Становище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно
ИмеСтановище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер33.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sbaloncology.bg/assets/files/Nauka-SDO/5-Stanovishte-Panov.doc


СТАНОВИЩЕ


от

доц. Цветан Панов д.м

Началник Клиника по коремна хирургия ВМА - София


Относно: кандидатурата на д-р Георги Леонидов Кобаков, дм,

за ”доцент” по онкология с шифър 03.01.46

в Клиниката по хирургия на СБАЛОЗ “Д-р М. Марков” ЕООД-Варна,

обявен в ДВ от 01.07.2011 г.


Д-р Георги Кобаков започва професионалния си път като хирург през 1984 г. През 1990 г. постъпва на работа във ВМИ-Варна като асистент. След това е избран за старши и главен асистент в Клиниката по обща и оперативна хирургия. През 2008 г. е избран за главен асистент в УНС по хирургия към Катедрата по клинични дисциплини на Факултета по дентална медицина на Медицинския университет-Варна и за началник на Отделението по хирургия на МДОЗС “Д-р М. Марков”-Варна. От 2011 г. е началник на Клиниката по хирургия на СБАЛОЗ “Д-р М. Марков” ЕООД-Варна. Д-р Георги Кобаков защитава дисертация по проблемите на хирургичното лечение на улцерозния колит и фамилната аденоматозна полипоза за придобиване на образователната и научна степен „доктор” през 2004 г.


I. Научно-изследователска дейност


Основните научни приноси на д-р Георги Кобаков, дм, са по някои от най-актуалните проблеми на диагностиката, клиниката и лечението на колоректалния рак и на неговите чернодробни метастази, на две социално значими преканцерози - улцерозния колит и фамилната аденоматозна полипоза на дебелото и правото черво, както и на някои често срещани колопроктологични заболявания. Интерес представляват проучванията му върху индивидуалното качество на живот на болните с тези преканцерози, върху икономическата ефективност на диагностиката и лечението им, както и върху социалната епидемиология и прогнозата на колоректалния рак.

Д-р Георги Кобаков, дм, кандидатства в настоящия конкурс със значителна научна продукция. Той е съавтор на 11 глави в две монографии, на един луксозен цветен атлас с монографичен характер (на английски език), на 31 статии в български списания и на 8 - в чужди списания, както и на 8 доклада, публикувани в конгресни сборници в България. Общият брой на реалните му публикации е 59. Освен това той е съавтор и на 67 резюмета на доклади и научни съобщения пред научни форуми у нас и в чужбина. Д-р Кобаков има 16 публикации в чужди списания. Общият му личен Impact factor е 33,991. Той е първи автор при 20 реални публикации (34%) и втори - при 21 (36%). Значителен брой от научните трудове на д-р Кобаков са посветени пряко на онкологичната проблематика. Касае се за общо 58 научни труда - 27 реални публикации и 31 резюмета на доклади пред научни форуми. Публикациите на д-р Кобаков са цитирани 12 пъти в български и чужди научни списания. Някои от тях са реферирани в базите-данни Web of Science, Scopus, GoogleScholar и MEDLINE.


ІІ. Обществена активност


Д-р Георги Кобаков е редовен член на Българското хирургическо дружество и на Международното дружество на университетските хирурзи на дебелото и правото черво. Участва активно в организацията на националните конференции по колопроктология с международно участие в гр. Варна.


III. Учебно-преподавателска дейност


Съгласно представените документи през 2010-2011 година учебната натовареност на д-р Георги Кобаков е 136 часа. Той има дългогодишен опит с обучението на студенти по медицина и специализанти по хирургия в Медицинския университет-Варна.


IV. Професионална квалификация


Д-р Георги Кобаков има призната специалност по хирургия, успешно защитен труд за образователна и научна степен „доктор” и значителен брой реални публикации в областта на онкологията като необходими предпоставки за придобиване на научното звание за ”доцент”. Специализирал е в Германия и САЩ.


Заключение


Понастоящем д-р Георги Кобаков, дм, е напълно изграден и авторитетен клиницист, учен и университетски преподавател. Той притежава завиден професионализъм. Той има значителни приноси за внедряването на разнообразни методики, приложими в онкологичната хирургична практика у нас и в чужбина. Научната му продукция се отличава с високо качество и разнообразие, като е и значителна по обем. Д-р Георги Кобаков, дм, има голям брой публикации в престижни чужди списания с импакт фактор, както и няколко цитирания у нас и в чужбина. Преподавателската му дейност е на необходимото високо ниво.

Поради това напълно убедено бих препоръчал на почитаемото жури кандидатурата на д-р Георги Леонидов Кобаков, дм, за доцент по онкология в Клиниката по хирургия на СБАЛОЗ “Д-р М. Марков” ЕООД-Варна.


гр. София, 26.09.2011 г. Подпис:

(доц. Цветан Панов д.м )

Свързани:

Становище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно iconСтановище от доц. Генчо Кондарев д м. Хирургична клиника – мвр болница София Относно
Варна и като началник на Отделението по хирургия на мдозс “Д-р М. Марков”-Варна, а от 2011 г като началник на Клиниката по хирургия...
Становище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно iconЗаседание с чужденци №2 / Session with foreign participants N: 2
Насоки и бъдеще на ендоскопската хирургия. В. Христова, Г. Коташев, К. Василев, П. Иванов, Г. Григоров, В. Кьосев, Д. Христов. Клиника...
Становище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно iconДоц д-р Георги Паскалев, специалност Обща хирургия, гръдно-коремна хирургия
Ректор на му – Пловдив, член на Българско хирургическо дружество и Български лекарски съюз. Автор е на над 80 публикации в наши и...
Становище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно iconВъзложител : вма, София, бул."Г. Софийски " №3 изпълнител : „ обект
Обект: Основен ремонт на стационар – 9 етаж към клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия” във вма – София
Становище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно iconДоц д-р Георги Гозманов, д м. н. Началник клиника по нервни болести при вма-мбал-пловдив
Вми пловдив  през 1975 г., както и субординатура по неврология в Катедрата по военнополева травматология на нервната система във...
Становище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно iconОт доц. Божидар Тодоров Финков, дм за кандидатурата на д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм, главен асистент към Кардиологична клиника"Св. Екатерина" за
Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм, главен асистент към Кардиологична клиника”Св. Екатерина” за заемане на академичната длъжност...
Становище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно iconОт проф. Д-р гено киров киров дмн на конкурс за доцент по обща хирургия (03. 01. 37) Към клиника по обща и съдова хирургия
На конкурс за доцент по обща хирургия (03. 01. 37) Към клиника по обща и съдова хирургия
Становище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно iconАвтобиографи я проф д-р Александър Червеняков
Работи като завеждащ „Секция по обща, висцерална и спешна хирургия” в умбалсм „Н. И. Пирогов” и началник на Първа хирургична клиника...
Становище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно iconДоговор
Военномедицинска академия, гр. София, бул.”Георги Софийски” №3, представлявана от Началник вма генерал-майор проф. Стоян тонев, дм...
Становище от доц. Цветан Панов д м Началник Клиника по коремна хирургия вма софия Относно iconІ. Въведение
Общи изисквания за медицинските специалности по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом