2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер
Име2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер89.06 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.flamingotrade.eu/userfiles/file/глава 6 на Регламент ЕИО № 2454 93 на Комисията.doc

EORI информация

Информация

относно изисквания за регистрация и идентификация на икономическите оператори в сила от 01.07.2009 г.

(EORI номер - глава 6 на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията)

1.Въведение


С цел постигане на по-голяма ефективност на въведените с Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета мерки за повишаване на сигурността, е целесъобразно лицата да бъдат еднозначно идентифицирани чрез уникален общ идентификационен номер на територията на Европейската общност (ЕО).

Във връзка с това с Регламент (ЕО) № 312/2009 на Комисията се измени Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, като се създаде Глава 6 „Система за регистрация и идентификация”, с която се въведе законовата рамка, изискваща всеки икономически оператор и когато е уместно други лица, които в хода на своята дейност си взаимодействат с митническата администрация, да притежават EORI номер. Съгласно чл. 4к (1) от Регламент (ЕО) № 312/2009, EORI номерът се използва за идентификация на икономически оператори и други лица при взаимодействията им с митническите органи.

От 1 юли 2009 година при взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Общността, всяко лице трябва да използва определения му EORI номер.

2.Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на EORI номер

Обобщена декларация
Въвеждане

Напускане

Транзитна декларация, включваща данните за обобщената декларация за въвеждане и напускане,

ПревозвачУсловно:

Когато EORI номер е наличен за лицето, подаващо обобщената декларация.

Задължително: EORI номерът на превозвача трябва да бъде подаден в случаите на чл. 183 (6) или (8) и на чл. 184d(2) на Регламент 2454/93.

-

Изисква се само, ако е различен от отговорното лице и тогава EORI номерът е незадължителен

Страна, която следва да бъде уведомена

Условно:

Когато EORI номера е наличен за лицето, подаващо обобщената декларация.

-

-

Изпращач/ износител

Условно:

Когато EORI номера е наличен за лицето, подаващо обобщената декларация

Условно:

Когато EORI номера е наличен за лицето, подаващо обобщената декларация

Условно:

Когато EORI номера е наличен за лицето, подаващо обобщената декларация

Задължителено: Когато отправното МУ е в ЕО и изпращача е ОИО

Лице,

подаващо обобщената декларация

Задължителено: EORI номер

Задължителено:

EORI номер

Задължителено:

EORI номер

Получател

Условно:

Когато EORI номера е наличен за лицето, подаващо обобщената декларация

Условно:

Когато EORI номера е наличен за лицето, подаващо обобщената декларация

Условно:

Когато EORI номера е наличен за лицето, подаващо обобщената декларация

Задължителено: Когaто отправното МУ не е в ЕО, но изпращача е ОИО

Лице, искащо отклонението

Задължитeлно: EORI номер

-

-

Търговец - Одобрен получател


-

-

TIN (EORI номер)
Митническа декларация
Внос

Износ

Транзит

Изпращач/
износител


Незадължитeлно: EORI номер

Задължително:

EORI номер или еднократен (Ad-hoc) номер

Незадължитeлно: EORI номер или еднократен (Ad-hoc) номер

Получател

Задължително:

EORI номер или еднократен (Ad-hoc) номер

Незадължително: EORI номер

Незадължително EORI номер

Декларатор/
представител


Задължително:

EORI номер или еднократен (Ad-hoc) номер

Задължително: EORI номер или еднократен (Ad-hoc) номер

-

Отговорно лице

-

-

Задължително:

EORI номер3.Кои лица, неустановени на митническата територия на Европейската общност, трябва да имат EORI номер?3.1Лице, което по време на своята стопанска дейност извършва дейности, обхванати от митническото законодателство и е неустановено на митническата територия на ЕО, следва да се регистрира в държава-членка на ЕО, където за първи път извършва едно от следните действия:


  • Подава обобщена декларация или митническа декларация, различна от митническата декларация по чл. чл. 225 до 238 на Регламент (ЕИО) 2454/93 или митническа декларация за временен внос;

  • Подава обобщена декларация за напускане или въвеждане на митническата територия на ЕО;

  • Подава искане за разрешение по чл. 324(а) или 372 на Регламент (ЕИО) 2454/93;

  • Подава искане за издаване на сертификат за ОИО по смисъла на чл. 14а на Регламент (ЕИО) 2454/93;

  • Извършва дейности със съоръжения за временно складиране, по чл. 185 (1) на Регламент (ЕИО) 2454/93.

3.2Други лица (неустановени на територията на Общността), различни от лицата по т.3.1, които подават обобщени декларации или митническа декларация, за които се изисква EORI номер, съгласно митническото законодателство (Приложение № 30 А или Приложение № 37 на Регламент (ЕИО) 2454/93).

4.Къде следва да се регистрират лицата? (Място на регистрация)


Лицата, които не са установени на митническата територия на ЕО и нямат EORI номер, следва да се регистрират в държавата-членка където за първи път ще извършват дейностите, обхванати от европейското митническо законодателство /виж т..3.1/.

5.Прилагането на разпоредбите за EORI номера в Република България

5.1Кои лица следва да се регистрират в Република България


Лицата, които не са установени на митническата територия на ЕО и нямат EORI номер, но които в хода на своята стопанска дейност за първи път извършват или ще извършват на митническата територия на Република България дейности, обхванати от европейското митническо законодателство, за които, съгласно таблицата по т.2 се изисква EORI номер.

5.2Как ще се регистрират лицата


Регистрацията за получаване на EORI номер ще се извършва чрез подаване на хартиен носител на регистрационен формуляр (Приложение № 1) с приложени към него документи, в компетентното митническо учреждение.

5.3Къде ще се извършва регистрацията


Регистрацията за получаване на EORI номер за лицата, неустановени на територията на Общността ще се извършва в териториалното митническо учреждение, в което лицето ще извършва дейността си или за първи път ще извърши едно от действията посочени в т.3.1. от настоящото изложение.

5.4Процедурата за регистриране и необходими документи


Регистрацията за получаване на EORI номер в митническото учреждение ще се извършва след представяне на попълнен регистрационен формуляр, съгласно Приложение № 1. Към регистрационният формуляр се прилагат следните документи за идентификация:

- за физическите лица – валиден документ за самоличност;

- за юридически лица, сдружения и други лица - документи за регистрация от компетентните органи на съответната държава, които осигуряват необходимите идентификационни данни и актуално състояние, издадени не по-късно от 6 месеца преди подаване на документите за EORI регистрация, ведно с легализиран превод на български език;

Kогато регистрационният формуляр се подава от упълномощено лице, се представя и нотариално заверено пълномощно, с което лицето изрично е упълномощено да извърши регистрацията, и ако е необходимо – да декларира настъпилите промени в регистрационните данни.

Регистрационният формуляр се попълва на български език.

Необходимите документи за регистрация и пълномощното за регистрация, които не са на български език, следва да се представят на митническите власти на територията на Република България ведно с легализиран превод на български език.

За улеснение на лицата, е възможно пълномощното да бъде написано върху хартиен носител едновременно на български език и на различен от български език, и подписано от лицето или от законния му представител, като подписа му е заверен от Българското дипломатическо или консулско представителство. В противен случай, подписа върху пълномощното, написано на различен от български език следва да е нотариално заверено. В този случай пълномощното също следва да бъде легализирано и с превод на български език.


Лицата, които активно извършват действия, свързани с митническото законодателство, е необходимо да предприемат действия по извършване на регистрация за получаване на EORI номер в Република България.

Процеса на регистрация и получаване на EORI номер отнема технологично време. Препоръчително е икономическите оператори, неустановени на територията на Общността, да предприемат необходимите мерки за получаване на EORI номер от българската митническа администрация преди да започнат или преди да извършат операции на територията на страната, обхванати от митническото законодателство.

6.Контакти


Въпроси, свързани с изискванията за регистрация и идентификация на лицата може да изпращате на следния адреси: EORI_BG@customs.bg или в съответни ТМУ.Приложение № 1
Обяснителни бележки

кл.1.6

Клетката се попълва, когато лицето има издаден(и) номер(а) по ДДС; в случай, че лицето има издадени ДДС номера и от други данъчни администрации на държавите-членки на Общността, в клетката се вписва думата "по списък" и списъка с издадените номера се прилага към регистрационния формуляр

кл. 1.7

Клетката се попълва от всички лица, различни от физическите лица; в клетката се попълва правна форма, съгласно акта за учредяване

кл. 2

В клетката се маркира вида на лицето, вписано в клетка 1.1, съгласно разпоредбите на чл.4, параграф 1 от Регламент (ЕИО) 2913/92

кл. 3

В клетката се попълват трите име и адреса на лицето за контакт с митническата администрация

кл. 4

В клетката се попълва 4-цифровия код на основната икономическа дейност, съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), поддържан от националния статистически институт (КИД 2008); информация за него може да намерите на следния адрес: http://www.nsi.bg/Classifics/KID-2008.pdf

кл. 5

Клетката е задължителна за лицата, установени на територията на Република България и в нея се посочват данни за документа, удостоверяващ информацията за лицето, вписано в клетка 1; за физическо лице – валиден документ за самоличност, за всички други лица - документ за регистрация, издаден от компетентните органи

кл. 6

Клетката е задължителна за лицата, неустановени на територията на Общността и в нея се посочват данни за държавата, където е установено лицето и за документа, удостоверяващ информацията за лицето, вписано в клетка 1; за физическо лице – валиден документ за самоличност, за всички други лица - документ за регистрация, издаден от компетентните органи на съответната държава-членка, издаден не по-късно от 6 месеца преди подаване на документите за регистрация

кл. 7

Клетката се попълва в случаите, когато регистрацията на лицето, вписано в клетка 1 се извършва от упълномощено лице; не се попълва, когато лицето, вписано в клетка 1 извършва само регистрацията; попълва се номера на пълномощното и обема на представителната властСвързани:

2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер iconЗаконодателство на ес в кои случаи се прилага митническото законодателство на Общността?
Съществуват ли принципно различия в прилагането на миническото законодателство в отделните страни на Общността?
2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер iconОбщи насоки по прилагането на митническото закон
По прилагането на митническото законодателство във връзка с присъединяването на република българия към европейския съюз
2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер iconОбщи насоки по прилагането на митническото закон
По прилагането на митническото законодателство във връзка с присъединяването на република българия към европейския съюз
2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер iconЗаконодателство какво означава правото на представителство?
Разнородни общи разпоредби, свързани по-специално с правата и задълженията на лицата с оглед на митническото законодателство
2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер iconОбезпечаване на размера на митническото задължение
Когато при прилагане на митническото законодателство митническите органи изискват учредяване на обезпечение за осигуряване на плащането...
2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер iconМитническото право се занимава с обществените отношения които възникват по повод митническото оформяне на стоките, които се пренасят или превозват през
Митническите органи не са в състояние да оценят интелектуалността на информационната собственост и по този начин може да се стигне...
2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер iconЗакон за данък върху добавената стойност
При внос митническото оформяне се извършва на границата чрез подаване на митническа декларация и другите необходими документи
2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер iconПокана за подаване на оферти републикабългари я
Настоящата Покана за подаване на оферти следва Общото уведомление за поръчки (General Procurement Notice) номер 6203 gpn 17149 R2...
2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер iconМинистерство на финансите
От 01. 01. 2007 г българската митническа администрация започна да прилага изцяло директно приложимото европейско митническо законодателство,...
2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер iconПри спешни и неотложни случаи
Извън работното време на Посолството, както и в почивни и празнични дни, при спешни и неотложни случаи, моля използвайте телефонен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом