Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер44.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/00026015.doc
00026-2010-0015BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

НЕК ЕАД Предприятие "ВЕЦ група Рила", Бул. "Симеоновско шосе" № 85, За: По процедурата-Вася Митовска тел. 02 9609176; По технически въпроси и за оглед - Иван Николов тел. 02 9609144;GSM 0886408306, Р България 1000, София, Тел.: 02 9609131, E-mail: vmitovska@rila.nek.bg, Факс: 02 9621455

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт на мост-канала на р. Говежда река на ВЕЦ “Видима”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: района на ВЕЦ "Видима" Централна Стара планина
Код NUTS: BG315

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Ремонт на мост-канала на р. Говежда река на ВЕЦ “Видима” чрез пасивиране на оголена арматура, грундиране и торкретиране с полимер торкрет

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45221000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове, виадукти, тунели и подлези

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ремонт на мост-канала на р. Говежда река на ВЕЦ “Видима” : пасивиране на арматура 2 кв.м.; торкретиране-150 кв. м.; направа на скеле 525 куб. м.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие на стойност 100,00 лева във форма на депозит, внесен по сметка на НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група Рила” - IBAN BG48KORP92201002435101, BIC KORPBGSF в Корпоративна търговска банка, София, или неотменяема безусловна Банкова гаранция за участие. Гаранция за изпълнение 5% от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансиране със собствени средства на Възложителя. Начинът на плащане е посочен в проекто-договора в документацията за процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние на участника или единен индентификационен код (когато е физическо лице - документ за самоличност); Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 -т. 1 и 3 и ал. 5 от ЗОП; Може да участва всеки участник, който съгласно чл. 3, ал.2 от Закон за Камарата на строителите,е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи 3 (трета) или 4 (четвърта) категория строежи , по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или за отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство".

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална отговорност; Годишният финансов отчет на фирмата; Информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са обект на поръчката, за последните три години.
Минимални изисквания:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Документи по чл. 51 от ЗОП ал. 1, т.т. 1;3;4 и 5 1.списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните пет години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение 2.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните ни служители и на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката. 3. Декларация за техническото оборудване, с което разполагаучастника за изпълнение на поръчката. 4. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството 5. документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за 3 или 4 категория строежи
Минимални изисквания:

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Показатели, посочени в документацията

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

НОП 3-2010

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 20/07/2010 00:00 Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

6 BGN

Условия и начин на плащане

В касата на Предприятие "ВЕЦ група Рила", гр. София, бул. "Симеоновско шосе" № 85 или по сметка на НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група Рила” - IBAN BG48KORP92201002435101, BIC KORPBGSF в Корпоративна търговска банка, София.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 27.07.2010 г.  Час: 12:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 27/07/2010 00:00 Час: 14:00

Място

Предприятие "ВЕЦ група Рила" гр. София, бул. "Симеоновско шосе" № 85 стая 35

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защите на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: htth://www.cpc.bg./public/.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице, съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.06.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Свързани:

Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Даниела Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-гр. София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Сдружение Българска Федерация по тенис, Бул. "Васил Левски" №75, За: Мадлен Златанова, България 1040, гр. София, Тел.: 02 9515696,...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Висше строително училище "Любен Каравелов", ул. "Суходолска" №175, За: Цветелина Стоянова, Република България 1373, София, Тел.:...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Со район "връбница", бул."Хан кубрат" бл. 328 Вх. Б, За: арх. Вихрен Узунов, Република България 1229, София, Тел.: 02 4957720, e-mail:,...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Чез разпределение България" ад, ул. "Цар Симеон" №330, За: Анна Икономова, България 1309, София, Тел.: 02 8958902, Факс: 02 8272171;02...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" мвр, ул. "Пиротска" 171 А, За: Сашка Стоянова, рбългария 1309, София,...
Bg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом