Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята
ИмеМаркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер69.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.koronal.com/doc/papka02/marketing.doc
МАРКЕТИНГ


Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции.Те са не само на много на брой,но и различни по своята същност.Това е причината да се приеме твърдението,че ефективен маркетинг може да се реализира само тогава ,когато се постигне пълен синхрон между всички функции формиращи комплекса. В този смисъл управлението на маркетинга има за цел чрез поредица от процедури да осигури координацията и взаимната обусловеност между елемтите на мркетинговия комплекс.

Ефективното реализиране на маркетинга като комплекс или като система от функции изисква да се решат два проблема. Първият от тях е точно и еднозначно да се определят елементите на маркетинговия комплекс. Вторият проблем се свързва с уточняването на методологията и на методиката на процеса на маркетинговото управление.Казано по друг начин,търси се отговор на въпроса,какво по същество представлява маркетинговото управление и как да се подредят процедурите,така че всяка маркетингова функция да бъде правилно извършена,при това съгласувано с всички останали.

Както беше посочено,маркетинговите фукции,които са елементи на маркетинговия комплекс, са различни и при това много на брой.Обработването на всяка от функциите на комплекса изисква те да бъдат структурирани.Така всяка функция може по-правилно да се идентифицира и по-точно да се изведат връзките и с всички останали функции.

В първата група маркетингови функции се включват тези,свързани с аналиа на маркетинговата среда.Маркетинговата среда включва различни сили,субекти и обстоятелства,които влияят върху отношенията между производителите и потребители.Анализът на средата се извежда като основополагаща фукция по следните съображения.Отношенията между производителите и потрбителите винаги са се реализирали в някаква среда,под въздействието на определни сили.Численоста на елементите на средата и по-важното,силата и характерът на тяхното влияние,се променят във времето.

От гледна точка на маркентиговото управление и във връзка с ефективното му реализиране елементите на маркетинговата среда могат да се класифицират по силата на два критерия.Първият характеризира вида и степента на влияние на елемнтите на средата върху поведението и решенията на производителите.В този критерии се формират микромаркетинговата среда.Вторият критерии характеризира начините и силата на въздействие на производителите върху елементите на средата.По този критерий се формират съвкупността на контролираните и неконтролираните фактори.Двата критерия са свързани и взаимно се обуславят. С това се доказва,че управленските решения на производителите се определят от външни обстоятелства и най-вече от поведението на потрбителите,но маркетинговата концепция не изключва активни действия на производителите към факторите на обкръжаващата среда.

Функцията анализ на потребителите има специално място в конструкцията на маркетинговия комплекс.Това се определя от същността на маркетинговата коцепция.Точният анализ на потребителите е основата на решение за това,какво да се произвежда,как да се пропангандира,къде и кога да се предлага на купувачите.Анализът на потрбителите се извършва в контекста на специфичната им характеристика като елемент на маркетинговата среда.По силата на първия посочен критерий те са елемент на микромаркетинговата среда, а по силата на втория критерий потребителите са неконтролиран фактор.

Посочените характеристики на потребителите определят основните процедури при тяхното идентифициране и анализ.Първата процедура е определяне на вида на потребителите и на пазара,който те образуват.Производителите могат да работят с три основни вида пазарни структури:пазарна крайните потребители,пазар на организаиите потребители,в т.ч. бизнес пазарите и международните пазари.Втората процедура е сегментирането на пазара.Сегментът,независимо по какви признаци ще бъде разработен,включва със сходни характеристики,което обуславя относително еднаквото им потребителско поведение.Изборът на сегмент е част от процеса на взаимодействиемежду производителя и неговит потрбители.Независимоче по силата на маркетинговата концепция в посоченото отношение доминират потребителите,в практически план взаимодействието се постига на основата на взаимни компромиси.Схематично взаимната обвързаност между двете страни може да се представи по следния начин.Производителят прави оферта на избрания отнапред пазарен сигмент.Офертата е сложен комплекс от елементи,които могат да се групират по отделните равнища на стоката.Основните от тях,които образуват ядрото на стоката,се обвързват с базова потребност,която се задоволявачрез продукта.Друга съвкупност от елементи”конретизират” стоката,като й придават не само нови характерстики,но наред с това я правят адаптирана към избрания сегмент.В тази съвкупност се включват цената,начините на разпространяване на стоката,основните комуникационни техники,чрез които стоката ще се лансира,марката,опаковката, разфасовката и др.Последната съвкупност от характеристики,добавени към стоката,са допълнителни услуги,които правят по-лесни и по-ефективни връзките между производителите и потребителите.Тук се включват начинът на финансиране на покупката,кредитирането на купувача,сервизно обслужване, гаранционен срок, обучението на потребителите как да използват стоката.

Следващия етап на процеса на взаимодействие между производителите и потребителите е ответната реакция на послдните.Това е оценка за офертата,която може да бъде положителна или отрицателна в зависимостот степента,в която са съгласувани три елемента: предложението на производителя; характеристика на купувачите; маркетинговата среда.

Анализът на конкурентите е друга функция в маркеинговия комлекс.Конкуриращите производители внасят нов елемент на неопределеност на средата,в която производителите изграждат политиката си спрямо избрания пазарен сегмент.Кто елемент на маркетинговата среда конкурентите притежават две базови характеристики. Първата от тях е,ч те са неконтролиран фактор,а вторатае ,че са елемент на микромаркетинговата среда.Като отчитат тези характеристики на конкурентите си,производителите трябва да търсят отговор на следните въпроси:

 Какъв е видът на конкурентните отношения?

 Кои са главните конкуренти?

 Какви са техните маркетингови цели и стратегии?

 Кои са силните и слабите страни на конкуренти?

 С какво фирмата превъзхожда своите конкуренти?

Адекватна оценка на конкурентите може да се даде на основата на системата от показатели за финансово- икономически анализ.Основни групи показатели в него са обощаваши финансови показатели( обща рентабилност на капитал, ренатабилност на продажбите,финансов ливъридж,коефицент на ликвидност и др.),показатели за ефективност на производството( производителност на труда,капиталопоглъщаемост, относителен дял и структура на разходите и др.),показатели за ефективност на маркетинга ( пазарен дял на фирмата,фирмен имидж, престиж на търговска марка, комуникационен бюджет,динамика на продажбите по видове продукти и пазарии др.) управление и организация( фирмена култура,разпределение на пълномощията,система на комуникациите и др.)

Реализирането на първата група функции:анализ на потребителите,анализ на конкурентите и анализ на маркетинговата среда, е предпоставка за реализацията на втората група маркетингови функции. Това са фукциите,които като цяло формират маркетинг микса на организацията.Независимо от равнопоставеността на всички маркетингови политики стоковата политика безпорно е ядро на маркетинг микса.В практически план в тази маркетингова функция могат да се обособят няколко елемента.

Разработването на стоковата политика изисква да се анализира жизненият цикъл на продукта,произвеждан и/или реализиран от дадена организация. Информацията,която ноци анализът, в обобщен вид за обема на продажбите и постъплениаята от тях,както и за разходите за производството и реализацията на продукта от въвеждането му на пазара до неговото снемане от продуктовия микс на организацията.На тази основа може да се определи приносът на всеки продукт върхъ финансовото състояние на производителя.

Разработването на нов продукт е елемент на стоковата политика,който най-точно прдтавя същността на маркетинговата концепция..Наред с това този елемент на стоковата политика е най-подоходящият пример за представянето на стратегическите аспекти на управленския процес,в т.ч. и на маркетинговото управление. Новият продукт,независимо от това в каква степен той е нов, винаги се обвързва с характеристиките на пазарния сегмент,към който е насочен.

Елемент на стоковата политка е планирането на асортимента. Степента на модифициранена асортиментната линия се определя преди всичко от техническите и икономическите възможности на оргазнизацията. В този смисъл планирането на асортимента може да се отнесе към оперативно-тактическите аспекти на фирмения мениджмънт.

Разработването на ценова политика е поредната функция от маркетинговия комплекс.Ефективната ценова политика съдържа няколко основни дейности,които можем да изведем като акценти.На първо място стои проблемът за формулирането на ценовите цели.Следващият акцент е разработването на ценовите стратегии,основаващи се целите , и трето място за оценката и изборът на методи на ценообразуване .

Ценовите цели са относително обособени.Те могат да се считат за обосновани и реалистични само тогава, когато осигуряват връзката между маркетинговата цел на организацията и ценовите стратегии и програми.

Ценовите стратегии са производни на ценовите цели и обслужват постигането им.Не е рабоща ценова стратегия изборно проникване,ако ценовата цел е оцеляване на фирмата.

Разработването на комуникационната политика като поредна маркетингова функция има особена практическа значимост.Тя е сложен комплекс от дейности,с реализирането на които се дава отговор на определен кръг от въпроси.

Разработването на комуникационна политика като поредна маркетингова функция има особенна практическа значимост.Тя е сложен комплекс от дейости,с реализирането на които се дава отговор на определен кръг от въпроси.Първият от тях е ,какво искаме да постигнем с комуникационна политика. Комуникационните стратегии се основават на комуникационна цел и представят основната насока на комуникационно поведение.Казано по друг начин,проблемът е в изграждането на комуникационния микс.Въпросът се свежда до оптимално комбиниране на различните комуникационни техники: реклама,лични продажби, насърчаване на продажбите и връзки с обществеността.

Следващият акцент в комуникационната политика е определянето на комуникционен бюджет. Комуникационната политика има като пинципна цел стимулиране на търсенето а оттук увличаване на продажбите на стоките.Така че комуникационният бюджет като един от факторите за ефективна комуникационна политика неможе д бъде производен на продажбите, а точно обратно.

Контролът и оценката на комуникационната политика изискват да се съгласуват два вида ефекти.Така наречената комуникационна ефективност и търговска ефективност.

Свързани:

Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята iconНаредба за пожарна безопасност на територията на община своге
Община Своге за обектите и прилежащите им територии, както и за населените места и териториите към тях, където се осъществява дейност,...
Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята iconНаредб а за
Основни функции и задължения на общинската администрация, кметствата, търговските дружества, едноличните търговци, сдруженията и...
Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята iconПсихологическа структура на учебната дейност
В психологията се срещат различни проекти за структура на учебната дейност. 1 Върху тяхната основа, може да предложим следната
Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята iconОрганизациите се създават за постигането на различни цели, за удовлетворяването на различни потребности на, хората, затова са толкова разнообразни, имат
Организациите се създават за постигането на различни цели, за удовлетворяването на различни потребности на, хората, затова са толкова...
Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята iconКаква е всъщност е целта на проекта?
Причините са две. Първото е, че не трябва да излизат хора от университета, които не могат да вършат тази дейност; и второ, онези,...
Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята iconRS232 или чрез концентратор/конвертор при системи с много точки за достъп. Всяко устройство притежава нужните функции за различни варианти на достъп и неговото
Всяко устройство притежава нужните функции за различни варианти на достъп и неговото отчитане. Потребителят може да избере желаните...
Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята iconСоциални корени на дискриминацията
То е не само видимо, ние не само знаем за съществуването на безброй много различни от нас хора, но това разнообразие става част от...
Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята iconРабота с функции в Excel
Избираме категория функции ( All всички функции, Most Recently Used последните използвани функции, Text текстови функции, Math&Trig...
Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята iconDbl+ Брой мин възрастни : 2 Брой мах възрастни : 4 Брой мин деца : 0 Брой мах възрастни + деца : 4 Вана / душ Гледка към селището Телефон Балкон Отопление Телефон Телевизия tpl
Хотелът се намира само на 200 м от центъра на град Бормио, в близост до магазини, барове и ресторанти и е само 50 м от ски лифта
Маркетингът на организациите независимо от предмета на тяхната дейност е сложен комплекс от функции. Те са не само на много на брой,но и различни по своята icon"Обобществяване" на обществения ред
В икономическата литература има твърде много сериозни спорове около ролята на държавата. Независимо от съществените различия между...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом