До георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
ИмеДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер38.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/trabo290910.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg
ИЗХ.N...............................

…………………....


ДО

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,


Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през общински имот – пасище, мера с № 000520 по Картата на възстановената собственост на землище Главиница, с молба за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

Предложението ще се докладва от арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пазарджик.

Приложения:

- предложение;

- проект за решение

- част от ПУП – ПП в земл.Главиница

- протокол от общото събрание на населението на с.Главиница


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


Съгласували:

арх. Кр.Танков

Гл. Архитект


Дирекция „АПИО”

Изготвил:

инж. В.Тодорова

н-к сектор “КВП”

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg
ИЗХ.N...............................

…………………....

ДО

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


ОТ ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


Относно: Изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през общински имот – пасище, мера с № 000520 по Картата на възстановената собственост на землище Главиница


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,


Във връзка с инвестиционното намерение на „Консепта”ЕООД за изграждане на възобновяем енергиен източник МВЕЦ на територията на ПИ 11009, м.”Каратопрак”, земл.Главиница е изработен ПУП-ПП за трасе на тръбопровод за довеждане на водите от долен изравнител на ВЕЦ „Алеко” до обекта. Същото трасе започва от землището на с.Алеко Константиново и преминава и през землището на с.Главиница, като част от него попада в ПИ 000520 – пасище, мера, собственост на Общината. Дължината на трасето през имота е около 1100м със сервитутна ивица с ширина диаметъра на тръбата, увеличен с по 0.60м от двете страни, съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите.

Поземления имот 000520 – пасище, мера представлява дълга ивица, разположена между републикански път ІІ-37 Пазарджик –Пещера и отводнителен канал, собственост на МЗГ-ХМС и е единствения най-икономичен вариант за разполагане на трасето.

След изпълнението на тръбопровода земята ще бъде възстановена в първоначалния си вид и няма да се влоши използването и.

Във връзка с разпоредбите на чл.25, ал.4 и 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и подкрепата на местното население за изграждане на обект МВЕЦ и прокарването на тръбопровода с неговия сервитут през общински имот 000520 – пасище, мера, е необходимо предварителното съгласие на ОбС.


Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ


П р е д л а г а м:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЕ


№ ...........................


на Общински съвет – Пазарджик, взето на заседанието му, проведено на

...........................2010 г. с протокол № .....................


ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през общински имот – пасище, мера с № 000520 по Картата на възстановената собственост на землище Главиница


Общински съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ и след станалите разисквания,


РЕШИ:


1. Изразява предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през общински имот – пасище, мера с № 000520 по Картата на възстановената собственост на землище Главиница с дължина около 1100м и сервитутна ивица с ширина диаметъра на тръбата, увеличен с по 0.60м от двете страни, съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите.

2. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.


ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет

Свързани:

До георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложена, изпращам Ви актуализацията на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух 2010 – 2014 г., с молба за...
До георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение за изменение на числеността на персонала в бм“суопкд”, направление “Стопанисване и поддръжка...
До георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconОтчет от Георги Йорданов Председател на Общински съвет- пазарджик
...
До георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Акт за публична общинска собственост №13/29. 10. 2001 г., с концесионер ет “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, еик 115672439,...
До георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconТодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 524 608,08 лв., като размера на исканата...
До георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено Ви изпращам предложение и проект на решение относно откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община...
До георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение и проект на решение за промяна в структурата на Общинска администрация Пазарджик, касаеща дирекция...
До георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
До георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconОт заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка
Уважаеми г-н зам кмет, уважаеми г-н председател, драги колеги. Позволете ми да прочета питане на група общински съветници заведено...
До георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом