Национален център за информация и документация
ИмеНационален център за информация и документация
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер77.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-ruse.bg/doctoral/docs/AIS_SIRENA_I_SPRAVKA_VAK.doc

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ


бул. “Г. М. Димитров” 52 A, 1125 София, тел.: 8173856 e-mail:jmilev@nacid.nat.bg


АИС СИРЕНА

ВИСША АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

ЗА ЗАЩИТЕН ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД


010 РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР (попълва се от НАЦИД) ……………

997 КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА ...................

029 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА КАРТА

съгласен съм / не съм съгласен/ с разпространяването на личните ми данни от информаци­онната карта (маркирайте желаното с Х)

Подпис:

811 ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

съгласен съм / не съм съгласен/ дисертационният труд да се предоставя за четене в публични библиотеки (маркирайте желаното с Х)

Подпис:

100 АВТОР (фамилия, име и презиме, адрес, телефон, e-mail)


993 ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР …………………..

120 НАУЧНА СТЕПЕН (тази, която ще се придобие) …………………..

200 НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА ( на български език)


206 НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА (на езика на оригинала, ако е различен от български и английски)


750 СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ (наименование)


439 ГОДИНА НА ЗАЩИТА ………………….

429 ГОДИНА НА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ ВАК ………………….

730 ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛИ


091 ПАТЕНТИ (номер, дата) N.………/…..….

300 ЕЗИК НА ОСНОВНИЯ ТЕКСТ ……………..…

404 БИБЛИОГРАФИЯ (бр.) ………………..

401 СТРАНИЦИ (бр.) ………………..

520 АНОТАЦИЯ


524 КЛЮЧОВИ ДУМИ


811 ИНСТИТУТ, В КОЙТО Е РАЗРАБОТЕНА ДИСЕРТАЦИЯТА

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

810 НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ, РЕЦЕНЗЕНТИ (фамилия, име)


993 МЯСТО НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА …………………………

055 ИНДЕКСИ ….……………….…….

NATIONAL CENTRE FOR INFORMATION AND DOCUMENTATION


52 A, Dr. G. M. Dimitrov Str., 1125 Sofia, Bulgaria tel: 8173856 e-mail:jmilev@nacid.nat.bg


AIS SIRENA

HIGHER ATТESTATION COMMISSION

INFORMATION CARD

ABOUT DEFENDED DISSERTATION


010 REGISTRATION NUMBER (filled in by NACID) ………………...

997 CODE OF SPECIALITY …………………

029 DISSEMINATION OF DATA FROM THE INFORMATION CARD

I authorize (I do not authorize) the spreading of my personal data from the Information Card (please, mark the preferred with a cross)

Signed: . . . . .

811 ACCESS RIGHTS TO THE DISSERTATION

I agree (I do not agree) the dissertation to be made available for reading in public libraries (please, mark the preferred with a cross)

Signed: . . . . .

100 AUTHOR (full name/last, first, middle/, address, tel., e-mail)


993 PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER …………………..

120 SCIENTIFIC DEGREE (THE ONE TO BE ACQUIRED) …………………..

200 DISSERTATION TITLE (in English)


206 DISSERTATION TITLE (in the original language)


750 SCIЕNTIFIC COUNCIL (name)


439 YEAR OF DEFENCE ………………….

429 DATE OF AFFIRMATION BY HAC ……………….….

730 USER ORGANIZATIONS


091 PATENTS (number, date) N…..………/…………..

300 PRIMARY TEXT LANGUAGE …………………………

404 BIBLIOGRAPHY (number of citations) …………………………

401 PAGES (number) …………………………

520 ANNOTATION


524 KEY WORDS


811 INSTITUTE WHERE THE DISSERTATION HAS BEEN DEVELOPED

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

810 SUPERVISOR, REVIEWERS (last name/first name)


993 PLACE OF STORAGE OF THE DISSERTATION ……………

055 INDEX ……………

NATIONAL CENTRE FOR INFORMATION AND DOCUMENTATION

52 A, Dr. G. M. Dimitrov Str., 1125 Sofia, tel: 8173856 e-mail: jmilev@nacid.nat.bgAIS SIRENA

WHO IS WHO IN BULGARIAN SCIENCE

CURRICULUM VITAEI authorize (I do not authorize) the spreading of my personal data from the Information Card (please, mark the preferred with a cross)

Signed:

NAME (full name/last, first, middle/, address, tel., e-mail, date of birth)


WORK ADDRESS (postal code, town, street, etc)


Phone: fax: e-mail:

HOME ADDRESS (postal code, town, street, etc)


Phone: fax: e-mail:

EDUCATION (University, Speciality, Year)


DEGREE (Organization, Title, Year)


PRIOR EXPERIENCE (Organization, Title, Duration, Dates)


FIELD OF RESEARCH (Key words)


INTERNATIONAL EXPERIENCE


LANGUAGES (level of proficiency)


Попълва се в 3 екземпляра(2 бълг. и 1 англ.) от СНС Вх. № ВАК- ………………………………..

С П Р А В К А


п р и д а в а н е н а с т е п е н

Данни за кандидата:


......................................................................…..............................……………………... ЕГН .............................

(име, презиме и фамилия по паспорт)

роден(а) на ...........................………....... в .................................…………..….................................

Месторабота: ............................................................………….............................................................…….....…

(научна организация, висше учебно заведение и др.)

Научно звание:...PhD....................................................................... Научна степен:.......................................................

За кореспонденция – адрес ...............................................................................................................................................

Телефон: домашен………………………….. служебен:……………Електронна поща...........................................….


ПОДПИС НА КАНДИДАТА ЗА ВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ: ...........……..…..............


Процедура в СНС:


Лицето участва в процедура за: Образователната и научна степен “Доктор”.

Научната степен “Доктор на ..............................................................................науки”

по научната специалност:.....................................................................................................……………........………..…

(шифър и наименование на специалността по класификацията на специалностите)


Защитата е обявена от СНС по Механика, машиностроене и машинознание във в.”Сега”, бр. ....../...............................

(научна организация)


Тема на дисертационния труд: ...................................................................................................................................... .............................………………………….......……………………………………………………………...……..……


Рецензенти : 1...........................................................................…………………..............................…………….…..

2.................................................................................…………………......................………………........

3. .....................................................................................………………….......……………….................

(научно звание, научна степен, име, презиме и фамилия, научна специалност)


Защитата е проведена в СНС по ...........................................................................………………………………………..…

СНС има/няма дадено право да провежда защита по специалността ........................................

шифър

На СНС е дадено еднократно право за провеждане на защитата с решение на ПВАК № .... /....…...…........................

СНС е бил разширен с решение на ПВАК №...... от ..........…................. с ...... специалисти.

СНС е заседавал на ...........……..................…………

Списъчният състав на СНС е .…. души (заедно със специалистите от разширението, ако има такова).

Съставът на СНС е бил редуциран с...... души (до 1/6 от списъчния състав при условие на чл.36.3 от ЗНСНЗ).


Гласували ........... души. Резултат от гласуването: ...... “да”, ......“не”, ...... ”бели” бюлетини.


Решение: СНС ПРЕДЛАГА/НЕ ПРЕДЛАГА на Научната комисия на ВАК по .............................................науки


да даде образователната и научната степен “доктор”/научната степен “доктор на.............................................науки.”


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНС: ...................................... (проф. д-р М. Кънев)


Изх. № ………………… НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА СНС:............................. (доц. д-р В.Витлиемов)

Дата ............…………. (научна степен, звание, име, фамилия)

ПЕЧАТ

Попълва се в 3 екземпляра(2 бълг. и 1 англ.) от СНС Вх. № ВАК- ………………………………..

С П Р А В К А


п р и д а в а н е н а н а у ч н о з в а н и е
Данни за кандидата:

......................................................................…..............................……………………... ЕГН .............................

(име, презиме и фамилия по паспорт)

роден(а) на ...........................………....... в ......................................................…………..….................................

Месторабота: .............................................................……………….................................................................…

(научна организация, висше учебно заведение и др.)
Научно звание: .........................................................…...... Научна степен: “Доктор”/Доктор на ....................................... науки”

За кореспонденция – адрес: ...............................................................................................................................................

Телефон: домашен: ………………… служебен:………… Електронна поща: ..........................................................


ПОДПИС НА КАНДИДАТА ЗА ВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ: ...........……..…..............


Процедура в СНС/НС:

Лицето участва в конкурс за научно звание:............................................................................................................……

по научната специалност:.....................................................................................................………………........…………

(шифър и наименование на специалността по класификацията на специалностите)


Обявен от НС на………………………………………………………………………..в ДВ брой ……от .............……….

за нуждите на ........................................................................................................................……….......……………………..

(научна организация)

Лицето участва с хабилитационен труд на тема:................................................................................................................ .........................………………………….......…………………………………………………………………………..……


Рецензенти : 1...............................................................................…………………..............................…………….

2.................................................................................…………………......................………………........

3. .....................................................................................………………….......……………….................

(научно звание, научна степен, име, презиме и фамилия, научна специалност)


СНС/НС по ..........................................................................................................………………………………………..…


СНС/НС има/няма дадено право да провежда избор за ..........................................по специалността .............................

шифър

На СНС е дадено еднократно право за провеждане на избора с решение на ПВАК № ...... /....…...…...........................


СНС е бил разширен с решение на ПВАК №...... от ..........…................. с ...... специалисти.


СНС/НС е заседавал на ...........……..................…………

Списъчният състав на СНС/НС е .…. души (заедно със специалистите от разширението ако има такова).

Съставът на НС/СНС е бил редуциран с...... души (до 1/6 от списъчния състав при условие на чл.36.3 от ЗНСНЗ).


Резултат от гласуването: ...... “да”, ......“не”, ...... ”бели” бюлетини.


Решение: СНС/НС ПРЕДЛАГА/НЕ ПРЕДЛАГА на НК на ВАК да даде научното звание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС/СНС: ................................................................................


Изх. № ………………… НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА НС/СНС:.............................................................................

Дата ............…………. (научна степен, звание, име, фамилия)

ПЕЧАТСвързани:

Национален център за информация и документация iconНацид национален център за информация и документация

Национален център за информация и документация iconНацид национален център за информация и документация

Национален център за информация и документация iconНацид национален център за информация и документация

Национален център за информация и документация iconНацид национален център за информация и документация
Доктор на науките
Национален център за информация и документация iconНационален център за информация и документация
Наименование на дисертацията (на езика на оригинала, ако е различен от български и английски)
Национален център за информация и документация iconНационален център за информация и документация гр. София 1125, бул. "Г. М. Димитров" 52А
На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
Национален център за информация и документация iconНационален център за информация и документация гр. София 1125, бул. "Г. М. Димитров" 52А
На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
Национален център за информация и документация iconНационален център за информация и документация гр. София 1125, бул. "Г. М. Димитров" 52А
На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
Национален център за информация и документация iconМинистерство на здравеопазването национален център по опазване на общественото здраве
Национален център за изследване и развитие на благосъстоянието и здравето, финландия
Национален център за информация и документация iconПрограма 31. 07, четвъртък, Стара Загора
Южна  България Организират:  Национален комитет по кърмене, мз, Национален център за обществено здраве, Център за бременни жени гр....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом