Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители
ИмеОбщи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер177.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://oldsite.overgas-zapad.com/documents/prilo-ou_stopanski-zapad.doc


ОВЕРГАЗ ЗАПАД” АД

ОБЩИ УСЛОВИЯ


ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ


НА СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ


НА


ОВЕРГАЗ ЗАПАД” АД


Овергаз Запад” АД, град Кюстендил, ул. “Цар Освободител” №182

ЕИК 109010858


ДЕФИНИЦИИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ


 1. Терминът “договорна година” означава 12 месеца с начален срок първи януари и краен срок - първи януари на следващата календарна година.

 2. Терминът “месец” означава период с начало 8.00 часа на първия работен ден от календарния месец и край - 8.00 часа на първия работен ден от следващия календарен месец.

 3. Терминът “ден” означава период от 24 (двадесет и четири) часа, започващ в 8.00 часа и завършващ на следващия календарен ден в 8.00 часа.

 4. Терминът “отчетен период” означава период на отчитане на потребените количества природен газ и е равен на един календарен месец.

 5. Терминът “стандартен кубичен метър” означава количеството природен газ в един кубичен метър (м3) при температура 293,15 К (20С) и абсолютно налягане 0.101325 МРА (мегапаскала).

 6. Терминът “място на доставка” е индивидуално устройство за търговско измерване, обслужващо КУПУВАЧА, където се извършва предаване - приемане на количествата и търговското измерване.

 7. Терминът “природен газ” или “газ” означава многокомпонентна смес, която съдържа основно метан и въглеводороди от неговия хомоложен ред CnH2n+2 и невъглеводородни компоненти, които образуват естествени подземни акумулации.

 8. Терминът “газоизмервателен пункт” (ГЗП) означава съоръжение за присъединяване обекта на потребителя към газоразпределителната мрежа, оборудвано с индивидуално устройство за търговско измерване на природен газ.

 9. Коректор” означава устройство, което привежда отчетените от брояча на индивидуалното средство за търговско измерване обеми природен газ към стандартни условия.

 10. Цената на природния газ” се образува от три компонента:

а) първи компонент – “доставна цена” - публикуваната цена на природния газ за определен период при продажба от обществения доставчик за потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа;

б) втори компонент – “цена за разпределение (пренос) на природен газ” - утвърдената и публикувана от Доставчика цена за разпределение на природен газ за съответната потребителска група за определен период и

в) трети компонент – “цена за снабдяване с природен газ” - утвърдената и публикувана цена от Доставчика за снабдяване за съответната потребителска група за определен период.

11. Месечен фактор на натоварване се изчислява по формулата:

ФН = x 100, където:

ФН – месечен фактор на натоварване, %;

Qг – годишна консумация на природен газ, хил. м3/год, според Приложение II R;

Qмакс – максимална месечна консумация, хил. м3/год, според Приложение II R.

 1. Равномерни са потребителите, работещи с месечен фактор на натоварване ФН 50%.

 2. Неравномерни са потребителите, работещи с месечен фактор на натоварване ФН < 50%.

I. ПРЕДМЕТ НА общите условияЧл.1.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА в минимални годишни количества по Приложение I природен газ, с договореното по спецификация за съответната година /Приложение II/ качество и налягане, през периода на действието на индивидуалния договор за разпределение и снабдяване с природен газ, подписан между ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА, срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ.

Чл.1.2. Минималните количества по предходния член са задължителни за страните. Те се доставят и приемат на база тримесечни и месечни спецификации, подписани от страните, съгласно Приложение II към договора. Спецификациите се подписват до 5 /пети/ септември на годината, предхождаща тази на потреблението. Ако до тази дата спецификациите не бъдат подписани, то през следващата година доставките ще се извършват по спецификациите от предходната.

Чл.1.3. Приложение I се подписва минимум за тригодишен период, като всяка следваща година се допълва за последната година от следващия тригодишен период.

Чл.1.4. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплаща цена за пренос на 90 (деветдесет) % от заявеното минимално месечно количество (резервиран капацитет), независимо от това дали е успял да го потреби;

Чл.1.5. /1/ При наличие на капацитетна възможност за извършване на допълнителен пренос от страна на Доставчика се допуска заплатените, но неприети количества природен газ за даден месец, да бъдат приети от КУПУВАЧА в следващ месец от текущата година, при условие, че КУПУВАЧЪТ е приел заявеното количество за този следващ месец. В този случай КУПУВАЧЪТ не дължи допълнителна цена за пренос.

/2/ КУПУВАЧЪТ може да се възползва от правото си по горната алинея най-късно до края на календарната година, следваща тази, през която са отчетени неприети месечни количества. След този период платената цена за пренос не се възстановява на КУПУВАЧА;

Чл.1.6. Сумата на заявените минимални месечни количества в Приложение II, трябва да съответства на заявените минимални годишни количества в Приложение I.

Чл.1.7. Доставката на реалните месечни количества природен газ ще се извършва по взаимно договорена спецификация съгласно Приложение II R и характеристика на намиращите се в експлоатация монтирани мощности (Приложение III), работещи на природен газ към датата на подписването им през текущата година - за всяка следваща година, които са неразделна част от договора и следва да бъдат представени на ДОСТАВЧИКА в срока по чл.1.2.

Чл.1.8. Количествата в Приложение II R не могат да надвишават с повече от 5% записаните в Приложение ІІ.

IІ. СРОКОВЕ И КАЧЕСТВОЧл.2.1. /1/ ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя, а КУПУВАЧЪТ да получава договорените по спецификациите количества природен газ.

/2/ Заявените от КУПУВАЧА минимални количества природен газ се отнасят за известните към датата на подписване на Договора инсталирани мощности.

/3/ При възникване на повишено потребление на природен газ, КУПУВАЧЪТ се задължава своевременно да уведоми ДОСТАВЧИКА и да предоговори заявените количества до 15 (петнадесет) дни преди месеца на доставка.

Чл.2.2. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигурява подаването на природен газ с договореното налягане при условие, че КУПУВАЧЪТ не превишава заявената максимална часова консумация през съответния месец, съгласно Приложение II за съответната година.

Чл.2.3. За химическия състав и качествата на природния газ, доставен за изтеклия месец, ДОСТАВЧИКЪТ при поискване от КУПУВАЧА представя сертификат и го изпраща на последния.


III. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. РИСК


Чл.3.1. Предаването и приемането на природния газ, както и търговското му измерване, се извършва в мястото на доставка – изхода на ГЗП на ДОСТАВЧИКА, обслужващо КУПУВАЧА, съгласно чл.2 от Договора за разпределение и снабдяване с природен газ.

Чл.3.2. Измерването на преминалия природен газ се осъществява чрез монтирани в ГЗП средства за измерване разхода на природен газ, проверени и маркирани от лицензирани органи, като за контролен час на отчитане на количествата газ за денонощието се приема 08.00 часа.

Чл.3.3. /1/ Рискът от случайно погиване или увреждане качествата на природния газ преминава от ДОСТАВЧИКА към КУПУВАЧА след измерването му по предвидения за това в настоящите общите условия ред.

 /2/ Количествата природен газ, показани от измерителния уред в ГЗП на ДОСТАВЧИКА, се считат за единствено меродавни и задължителни за двете страни. При евентуална разлика между тези показания и сумата от показанията на всички уреди на потребителите, включени на тази измерителна линия в ГЗП на ДОСТАВЧИКА, разликата се разпределя между тези потребители, пропорционално на приетия от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан между тях протокол за разпределяне на разликата в количествата.

/3/ При липса на коректор, за привеждане на показанията на индивидуално устройство за търговско мерене към стандартни условия се използва корекционен коефициент, който се определя в зависимост от метеорологичните характеристики на съответния географски район.

 /4/ Когато индивидуалните устройства за търговско мерене са разположени в имота на КУПУВАЧА, същият осигурява безпрепятствен достъп до тях на упълномощени лица на ДОСТАВЧИКА, срещу представяне на служебна карта.

Чл.3.4. В случаите, когато измервателните уреди на ДОСТАВЧИКА се окажат неизправни, или по някакви причини същите не работят, количествата подаден и приет природен газ се установяват на база часовия разход на работещите с природен газ монтирани мощности на КУПУВАЧА, като за целта се съставя и подписва в тридневен срок двустранен протокол.

Чл.3.5. /1/ Независимо от периодичните проверки, наложени от действащата нормативна уредба, ДОСТАВЧИКЪТ може да извършва проверки на индивидуалните измерителни устройства за търговско мерене толкова често, колкото сметне за необходимо, като разходите по проверката са за негова сметка.

/2/ КУПУВАЧЪТ може да изисква по всяко време проверка на измерителното устройство за търговско мерене от независима оторизирана изпитателна лаборатория, като разходите за извършване на тази проверка са за сметка на ДОСТАВЧИКА, ако се докаже, че уредите са неточни и за сметка на КУПУВАЧА, ако уредите са изправни.

/3/ При необходимост от ремонт на уредите, разходите са за сметка на ДОСТАВЧИКА, с изключение на случаите на доказано умишлено увреждане от страна на КУПУВАЧА.

Чл.3.6Доколкото между СТРАНИТЕ не съществуват други договорености, освен предвиденото в настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за състоянието на газовите инсталации и съоръжения на КУПУВАЧА, разположени след мястото на доставка.

Чл.3.7. /1/ КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури постоянна телефонна или GSM връзка с Диспечерския Център на ДОСТАВЧИКА, като за целта се води специален журнал, в който се вписват водените разговори, отнасящи се до изменение в количествата на подавания природен газ и при аварии. При отсъствие на телефонна или GSM връзка ДОСТАВЧИКЪТ спира подаването на природен газ и не носи отговорност за настъпили вследствие на това вреди, както и не дължи неустойки или други обезщетения.

/2/ При невъзможност на Купувача да осигури постоянна телефонна или GSM връзка с Диспечерския Център на ДОСТАВЧИКА, ДОСТАВЧИКЪТ може да предложи под наем такава връзка, след подписване на допълнителен договор за наем.

Чл.3.8. /1/ Ако при някоя от страните възникнат причини, независещи от нея, които водят до ограничаване или спиране подаването/приемането на природен газ, тя е длъжна да предупреди по телефона или по факса другата страна най-малко 4 (четири) часа преди ограничаването или спирането.

/2/ При бързи аварийни ситуации или форсмажорни обстоятелства, чието настъпване съответната страна не е могла да предвиди предварително, уведомяването се извършва едновременно с настъпване на причината за ограничаването или спирането.

/3/ В случаите по предходните алинеи, когато съответната страна е изпълнила задължението си да уведоми другата в посочените срокове, тя не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи.

Чл.3.9. /1/ Максимално допустимото време и периодичност на прекъсване на доставките на природен газ,  при въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството и снабдяването с природен газ, при условия и ред, определени с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, издадена съгласно чл.74, ал.1 от Закона за енергетиката се определя:

 • при въвеждане на ограничителен режим - до неговата отмяна, съгласно реда и условията на наредбата;

 • при въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ – до 48 часа, по предварително съгласувана периодичност, съгласно изискванията на чл.10.2;

/2/ В случаите по ал.1 и за времето на действието им ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за недоставен природен газ или доставен природен газ, но с понижени параметри.

/3/ КУПУВАЧЪТ (промишлен потребител с или без алтернативно гориво), се задължава да изготви мерки и технологични схеми за различни размери на ограничение, при които следва да работи при въвеждане на ограничителен режим, въз основа на предоставените му от ДОСТАВЧИКА условия и схеми, при които ще се въвежда ограничителен режим.


IV. ЦЕНА


Чл.4.1./1/ Цените на природния газ, по които се извършват доставките и заплащането им се определят периодично в съответствие с действащите в страната официални регламенти за ценообразуване на природен газ и публикуваните официални цени. При промяна на цената на природния газ в рамките на един отчетен период страните подписват приемо - предавателен протокол за отчитане на потребените преди промяната количества.

/2/ Цената на природния газ е определена в пункта на доставка, съгласно чл.3.1. от общите условия

/3/ КУПУВАЧЪТ заплаща цената за съответната потребителска група, в която попада, в зависимост от заявените прогнозни годишни количества природен газ и месечният фактор на натоварване според Приложение II R.

Чл.4.2. Цената на природния газ е определена за 1000 м3 (хиляда) стандартни кубически метра и за качество съгласно нормативните изисквания.

Чл.4.3. Калоричността на природния газ се определя от договора с външния ДОСТАВЧИК в границите 8000 ± 100 килокалории за стандартен кубически метър.


V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл.5.1. /1/ Плащането се извършва според чл.6 на договора за разпределение и снабдяване с природен газ.

/2/ Плащането по чл.7 на Договора за разпределение и снабдяване с природен газ се извършва до 7-мо число на месеца, следващ доставката.

/3/ В случаите, когато срокът за плащане изтича в неработен ден, то за дата на падеж се приема първият следващ работен ден.

/4/ За дата на извършване на плащанията се приема датата на заверяването на банковата сметка на ДОСТАВЧИКА.

/5/ Частичните плащания не отменят санкциите по чл. 7.1./1/ и чл. 7.2./1/ от общите условия за непогасената част от задължението;


VI. МЕСЕЧЕН АКТ


Чл.6.1. /1/ Количеството природен газ, потребен през съответния месец, се установява с двустранно подписан месечен акт /Приложение ІV към договора/, който се оформя до края на първия работен ден след изтичане на месеца на доставка от представители на двете страни.

/2/ Отказът на КУПУВАЧА да подпише месечния акт, дава право на представителя на ДОСТАВЧИКА да изготви и подпише месечния акт едностранно.


VІІ. САНКЦИИ


Чл.7.1. В случай, че заверяването на банковата сметка на ДОСТАВЧИКА с дължимата сума не бъде извършено в предвидените за това срокове по чл.5.1, ал.1 и 2 от тези общи условия, КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 1/360 от законната лихва /ОЛП + 10 пункта/ от дължимата сума за всеки просрочен ден до датата на окончателното й изплащане.

Чл.7.2. /1/ При забава на плащането на сумите по чл.5.1, ал.1 и 2 от общите условия с повече от 5 дни или по чл.7.6, ДОСТАВЧИКЪТ може след предварително предупреждение да ограничи или да спре подаването на природен газ. Подаването на природния газ се възстановява след заплащане на всички дължими суми и неустойките по тях, както и разходите на ДОСТАВЧИКА по спиране и възстановяване на газоподаването. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ разполага и с правата по Раздел VIII от общите условия.

/2/ В посочените по-горе случаи ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вредите, претърпени от КУПУВАЧА, както и за пропуснатите ползи във връзка със спирането или ограничаването на подаването на природния газ.

Чл.7.3. /1/ При недоставяне на договореното по спецификация /Приложение II/, минимално годишно количество природен газ, установено с Годишния акт по чл.9.1. от общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) % от стойността от договореното, но недоставено количество. Счита се, че доставчикът не е доставил договорените количества природен газ, ако налягането в ГЗП е по-ниско от договореното.

/2/ Алинея първа не се прилага в случаите по чл.3.8., чл.3.9. от общите условия, при планови ремонти, както и по времето на санкциониращо ограничаване или спиране на доставките на природен газ от страна на ДОСТАВЧИКА.

Чл.7.4. /1/ При неприемане на договореното по спецификация /Приложение II/ минимално годишно количество природен газ, установено с Годишния акт по чл.9.1. от общите условия, КУПУВАЧЪТ заплаща неустойка в размер на 10 (десет) % от стойността на договореното, но неприето количество по доставна цена, образувана средноаритметично от месечните цени, действащи за дванадесетте месеца на съответната на доставката година.

/2/ Алинея първа на този член не се прилага в случаите по чл.3.8., чл.3.9. от общите условия, при планови ремонти, както и по времето на санкциониращо ограничаване или спиране на доставките на природен газ от страна на ДОСТАВЧИКА.

Чл.7.5. При системно неизпълнение на чл.2.1, ал.3 от общите условия през дадена календарна година (три или повече месеца) от страна на Купувача, установено със съответните месечни актове, и в случай, че доставеното количество природен газ в течение на дадената година, установено с Годишния акт по чл.9.1. надвишава с над 10 (десет) % заявеното по спецификация /Приложение II/, КУПУВАЧЪТ заплаща 10 (десет) % от стойността на приетото над заявеното количество.

Чл.7.6. Неустойките, съгласно чл.7.3., чл.7.4. и чл.7.5. от общите условия се заплащат в срок до 7-ми февруари на годината, в която е подписан годишния акт. При неизпълнение в посочения срок, неизправната страна дължи неустойка в размер на 1/ 360 от законната лихва /ОЛП + 10 пункта/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден.


VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ


Чл.8.1. /1/ Когато плащането от страна на КУПУВАЧА се обезпечава с банкова гаранция или внасяне на безлихвен депозит в полза на ДОСТАВЧИКА /Приложение VI към договора/, то такава гаранция или депозит КУПУВАЧЪТ трябва да открие или внесе до 20 (двадесет) дни след влизането в сила на договора, и да актуализира в началото на всеки сезон (ноември–април) и (май–октомври), като ДОСТАВЧИКЪТ изпраща писмено известие до КУПУВАЧА за размера на актуализираната сума, която КУПУВАЧЪТ е длъжен да поддържа в съответната банкова сметка или стойността на гаранцията. След приключване на доставките по Договора гаранцията ще действа в течение на 30 (тридесет) дни след последната дата на доставка на природен газ за съответния сезон. Това е и срокът, след изтичането на който се освобождава депозитът.

/2/ Гаранцията не трябва да съдържа позоваване на какъвто и да е период на доставка и стойността на гаранцията трябва да покрива стойността на средномесечната заявка, съгласно Приложение IIR за съответния сезон. При промяна на цената на природния газ през периода на действие на гаранцията, Купувачът се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да актуализира нейната стойност до съответния необходим размер.

/3/ Гаранцията трябва да бъде револвираща, усвоима и безотказна и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши плащане по първо писмено искане на бенефициента в случай, че КУПУВАЧЪТ в договорените срокове не е изплатил изцяло или частично потребеното месечно количество природен газ, или не е доплатил по дебитното известие за предходния месец на доставка, или не е заплатил дължимите по Договора и настоящите Общи условия неустойки.

/4/ Гаранцията следва да може да се усвои с обикновено писмено искане, подписано от представляващия търговското дружество на ДОСТАВЧИКА.

/5/ Банковите разходи по откриването на гаранцията и по нейното подновяване са за сметка на КУПУВАЧА, а тези по евентуалното й усвояване – за сметка на ДОСТАВЧИКА.

Чл.8.2. В случай, че горепосочената гаранция не бъде открита или депозитът не бъде внесен в срок до 20 (двадесет) дни след влизането в сила на Договора или не бъде своевременно подновявана за всеки следващ сезон (ноември–април) и (май–октомври) на всяка следваща година до 20 /двадесет/ дни преди неговото начало, ДОСТАВЧИКЪТ има право да не изпълнява задълженията си по настоящите общи условия до решаването на въпроса с гарантирането на плащанията на КУПУВАЧА. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за настъпили вреди и пропуснати ползи претърпени от КУПУВАЧА.


IX. ГОДИШЕН АКТ


Чл.9.1. След изтичане на всяка договорна година упълномощени представители на ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА сумират доставките в течение на дадената година въз основа на месечните актове и подписват годишен акт /Приложение V към договора/.

Чл.9.2. /1/ Годишният акт се съставя и подписва при ДОСТАВЧИКА до 10 (десет) дни след изтичане на съответната календарна година.

/2/ ДОСТАВЧИКЪТ поканва КУПУВАЧА в рамките на горепосочения срок да изпрати упълномощен представител, който да подпише годишния акт.

Чл.9.3. Неявяването на представител на КУПУВАЧА в определения му за това в поканата ден и час, или отказът на същия да подпише годишния акт, дава право на представителя на ДОСТАВЧИКА да изготви и подпише годишния акт едностранно.

Чл.9.4. /1/ В случай, че потребеното от КУПУВАЧА количество природен газ, установено с годишния акт, съответства на потребителска група с по-висока годишна консумация, Доставчикът извършва преизчисляване на тези количества по цената в ценовата група, в която реално е попаднал.

/2/ Получената по ал.1 разлика се приспада от следващите плащания при спазване изискванията на ЗЗД и ЗДДС.

Чл.9.5. Приетите допълнително количества в следващата календарна година за сметка на заплатените, но неприети количества от предходната година, не се отчитат при количествата за преизчисляване на реалното потребление и определяне на реалната цена за групата, в която е попаднал КУПУВАЧът, след подписването на годишния акт.


Х. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ


Чл.10.1. КУПУВАЧЪТ не по-късно от 5 /пети/ септември на предходната година, задължително отразява за следващата в Приложения II и III плановите ремонти на мощностите си, както и минималния, номиналния и максимален действителен часов разход поотделно за съответните месеци на работещите си мощности.

Чл.10.2. При планови ремонти КУПУВАЧЪТ уведомява и потвърждава писмено продължителността на ремонта 15 (петнадесет) дни преди началната дата на същия, записана в Приложение II. Същото важи и за ДОСТАВЧИКА.

Чл.10.3. КУПУВАЧЪТ, който ползва природния газ за гориво, е длъжен да има резервно гориво най-малко за 15 (петнадесет) денонощия като резерв за аварийни ситуации или спиране, или намаляване на газоподаването от задграничен ДОСТАВЧИК.

Чл.10.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред КУПУВАЧА за спиране или ограничаване на подаването на природен газ вследствие на:

- липса на постоянна телефонна или GSM връзка между КУПУВАЧА и Диспечерския център на ДОСТАВЧИКА;

- намаление или спиране доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или в територията на Република България, не по вина на ДОСТАВЧИКА;

- санкциониращи спирания или намалявания на подаването на природен газ към КУПУВАЧА от страна на ДОСТАВЧИКА;

-  непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ;

- в случаите на чл.3.8.и чл.3.9., ал.1 от тези общи условия.


ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.11.1. Договорът се прекратява в следните случаи:

а/ с изтичане на срока;

б/ по взаимно съгласие;

в/ поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай изправната страна поканва неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като предупреждава, че в случай на неизпълнение в срока, ще счита Договора за развален. Развалянето има действие занапред.ХII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.12.1. /1/ КУПУВАЧЪТ няма право при никакви обстоятелства да извършва работи по ликвидирането на аварии по съоръженията в газоразпределителната система.

/2/ При нарушение на ал.1 се носи отговорност по чл.45 и следващия от Закона за задълженията и договорите.

Чл.12.2.  До въвеждането в редовна експлоатация на газовите съоръжения и отклонения, обслужващи КУПУВАЧА, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури подаване на природен газ по предварителна заявка на Купувача, съгласно клаузите на тези общи условия, за извършване на комплексни изпитания, настройка и 72–часови проби в експлоатационни условия.

/3/ Доставката на заявените количества природен газ по предходната алинея се заплащат авансово от КУПУВАЧА и се оформят в типов Протокол (Приложение VII).

Чл.12.3. Ако подаването на природен газ и приемането му продължи през следващата година от горепосочения период, отношенията между ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА се уреждат съгласно клаузите на Договора за разпределение и снабдяване с природен газ до сключването на нов.

Чл.12.4. /1/ Всички изменения и допълнения на Договора са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от страните и представляват неделима част от общите условия за снабдяване с природен газ.

/2/ При промяна на императивната нормативна уредба, ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да промени клаузите на тези общи условия, свързани с нея, като уведоми за това КУПУВАЧА в подходящ срок.

/3/ При промяна на условията на доставка на природен газ от обществения доставчик, ДОСТАВЧИКЪТ има право да предложи промяна на Договора и настоящите Общи условия.

Чл.12.5. За неуредените с настоящите Общи условия и с Договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.12.6.  Всички спорове, породени от тези общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

Чл.12.7. /1/ КУПУВАЧЪТ е длъжен до пет дни от датата на откриване на производство по несъстоятелност, процедура за приватизация или ликвидация да уведоми писмено ДОСТАВЧИКА за това обстоятелство.

/2/ В случай на неуведомяване, КУПУВАЧЪТ носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, наложени в тежест на ДОСТАВЧИКА такси и разноски, вследствие на пропуснати административни или съдебни срокове.

Чл.12.8. /1/ При подписване на Договора, всеки КУПУВАЧ следва да представи на ДОСТАВЧИКА следната идентифицираща информация:

 1. седалище и адрес на управление;

 2. адрес за кореспонденция, телефон и факс;

 3. трите имена на законния представител, телефони за контакт, e-mail;

 4. единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ;

 5. идентификационен номер по ДДС;

 6. административен адрес на обекта, снабдяван с природен газ и документи, удостоверяващи въвеждането му в експлоатация;

/1/ КУПУВАЧЪТ удостоверява горните обстоятелства с представянето на оригинали или заверени копия от съответните документи, издадени от компетентен орган. При представянето на заверено от КУПУВАЧА копие на документ, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изиска оригиналът му за проверка. Оригиналът се връща незабавно на КУПУВАЧА след извършването на проверката;

/2/ За всяка промяна в описаните по-горе обстоятелства, КУПУВАЧЪТ уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА, като му представя и съответните документи, удостоверяващи промяната;

/3/ Предоставените от КУПУВАЧА по-горе лични данни се използват и съхраняват от ДОСТАВЧИКА съобразно изискванията на действащото в страната законодателство.

Чл.12.10. Купувачът дава съгласието си за включване на генерираните от него единици редуцирани емисии към общото количество редуцирани емисии по проекта “Намаляване на парниковите газове чрез газификация”, осъществяван по механизма Съвместно изпълнение по протокола от Киото, в който ДОСТАВЧИКът участва.


Свързани:

Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители iconУтвърдили: „Си Ен Джи Марица" оод „Асарел-Медет" ад управител : Изп. Директор
Относно: Проектиране, лицензиране, изграждане и експлоатация на инфраструктура за разпределение с компресиран природен газ и снабдяване...
Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители iconОбщи условия
Варна ж к. “Вл. Варненчик” бл. 222-А, ин 831079085, ин но зддс bg 831079085, представляващо “краен снабдител” съгласно зе и притежаващо...
Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители iconОбщи положения и дефиниции
На договорите за продажба на природен газ за стопански нужди от „свиленград газ” ад на територията на община свиленград
Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители iconНаредба №6 от 25 ноември 2004 Г. За технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
Чл. С наредбата се определят техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за...
Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Чл. С наредбата се определят техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за...
Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители iconОбщи условия за продажба на топлинна енергия
Чл. 1(1) с тези Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди чрез топлоносител водна пара, се уреждат...
Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на енергетиката и енергийните ресурси
Чл. С наредбата се определят техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за...
Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители iconДоговор за продажба на природен газ за стопански нужди на обществено-административни и търговски потребители
Л-210-08/03. 10. 2006 г и № л-210-12/27. 04. 2009 г на обособена територия “Запад”, издадени от Държавната комисия за енергийно и...
Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители iconДопълнително споразумение към Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на Ситигаз България ад
Егн с адрес наричан по-долу за краткост "Потребител", от една страна
Общи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители iconИкономическа обосновка за рентабилността на компресорни метан-станции с марка brc предназначени за зареждане на автомобили с компресиран природен газ – метан
Дане на автомобили със сгъстен природен газ (метан) за България. Имам удоволствието да ви предложа икономическа обосновка на пълен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом