Столична община обявлени е
ИмеСтолична община обявлени е
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер23.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/images/Objvlenie.VETS-Sim. (1).doc
СТОЛИЧНА ОБЩИНА


О Б Я В Л Е Н И Е


за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект “ Улица

от О.Т. 448-а –О.Т.447-а –446-а –О.Т.466 по плана на м.Витоша –ВЕЦ Симеоново”,

район “Лозенец”


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

У В Е Д О М Я В А Мсобствениците на имоти, попадащи в реализацията на обект “ Улица от О.Т. 44О.Т.447-а –446-а–О.Т.466 по плана на м.Витоша –ВЕЦ Симеоново” по плана на гр. София, район “Лозенец”, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 от ЗОС /, намиращи се на територията на Столична община, както следва:


ПОЗЕМЛЕН

ИМОТ
КВАРТАЛ №

РАЙОН

МЕСТНОСТ

СОБСТВЕНИЦИ

ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ ОТ ИМОТА /КВ.М./

СТОЙНОСТ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО /В ЛЕВА/


1600


72а

м.”Витоша-ВЕЦ

Симеоново”

Николай Стоянов

Илиев

667

330 469


1225


117

м.”Витоша-ВЕЦ

Симеоново”

неустановен

383

147 967

1172

84а

м.”Витоша-ВЕЦ

Симеоново”

неустановен

167

64 518

1605

72а

м.”Витоша-ВЕЦ

Симеоново”

Николай Стоянов

Илиев

50

19 317


В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят легитимни документи за собственост в дирекция “Инвестиционно отчуждаване” Столична Община, пл.”Славейков” № 6, ет.ІV, в противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгл.чл.29, ал.2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район “Лозенец” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/БОЙКО БОРИСОВ/

Свързани:

Столична община обявлени е iconСтолична община обявлени е
Зос, съгласно влязъл в сила пуп, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска...
Столична община обявлени е iconСтоличнаобщин а обявлени е
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Столична община обявлени е iconДо кмета на столична община
Столична обшила е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител Кмета на Столична община
Столична община обявлени е iconОбяв а столична община
Столична община – бенефициент по Проекта за социално включване, проведе процедура за избор на изпълнител за смр по Проект „Социално...
Столична община обявлени е iconИнформация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
Долни Богров е част от комплекса от мерки за подобряване управлението на отпадъците на територията на Столична община в съответствие...
Столична община обявлени е iconСтолична община обявлени е
Сос, за провеждане на отчуждителна процедура по глава III от зос, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост, за...
Столична община обявлени е iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Столична община обявлени е iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Столична община обявлени е iconОбявлени е за предстоящо отчуждаване на части от имоти-частна собственост за обект "Дубльор на Ляв Владайски колектор"
Зос/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от зос/, намиращи...
Столична община обявлени е iconТехническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община
Единна комуникационна среда на Столична община е разработен във връзка с реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом