Заседанието присъстваха 21. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 21. Относно
Дата на преобразуване13.01.2013
Размер160.75 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 13.doc
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20


СПРАВКА

за приетите решения от проведено заседание на

Добрички Общински съвет, град Добрич


ПРОТОКОЛ № 13/ 24.09.2008 г.От общо 21 общински съветника на заседанието присъстваха 21.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 199

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2008 г. и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Добрички общински съвет, град Добрич приема:

1. Инвестиционната програма на община Добричка за 2008 г. / Приложение 27 /.

в размер на – 1764376 лв.

2. Справка за текущите ремонти / Приложение 28/ по бюджета на общината за 2008 г. в размер на – 464171 лв.

3. Да се прехвърли бюджетен кредит:

3.1. От дейност „Общинска администрация” § 1015 „Материали” – 17000 лв.и § 1020 „Външни услуги” – 30000 лв. от дейност „Осветление на улици” § 1020 „Външни услуги” – 34000 лв.; от дейност „Др. дейности по културата” § 1098 „Др.разходи” – 15794 лв. в § 1030 „Текущ ремонт” д/ст „Др.д/ти по БКС – 94794 лв. в § 5100 „Основен ремонт” д/ст „ЦДГ” – 2000 лв.

3.2. От § 9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” – 231970 лв., от § 1015 „Материали” д/ст „Др. дейности по икономиката” – 23000 лв., от § 1098 „Др.разходи” д/ст „Др.д-ти по културата” – 206 лв. в § 5100 „Основен ремонт” дейност „Др. дейности по БКС” – 255176 лв.

3.3. От икономии на целевата субсидия за капиталови разходи.

В § 5100 „Основен ремонт” дейност „Целодневни детски градини” - 58213 лв.

В § 5100 „Основен ремонт” дейност „Читалища” - 4114 лв.

3.4.От § 1015 „Материали” дейност „Др.дейности по икономиката” в § 5200 „Придобиване на ДМА” дейност „Общинска администрация” – 2000 лв.

3.5. От § 1098 „Др.разходи” дейност „Други дейности по културата” в § 5100 „Основен ремонт” дейност „Целодневни детски градини” – 4000 лв.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, “Против”- нямаше; “въздържали се” – 6 - инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Трудовото възнаграждение на кмета на община Добричка, гр.Добрич.

Внася: Д.Данаилов

Директор на д-я «ФСД»


Р Е Ш Е Н И Е:№ 200

1.На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА и Постановление № 198/08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Добрички общински съвет, гр.Добрич приема индивидуалната основна месечна работна заплата на кмета на община Добричка, град Добрич да бъде увеличена с 8 на сто, като от 1147 лв. става 1239 лв., считано от 01.07.2008 г., съгласно действащата нормативна уредба за заплатите в бюджетните организации и дейности.

Гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 3


ОТНОСНО: Устно предложение от Стоян Тодоров – Председател на ПК по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика относно: Трудовото възнаграждение на Председателя на Общинския съвет.

Р Е Ш Е Н И Е:№ 201

1. На основание чл.26 ал.1 от ЗМСМА и Постановление № 198/08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Добрички общински съвет, гр.Добрич приема индивидуалната основна месечна работна заплата на Председателя на ОбС да бъде увеличена с 8 на сто, считано от 01.07.2008 г., съгласно действащата нормативна уредба за заплатите в бюджетните организации и дейности.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Трудовите възнаграждения на кметовете в община Добричка, гр.Добрич.

Внася: П. Петков –

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 202

На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА и Постановление № 198/08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Добрички общински съвет, гр.Добрич приема индивидуалните основни месечни работни заплати на кметовете в община Добричка, град Добрич да бъдат увеличени с 8 на сто, считано от 01.07.2008 г. съгласно действащата нормативна уредба за заплатите в бюджетните организации и дейности.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Промяна по бюджета на община Добричка за 2008 г. в делегираната държавна дейност «Целодневни детски градини».

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 203

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Добрички общински съвет, град Добрич приема да се извърши прехвърляне на бюджетен кредит в делегираната държавна дейност „Целодневни детски градини”, както следва:

От § 1016 „Вода, горива, ел.енергия” в § 0101 „Заплати” – 52300 лв.,

в § 0551 „Осигурителни вноски и работодател за ДОО” – 8800 лв.,

в § 0552 „Осигурителни вноски от работодател за УПФ” – 2290 лв.,

в § 0560 „Здравно-осигурителни вноски” – 2900 лв.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Промяна по бюджета на община Добричка за 2008 г. в делегираната държавна дейност «Дом за възрастни хора» с.Опанец

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 204

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети Добрички общински съвет, гр.Добрич приема да се извърши прехвърляне на бюджетен кредит в делегираната държавна дейност «Дом за възрастни хора» с.Опанец както следва:

От § 1030 «Текущ ремонт» 21000 лв. и 1016»Вода, горива, ел.енергия» - 7000 лв.

в § 0101 «Заплати» - 23 295 лв.

в § 0551»Осигурителни вноски и работодател за ДОО» - 3867 лв.

в§ 0560» Здравно-осигурителни вноски» - 838 лв.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Обсъждане писмо от Председателя на УС на НАДПОС във връзка със стартиране на кампания на Общинските съвети в страната за набиране на средства за съхранение и реставрация на символа на България «Мадарски конник».

Внася: Сл.Петрова

Председател на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е:№ 205

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на финансови средства в размер на 1000 лв. от бюджета на общината за съхранение и реставрация на символа на България скалния релеф „Мадарски конник”.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 2


ОТНОСНО:Писмо от кмета на общината във връзка с докладна записка от Мария Атанасова – председател на ОбС на «Съюза на пенсионерите – 2004» при община Добричка, за осигуряване на финансови средства на пенсионерски състави от общината за участие в Националния преглед от 29.09. до 01.Х.08 г.

Р Е Ш Е Н И Е:№ 206

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъдат осигурени 3000 /три хиляди лева/ от бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г. от дейност «Други дейности по икономиката» за участие на самодейните пенсионерски състави от селата Паскалево, Смолница и Стожер в Националният преглед на самодейните пенсионерски състави в град София от 29.09.2008г. до 01.10.2008 посветен на «Първи октомври – Международен ден на възрастните хора».

Гласували: “за”- 16; “против”-0; “въздържали се ” - 5


ОТНОСНО:Молба от Тодор Киров Мирчев от с.Одърци, община Добричка за отпускане на финансова помощ в размер на 300 лв. за лечение на астма, хипертонична болест на сърцето, конюктивална дисплазия на окото.

Р Е Ш Е Н И Е:№ 207

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъдат отпуснати от общината финансови средства в размер на 150 лв. на Тодор Киров Мирчев с.Одърци, община Добричка за лечение.

Гласували: “за”- 12; “против”-5; “въздържали се ” - 3


ОТНОСНО:Писма от кмета на с.Дончево и председателя на Младежки спортен голф център и голф клуб «Виктор» с.Дончево за отпускане на средства за издръжка на клуба и участия в турнири през 2008 г. Писмото се обсъжда във връзка с решение № 193 от 28.08.2008 г. на ОбС.

Р Е Ш Е Н И Е:№ 208

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъдат отпуснати от общината 1000 лв. на Младежки спортен голф център и голф клуб «Виктор» с.Дончево за издръжка на клуба и участия в турнири през 2008 г.

Гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 3ОТНОСНО:Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарни оценки на недвижими имоти/частна общинска собственост/ за извършване на разпоредителни сделки.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 209

1. На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС, Добрички общински съвет утвърждава пазарни цени за прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината, както следва:

1.1 За дворно място от 110/сто и десет/ кв. м., част от урегулиран поземлен имот / УПИ / -ХХІ-88, кв.1, целия с площ от 670/шестстотин и седемдесет/ кв. м. по плана на с.М.Смолница, община Добричка, актуван с акт за частна общинска собственост (AOC) № 5004/21.07.2008г. пазарна цена 330/триста и тридесет/ лева, без включен ДДС.

1.2 За дворно място от 660/шестстотин и шестдесет/ кв. м., част от урегулиран поземлен имот/УПИ/-І-общински, кв.1, целия с площ 800/осемстотин/ кв. м. по плана на с. М.Смолница, община Добричка, актуван с акт за частна общинска собственост (AOC) № 4611/12.06.2007г. пазарна цена 1980/хиляда деветстотин и осемдесет/ лв., без включен ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Добричка, гр.Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Участие на община Добричка в „Асоциация Общински гори”.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 210

1.На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си община Добричка да стане учредител на Асоциация общински гори /АОГ/.

2. Определя за пълномощен представител Петко Йорданов Петков - кмет на общината и заместник пълномощен представител Галя Николаева Тодорова - главен експерт „Общинска собственост” в общината.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, “Против”- нямаше; “въздържали се” – 6 - инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Разпореждане с движими вещи – частна общинска собственост. Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 211

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, във връзка с чл.21, ал.2, т.1 и 5 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си да бъдат продадени чрез търг движими вещи – автомобили – частна общинска собственост по марки и модели, държавни контролни номера и пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител, които да бъдат начални при провеждането на търга, както следва:по

ред

Марка, модел и година на придобиване

Държавен контролен номер

Собственост

на:

Пазарна оценка от лицензиран оценител, лв.


Забележка

1.

ВАЗ 21051 - 1992 г.

Тх 3749 МХ

Община Добричка

250
2.

ВАЗ 2051 - 1986 г.

Тх 0864 МХ

Община Добричка

550
3.

ВАЗ 2103 - 1981 г.

Тх 0866 МХ

Община Добричка

200
4.

ВАЗ 2101 - 1980 г.

Тх 0862 МХ

Община Добричка

200
5.

ВАЗ 2103 - 1981 г.

Тх 1931 РХ

Община Добричка

300
6.

ВАЗ 2107 - 1987 г.

Тх 1907 РХ

Община Добричка

350
7.

Автобус РАФ 2203

„Латвия” - 1992 г.

Тх 2754 АХ

Община Добричка

1700
8.

УАЗ 396206

специален – 1992 г.

Тх 4200 ТВ

Кметство Владимирово

400

Док.

в КАТ

9.

УАЗ 452 –

специален – 1994 г.

Тх 2123 Т

Кметство Паскалево

2100
10.

УАЗ

специален -

Тх 2361 Н

Кметство Батово

700

Док.

в КАТ

11.

УАЗ 396 206 –

специален – 1994 г.

Тх 0865 МХ

Община Добричка

400
2. Дава съгласието си след провеждане на два последователни търга непродадените автомобили от списъка по т.1 от настоящата докладна записка да бъдат бракувани и предадени за вторични суровини.

3. Възлага на кмета на община Добричка последващите от закона действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Изменение на Наредба № 3 за търговската дейност на територията на община Добричка, град Добрич.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е:№ 212

І.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с Програмата за по-добро регулиране 2008-2010 г. Приложение към мярка 1.1, Списък на административните режими за премахване и облекчаване на търговската дейност Добрички общински съвет, град Добрич приема предложението за изменение на Наредба № 3 за търговската дейност на територията на Община Добричка град Добрич, както следва:

1. Отменя гл. ІІ-ра от Наредба № 3 за реда и условията за разкриване на търговски обекти, с цел премахване на административния режим – регистрация на търговския обект.

2. Глава ІІІ-та става глава ІІ-ра

Глава ІV-та става глава ІІІ-та

Глава V-та става глава ІV-та

3. Възлага на кмета на общината последващи законови действия.

4.Към преходните и заключителни разпоредби се добавя § 4 със следния текст:

„Промените в Наредбата са приети на заседание на ОбС с решение № 212 от 24.09.2008 год.”

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Информации за административното обслужване на населението в селата Батово, Божурово, Дончево, Долина, Карапелит, Котленци, Овчарово, Победа, Подслон, Пчелино, Миладиновци, Приморци, община Добричка от началото на мандата до м.септември 2008 г.

Внасят: Кметовете и кметските наместници

на населените места

Р Е Ш Е Н И Е:№ 213

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич приема за сведение информациите за административното обслужване на населението в селата Батово, Божурово, Дончево, Долина, Карапелит, Котленци, Овчарово, Победа, Подслон, Пчелино, Миладиновци, Приморци, община Добричка от началото на мандата до м.септември 2008 г.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Предложение относно прецизиране на Решения № 168, №169 и № 173, приети на заседание на Общинския съвет от 28.08.2008 г., касаещи разпореждане с имоти общинска собственост, във връзка с писмо № АК-01-03-2635 от 12.09.2008 г. на областния управител на област Добрич.

Внася: Сл.Петрова

Председател на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е: № 214

І.Добрички общински съвет, гр.Добрич прецизира решения №168, №169, №173 като същите придобиват следното съдържание:

Решение:№168 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.41, ал.2 във връзка с чл.37, ал.4 от ЗОС и чл. 30, ал. 1 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет дава съгласие да се учреди право на строеж върху площ от 500/петстотин/ кв. м. в УПИ-ІІ-складова база с хладилник-плодохранилище, кв. 26А по плана на с. Победа, община Добричка Български червен кръст, София, бул.”Джеймс Баучер” 76 за построяване на складови бази на пазарна цена от 1500 /хиляда и петстотин/ лева, без включен ДДС, съгласно изготвената от оценител на имоти оценка.

2. Възлага на кмета на община Добричка последващите съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


Решение:№169 1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; и чл.37, ал.4, т. 4 от ЗОС във връзка с чл. 62 ал.1 от Закона за енергетиката, Добрички общински съвет дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж на поземлен имот № 115025 с площ 6,533 дка, по картата на възстановената собственост на с.Долина, община Добричка, на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: град София, район Люлин, жк. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66, рег. по ф.д. № 16439/2006 СГС, представлявано от изпълнителния директор Ангел Георгиев Семерджиев, по изготвената пазарна оценка от оценител на имоти за изграждане на съоръжение за очистване на природен газ – приемна камера по трасето – Транзитен газопровод Ду – 1200 – лупинг от КС”Кардам” до с.Одринци.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


Решение:№173 1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС; чл. 50а, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Добрички общински съвет дава съгласие:

1.1 Да се отдаде под наем публична общинска собственост - част от УПИ І - отреден за физкултурен комплекс, квартал 33, по ПУП на с. Овчарово - футболно игрище с площ 15 300 кв.м., едноетажна сграда - съблекалня със ЗП 136 кв.м. на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота и определя месечна наемна цена от 4000 лв. за срок от 1 (една) година при сегашното състояние на стадиона.

2. Възлага на кмета на община Добричка последващи, съгласно чл.14 от ЗОС, действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 4

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше;

въздържали се” – 4 - Таня Божанова Господинова, Георги Славчев Коев, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:______________ /СЛ.ПЕТРОВА

Свързани:

Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом