениетовъввисшите училища и използването на нови форми и методи на обучение.Научно-приложни приноси

Научно-приложните приноси на полковник д-р Захарин Марков са в следните основни направления:

 • Редица авторски постановки и критични анализи са пряко свързани с предложението на конкретни подходи за повишаване на практическатастойност на обучениетовъввъоръженитесили. Основните концепции, заложени в теоретичните разработки наавтора, са намерили приложение в практическатадейност по управление на човешкитересурсивъввъоръженитесили, приорганизирането и оценяването на курсоветеза квалификация.

 • Описанитевъзможности за използване на ИКТ в обучениетоса намерили приложение в организирането и провеждането на дистанционното обучение и разработванетона Инструкция на министъра на отбраната.

 • Изследвани са ползите от приложението на процеса на формиране на поуки от практиката е възможността за споделяне на информацията по всяко време с останалите членове на формированието или с другите структури от състава на въоръжените сили.

Учебно – методическите приноси в представените трудове могат най-общо да бъдат формулирани, както следва:

 • Обосновани са педагогически приложими подходи в процеса на обучение и подготовка на кадри в областта на сигурността и отбраната.

 • Авторът е участвал в разработването на стратегии за развитие на системата за подготовка на кадри за въоръженитесили и за управление на човешкитересурси.

 • За първи път у нас, с участието на автора, е разработена нормативна уредба – наредба за организиране и провеждане на курсовете на основата на използване на системния подход къмобучението;

 • Доразвита е общата теория на стратегическото ръководство, командването и управлението в частта управление на човешките ресурси;

 • Анализирани са съвременни управленски технологии, използвани в системите за изграждане на система за подготовка на кадри за областта на сигурността и отбраната;

 • Разгледани са проблемите на трансформацията на въоръженитесили и на военно-образователната система от гледна точка на основните стратегически цели на страната и съвременните възгледи за бъдещите конфликти. На тази основа са формулирани изискванията за въвеждане на нови подходи къмизграждането на военно-образователната система.

4. Оценка на личния принос на кандидата

Представените за рецензиране и за изготвяне на становища публикации са написани както самостоятелно (без съавтори), така и в съавторство, където също ясно личи личния принос на кандидата.

В изследователската си дейност кандидатът използва богат литературен апарат с коректно цитиране на съответните източници.

Посочените от кандидата приноси в представената за рецензиране научна продукция приемам като отговарящи на реалните му достижения.

Преподавателската, научноизследователската и научно-приложната дейност на кандидата за академичната длъжност „доцент“ - полковник Захарин Страхилов Марков, д-р, отговаря на нормативните изисквания за развитието на академичния състав и общата ми оценка за нея е категорично положителна.

5. Лични впечатления

Личните ми впечатления за полковник Захарин Страхилов Марков, д-рсе формираха постепенно през годините в процеса на процедурите по защита на докторската му дисертация, като контактите ми с него бяха в качеството ми на директор на Институт по публична администрация на сигурността.

Съвместната работа с него и личните взаимоотношения са лесно осъществими, тъй като притежава положителни качества за това: организираност, подреденост, коректност. Доказателство за това е и решението ми за съвместно учредяване на Сдружение „Асоциация на учените в областта на сигурността и отбраната” заедно с полк. Захарин Страхилов Марков и д-р и проф. д. н. Атанас Иванов Начев, където той демонстрира успешно своя опит и научно-изследователски потенциал.

Впечатление ми е направило неговото уважение към създадени традиции вВоенна академия „Георги Раковски“, стремежа му да извлече положителното от миналия опит в научните и организационните му форми. Това са качества, които ставатвсе по-дефицитни. В изследователската си работа проявява задълбоченост и добросъвестност.

6. Заключение

Имайки предвид гореизложеното, предлагам на научното жури полковник Захарин Страхилов Марков, д-рда бъде избран за доцент понаучна специалност 05.02.24 “Организация и управление извън сферата на материалното производство” – „Управление на човешките ресурси в областта на въоръжените сили на Р. България“

при Военна академия „Георги Раковски“.

Член на научно жури:

(проф. д. ик. н. Валентин Станков)


Свързани:

2. Обща характеристика на дейността на кандидата iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
2. Обща характеристика на дейността на кандидата iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
2. Обща характеристика на дейността на кандидата iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
2. Обща характеристика на дейността на кандидата iconПрограма за управление на
Обща характеристика на района – географска и историческа характеристика на територията на Общината
2. Обща характеристика на дейността на кандидата iconРусенски университет "ангел кънчев" юридически факултет
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
2. Обща характеристика на дейността на кандидата iconКатедра по обща и клинична патология
Нарушения в кръвообръщението обща характеристика. Артериално и венозно пълнокръвие
2. Обща характеристика на дейността на кандидата iconХарактеристика на дп
...
2. Обща характеристика на дейността на кандидата iconВодни съобщества: понятие, обща характеристика. Пелагични съобщества. Планктон: определение, критерии за класификация. Приспособления за планктонен начин на
Нектон: обща характеристика и представители. Биологични предимства на активното плуване. Съобщества на плеостала: плеустон и неустон....
2. Обща характеристика на дейността на кандидата iconНаименование на Кандидата
Одит на съществуващите информационни и комуникационни системи и организацията на дейността по информационното и телекомуникационното...
2. Обща характеристика на дейността на кандидата iconКонспект обща теория на счетоводната отчетност
Обща характеристика на стопанската отчетност. Видове стопанска отчетност. Нормативна уредба на счетоводството
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом