Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41
ИмеРешението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер71.72 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по реда на чл.32, ал.2 от Закона за администрацията във връзка с чл.45, ал.4, изр.2 от ЗМСМА, чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по заповед №ОА-73/08.02.2010г. на Областния У. на О. с

административен център Б., с която е оспорено решение №15 по протокол №1 на О. С. – гр.С. от заседание на 20.01.2010г.

Решението е взето на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41,

ал.2 от ЗОС за разпореждане с общинско имущество и оспорено като нищожно поради некомпетентност на О. С. – гр.С. за продажба на имоти по реда на чл.35, ал.3 от

ЗОС. Алтернативно е поддържано становище за незаконосъобразност на решението поради противоречие с Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на

отделните видове територии и устройствени зони за определяне на прилежащия

терен на супермаркет Албена в УПИ VІІ, кв.6 по плана на гр.С., и с чл.61, ал.3

от НРПУРОИ за служебно изменение на ПУП за образуване на два и повече УПИ преди продажбата на УПИ VІІ, кв.6.

Искането за отмяна е поддържано и в съдебно заседание.

Ответникът и заинтересованата страна не са изразили становище по жалбата.

Встъпилият на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК прокурор от Окръжна прокуратура-Б. е изразил становище за нищожност на оспореното решение поради липса на

компетентност на О. С. – гр.С. за разпореждане с имоти в хипотезата на чл.35,

ал.3 от ЗОС.

В хода на производството са събрани писмени доказателства, от чиито анализ и

оценка съдът прие следното за установено:

Оспореното решение на О. С. – гр.С. №15 по протокол №1 е прието на заседание,

проведено на 20.01.2010г., и с него, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и

чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.60, ал.1 от Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ е дадено съгласие за продажба на УПИ VІІ, кв.6 по плана на гр.С., с площ 1480 кв.м., на „. Е. при цена 177 600 лв., като е възложено на кмета на общината да сключи

договор за продажба.

За търговското дружество „. ЕООД и заинтересована страна е установено, че е

придобило чрез покупко-продажба /договор №431-04/12.10.2009г. – л.60/ от Община

С. собствеността върху недвижим имот – супермаркет “А.”, състоящ се от 1-ви

етаж с площ 121.50 кв.м., складови помещения с площ 217 кв.м., 2-ри етаж с площ

312 кв.м., построен в УПИ VІІ, кв.6 по плана на гр.С., ведно с правото на

строеж. По негова молба вх.№94-С-2232/16.11.2009г. /л.59 на гърба/ да закупи

УПИ VІІ, кв.6, е изготвена оценка за пазарната стойност, определена в размер на

177 600 лв. /оценителен доклад на л.62/, приета от комисията по бюджет и

финанси по протокол І1/12.01.2010г. /л.44/.

За УПИ VІІ, кв.6 е съставен Акт за частна общинска собственост №317/27.01.2007г.

С писмо изх.№08-00-1/06.01.2010г. на Кмета на Община С. и Гл.архитект е

изразено становище за невъзможност за разделяне на УПИ VІІ /л.65/.

Оспореното решение за продажбата на УПИ VІІ е изпратено и получено в Областна администрация – Б. на 26.01.2010г. /л.4/. Заповедта, с която са оспорено пред съда, е изпратена по пощата на 08.02.2010г. /плик на л.101/ и постъпила в съда на 09.02.2010г.

При тези, възприети за установени, факти съдът прие следното от правна страна:

Заповедта на областния У. - с нормативно признато право на оспорване – чл.45,

ал.4 от ЗМСМА, с която е оспорено решение №15/20.01.2010г. на О. С. – гр.С., е

отнесена пред Административния съд в 14-дневния срок по чл.149, ал.1 от АПК вр. чл.45, ал.12 от ЗМСМА и е процесуално допустима.

Разгледана по същество е и основателна:

Законът за местното самоуправление и местна администрация и Законът за

общинската собственост определят Общинският С. като единствен орган на

територията на общината, овластен с правомощия за придобиване, управление и

разпореждане с общинско имущество, и отсъстват основания за нищожност на

оспореното решение поради неспазване на изискването за компетентност по чл.146, т.1 от АПК, на което основание се е позовал областният У. в мотивите си за

оспорване по съдебен ред. Законодателят, в разпоредбата на чл.35, ал.1 от ЗОС,

е въвел генерално правило при продажба на имоти – частна общинска собственост

- само след решение на общинския С., и това общо правило е еднакво валидно в

различните хипотези на ал.2-ал.6. Различният режим по ал.3 на чл.35 е

единствено относно въведеното изключение от правилото за продажба чрез

провеждане на търг или конкурс и спрямо привилегированото положение на

собствениците на законно построени върху земя – частна общинска собственост,

сгради. В тази връзка и систематичното тълкуване не може да се сподели

разбирането в заповедта, че текстът на ал.3 на чл.35 от ЗОС изключва общото

изискване за решение на общинския С.. Правилото е възпроизведено и в

разпоредбата но чл.59, ал.1 от НРПУРОИ.

Възлагайки в правомощията на общинските съвети решенията за придобиване,

управление и разпореждане с общинско имущество, законодателят е ограничил

правото на свободна преценка с императивни правила, гарантиращи упражняването им в рамките на закона. Това са процесуалните норми относно реда за вземане на

решенията по ЗМСМА и материалноправните по ЗОС, регулиращи собствеността на общините. Съгласно чл. 27, ал.2, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, решенията на Общинските

съвети по чл.21, т.8 от същия закон /за придобиване, управление и разпореждане

с общинско имущество/ се вземат при кворум повече от половината от общия брой

на съветниците, с поименно гласуване, което се отразява в протокола на

заседанието и с мнозинство - повече от половината от общия брой на съветниците.

В случая на проведеното на 20.01.2010г. заседание на О. С. – гр.С., оспореното

решение №15 е взето в присъствието на 26 от общо 29 О. съветника с 25 поименно

изразени гласа, с което са спазени императивните правила относно реда за

гласуването му и отсъстват процесуални основания по смисъла на чл.146, т.3 от

АПК за неговата отмяна.

По същество и с оглед правомощията по чл.168, ал.1 от АПК, решението е

незаконосъобразно поради неспазване на материалноправните разпоредби относно предпоставките за разпореждане с О. имоти в хипотезата на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Съгласно чл.35, ал.3 от закона, продажба на земя - частна общинска собственост,

на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на

общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.

Правилото е възпроизведено в чл.60, ал.1 от НРПУРОИ /Наредбата/, като и в двата нормативни акта, материалноправна предпоставка за продажба на земята е ползващият се от привилегията да е собственик на законно построена постройка, за което следва да представи към молбата си до кмета разрешение за строеж или

акт за узаконяване – чл.60, ал.4, т.4 от Наредбата. Такива документи не са

представени в производството пред органа и съдебната му фаза по оспорване на

вече приетото решение, поради което и доколкото тежестта на доказване е на

общинския С. и дружеството, което черпи благоприятните последици от акта – чл.

170, ал.1 от АПК, и с оглед правилото на чл.171, ал.1, изр.1 и ал.2, изр.2 от

АПК, при събраните доказателства следва да се приеме, че решението е взето в

противоречие с хипотезата на чл.35, ал.3 от ЗОС. От обстоятелството, че

супермаркет “А.” е предмет на прехвърлителна сделка, не може да се направи извод, че те е приравнен към законните строежи.

Отделно, изразеното становище с писмо изх.№08-00-1/06.01.2010г. не дава

основание да се приеме, че е спазено изискването на чл.60, ал.3 от Наредбата и

изследвана възможността за образуване на два или повече УПИ от УПИ VІІ, кв.6,

доколкото е неясно изразено и не е придружено с съответните скици от действащия подробен устройствен план, за да бъде проверено.

Извън изложеното, Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС – чл.60 и чл.61, ал.6 и ал.7,

въвежда различни правни режими за определяне на пазарната цена на земята, като в случаите на предвидено по ПУП ново застрояване, надстрояване или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на

предвиденото право на строеж, но тези обстоятелства са останали неизяснени и

документи, удостоверяващи спазването на тези изисквания не се съдържат в

административната преписка, и тези въпроси не са третирани в изготвения

оценителен доклад. Не е изразено изрично становище от Главния архитект има ли предвидено ново застрояване в УПИ VІІ или не, не се съдържа и в писмо изх.№08-00-1/06.01.2010г., за да се приеме, че определената и приета от комисията цена от 177 600 лв. е действителната пазарна.

Поради изложеното и на основание чл.172, ал.2, пр.2 от АПК, чл.208 и чл.211, ал.

1 от АПК, съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ по Заповед на Областния У. на О. с административен център Б. №ОА-

73/08.02.2010г. Решение на О. С. гр.С. №15 по протокол №1 от проведено на

20.01.2010г. заседание.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в

14-дневен срок от уведомяването на страните за изготвянето му чрез връчване на

преписи от него.


Административен съдия: /п/ Ваня Вълкадинова


Вярно с оригинала!

М.К

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41 iconРешение №56 Взето с протокол №4 от 03. 05. 2010 г
Основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от змсма, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 37, ал. 4, т. 4 от зос и чл. 62 от зе

Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41 iconРешение №56 Взето с протокол №5 от 28. 04. 2006г
Основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма; чл. 6, ал. 1 от зос и във връзка с чл. 182 и чл. 207 от зут

Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41 iconРешение №96 Взето с протокол №5 от 22. 05. 2009 г
Основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, във връзка с § 24, ал. 2 от зспзз, вр с чл. 121 от нпурои на Община „Марица”

Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41 iconРешение №1603 Взето на Седемдесето Извънредно заседание с Протокол №70 от 26. 09. 2007г
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 42, ал. 6 от змсма и като разгледа докладна записка на кмета на общината вх.№580-дз/24. 09. 2007...

Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41 icon33 от заседание на ОбС – Стрелча проведено на 31. 01. 2008г взето с Протокол 4 относно
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма и внесена докладна записка от Г. Цоков – кмет на кметство с. Блатница, Общинският съвет...

Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41 icon306 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 48, ал. 1 и ал. 2от змсма и предвид изложените в предложение с вх. №12хі-321 от...

Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41 icon334 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 39, ал. 3, т. 1, чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 91, чл. 92 от нрпурои,...

Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41 iconРешение №559
Във връзка с прекратените пълномощия на кмета на кметство Габаре на основание с чл. 42, ал. 1, т. 2 от змсма и на основание чл. 42,...

Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41 iconРешението за преразглеждане на основание чл. 45, ал. 6 от змсма, но такова не е
Закона за енергетиката със следното съдържание: Учредява възмездно право на строеж в полза на "С." Еоод, със седалище и адрес на

Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 и чл. 41 iconРешени е № от г., взето с Протокол № относно
Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Благо Петров – общински съветник от пг “Единство”, на основание чл....

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом