Доклади. 59-65
ИмеДоклади. 59-65
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер151.65 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/2314/1460206521903495863.doc


Списък


на научните трудове

на


проф. Димо Гиргинов Гиргинов

ВМФ – ТрУ, Стара Загора


Научни трудове

1. Д. Гиргинов, 2008. Влияние на фуражи богати на мазнини върху продуктивността, репродукцията и здравният статус на крави и овце. Хабилитационен труд за получаване научно звание “професор” по “Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите (диететика)”, Стара Загора

Научни трудове свързани с хабилитационния труд.

2. Тодоров, Н., Д. Гиргинов, Т. Ташев, 1996. Ефект от включването на цяло памуково семе в дажбите на дойни крави. - сп. "Животновъдни науки".1, 19-24.

3. Гиргинов, Д, Н. Тодоров, Т, Ташев, 1996. Влияние на някои фактори върху ефекта от включването на цяло памуково семе в дажбите на дойни крави. - сп. "Животновъдни науки". 2, 24-25

4. Гиргинов, Д., Н. Тодоров, И. Георгиев, Т. Ташев, 1996. Икономически ефект от включването на цяло памуково семе в дажбите на дойни крави. Седма национална конференция 6-7 юни 1996 г.. Стара Загора, Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки. Сборник доклади. 59-65.

5. Стойков, Д. Н. Миренски, Д. Гиргинов, Д. Джувинов,
1987. "Влияние на царевичния зародиш върху храносмилането
при овце.", Ветеринарномедицински науки, XXIV, 10. 80-83,

6. Girginov, D., А. Angelov, N. Todorov, Т.Таshev & Y. Mitev. 2008, Histopathological alterations in the liver of cows, fed diets supplemented with cottonseed, sunflower seeds and soybean.Trakia Journal of Sciences, Vol. 6, Suppl. №1, pp.37-42


7. Гиргинов, Д., Н. Тодоров, 2008. Влияние на растителни мазнини от слънчогледово семе върху репродуктивната дейност на кравите, сп. ”Животновъдни науки”, кн. 2, 3 – 10


Научни трудове до първото хабилитиране.

І.Научни трудове.

8. N. Todorov, K. Koichev, A. Petkov, D. Guirguinov, H.
Hubenov, V. Gueorguieva, E., Enev, 1986, Determination of
nutrients digestibility and amino acid availability in small intestine
of cattle sheep and swine by mobil bag technique, Symposium
Rumenants, Madrid. 11-16.

9. Гиргинов, Д., Т. Станчева, 1988. Влияние на някои
фактори върху смиламостта на протеина в тънките черва на
бичета, определена in sacco, Международен симпозиум,
"Развитие новьгх систем оценки протеиновои питательности
нормов и протеинового метаболизма у жвачньгх животньгх".
Материали симпозиума проведеното в связи с рабочим
заседанием специалистов по теме 5-1-2 СЗВ 26-30, Сентября,
1988. Стара Загора, 224-233.

10. N. Todorov, D. Guirguinov, 1991. Comparison of the
infusion method, mobile bag technique and in vitro method for
determination of the true protein digestibility in the small intestine
of cattle. 6th International Symposium. Protein Metabolism and
Nutrition, Herning, Denmark 9-14 June 1991. 80-82.

11. Д. Гиргинов, 1991.Сравнение на различни методи за
определяне смилаемостта на протеина в тънките черва на говеда. Дисертация :за присъждане на научната степен "Кандидат на ветеринарномедицинските науки". Стара Загорa

12. Д. Гиргинов, 1991, Сравнение на различни методи за
определяне смилаемостта на протеина в тънките черва на
говеда.Автореферат на дисертация за получаване на научна
степен "Кандидат на ветеринарномедицинските науки". Ст.
Загора.

13. Стойков, Д., Н. Миренски, Д. Гиргинов, Д. Джувинов,
1989. Проучване върху еднотипното хранене на лактиращи
крави. "Научни трудове на ВМФ при ВИЗВМ - Стара Загора,
XXXIII. 119-129

14. Стойков, Д., Д. Гиргинов, М. Димитров, Д. Джувинов,
Ю. Даскалов, 1994, Добавка на монокалциев фосфат в дажбата
и влиянието му върху протичането на следродилния период и
заплождането на крави. Ветеринарномедицински науки, XXVIII.
№1 55-59.

15. Гиргинов, Д., М. Димитрова, Д, Джувинов, М,
Димитров, 1995, Проучвания върху някои биохимични
показатели на кръвта и млякото на крави, захранвани с
монокалциев фосфат, сп. Ветеринарна медицина", Суплементум - 1, 67 - 69

16. D. Guirguinov, 1995. Calves' digestive processes during
the pre-ruminative period. Вторая международная конференция
Актуальнне проблемът биологии животноводстве. Всероссийский научно-исследовательски институт физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственньгх животьгх Россия. Боровск 129-133.

17. Джувинов, Д., Х. Хубенов, М. Димитров, М.
Димитрова, Д. Гиргинов, 1996. Промени в киселинно -алкалното равновесие и някои биохимични показатели при крави, подхранвани с монокалциев фосфат. сп. "Животновъдни науки". 2, 42-46.


18. Енев, Е., Д. Гиргинов, 1996. Млечна продуктивност и хранително поведение на крави. - сп. "Животновъдни науки". 2, 15-19

19. Гиргинов, Д., В. Кацаров, П. Драгнев, 1996. Ефект от добавката на антибиотици в дажбата на свине за угояване. - Конференция с международно участие "Всичко за свиневъдството", 1996. Научни трудове 114-117.

20. D. Guirguinov, N, Todorov, A. Bochukov, 1996. Light and Electron Microscop Study of Intestine Mucosa after using of Mobile
Bag Technique for Determination of Protein Digestibility in Bullocks

- Bulgarian Journal of Agricultural science, 2, 655-659

21. S. Chervenkov, D, Guirguinov, A. Pavlov, W. Lupke, 1996. Examining Antiviral Activity of Some New 5-(substituted Benzal) Hydantoins - Bulgarian Journal of Agricultural science, 2, 519-524.

22. Червенков, С., А. Павлов, С. Славова, Д. Гиргинов, 1996. Получаване на нови соли на заместени салицилови киселини с 8-хидроксихинолинови естери и изследване на антимикробната им активност. 6-7 юни 1996 г. - Седма национална конференция - гр. Стара Загора. Сборник доклади 129-137.

23. Гиргинов, Д., П. Петков, Т. Маринков, 1996. Използване на ензими за подобряване смилаемостта на храни за кучета.
Международен симпозиум на WALTHAM по хранене, физиология и
болести на домашните любимци. 31- 10. -01. 11. 1996 година, гр.
София. Сп. "Ветеринарна сбирка", кн. 11,12, 17-18.

24. Стайков, Й., Д. Гиргинов, М. Чиркович, 1996. Отглеждане
на тилапии при различна гъстота на посадката. Сп. "Ветеринарна
сбирка", кн. 11, 12, 14-16.


25. Гиргинов, Д., Е. Енев, 1997. Ефект от повишеното ниво на Mg, Са, Р в дажбите на телета до отбиване. Сп. "Ветеринарна сбирка", кн. 1-2, 21-24.

26.Гиргинов, Д., Е. Енев, П. Дилов и Т. Дакова, 1997. Ефект
на Авиламицин в дажбата на шилета върху някои параметри на
ферментационните процеси в търбуха. Сп. "Ветеринарна медицина",
бр. 3., 185-188.

27.Гиргинов, Д., Й. Стайков, 1996. Ефект на различните
протеинови нива при хранене на тилапии в рециркулационна
система. Сп. „Ветеринарна сбирка”. кн. 11,12, 11-13.

28. Червенков С., Д. Гиргинов, Е. Енев, 1996. Ефект от въздействието на N - метил-2 и 4 стирилпиридиниеви йодиди върху ферментационните процеси в търбуха на овце. Сп."Ветеринарномедицински науки", 1997, 1-2, стр.166-169, том 29. Научна сесия ВМФ 24. 10. 1996 год.

29. Павлов Д., Н. Тодоров, А.Илчев, Д. Гиргинов, Н. Шабан, Е. Кадум, 1996. Състав, смилаемост и хранителна стойност на
листостъблена маса от фъстъци, използвани за фуражи. Сп.
"Животновъдни науки" 1997. Приложение.67-69

30. Георгиев И., И. Стайков, Д. Гиргинов, 1997. Икономически резултати при тилапии, отглеждани в рециркулационни системи при различна гъстота на посадката и различни нива на протеина в смеските. Сп. "Животновъдни науки'' Приложение .323-327

31. Dimanov, D., V. Atanasov, Y. Staikov, D. Girginov, J. Mitev,
1997. Relation of Selenium Level in Water on Muscular Glutathione
Peroxidase Activity of Salmo irideus. Bulgarian Journal of Agricultural
Science, 4- 1998, 111-115

32. D. J. Dimanov, J. S. Staikov V. K. Atanasov, D. G. Girginov and J. E. Mitev. Effect of Selenium and Vitamin Е in The Diet on the GSH-pn and PREL in Whole Blood of Tilapia Fingerlings. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4. 1998. 341-345


ІІ. Учебници, ръководства, книги, монографии и други.


33. Гиргинов Д., Ф. Калфелц, 1997. Клинично хранене на малките животни - учебник. Издателство "Наука и техника" ООД гр. Стара Загора, ISBN 954-661-OI7-8.

34. Георгиев Х., Д. Диманов, Ю. Митев, Д. Гиргинов, С.
Георгиев, С. Стойчев, М. Петев, 1996. Наръчник за фиксиране
на домашните животни - част I. Издателство - Тракийски
университет,
ISBN - 954-8180-55-3.

35. Тодоров, Н., Т, Димитров, Д. Гиргинов, Ю. Митев, 1996,
Хранене и отглеждане на телета. Издателство - Тракийски
университет. Стара Загора, ISBN 954-8180-48-0.

36. Гиргинов Д., 1996. Хранене на кучета и котки със
заболяване на храносмилателната система, Издателство
Тракийски университет, Стара Загора, ISBN 954-8180-49-9,

37. Гиргинов, Д., 1996. Хранителните вещества и нуждите
на кучето и котката от тях, Издателство - Тракийски
университет. Стара Загора, ISBN 954-8180-50-2.

38.Гиргинов, Д., 1996. Хранене на кучета и котки със
заболявания на отделителната система. Издателство
Тракийски университет, Стара Загора, ISBN 954-8180-51-0.

39.Гиргинов, Д., 1996. Диетотерапия при кучета и котки с
наднормено тегло, Издателство - Тракийски университет, Стара
Загора, ISBN 954-8180-52-9.

40. Гиргинов, Д., 1995. Учебна програма по дисциплината
"Диететика и ВСЕ на фуражите" ВМФ. Тракийски университет,
Стара Загора


ІІІ. Изнесени доклади на симпозиуми, конференции и

работни срещи

41. D. Guirguinov, 1994. New protein evaluation system
adopted in Bulgaria. Comparison of different methods for
estimation of protein digestibility in small intestine of cattle.
College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, New
York, USA.

42. Д. Гиргинов, 1995, Оценка и използване на храни за
домашни любимци (кучета и котки). Международен симпозиум
на научния център WALTHAM Англия по хранене, физиология
и болести на домашните любимци. Стара Загора 18-19
Октомври. Изд. Научният Център по Хранене на домашните
любимци WALTHAM и MASTER FOODS, LTD,

43. Д, Гиргинов, 1995. Специализирани храни за кучета
Pedigree I.Advance Formula. Международен симпозиум на
Научния Център WALTHAM, Англия по хранене, физиология и
болести на домашните любимци. Стара Загора, 18-19 Октомври.
Изд. Научният Център по Хранене на домашните любимци
WALTHAM и MASTER FOODS, LTD.

44. Д. Гиргинов, 1995. Храни за домашни любимци.
Апетитност и приемливост на храната. Определяне на
качеството на храните. Маркетинг. Международен симпозиум
за най-доброто хранене на кучета и котки на Научния Център
Royal Canine, Франция. София, 10-11 Май. Изд.

45. Д. Гиргинов, 1996. Разлика в изискванията при
храненето на кучето и котката. Международен симпозиум на
Научния Център WALTHAM, Англия по хранене, физиология и
болести на домашните любимци. София, 31 Октомври-1
Ноември. Изд. Научният Център по Хранене на домашните
любимци WALTHAM и MASTER FOODS, LTD

46. Д. Гиргинов, 1996. Възможности за използване на
ензими за подобряване на смилаемостга на сухите храни при
кучета. Международен Симпозиум на Научния Център
WALTHAM, Англия по хранене, физиологя и болести на
домашните любимци. София, 31 Октомври-1 Ноември. Изд.
Научният Център по Хранене на домашните любимци
WALTHAM и MASTER FOODS, LTD.

47. Д, Гиргинов, 1996. Влияние на храненето върху
остеогенезата при кучета с експериментален костен дефект,
Международен Симпозиум на Научния Център WALTHAM,
Англия по хранене, физиологя и болести на домашните
любимци. София, 31 Октомври-1 Ноември, Изд. Научният
Център по Хранене на домашните любимци WALTHAM и
MASTER FOODS. LTD.

Научни трудове след първото хабилитиране.

І.Научни трудове.

48. Филипов, Ж., М. Паскалев, Ц. Грозев, Д. Гиргинов.1997 Влияние на някои профилактични средства върху минералната костна обмяна при крави с физиологична остеопороза. Ветеринарномедицински науки, год. ХХІХ, № 1-2

49. Филипов, Ж., Ц. Грозев, М. Паскалев, Д. Гиргинов. 1997 Костна ремоделация при крави с физиологична остеопороза след прилагане на различни средства за профилактика. Ветеринарномедицински науки, год. ХХІХ, № 1-2

50. Dilov, P., T. Dakova, L. Vladimirova, S. Surdyna, J. Ilieva, K. Kirov, G. Monev, D. Girginov, E. Enchev. 6-10 juli – 1997. Effect of Avilamycin supplemented in feed for animals / pigs, chickens and lambs/, - J. of Veterinary pharmacology and Therapeutics, vol. 20. sypp. 1 Madrid, Spain. 174-175

51. Радев, В., Е. Енев, Д. Гиргинов, Д. Джувинов, А. Филипова. 2000 Влияние на мултиензимния препарат Protozin върху разграждането на протеина и нивото на амоняка в цекума при зайци Сб. Постижения в областта на аграрните и обществените науки, том 1

52. Girginov, D., E. Enev., T. Natseva.2001. Приемът на сухо вещество – критерий на здраве и продуктивност при хранене на крави. Bulg. J. of Veterinary Medicine, 4. 34 ppl. 1; 13-21

53. Staykov, Y., V. Videv. D. Girginov. 2002. Feeding dynamic optimization model on the harvesting time in fish farms, B: Сб. Доклади Международна. Научна конференция, Ст.Загора

54. Гиргинов, Д., Е. Енев., Д.Павлов., В.Видев.2004 г. Хранене на телета с дажби съдържащи различно ниво на магнезий. Национално приложна конференция с международно участие. Стара Загора “Животновъдни науки” кн.V, 18-21

55. Цокова, Л. ,П.Петков, Д.Гиргинов, Д.Канъков, К.Стоянчев. Влияние на различни нива на нефитинов фосфор и добавка към дажбата на ензима NATUPHOS върху продуктивността на кокошки носачки. Пети международен симпозиум “Екология – Устойчиво развитие” гр. Враца – Научни трудове, 2004г., 210 -217

56. Канъков, Д., П. Петков., Л. Цокова., Д. Гиргинов. Влияние на ензима Фитаза в храната върху екскрецията на фосфор при прасетата. Пети международен симпозиум “Екология – Устойчиво развитие” гр. Враца - Научни трудове. 2004г., 218 – 225

57. I. Georgiev, R. Kaltinska, V.Videv; D. Girginov. 1997, Optimization of quantitative relationship in animal science, Investigacao operacional” vol 17, 137-149

58. V. Semerdjiev, D. Yarkov, S.Chobanova, D.Girginov, K.Uzunova , 2008, Effect of the plant supplement XTRACT upon egg-laying performance and egg hatchability in different breeds of chickens. Trakia Journal of Sciences, Vol.6, Suppl. №1, pp.26-29

59. Гиргинов, Д., Й.Стайков, Г. Николов, Г. Кирякова, К.Неделков, Влияние на храненето върху времето на улов на шаран /C. carpio L /, култивиран в рециркулационна система. Международна научна конференция, Стара Загора 7-8 юни 2007, сб. Том ІІ, 456-462

60. Гиргинов, Д., Й.Стайков, Г.Николов, В.Видев. Намиране на времето на улов на шаран /C. carpio/ при хранене с гранулирани фуражи с различно протеиново съдържание. Животновъдни науки, бр. V, 2007, 51-57

61. Гиргинов, Д., Г.Николов, Й.Стайков, Г.Кирякова, А.Атанасов. Влияние на нивото на суровия протеин в хранителните смески върху растежа на шарана / Cyprinus carpio L/ Международна научна конференция, Стара Загора 7-8 юни 2007, сб. Том ІІ, 450-456

62. Uzunova, К., D. Girginov; D. Pavlov, T. Zhelyazkova, 2007.The importance of calcium metabolism for canine health. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences /под печат/

63. Гиргинов, Д., Е. Енев, Д. Павлов, 2007 Минерален състав на кръвна плазма при телета хранени с дажби с различно ниво на магнезий Животновъдни науки кн. 3, 29 – 32

64. Гиргинов, Д., В. Видев, Г.Николов, К.Неделков, Оптимизационен модел за контрол на растежа на рибите. (Международна научна конференция НИГО) Стара Загора 2007, сп. “Животновъдни науки”, кн.3, 192-196

65. Гиргинов, Д., Т.Маринков, А.Атанасов, А.Панков, 2008. Влияние на храненето върху остеогенезата при кучета с експериментален костен дефект. сп. “Животновъдни науки”, кн. 2, 19 – 22

66. Георгиева, В. , С. Чобанова, Г. Ганчев, И. Манолов, Д. Гиргинов*. Ефект от добавката на ензима Roxazyme G2 към комбинираните фуражи за пилета бройлери с различно участие на слънчогледов шрот върху продуктивните показатели (Международна научна конференция НИГО, Стара Загора, 2007), сп. “Животновъдни науки”, кн.4, 153-158


67. Георгиева,В. , Г. Ганчев, С. Чобанова, И. Манолов, Д. Гиргинов, Д. Динков, Ефект от добавката на ензима “XYBETEN” към комбинирания фураж на пилета бройлери, с различно участие на слънчогледов шрот върху продуктивните показатели Виолета Георгиева*, Ганчо Ганчев*,Сашка Чобанова*, Иван Манолов, Димо Гиргинов** Динко Динков**. (Международна научна конференция НИГО, Стара Загора, 2007) сп. “Животновъдни науки”, кн.4, 159-164

68. Павлов, А., Д.Гиргинов., 2007. Получаване на нови халоген заместени 2 стирил –5-7 дихлоро-8 ацетилаксихинолини като потенциални антимикробни растежни стимулатори. сп. ”Екология и Бъдеще”, бр.4, 13-16

69. Павлов, А., Д. Гиргинов., 2007 Получаване на нови халоген заместени 2-стирил-8-ацетилоксихинолини като потенциални антимикробни растежни стимулатори. сп.”Екология и Бъдеще”, 2007, бр.4, 9-12

70. Girginov, D., 2007. Evaluation and use dog foods. Trakia Journal of Sciences, Vol.5, № 3-4,pp 51-55

71. Гиргинов, Д., 2007. Значение на мастните киселини като хранителна добавкa в дерматологията на куче.сп.”Екология и Бъдеще”, бр.4, 31-35

72. Гиргинов, Д., 2007. Диетична терапия при животни за компания със захарен диабет. сп.”Екология и Бъдеще”, 2007, бр.4, 36-42

73. Джурбинев Д., М. Михайлова, Д. Гиргинов, И. Иванова, Н. Димова, 2008. Влияние на породата и стадия на лактация върху концентрацията на карбамида в млякото при крави. сп. “Животновъдни науки”, кн. 2, 23 – 26

74.Bozakova, N., K. Stoyanchev, D. Girginov, T. Stoyanchev, 2007 Ethological study of broiler chickens after induction and treatment of muscular dystrophy. Trakia Journal of Sciences, Vol. 5, №3 – 4, pp 19-23


75. Гиргинов, Д., 2007 Използване на ергогенните хранителни добавки за възстановяване при възрастни и за подобряване състезателните качества при спортни. сп.”Екология и Бъдеще”, бр.4, 48-53

76. Гиргинов, Д., 2007. Роля на влакнините при лечението на стомашно чревни заболявания при кучета. сп.”Екология и Бъдеще”, бр.4, 43-47

77. Стойков, П., З. Шиндарска, М. Игнатова, К. Бойчев, И. Янчев, Д. Гиргинов, 2008. Ефект на пробиотика “Eнтерoсан” върху продуктивните показатели при телета от породата Симентал, сп. Селскостопанска наука, Год.XLІ, No. 2, 36 – 41

78. Шиндарска, З., К.Цочева, М. Игнатова, П.Стойков, И. Янчев, Д.Гиргинов, 2008. Влияние на пробиотика “Eнтерoсан” и органо- минерала Кромисан върху продуктивните показатели на телета от породата Симентал през бозайния период. сп. “Животновъдни науки”, кн. 2, 11 – 18

79. Girginov, D., K.Nedelkov, A.Atanasov, 2008. Influence of calcium supplementation during growth, gestation, and lactation in the dog. Ecology and Future, vol.VІІ, №1, 50-54

80. Petkova, M.,I. Kitanov and D. Girginov, Influence of the nutritional additive OVOCAP on the productivity in lactating cows, Archiva Zootechnica, 11, 6-lea Simpozion de Biologie si Nutritie Animala Balotesti, 27-28 september 2007, Romania

81. Petkova, M., I. Kitanov and D. Girginov, Blood lipids profile in lactating cows fed with supplement of OVOCAP,2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ANIMAL HUSBANDRY October 3rd – 5th 2007, Belgrade, Serbia , Biotechn. Animal Husbandry

82. Bozakova, N., K. Stoyanchev ,D. Girginov , T. Stoyanchev 2008. Behavioural study of broiler chickens, reared in ecological stress, after induction and treatment of muscular dystrophy. Ecology and Future, vol.VІІ, №1, 44-49


83. Неделков, К., Д. Гиргинов, А. Атанасов, 2009. Хранителен режим на кучета и котки с бъбречна недостатъчност. сп. „Ветеринарна сбирка”, бр.7-8, 19 – 24

84. Атанасов, А., Д. Гиргинов, К. Неделков, 2009. Хранене на кучета и котки при онкологични заболявания. сп. „Ветеринарна сбирка” ”, бр.1-2, 22 – 26

85. Slavov, E., P. Dzhelebov, M. Andonova, D. Girginov, 2009. Comparative study on phagocytic activity of neutrophils after experimental subcutaneous Staphylococcus Intermedius infection in obese and nonobese dogs, Trakia Journal of Sciences, Vol. 7, pp.63-68

86. Узунова, К., Д. Гиргинов, Ц. Желязкова, Д. Павлов, 2009. Влияние на калциевия метаболизъм върху здравословното състояние на кучето. сп. „Ветеринарна сбирка”, бр.9-10, 10 – 14

87. А. Атанасов, Д. Гиргинов, В. Семерджиев, Ц. Маслев, А. Томов, 2010. Икономически стойности за показателите плодовитост и добив на мляко при овце. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.13, 4, 2010. (842-850)


ІІ. Други статии.


88. The Relationship between local government and the citizen (Mabbett,D.,G. Tanev., D. Girginov), ”Sinchronization of the relationship between the public administration and the citizens” - int. Symp. TEMPUS IB-JEP_13561-98, СТ.Загора, 2000

89. High tibial osteotomy.12year research. Proichev V.; M. Stoyanova, D. Girginov.int.simp. Orthopaedics& Traumatology biennial 19-23 may Antalya Turkiye 2004


ІІІ.Учебници, ръководства, книги, монографии и други.


90. Гиргинов Д., Ф. Калфелц, 2003. Клинично хранене на кучета и котки - учебник. Издателство “Con- car-universe” 2003

91. Тодоров Н., А.Илчев, В.Георгиева, Д.Гиргинов, Д. Джувинов, Д. Пенков, З.Шиндарска Хранене на животните. Учебник., София 2004г.

92. Гиргинов Д., Ф.Калфелц Клинично хранене на кучета и котки. Учебник. изд. Con-air-univercse 2005. /второ преработено и допълнено изд./

93. Гиргинов, Д., Ф.Калфелц. Клинично хранене на кучета и котки. Учебник.изд. РИК”ИСКРА-М-И”, 2008. /трето преработено и допълнено изд./

94. Гиргинов, Д., К. Неделков, А.Атанасов, Ръководство по хранене на с.с. животни. 2007 /под печат/

95. Наръчник по животновъдство част ІІІ. Млечно говедовъдство 1997. Милена Панайотова, Д.Гиргинов

96. Ветеринарномедицински мениджмънт и Европейско законодателство (Божков, И., Д. Гиргинов) TEMPUS IB-JEP_13561-98, 2000

97. Гиргинов, Д., Учебна програма по дисциплината “Диететика” “Професионално направление ветеринарна медицина”. Шифър 040300 курс на обучение – III ; семестър VI 2004 г.

98. Гиргинов, Д., Учебна програма по дисциплината “Хранене” “Професионално направление ветеринарна медицина”. Шифър 040300 курс на обучение – II ; семестър III 2004 г.

99. Учебна програма по дисциплината “ВСЕ на фуражите”,“Професионално направление ветеринарна медицина”. Шифър 040300 курс на обучение – II ; семестър IV 2004 г.

100. Тодоров, Н., Д. Гиргинов и др. Практикум по хранене на животните. Издателство “Изток Запад” – София. 2010г. ISBN 978-954-321-733-5

ІV. Изнесени доклади на симпозиуми, конференции и работни срещи.


101. Гиргинов, Д., 2006.”БиоМикс” – Съвременно решение за задоволяване на потребностите при високопродуктивните животни.Семинар.Организиран от “Хрансервизинженеринг” АД и компанията Alltech USA.Пампорово - 15.10.

102. Гиргинов, Д., 2005, Хранене на високопродуктивни крави и балансиране на дажбите, Работна среща.Каварна – 10.05.

103. Гиргинов, Д., 2005, Практически съвети на фермери за получаване на повече и по-висококачествено мляко, Работна среща.Варна, Балчик - 06.04.

104. Гиргинов, Д., 2005, Съвременен поглед върху храненето на крави за мляко. Работна среща, Добрич – 08.04

105. Гиргинов, Д., 2006, Практически съвети при хранене на крави за мляко. Работна среща, Вранино, Соколово, Българево, Свети Никола - обл. Варна, 05.04.

106. Гиргинов, Д., 2003, Храни за домашни любимци.Определяне и оценка.Международен симпозиум на “Eukanuba”,София - 12.10.

107. Гиргинов, Д., 2004, Хранене на кучета.Хранене при физическо изтощение, екстремални външни условия и психологически стрес. Международен симпозиум на “Eukanuba”, София – 18.10.

108. Гиргинов, Д., 2005, Храни за домашни любимци. Хранителен състав. Методи за изразяване на хранителните вещества и оценка на готовите храни.Международен семинар на БАВЛДЖ, Стара Загора - 15.03.


109. Гиргинов, Д., 2006, Хранене при уролитиаза.Урологичен синдром при котките.Уролитиаза при кучета.Диети – лечение. Представяне на клиничните диети при уролитиаза и новата “Intestinal formula” на Eukanuba, USA. Международен семинар на БАВЛДЖ, Боровец – 18.05.


Дата: 03.09.2010 г. Подпис: .....................................

Стара Загора /Проф. д-р Димо Гиргинов/


Свързани:

Доклади. 59-65 iconИзисквания към докладите
Всеки доклад, одобрен от Програмния комитет, ще бъде публикуван в сборника с доклади на конференцията, който съдържа абстрактите...
Доклади. 59-65 iconПубликуване на докладите
Научните доклади на конференцията ще бъдат публикувани в сборник “Научни трудове” на ухт, Пловдив. Представените след срока доклади...
Доклади. 59-65 iconПубликуване на докладите
Научните доклади на конференцията ще бъдат публикувани в сборник “Научни трудове” на ухт, Пловдив. Представените след срока доклади...
Доклади. 59-65 iconУсъвършенстване на полицейските техники за разследване
Поради това, че различни държави имат различни правила по отношение съставянето на доклади и доказателствената им стойност, е добра...
Доклади. 59-65 iconБюлетин на Световния Енергиен Съвет Коментар върху енергийни въпроси
Срокът за изпращане на пълните доклади за Конгреса току-що изтече и ние започнахме да ги преглеждаме. Впечатлени сме от високото...
Доклади. 59-65 iconВъзстановяване на доверието във финансовите отчети: Европейската комисия се стреми към по-качествен, динамичен и отворен пазар за одиторски услуги
Малко преди кризата, по време на кризата, а и досега, приключваха с „чисти“ одитни доклади въпреки сериозните вътрешни проблеми във...
Доклади. 59-65 iconДоклади в чужбина

Доклади. 59-65 iconНиколова, Недка. За две функционално-семантични полета в коментари от борсата / Недка Николова // Сб доклади от Международната научно-практическа конференция
Николова, Недка. За две функционално-семантични полета в коментари от борсата / Недка Николова // Сб доклади от Международната научно-практическа...
Доклади. 59-65 iconТеми за доклади по дисциплината "Икономика на предприятието" за учебната 2008/2009г
Теми за доклади по дисциплината “Икономика на предприятието” за учебната 2008/2009г
Доклади. 59-65 iconЕвропейски формат на автобиография
Написване на дисертационен труд, участие с доклади в научни конференции и симпозиуми
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом