Решение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна
ИмеРешение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер51.78 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.bnaua.org/files/Stanovoshte sled rab.sreshta-2_0.doc
До: Зам. Командващия на ВМС

Контраадмирал С. Цеков


Уважаеми г-н Контраадмирал,


Както Ви е известно Българската национална асоциация по подводна дейност е една от организациите инициирали създаването на Наредба за реда за извършване на водолазна дейност, съгласно чл.27 и чл.79 от ЗМПВВПП и активно участва в обсъжданията организирани от ВМС (на 11.04. и на 17.05.2007г. Смятаме, че с участието си сме помогнали за формирането на текстове в интерес на създаване на добър ред и ефективен контрол на водолазната дейност по Българското черноморско крайбрежие и вътрешните водни пътища на РБългария.

На нашите срещи бяха обсъдени два варианта на Наредба и на последната от тях беше отбелязано чуствително съвпадение в позициите на участниците.

Като координираща организация и главен изпълнител на Проекта, ВМС се ангажира да организира още едно обсъждане. След проведени разговори с кап.ІІр. н.Димитров и кап.Ір. Коларов ни беше заявено, че не се предвиждат други обсъждания, изработен е окончателния Проект и същия е изпратен за съгласуване от заинтересованите министерства. Проекта ни беше предоставен за информация.

След детайлно запознаване с Проекта установихме следното:

1. Променени са изцяло заглавието, смисъла и съдържанието на разглежданите до този момент варианти.

2. Включени са нови раздели ІV,V и VІ, които нямат нищо общо с целта на Наредбата, така, както е определена от чл.27 и чл.79 от ЗМПВВПП.

3. Текстовете на раздели ІV,Vи VІ са изключително некомпетентно съставени. Представляват механично преписани постановки от безнадежно остарели нормативни актове (основно от Правилника за леководолазната дейност, издаден с разпореждане №315 на МС на НРБ от 06.05.1963г.)

Всичко това ни принуди да проведем на 12.01.2008г. разширено съвещание на УС на БНАПД с инструкторския състав на Асоциацията и водолазни инструктори от други сдружения и водолазни клубове – общо около 30 души.

След обстойно обсъждане на Проекта участниците в срещата изработиха и гласуваха становище, което прилагаме.

Надявам се, че ще вземете под внимание направените забележки. Оставаме в готовност да участваме в един възстановен от Ваша страна диалог и да съдействаме за създаването на една наистина качествена и ефективна Наредба.


С уважение

Илия Кръстев

Зам.председател на БНАПД


РЕШЕНИЕна участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12.01.2008г.

в гр. Варна.


След обстойно обсъждане на Проект за Наредба за водолазната и друга подводна дейност, участниците в съвещанието единодушно приеха следното становище:

На свое заседание на 12.01.2008г. инструкторския състав на БНАПД и представители на други водолазни оргонизации и клубове разгледа Проект за Наредба за водолазна и друга подовдна дейност и взе следното решение:

І. Счита за напълно неуместно, непрофесионално и несъобразено със закона включването на Разделите ІV, V и VІ в Проекта за Наредба

МОТИВИ:

1. Подменят смисъла на чл.27 и чл.79 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища, създават нови положения и излизат от рамките на Наредбата по своя характер.

2. Раздели ІV,V и VІ са съставени непрофесионално, с груби грешки и противоречия, не съответстват на съвременната европейска нормативна база и водолазна практика.

3. Разработването на програми и методики за обучение на професионални водолази е регламентирано от Закона за професионалното образование и обучение и се контролира от Министерството на образованието и науката.

Мерките за здравословни и безопасни условия на труд при водолазна работа и контрола за спазването им е прерогатив на МТСП и МЗ

4. Мерките за безопасност и учебните програми за спорт, туризъм и развлечения са определени от международни организации като CMAS, PADI, NAUI и др., а на регионално ниво се контролират от местните структури на тези организации, които са неправителствени по своя характер, каквато е БНАПД. Съществуват европейски стандарти, които са приети като БДС, регламентиращи правилата за работа на организациите доставчици на спортни и рекреационни водолазни услуги, както и изискванията за обучение на всички нива на водолази и водолазни инструктори.

5. Възлагането на контрола върху обучението на водолази и организацията на водолазните дейности на МО и МВР няма да бъде прието от Европейския съюз. Същото не е свойствено и е извън функциите на ИА”Морска администрация”. Водолазите не са морски лица.


ІІ.Счита за необходимо да се извърши следната промяна в наименованието на Наредбата и в текстовете на Раздели І,ІІи ІІІ както следва:

1. Наименованието на Наредбата да стане “Наредба за реда за извършване на водолазна дейност”


Мотиви:

Това наименование най-точно и пълно съответсва на чл.27 и чл.79 от ЗПМВВПП.

2. От чл.1 да отпадне думата “условията”. В допълнителните разпоредби да се даде определение на понятието “друга подводна дейност”

Мотиви:

В настоящата си редакция чл.1 е с неясна формулировка, което дава възможност за произволни тълкувания и не съответства на чл.27 и чл.79 от ЗМПВВПП. Ако не се даде точно и пълно тълкувание на израза “друга подводна дейност”, за такава може да се счита и измерването на температурата на водата под повърхността й.

3. Законосъобразността на чл.3,т.2 може да се оцени само след като се опишат условията за издаване на “Свидетелство за годност за водолазна дейност” на упоменатите плавателни средства, както и изискванията на които те трябва да отговарят. За сега такива изисквания и условия не съществуват.

4. Вероятно в текста на чл.4,т.4 е допусната грешка, тъй като няма основание да се забранява “извършване на водолазна дейност за спорт туризъм и развлечение в обявените в Приложение 1 “постоянно действащи полигони за подготовка на водолази”.

Предлагаме текста в чл.4,т.4 да стане:

“Извършване на водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечение в районите, обхващащи системата за движение в морските пространства на РБългария, котвените стоянки, рейдовете и временно обявените в Известие до морплавателите за забранени райони”.

Мотиви:

Подготовката на водолази е вид водолазна дейност и не е логично тя да се забранява в полигоните, определени за това. Предложената промяна е в съответствие с принципа “всичко е разрешено, забранено е само това, което е специално оповестено.” Ако съответните институции смятат, че определени археологически обекти не трябва да се посещават от водолази или не трябва да бъдат фотографирани това трябва да се обяви в Известие до мореплавателя или в друго подходящо издание.

6. Наименованието на раздел ІІ не съответства на текстовете в този раздел.

В наименованието съществува израза “водолазна и подводна дейност”, докато в текстовете се коментира само водолазната дейност, с изключение на чл.7,т.3

7. Чл.7,т.1 да отпадне. На негово място да се запише чл.8, като се добави израза “включително за обучение”, между думите “развлечения” и “ведомствата”.

Чл.9 става чл.8, чл.10 става чл.9 и т.н.

Мотиви:

В досегашния му вид чл.7,т.1 позволява произволно и неточно тълкуване. Предлаганата корекция ще премахне този недостатък. Трябва да е ясно, че обявяването на полигони за подготовка на водолази става само при изрично желание на организацията (клубът), която (който) подготвя водолази.

8. Забележки към раздел “Допълнителни разпоредби”

8.1. Не може “съоръжения управлявани от разстояние”, упоменати в т.3 да се причисляват към водолазната дейност.

8.2. При изброяването на различните видове водолазни работи да се добави определението “работа свързана с риболов и култивиране на аквакултури”


Решението е взето от следните специалисти и водолазни инструктори: (следва списък на участниците)

Свързани:

Решение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна iconСъстезание по подводно плуване в басейн
През 2009 г след двадесет годишно прекъсване, със съдействието на Община Варна, Българската национална асоциация по подводна дейност...
Решение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна iconВоенноисторически музей варна българска национална асоциация за подводна дейност
Окт 2009 Честват 50 години подводна археология в България стари гравюри и карти и е дело на Държавна агенция „Архиви" и мткц „Геопан"...
Решение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна iconЗаседание на Управителния съвет на "асоциация на здравните мениджъри в българия"
На 08 август 2002 г в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на “асоциация на здравните мениджъри в българия” Присъстваха...
Решение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна iconУстав фондация "надежда за ромите"
Приет на заседание от Управителния съвет, състояло се в гр. Левски на 18. 01. 2008г
Решение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна iconРешение №233
Разглеждане на обръщение с вх. №Ос-с-64/01. 09. 2008г от Управителния съвет на надпос (Национална асоциация на действащите председатели...
Решение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна iconБългарска национална асоциация по подводна дейност
Върбан Киселков и Румяна Боева заеха първите места в индивидуалното републиканско състезание по подводен спорт
Решение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна iconОрган на националната асоциация на сляпо-глухите в българия
...
Решение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна iconПриятели от близо и далеч Пресконференция 9 Делници и празници
На 05 април 2013 г от 11 ч в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите...
Решение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна iconВ управителния съвет на насгб
На 25. 06. 2012 г в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на сляпо-глухите в България...
Решение на участниците в разширено заседание на Управителния съвет на Българската национална асоциация по подводна дейност, състояло се на 12. 01. 2008г в гр. Варна iconДо управителния съвет на Българската асоциация по връзки с инвеститорите молб а
Егн: на длъжност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом