Списък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев
ИмеСписък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер49.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/5317/705181680698109238.doc
Списък

на научните трудове на

доц. д-р инж. Георги П. Щерев


А. Публикации по темата на дисертацията за присъждане на образова-телната и научна степен”доктор” – 7


1. Автореферат на дисертационен труд на тема “Система за измерване с инклинометър при динамични въздействия” с включени следните заглавия:

1.1. Щерев, Г., Инклинометър за измерване на малки ъглови премествания, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив, Серия В,т. ІV, стр.41- 45, 2005, ISSN 1311-9419.

1.2. Щерев, Г., Система за измерване с инклинометър на базата на диференциален индуктивен преобразувател, сп.”Стандартизация, метрология, сертификация”, кн. 7, стр.2 - 6, 2006, ISSN 1310-0831.

1.3. Щерев, Г., Грешки, възникващи при определяне на ъгъла на наклона на инклинометър, сп. “Машиностроене и машинознание”, кн. 1, стр. 3 - 6, Издателство на ТУ-Варна, 2006, ISSN 1313-8612.

1.4. Щерев, Г., Експериментални изследвания върху статичната точност на инклинометър, сп. “Машиностроене и машинознание”, кн. 1, стр. 76 - 79, Издателство на ТУ-Варна, 2006, ISSN 1313-8612.

1.5. Щерев, Г., Диференциален индуктивен преобразувател на ъглово преместване, XVI национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2006” – Созопол, стр. 167 - 169, 2006, ISBN-10: 954-334-035-8.

1.6. Shterev, G., Evaluation of the Accuracy in Inclinometer Testing, The Fifteenth International Scientific and Applied Science Conference “Electronics’2006”- Sozopol, Book 4, pp. 81 - 86, 2006, ISBN 954-438-567-3.

1.7. Shterev, G., Iv. Kalchev, Algorithm for Determining the Inclination Angle with an Inclinometer, Third International Bulgarian-Turkish Conference “Computer Science’06” - Istanbul, Part II, pp. 405-409, 2006,


Б. Публикации, изнесени на конференции в страната – 7


2. Щерев, Г., Кр. Ангелов, Т. Щерева, Уред за проверка на лабораторни и


промишлени РН-метри и миливолтметри, Трета конференция с международно участие „Управление на качеството на продукцията”, Варна, 1984.

3. Радев, Хр., П. Тотева, Р. Йорданов, В. Богев, Г. Щерев, Устройство за измерване на отклоненията от цилиндричност, Научно-практическа конференция „Изпитване и лабораторен контрол на качеството”, Варна, 1985.

4. Радев, Хр., Ил. Лазаров, Д. Филипов, Хр. Христов, Р. Йорданов, Г. Щерев, В. Богев, Модулна координатно-измервателна система за контрол на машино-строителни детайли, Научно-практическа конференция „Изпитване и лабораторен контрол на качеството”, Варна, 1985.

5. Щерев, Г., Параметри за оценка на отклоненията на формата на повърх-нините на детайлите, Национална конференция по метрология, Варна, 1986.

6. Тодоров, М., Г. Щерев, Ч. Дангалачев, Алгоритми за оценка на откло-ненията от равнинност при измерване на повърхнини, Научна сесия на матема-тиците “Математика и математическо образование” - Сл. бряг, стр. 364 – 368, 1988.

7. Антонов, Г., Г. Щерев, В. Кирчев, Пакет приложни програми за обучение на оперативния персонал в електроразпределителните системи с персонален компютър „Правец-16”, Научна сесия „35 години ВИХВП”, Пловдив, 1988.

8. Щерев, Г., Проблеми на дискретизацията при обработка на измервател-ната информация за непрекъснато измерване на геометрични величини, Пета научно-техническа конференция „Изпитване и лабораторен контрол на качеството ‘89”, Златни пясъци, 1989.


В. Публикации в списания и сборници в страната – 19


9. Кирчев, В., Г. Щерев, Р. Рачев, Самоотпускаща връзка на проводник с изолатор, Научна сесия „25 години ВМЕИ” - Габрово, стр. 177 – 181, 1989.

10. Щерев, Г., В. Кирчев, Г. Антонов, Влияние на електрохимичните про-цеси върху подземните тръбопроводи, положени в пенобетон и повишаване на ефективната защита от електрохимична корозия, Научна сесия „25 години ВМЕИ” - Габрово, стр. 182 - 186, 1989.

11. Радев, Хр., Г. Щерев, Влияние на базовите елементи върху оценката на точността на правилната геометрична форма, „XIV международна научно-техническа конференция на ПККС при ФеНТО, СИВ и международните стандарти – състояние и перспективи”, Варна, 1989.

12. Щерев, Г., В. Кирчев, Измерване на електрическите параметри в подземи метални тръбопроводи и повишаване ефективната защита от електрохимична корозия, Научна сесия ’89, „Наука, обучение, производство”, ВТУ „А. Кънчев” - Русе, 1989.

13. Радев, Хр., Г. Щерев, П. Тотева, Алгоритми за оценка отклонението на профила в надлъжно сечение, “Научна сесия ’89”, ВМЕИ - Габрово, 1989.

14. Кирчев, В., Д. Ангелов, Г. Щерев, Сигнализатор за указване повреден участък по въздушни електропроводи, Пети младежки симпозиум с международно участие „СИЕЛТ ‘90”, Варна, 1990.

15. Щерев, Г., А. Сидеров, В. Кирчев, Моделиране на предаварийни режими в електроразпределителните системи, Втора младежка научна сесия „Младежта и НТП”, ВНВТУ „Т.Каблешков”, София, 1990.

16. Щерев, Г., А.Асенов, Т.Щерева, М.Самарджиева, Оценка на надежд-ността на битови електроуреди в експлоатационни условия в МЗ „Изгрев” – Пловдив, сп. „Машиностроене” № 3, стр. 10-11, 1997, УДК 643.336:62-192.

17. Shterev, G., Iliev,B., Measurement of Resistors and Capacitors with Universal Transduser Interface – UTI-EVB, 9-th National Scientific Symposium with International Participation “Metrology and Metrology Assurance `99” – Sozopol, pp. 212–215, 1999, ISBN 954-438-229-2.

18. Iliev, Bl., St. Nihtianov, G. Shterev, G.C.M.Meijer, Interface System for Impedance Measurement Based on a Relaxation Oscillator, The ninth Scientific and Applied Science Conference with International Participation “Electronics ET `2000” - Sozopol, Book 1, pp. 71 – 78, 2000, ISBN 954-438-302-6.

19. Shterev, G., St. Nihtianov, N. Petrov, G. C. M. Meijer, A System for Testing the Sterilrty of Food Products with Impedance Measurement, The ninth Scientific and Applied Science Conference with International Participation “Electronics ET `2000” – Sozopol, Book 1, pp. 79 – 86, 2000, ISBN 954-438-302-6.

20. Щерев, Г., Ил. Илиев, Пневмо-честотен преобразувател за контрол на геометрични величини, сп. „Механика на машините”, № 54, стр. 140 - 143, 2004, ISSN 0861-9727.

21. Shterev, G., Optimizing the electricity consumption for home users with active power heating appliances, Jornal of the Tehnical University at Plovdiv, Book 13 (2), pp. 141 – 143, Plovdiv, 2007, ISSN 1310-8271.

22. Shterev, G., Differential inductive transducer with variable interspace, Jornal of the Tehnical University at Plovdiv, Book 13 (2), pp. 145 – 149, Plovdiv, 2007, ISSN 1310-8271.

23. Shterev, G., Hr. Tepavicharov, Dynamic properties of the sensitive element of the inclinometer, Jornal of the Tehnical University at Plovdiv, Book 13 (2), pp. 151 – 156, Plovdiv, 2007, ISSN 1310-8271.

24. Shterev, G., Calibration of the Measuring Instruments for Inclination Angle, The Sixteenth International Scientific and Applied Science Conference “Electronics ‘2007”, Sozopol, Book 3, pp. 82 - 86, 2007, ISBN 1313-1842.

25. Щерев, Г., Система за контрол на безопасността при подемно-тран-спортните машини, (под печат), 2008.

26. Щерев, Г., Методика за калибриране на инклинометър, (под печат), 2008.

27. Щерев, Г., Ст. Нихтянов, Нови приложения за измерване на капацитет

чрез 24-битов капацитивен цифров преобразувател с температурен сензор - АD7747 EB в състава на персонален компютър, (под печат), 2008.


Г. Публикации в списания и сборници в чужбина – 5

28. Stoyan N. Nihtianov, Georgi P.Shterev, Blagoy Iliev, Gerard C.M. Meijer, A Novel Technique to Measure Two Independent Components of Impedance Sensor with a Simple Relaxation Oscillator, IMTC 2000, IM-5060, Baltimor, USA.

29. Stoyan N. Nihtianov, Georgi P.Shterev, Nikolay Petrov, Gerard C.M. Meijer, Interface Circuit for Impedance Measurement to Test Sterility of Food Products, IMTC 2000, IM-5337, Baltimor, USA.

30. Stoyan N. Nihtianov, Georgi P.Shterev, Nikolay Petrov, Gerard C.M. Meijer, Impedance Measurements With Second-Order Harmonic Oscillator for Testing Food Sterility, IEEE Transactions on Instrumentation and measurement, Vol. 50,No 4, pp. 976 – 980, 2001, USA, ISSN 0018-9456.

31. Stoyan N. Nihtianov, Georgi P.Shterev, Blagoy Iliev, Gerard C.M. Meijer, An Interface Circuit for R-C Impedance Sensors With a Relaxation Oscillator, IEEE Transactions on Instrumentation and measurement, Vol. 50, No 6, pp. 1563 – 1567, 2001, USA, ISSN 0018-9456.

32. Blagoy Iliev, Stoyan Nihtianov, Georgi Shterev, Gererd C.M.Meijer, A Muiti-period Interface System for Impedance Measurements, Sensors for Industry Conference Rosemount, “Sicon `01” - Illinois, pp. 276-280, 2001, USA, ISBN 0-7803-6659-X.


Д. Авторски свидетелства и патенти - 2


33. Кирчев, В., Г. Антонов, Р. Рачев, Г. Щерев, Самоотпускаща връзка на проводник със стоящ изолатор, авторско свидетелство рег. № 83414 / 22.03.1988.

34. Щерев, Г., Самоотпускаща връзка на проводник със стоящ изолатор, патент за изобретение № 46583 с решение № 1266 / 18.05.1994.Е. Учебни помагала - 2


35. Щерев, Г., Ръководство за лабораторни упражнения по измерване на неелектрически величини, ТУ София - филиал Пловдив, 2006, ISBN-13: 978-954-8779-79-1.

36. Щерев, Г., Ръководство за лабораторни упражнения по измервателни средства и системи, ТУ София – филиал Пловдив, 2010, ISBN: 978-954-438-823-2.


12.11.2010 г. Подпис:

Пловдив /Г.Щерев/

Свързани:

Списък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев iconСписък на Общото събрание на мтф
Тонев Енчев доц д-р инж. Петър Недялков Ангелов доц д-р инж. Пламен Симеонов Данев доц д-р физ. Първолета Иванова Дочева доц д-р...
Списък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев iconЗаседание на Учредителен научен съвет на Институт по Механика бан
Васил Василев, доц д-р Румен Янков, доц д-р Надя Антонова, доц д-р Детелина Игнатова, доц д-р Костадин Костадинов, доц д-р Нина Пешева,...
Списък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев iconЗаседание на Учредителен научен съвет на Институт по Механика бан
Надя Антонова, доц д-р Вълко Петров, доц д-р Детелина Игнатова, доц дтн Евтим Захариев, доц д-р Нина Пешева, доц д-р Станимир Илиев,...
Списък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Красимир великов мартев
Мартев Кр., В. Стефанов, Ръководство за лабораторни упражнения по електрически апарати, ру,1999 г
Списък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев iconСписък на научните трудове на доц д-р Антоанета Стоянова Петрова
Трудове, свързани с получаване на образователната и научна степен “кандидат на биологичните науки” (“доктор”) 2 бр
Списък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев iconСписък на Факултетния съвет на мтф
Бранко Душков Сотиров катедра тммрм доц д-р инж. Валентин Иванов Гагов катедра мтм, декан доц д-р инж. Венко Георгиев Витлиемов катедра...
Списък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев iconРезюмета на научните трудове на гл ас д-р Нели Минчева за участие в конкурса за доцент по професионално направление
Научни статии по темата на конкурса (номерацията съответства на представения списък на научните трудове)
Списък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев iconСъстав на общото събрание на ву „ктп
Валери Гочев доц д-р инж. Георги Кръстев доц д-р инж. Димитър Арнаудов проф дтн инж. Димитър Радев доц д-р Добромир Маламов
Списък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев iconСписък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров
Научни статии, доклади, авторски свидетелства и патенти, учебници и учебни помагала и др
Списък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев iconСписък на научните трудове на доц. Д-р нено димов за периода 2007 – 2012 година
Н. Димов, В. Ангелова, А. Мантарова, 2010 Бедност и здраве в България: регионални контрасти и неотменими политики, Мед. Геогр
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом