Отчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г
ИмеОтчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г
страница1/8
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.88 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://sacp.government.bg/media/cms_page_media/22/REPORT_NP2008_new.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
ОТЧЕТ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2008 Г.


В края на месец януари 2008 г. Народното събрание на Република България прие основния политически документ, който определи приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България през следващите десет години - Националната стратегия за детето 2008-2018 година (Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г.). Стратегията е разработена в съответствие с целите и принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване здравето на децата и намаляването на риска от бедност.

Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1 Закона за закрила на детето в изпълнение на Националната стратегия Министерският съвет приема ежегодно Национална програма за закрила на детето, предложена от министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Националната програма регламентира задълженията на всички държавни институции ангажирани в изпълнението на дейностите осигуряващи спазване и закрила на правата на децата в Р България в съответствие с техния най-добър интерес.

Настоящият доклад представя резултатите от реализираните дейности по Националната програма за закрила на детето за 2008 г. в рамките на следните водещи приоритети:


І. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване

ІІ. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца

ІІІ. Подобряване здравето на децата

ІV. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

V. Насърчаване участието на децата

VІ. Отдих, свободно време и развитие способностите на детето

VІІ. Подържане на национална информационна система в областта на закрилата на детето


ПРИОРИТЕТ № І – НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ


През месец септември 2008 г. Министерският съвет прие и изпрати на Европейската комисия Националния доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 – 2010 година. В центъра на политиките за ограничаване на предаването на бедността и социалното изключване между поколенията България по безспорен начин поставя на първо място подкрепата на децата и семействата. Това е така, тъй като инвестициите в качеството на живот на децата от ранна детска възраст, когато детето се оформя като личност, предопределят и бъдещето му развитие. Най-общо политиките за ограничаване предаването на бедността и социалното изключване между поколенията се групират в следните категории:

  • Създаване на подходяща семейна среда за всяко дете, както в биологичното семейство, така и в рамките на приемната грижа;

  • Достъп до качествена предучилищна и училищна подготовка за всички деца;

  • Достъп до качествено здравеопазване;

  • Деинституционализация;

  • Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация;

  • Подобряване на капацитета на цялата система за закрила на детето;

  • Други области - право на идентичност и защита срещу дискриминация; участие и мнение на децата; отдих, свободно време, развитие на способностите на децата; околна и безопасна среда.


ЦЕЛ 1: – Мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца

Отговорни институции : Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)


Дейност 1.1. Извършване на планови проверки относно спазването на всички стандарти от Приложение №3 към чл. 48 от НКССУД в 86 ДДЛРГ, 25 ДДМУИ и 1 ДДМФУСИ


От месец ноември 2007 год. Главна дирекция «Контрол по правата на детето» (ГДКПД) към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) стартира планови проверки в отделите за закрила на детето към дирекциите „Социално подпомагане”, на чиято територия има специализирани институции за деца на възраст от 0-3 г. – Домовете за медико - социални грижи за деца /ДМСГД/. Проверките продължиха и приключиха през 2008г. Те имаха за цел да проследят как функционира част от системата за закрила на детето на общинско ниво, особено по направленията предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и тяхната реинтеграцията.

Планови проверки се извършиха във всички 32 Домове за медико-социални грижи, като резултатите показват, че е необходимо успоредно с разработването на методически указания, да се провеждат и обучения по тяхното практическо прилагане, тъй като, въпреки старанието и опитите на персонала, в преобладаваща част от ДМСГД (72%) по отношение на Стандарт 4 и в 62,5% от домовете по отношение на Стандарт 5, изпълнението на Стандарта е незадоволително, установени са на съдържателно ниво редица пропуски и това се отразява не само върху качеството на услугата за детето, но и пряко върху неговото бъдеще и развитие.

Въпреки започналата деинституционализация и разкриването на алтернативни социални услуги, броят на децата, отглеждани в ДМСГД, е голям - 2646 деца. За периода 01.01 – 31.10.2007г. само 330 (12,4%) деца са реинтегрирани в биологичните им семейства. Децата, пребиваващи в ДМСГД повече от една година са 1 611. Една от причините за малкия брой реинтегрирани деца е липсата на яснота за предприетата мярка за закрила и за причините, довели до настаняване в специализирана институция.

Изпълнението на стандартите от НКССУД в максимална степен може да се реализира при условие на добро взаимодействие между ДМСГД и Д “СП”, когато О”ЗД” предоставят при настаняването на всяко дете план за действие с адекватни цели и дейности и конкретни срокове за тяхното изпълнение.

За периода месец януари – месец юни 2008 г. ГДКПД извърши 26 планови проверки в ДДМУИ, възложени от Върховната административна прокуратура, на основание чл.49 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца относно спазването на стандартите, регламентирани в Приложение №3 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

ГДКПД изготви доклад - обобщение за резултатите от извършените планови проверки в домовете за деца с увреждания на територията на цялата страна. Проверяващите констатираха, че за повечето от домовете са разработени планове за реформиране на институцията, на базата на оценката и становището на междуведомствената комисия, извършила оценяването през 2006 г. Все още не са изпълнени и плановете за закриване на специализираните институции в с. Могилино и в с. Горна Козница, но се работи в тази посока от всички партньорски институции на национално и общинско ниво.

Според комисиите, извършили проверките, в повечето от домовете качеството на здравни грижи за настанените деца е на много добро ниво, задоволително e в 4 от институции и в нито един от домовете не е лошо.

Всички комисии констатираха като сериозен проблем, съвместното ползване на услугите от деца и навършилите пълнолетие младежи. Това води до понижаване на възможностите за индивидуализиране на грижите за децата, както и до недостиг жизнено пространство.

В много от домовете екипите срещат затруднение при тълкуването на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. По данни от картите за оценка и от докладите на комисиите, това се дължи преди всичко на липсата на методики за предоставяне на услугата и на указания за това какво трябва да съдържат задължителните процедури, планове и програми, съгласно Наредбата.

За периода месец януари – месец декември 2008 г. ГДКПД извърши 85 планови проверки в ДДЛРГ, възложени от Върховната административна прокуратура, на основание чл.49 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, относно спазването на стандартите, регламентирани в Приложение №3 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

Основните трудности в работата, констатирани при извършената проверка на всички 85 домове за деца, лишени от родителска грижа, които пряко се отразяват на качеството на предоставяните в тях услуги, са свързани с липса на достатъчно финансиране. Броят и квалификацията на персонала, ниското заплащане и недобрата мотивация, както и недостатъчните обучителни курсове и семинари, са изведени като проблем както от проверяващите комисии, така и от директорите на домовете. Няма създадена система за индивидуална оценка на трудовото изпълнение и не се извършват достатъчно по количество супервизии на служителите. В част от домовете материалната база е остаряла и не позволява индивидуализиране на грижата за децата.

Необходимо е допълнително обучение на персонала в домовете за оценка потребностите на детето и за изработване на план за грижи. В част от домовете комисията констатира недобро познаване и разбиране на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, липса на обучение на персонала по прилагането и недостатъчна методическа подкрепа.

От януари 2007 г. домовете за деца, лишени от родителска грижа бяха децентрализирани и преминаха на общинско подчинение. Все още част от общинските администрации, както и персоналът в специализираните институции като цяло не са получавали специализирано обучение за развитие на алтернативни социални услуги, за осъществяване на реформа в грижите за деца, насочена към индивидуална работа с всяко дете и посрещане на конкретните му потребности. Има неразбиране на същността на реформата и все още за някои специалисти тя е само подобряване на материално - битовите условия, а не цялостна промяна на организацията и подхода към децата в институционалната грижа.

В част от домовете е идентифицирана недобра комуникация и сътрудничество с общинските власти. Това допълнително затруднява работата за отваряне на институциите към общността и развитието на алтернативни социални услуги.

Въпреки трудностите, комисиите констатират, че предоставяните грижи за децата в домовете за деца, лишени от родителска грижа, в рамките на наличните ресурси, са задоволителни.

За периода месец януари – месец декември 2008 г. ГДКПД извърши 23 повторни проверки за проследяване изпълнението на дадените задължителни предписания. При над 50 % от проверените обекти са констатирани отново пропуски и на директорите са издадени задължителни предписания за отстраняването им.

Становището на ГДКПД е, че след приключване на повторните планови проверки, е необходимо извършване отново на такива, с цел осигуряване по най-добър начин на интересите на децата чрез спазването на нормативните изисквания.


Дейност 1.2. Извършване на планови проверки на доставчиците на социални услуги за деца, лицензирани от ДАЗД


Отговорни институции: ДАЗД


Извършени са планови проверки на доставчиците на социални услуги за деца, лицензирани от ДАЗД относно спазване на стандартите за социални услуги за деца, уредени в Приложение № 1 към чл. 17 и Приложение № 2 към чл. 29 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. За периода м. ноември – м. декември 2008 год. експертите от ГДКПД към ДАЗД извършиха 15 планови проверки в НПО на територията на страната. Проверките продължават и през 2009 г.

В резултат на извършените проверки в НПО се констатира, че доставчиците познават НКССУД, но е необходимо да съобразят работата по всеки проект с деца с критериите и стандартите на Наредбата. Установено е, че някои от доставчиците не сключват договор с потребителите за предоставяне на услугата или договорът не е съгласуван с ДСП. Голяма част от децата, ползващи социалните услуги не са насочени от ДСП, а са подбрани според изискванията на проектите.

Дейност 1.3. Извършване на пилотна интегрирана проверка в община Перник относно функционирането на системата за закрила на детето


Отговорни институции: ДАЗД, АСП, МОН, Община Перник


През месец декември 2008 г. започна първата пилотна интегрирана проверка в община Перник относно функционирането на системата за закрила на детето. Отговорни институции за извършване на проверките са Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Община Перник, съвместно с УНИЦЕФ. Екипът включва: водещ експерт; експерти, външни специалисти, координатори. Водещият експерт и координаторът се определят от председателя на ДАЗД за конкретната проверка.

Методиката за извършване на проверката е приетата от Националния съвет за закрила на детето. По своята същност проверката представлява мониторинг за спазване на правата на детето на общинско ниво от всички институции и организации, работещи с деца. Изследването ще продължи и през 2009 г. като обект на проверката като цяло ще са: образователните институции, лечебните и здравните заведения, неправителствените и общински организации, предоставящи услуги за деца, детските педагогически стаи, МКБППМН. На първия етап от проверката е социологическо проучване, с цел самооценка и набиране на подробна информация от конкретните обекти и потребителите на услугите. На следващ етап предстоят проверки от междуинституционални екипи, включващи експерт от ДАЗД.

Съгласно утвърдената методика за извършване на проверката, ГДКПД съдейства на социологическата агенция, ангажирана от УНИЦЕФ за оформянето на въпросниците и за набиране на информация за координатите на конкретните обекти в община Перник, които ще бъдат изследвани. В този смисъл са проведени срещи, изпратени са множество писма от ДАЗД до община Перник и до други институции, с молба за съдействие и активно участие при реализирането на проверката.


Дейност 1.4. Извършване на проверки по сигнали за нарушаване на правата на детето и спазване на НКССУД. Работа по жалби, сигнали, предложения и дадени консултации


Отговорни институции: ДАЗД


През периода м. януари – м. декември 2008 г. експертите от ГДКПД на ДАЗД извършиха 119 проверки по жалби и сигнали за нарушаване на правата на детето – 96 проверки по сигнал относно спазване на правата на детето, 10 проверки по сигнал относно спазване НКССУД, 7 комбинирани проверки /по правата и по НКССУД/ и 6 проверки по сигнал, при които е проверено и изпълнението на дадено задължително предписание.

В сравнение с предходните отчетни години отново се запазва тенденцията най–голяма част от извършените проверки да касаят спазване правото на детето на закрила срещу различни форми на насилие. През настоящата година, както през 2007 г. е налице голямо разнообразие на проверяваните права, като през 2008 г. се включват допълнително правото на защита от трудова експлоатация, правото на защита от незаконна намеса в личния живот, защита от незаконно прехвърляне и невръщане на деца от чужбина и правото на защита от отвличане, продажба или търговия под каквато и да е форма и с каквато и да е цел.

Във всички проверявани обекти, вследствие на подадените сигнали и самосезиране, са констатирани нарушения на правата на децата и са издадени задължителни предписания за отстраняването им от председателя на ДАЗД. Дадените предписания за отстраняване на констатираните нарушения са в посока на осигуряване на ефективни механизми в институциите за предотвратяване на насилието и осигуряване на закрила на децата, включително чрез отстраняване на член от персонала; разработване на мерки за възпитание и дисциплина с правила за приемливо поведение, въвеждане на различни правила по отношение на външни посещения, защита на лична информация, конкретни предписания за работа по индивидуално проверените случаи; мерки за възстановяване, приемственост на грижата, индивидуализирането й в зависимост от спецификата на случая, изработване на планове за напускане, организиране на свободното време, прилагане на подзаконовите нормативни актове за освобождаване на деца от СПИ и сигнализиране при недовеждане, мерки за ограничаване на трудовата експлоатация, предложения до ръководителя на проверявания обект за обезпечаване с необходимият персонал, прилагане на мерки за издаване на задължителни предписания от ДСП, търсене на външни ресурси от психолог за съставяне на качествена оценка на родителския капацитет, работа по конкретен случай на детето от ОЗД и др.

При всички извършени проверки са уведомени горестоящите органи за резултатите от проверките и за съдействие по отношение изпълнението на дадените предписания.

При изработения сравнителен анализ на извършените проверки по сигнал за нарушаване на правата на детето се установи, че броят им за 2008 г./119бр./ се е увеличил почти двойно в сравнение с извършените проверки през 2007 г./70 бр./. Това е показател, че контролната дейност на експертите от ГДКПД е увеличила своята интензивност.

За периода януари – декември 2008 г. в ГДКПД са обработени 1414 преписки, образувани по сигнали, жалби и предложения.

Проблемите, посочени в жалбите, сигналите и предложенията, по които е работила ГДКПД през м. януари – м. декември 2008 г. могат да бъдат групирани в няколко направления:

  • Проблеми в семейна среда - физическo, психическо и сексуално насилие спрямо дете от страна на лицата, които полагат грижи за него; свързани с упражняването на родителски права и неспазване на постановени съдебни решения, във връзка с режима на лични контакти между детето и единия родител; констатиране на лоши битови условия, при които се отглеждат децата в семейна среда; материално подпомагане на семейството; жилищни проблеми.

  • Проблеми в специализираните институции - сигнали за нарушени права на децата – неглижиране, неправомерно настаняване в институцията, насилие над деца, нарушени права на дете с увреждания.

  • Проблеми в образователните институция - нарушаване правата на дете – насилие над дете, липсата на индивуален подход спрямо деца със специфични образователни потребности.

Най – голям е процента на преписките, свързани с физическо или психическо насилие над деца от лицата полагащи грижи за тях и занемаряване на детето от неговите родители, след което следват преписките за несъгласие с действията на ДСП/ОЗД. Следващите по значение са случаите, при които водещите проблеми са нарушаване на права на деца от страна на персонала в специализирани и образователни институции, както и такива свързани с насилие в тези институции.

Освен по случаи от молби, жалби и сигнали, експертите в ГДКПД са работили и по случаи на самосезиране. Сигналите са постъпили предимно чрез средствата за масова информация. В случаите на самосезиране, набирането на информация има за цел, както да установи причините довели до инцидент, така и да се предприемат мерки за превенция.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Отчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г iconНадя шабани председател държавна агенция за закрила на детето анализ
Закона за закрила на детето, целите в Стратегически план за 2008-2010г., Оперативен план на дирекцията за 2010г., функционални задължения...
Отчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Отчет за изпълнение на дейностите от общинската програма за закрила на детето за 2007 г и общинска програма закрила на детето...
Отчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г iconОтчет по изпълнение на дейностите от общинската програма за закрила на детето за 2011г
Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и дейностите в Общинската програма за закрила на детето за...
Отчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г iconПрограма за
Конвенцията за правата на детето на оон, Националната стратегия за детето 2008 2018 г., Стратегия за развитие на социалните услуги...
Отчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г iconОтчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2009 г и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г докладва: г-жа Себихан Мехмед кмет на общината
На основание чл. 21 ал. 2 от змсма, чл. 70 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии...
Отчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г iconОбщинска стратегия за закрила на детето
Конвенцията за правата на детето на оон, Закона за закрила на детето, както и в съответствие с националните приоритети определени...
Отчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г iconПроизводството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето /ззд
Закона за закрила на детето, детето А. А. Р., с Егн да бъде настанено в Дом за Д. "Св. Н. Мирликлийски" гр. Б., У."Братя Миладинови"...
Отчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г iconСтратегия за закрила на детето на община тутракан 2004 2007
Тази общинска стратегия се създава въз основа на целите, принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата...
Отчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г iconПриемане на Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2006 г и приемане на Общинска стратегия за закрила на детето за община Бяла Слатина за период 2007 2009 г. Общински съвет бяла слатина
Относно: Приемане на Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2006 г и приемане на Общинска стратегия за закрила на детето...
Отчет по националната програма за закрила на детето 2008 Г iconКомисията за детето е консултативен орган към общината, която разработва Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община
Вява сътрудничество и координация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и юридически лица при осъществяване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом