Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер72.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000261230.docx
00026-2012-0030

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална Електрическа Компания ЕАД, ул. "Веслец" №5, За: по документацията - Йорданка Згурева, тел. 02 9263365, по техническите въпроси - Наталия Русева, тел. 02 9263460, Р България 1022, София, Тел.: 02 9263365, E-mail: izgureva@nek.bg, Факс: 02 9801971

Място/места за контакт: управление "Доставки"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nek.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на нови дизел генератори: 240кW за вец "Кърджали" и 240 кW за ВЕЦ "Ивайловград".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: ВЕЦ "Кърджали" и ВЕЦ Ивайловград"
Код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на нови дизел генератори: 240кW за ВЕЦ "Кърджали" и 240 кW за ВЕЦ "Ивайловград".

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42000000

Описание:

Машини за промишлена употреба

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Два нови дизел генератора 240 кW

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата в размер на 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция, се определя от участника. В случай, че участникът избере да предостави гаранцията за участие в процедурата под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на НЕК ЕАД в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – България,: IBAN: BG07BPBI79421087792201; BIC: BPBIBGSF. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Заплащането ще се извърши поетапно и разсрочено, както следва: 80 % от стойността на доставките ще бъде платена след получаване на оборудването и в срок до 50 (петдесет) календарни дни, след представяне на двустранно подписан протокол за изпълнение на доставката и документите по т. 5.5 от Договора и фактура за 100% от стойността на доставките. 20% от стойността на доставките ще бъдат платени след въвеждане на оборудването в експлоатация, и в срок до 50 (петдесет) календарни дни след представяне на двустранно подписан протокол, удостоверяващ успешното въвеждане на оборудването в експлоатация. 100 % от стойността на услугите ще бъдат платени след извършването им и в срок до 50 (петдесет) календарни дни, считано от получаване на фактура и двустранно подписани протоколи за въвеждане в екслоатация на дизел-генераторите, без забележки. Възложителят не дължи лихви за периодите, дефинирани по-горе.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Списък на документите за подбор, подписан от участника; Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Документ за гаранция за участие - оригинал; Копие от документ за закупена документация за участие; Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП Декларация за направен оглед на място във ВЕЦ „Кърджали” и ВЕЦ „Ивайловград”. Декларация за участие на подизпълнител Декларация от участника, че приема условията в приложения към документацията проект на договора; Данни за лицето, което прави предложението – справка за административни сведения

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Копие от годишния финансов отчет на участника за предходната година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се допуска от законодателството на страната, в която участникът е установен. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са за обекти, подобни на обекта на поръчката, за последните три години за участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Списък-декларация на основните договори за подобни доставки, изпълнени от производителя на предлаганите дизел-генератори, за последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, рефериращи със списъка ( не по-малко от една и не повече от 5 броя). Заверено копие от сертификат за съответствие на системата за управление на качеството, издаден от „признат орган”, на производителя на дизел-генераторите ISO 9001:2008 или друг еквивалентен стандарт. („Признат орган” е лице, акредитирано от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация). Декларация за произход на дизел-генераторите, които се предлагат за доставка. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни фунции за участника и се представя в оригинал. Надлежно разрешение (пълномощно) от производителя на дизел-генераторите, които се предлагат за доставка, в случай че участникът не е производител (оригинал или нотариално заверено пълномощно). Декларация от производителя на дизел-генераторите за патентна чистота на предлаганата стока. Декларация от участника, че същият разполага със специалисти с необходимата квалификация, които да извършат супервизия при монтажа и пусково – наладъчните работи на дизел-генераторите, съвместно със специалистите на Възложителя.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕ


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

РЕФ. № ТС1102137

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

13.07.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

12 BGN

Условия и начин на плащане

В касата на НЕК ЕАД, ул. "Веслец" 5, ет.2 или с платежно нареждане по сметка в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – България: IBAN: BG07BPBI79421087792201; BIC: BPBIBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

24.07.2012 г. Час: 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 25.07.2012 г. Час: 14:00

Място

НЕК ЕАД ЦУ, ул. "Веслец" №5, гр. София

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18А, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.06.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Летище София" еад, Аерогара София, бул."Христофор Колумб" №1, За: Емилия Милушева;Васил Величков, Република България 1540, София,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Неционална електрическа компания (нек) еад, ул."Веслец" №5, За: По процедурата Стела Велева, тел. 02 9263524; по технически въпроси...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Национална електрическа компания (нек) еад, ул. "Триадица" №8, За: Константин Коларов по технически въпроси -тел. 0882 461 004; Антоанета...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом