Доклад за извършена проверка на
ИмеДоклад за извършена проверка на
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер30.56 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://plovdiv.riosv.com/files/_documents/VMZ Iganovo.doc
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

ВМЗ” ЕАД гр. Сопот - площадка Иганово


На основание Заповед № РД- 433/14.05.2012 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив беше извършена проверка на „ВМЗ” ЕАД гр. Сопот – площадка Иганово. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компоненти и фактори на въздействие е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2012 г.”


I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.


II. Проверени инсталации и дейности:

  1. Котелна централа ;

  2. Локална пречиствателна станция за пречистване на битови отпадъчни води;

  3. Площадки за временно съхранение на отпадъци;


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:


Компонент “ Въздух”

Дружеството притежава утвърден с изх. № 3476 от 15.08.2008 год. План за мониторинг на вредностите изпускани в атмосферния въздух. В изпълнение на заложените в плана срокове се провеждат собствени периодични измервания. С изх. № 211 от 0602.2012 год. е съгласуван Доклад с резултати от проведени собствени периодични измервания /СПИ/ на вредностите от експлоатираното топло енергийно съоръжение котел КМ 12 - № 4. Не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии /НДЕ/.


Компонент „Води”-

„ВМЗ” ЕАД гр. Сопот притежава за площадка Иганово Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води № 33150010806.07.2009 год. Приемник на отпадъчните води е р. Певченско дере - водоприемник втора категория. От дейността на обекта се формират производствени и битово-фекални отпадъчни води. За пречистването им са изградени локални пречиствателни съоръжения. Обектът е включен в утвърден от МОСВ Списък с обекти подлежащи на задължителен контрол през 2012 год. Два пъти годишно експерти на РИОСВ- Пловдив и РЛ - Пловдив извършват проверка с пробо- набиране на отпадъчни води от обекта. Протоколите от изпитване на проби води взети при проверка извършена на 03.04.2012 год. показват, че няма превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Представени са в срок информационните карти на обект формиращ отпадъчни води за 2011 год. Представен е доклад за изпълнение на условия в РЗ съгласно чл. 174 ал.5 от ЗВ. Пунктовете за мониторинг са обозначени. Има осигурен достъп за пробовземане и контрол на заустванит отпадъчни води. Представен платежен документ за внесена такса за заустване за 2011 год. Не е представен протокол от проведен собствен мониторинг за първо полугодие на 2012 год.


Фактор „Отпадъци”-

За управление на дейностите с отпадъци дружеството притежава Програма управление на дейностите с отпадъци утвърдена с Решение № 133/ 21.10. 2011 год. от Директора на РИОСВ –Пловдив. Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 13/ 2004 год. „ВМЗ” ЕАД е извършило класификация на формираните от дейността отпадъци. Представени становища от класифициране с изх. № УО -1228/27.10.2010 г. и № УО -1372/ 25.08.2011 год.В изпълнение разпоредбите на наредба № 9/ 2004 год. са представени в РИОСВ – Пловдив годишни отчети по отпадъците. Водят се отчетни книги.Спазват се условията за разделно събиране и временно съхранение на образуваните от дейността отпадъци.


Съответствие с изискванията на ЗОПОЕЩ


Обектът попада в приложното поле на ЗОПОЕЩ , а именно т.2,3,4,7 от Приложение № 1. Дружеството е включено в публичния регистър на операторите извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ- уведомление № 26-00-1938/2009 год.При проверкат е представена Собствена оценка за случаите за непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива.В оценката не са включени превантивни и оздравителни мерки и минимален размер на разходите за тяхното изпълнение.


IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

Да се допълни Собствената оценка за заплаха от екологични щети и причинени такива, като се включат превантивни и оздравителни мерки и минимален размер на разходите за тяхното изпълнение и писмено да се уведоми РИОСВ- Пловдив.


Срок за изпълнение 22.07.2012 г.,

Отговорник: Изпълнителен Директор на „ВМЗ” ЕАД


V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Свързани:

Доклад за извършена проверка на iconДоклад за извършена проверка на
На основание Заповед №рд-534/21. 09. 2012 г на Директора на риосв – Пловдив е извършена проверка на16. 10. 2012 г на „Техно Акташ”...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012г на Рибарник и цех за рибопреработка „Сините ханчета” на ет„Ник – 60 – Недялко...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012г на Цех за рибопреработка с. Беден, стопанисван от „П. А. Л. – Бг” еоод гр....
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 29
Относно: Извършена комплексна проверка на 29. 05. 2012 г на Инсталация за ко-генерация и газификация на дървесен чипс “ с. Барутин,...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011
Относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 г на Търговски комплекс с бензиностанция, автомивка и автосервиз на „адп –...
Доклад за извършена проверка на iconРепублика българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Сметната палата и издадена заповед № од-2-пк-014 от 09. 03. 2011 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка...
Доклад за извършена проверка на iconРепубликабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад
Териториалното поделение на Сметната палата – Русе е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад №0051101208...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен
Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на
Од-2-пк-004/16. 02. 2011 г., издадена от Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад за извършена проверка на
Темподем” еоод – с. Труд. Комплексната проверка от експерти на риосв-пловдив /по компонент химични вещества и екологична отговорност,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом