План на класния ръководител за провеждане на час на класа
ИмеПлан на класния ръководител за провеждане на час на класа
страница1/16
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер1.4 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-dobrich.dobrich.net/normativni_documenti/novi/plan_kl_chas_klasa.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ПЛАН НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА

Чл. 90, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета гласи: "В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки". Съгласно чл. 90, ал. 5 "Класният ръководител организира и провежда час на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка." Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове, а дейността в него се реализира въз основа на годишен план, разработен съвместно от класния ръководител и учениците.

В началото на учебната година класният ръководител изготвя характеристика на класа, на базата на собствените наблюдения и определя възпитателните задачи за учебната година.

В час на класа се провежда учебният процес по безопасност на движението, като предвиденият учебен материал се разпределя равномерно през учебната година и се преподава при спазване на задължителния брой часове, предвидени за всеки клас и съответната глобална тема, съгласно Указанието на МОН за учебната 1999/2000 година (част II, с. 162).

Обучението на учениците по защита при бедствия е задължително. Занятията се провеждат от класния ръководител в часа на класа. По отделни теми, които затрудняват учителите, за практически обобщения и комплексни занятия се привличат съответните специалисти от други ведомства с отношение към защитата при природни бедствия. Обучението на учениците за действия при екстремни ситуации се осъществява по предложена учебна програма, която е разработена в съответствие със Закона за народната просвета и е съобразена с възрастовите, физиологичните и психологически особености на учащите се. (Указание на МОН за организиране на дейностите на общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната 1998/1999 г., с. 223 - 235.) Програмата е примерна и определя базовото съдържание на курса на обучението за действие на учениците при бедствия, аварии, катастрофи и пожари за I - Х клас (I и II курс) от 1997 г., утвърдена от Министъра на образованието и науката и съгласувана с началника на Гражданска защита на Република България. Учебният материал се разпределя от класните ръководители по преценка на училищното ръководство. Разпределението на учебните часове в програмата е регламентирано. Занятията се включват в общото разписание и се провеждат от класните ръководители в часа на класа. На класните ръководители се предоставя правото да определят обхвата на всеки урок в зависимост от входното равнище, темпа на преподаване и усвояване на знанията, от интереса на учениците и други. Контролът по планирането, организацията и провеждането на учебния процес се осъществява от ИО на МОН.

Гражданското образование се реализира чрез учебното съдържание по общообразователните учебни предмети, в часа на класа, в часовете по задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, чрез дейността на педагогическия съветник, в извънкласните и извънучилищни форми на работа и т.н.

Дейността по професионалното ориентиране в училище се осъществява с учениците след завършване на начален етап на основно образование до завършване на средно образование, от учителите, класните ръководители, педагогическите съвети, възпитателите и психолозите в специалните училища. Професионалното ориентиране се конкретизира тематично и календарно в плановете на класните ръководители и се осъществява тематично в часа на класа. За системна и целенасочена работа по професионално ориентиране на учениците се ползва ТЕМАТИЧНИЯТ ПЛАН за работа с учениците по професионално ориентиране. (Указание за организиране на дейностите на общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната 1999/2000 г., част I. Приложение № 5, с. 132.)

Темите (в подготвителен клас на училищата с интензивно изучаване на чужд език и в I курс на техникуми с прием след VII клас се разглеждат теми от VIII и IХ клас, съответстващи на интересите на учениците - Указание на МОН за учебната 1999/2000 г. - част I.) за работа по класове са съобразени с възрастовите особености на учениците и характеристиката на професионалното ориентиране като процес, а дейността по изпълнението на тематичния план се планира и осъществява от класните ръководители.

Съгласно Указание № 2 от 17.05.1996 г. за организиране на дейността в системата на народната просвета за учебната 1996/1997 г. на МОНТ, дейността в час на класа се реализира въз основа на годишен план, разработен съвместно от класния ръководител и учениците и утвърден от директора на училището. Дейността в час на класа трябва да създава условия за:

=> разгръщане на инициативността и активността на учениците чрез участие в развлекателни за тях дейности;

=> развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване на учениците към общоучилищния живот;

=> усвояване на социалния опит, отстраняване на негативното влияние на някои фактори от социалната среда върху формирането на младите хора;

=> толерантно отношение на по-големите ученици към по-малките.

Съветът на класа (ученическият съвет) участва при планиране дейността за час на класа, съвместно с класния ръководител и организира проявите на класа, съобразно интересите на учениците.

При спазване на дадените пояснения класните ръководители изготвят план за провеждане на час на класа за съответната учебна година. Същият се изработва в началото на учебната година и се представя на директора за утвърждаване.

Прилагаме различни варианти за изработване на план на класния ръководител за провеждане на час на класа от I до XII клас. (Броят на учебните седмици за ХI и ХII клас е в зависимост от училищния учебен план, по който се обучават учениците.)

/наименование на училището/УТВЪРЖДАВАМ: _______________________/подпис и печат/ДИРЕКТОР: __________________________/име и фамилия/ПЛАН

на

КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ЧАС НА КЛАСА

за учебната________/________ година

I клас

31 уч. седмици х 1 час годишно

Общо: 31 учебни часа годишноКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: _______________________/подпис/___________________________________________/име и фамилия/Дата

ТЕМА

ЗАДАЧИ

1

2

3

4

1.Запознаване с учи-

Класният ръководител - запоз-

лището и реда в

нава, показва, развежда из учи-

него.

лищната сграда. Прочита се из-

Как да дежурим в

вадка от училищния правилник.

клас.

Запознаване със задължениятана дежурните ученици.

2.БД - Моят безопа-

Описание на пътя до училище.

сен път до училище.

Правила за безопасно движение.

3.Дневен режим на

Разговор и съставяне на прави-

първокласника.

лен дневен режим.

4.БД Безопасен път

Разглеждане маршрута на всеки

до училище и об-

ученик за най-безопасния път.

ратно.5.ГЗ Какво представ-

Понятие за стихийни бедствия и

ляват стихийни бе-

причини за възникването им.

дствия и как да се

Преодоляване на страха и пани-

предпазим от тях.

ката при екстремни ситуации.

6.БД Пешеходни пъ-

Запознаване с видовете пеше-

теки.

ходни пътеки.

7.Културно поведе-

Разговор за културното общува-

ние на учениците у

не и поведение.

дома и на общест-вени места.8.БД Правила за бе-

Запознаване с правилата и начи-

зопасно пресичане.

ните за безопасно пресичане.

9.Гръбначни изкри-

Здравна беседа от медицинска-

вявания. Болести и

та сестра. Начини за предпазва-

хигиена на ръцете.

не от болестите.

10.БД Пешеходен све-

Актуализация на знанията от

тофар.

детската градина.

11.Климент Охридски

Запознаване с живота и делото

- живот и дело.

на Климент Охридски.

12.БД - Автомобилен

Запознаване със сигналите.

светофар.

Разграничаване на автомоби-лен и пешеходен светофар.

13.Как да се пазим от

Беседа от поканен ветеринарен

зарази от доматите

лекар.

любимци.14.БД - На улицата -

Наблюдение и участие в улич-

практическо зани-

ното движение.

мание.15.Дядо Коледа - тра-

Запознаване с традицията и ко-

диции и обичаи.

ледните празници и обичаи.

16.БД - Движение по

Пресичане в условия на реална

пътищата през есен-

пътна среда.

та и зимата. Прак-тическо занятие.17.ГЗ - Сигнали за за-

Запознаване със сигналите.

щита при бедствия и

Какво да направят когато ги

действия на учени-

чуят.

ците при различнисигнали.18.БД - Пътни знаци.

Запознаване с видовете пътнизнаци, местонахождение, раз-познаване и спазване.

19.БД - Кръстовище.

Запознаване с опасностите припресичане на кръстовища.

20.Васил Левски - жи-

Патриотизъм, преклонение

вот и дело.

пред делото му.

21.Практическо зани-

Как да се предпазим от идващ

мание - безопасно

автомобил.

разстояние и ско-рост спрямо идващавтомобил.22.Баба Марта иде -

Легендата за мартеничките -

обичаи.

символи.

23.БД - Моят велоси-

Правила за движение с велоси-

пед.

пед. Опасности, светоотража-тели.

24.ГЗ - Опасността от

Какви опасности крие огънят.

играта на децата с

Защо не трябва да се играе с

огън и боравене с

кибрит и запалки. Опасности

домашните отопли-

при боравене с отоплителни и

телни и нагрева-

нагревателни уреди. Какво да

телни уреди. Запоз-

направим при възникване на по-

наване е труда на

жар.

пожарникарите и стел. 160. Посеще-ние на противопо-жарни служби.25.Празник на букви-

Подготовка за празника на I-ви

те.

клас с родителите.

26.БД - Практическо

Бордюр, платно, тротоар - за-

занимание - трото-

познаване и разграничаване.

ар, банкет, опасначаст от тротоара.27.Великден.

Как да се подготвим за празни-ка.

28.БД - Пътуване с

Автобус, тролейбус, трамвай,

превозни средства

такси, маршрутно такси.

в обществен транс-порт.29.БД - Защо трябва

Затвърждаване на знанията.

да се спазват пра-вилата за движениепо пътищата.30.БД - Дисциплина-

Да ги научим да бъдат отговор-

та в пътното дви-

ни и дисциплинирани на пътя.

жение.31.Славим делото на

Запознаване с живота и делото

Кирил и Методий.

на братята Кирил и Методий.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

План на класния ръководител за провеждане на час на класа iconПлан за провеждане на час на класа в ІІІ „в клас през учебната 2007/ 2008 година

План на класния ръководител за провеждане на час на класа iconПлан на класния ръководител за възпитателната работа през 2008/2009 чебна година
Класът се състои от 19 ученика. Родените през 1998 година са 17, а през 1998 – двама. В класа има 9 момичета и 10 момчета. Децата...
План на класния ръководител за провеждане на час на класа iconГрафик за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици

План на класния ръководител за провеждане на час на класа iconПомощ за работа с електронен дневник на "електронно училище"
Този екран е предназначен за въвеждане на учениците от класа. Те се въвеждат от класния ръководител. Единствено класните ръководители...
План на класния ръководител за провеждане на час на класа icon1113 София, ул. „Латинка 11, телефони – 9733736, 8701008
На основание чл. 139, ал. 1 от Правилника за приложение на закона за народната просвета, при спазване на изискванията на чл. 140г,...
План на класния ръководител за провеждане на час на класа iconАкадемик Михаил Арнаудов „ гр. София заповед № / 19. 11. 2010год
На основание чл. 139, ал1 от Правилника за приложение на закона за народната просвета, при спазване на изискванията на чл. 140г,...
План на класния ръководител за провеждане на час на класа iconГрафик за провеждане на допълнителния час на класа за класните ръководители в прогимназиален и гимназиален етап

План на класния ръководител за провеждане на час на класа iconГрад плевен
График за провеждане іі-я час на класа І учебен срок на 2012/2013 учебна година
План на класния ръководител за провеждане на час на класа iconПримерна структура на програма за обучение на ученици в училищна среда Времетраене: 40 мин. Формат: Час на класния ръководител
Дискусия: „Фактори за съществуването на трафика на хора и защо България има проблем с трафика на хора” – 10 мин
План на класния ръководител за провеждане на час на класа iconСценарий за тържеството на знанието 1 клас
Уводни думи на класния ръководител
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом