Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
страница7/9
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер0.74 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/621030.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Съдържанието на обучението по професията "Растениевъд" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 4.


Таблица 4

Съдържание на обучението

Професионални

Тематични

компетенции

области

Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

1. Познава и използва лич-

Изисквания за безопасна

ните предпазни средства,

работа със земеделска тех-

да знае и прилага основните

ника и инструменти;

правила за безопасна работа

Пожарна и аварийна

при извършване на селско-

безопасност;

стопански дейности, да не

Долекарска помощ;

замърсява с работата си

Опазване на околната

околната среда.

среда.

2. Разбира собствената си

Психологическа структу-

роля в производството и да

ра на трудовата дейност;

съзнава необходимостта от

Потребности и способнос-

повишаване на квалифика-

ти на личността за само-

цията си.

развитие.

3. Осъществява ефективни

Водене на разговор чрез

комуникации при изпълне-

различни комуникацион-

ние на трудовата си дейност

ни средства;

в работен екип - да умее да

Представяне в писмен вид

формулира проблеми, да

на молба, отчет, заявка.

задава въпроси, да правиотчет за извършенатаработа.4. Познава правата и задъл-

Трудовоправни отноше-

женията си като участник в

ния;

трудовия процес съгласно

Социално осигуряване;

Кодекса на труда; да разби-

Данъчна система;

ра договорните отношения

Трудови норми;

между работодател и работ-

Етика на работното

ник.

място;Длъжностна характеристика.

5. Познава пазарните отно-

Социално осигуряване,

шения, мястото и ролята в

данъчна система, качест-

тях на отделните лица, фир-

во;

мите, институциите и дър-

Заплащане на труда, тру-

жавата.

дови норми;Цени и ценообразуване;Нормативна уредба за отрасъла.

6. Знае общите правила за

Конфигурация на компю-

работа с компютър и умее да

търа;

ползва програмни продукти.

Устройства за въвежданеи съхраняване на данни;Съхраняване и намиране на информация;Работа с програмни продукти за създаване на елементарни документи.

7. Може да осъществява

Най-често употребявана

кратка комуникация на

лексика - указателни над-

чужд език (Ниво А1 - А2

писи, участие в разговор

според общата европейска

с елементарни изрази и

рамка за владеене на чужди

прости изречения;

езици).

Думи и изрази, свързани спрофесионалните задачи - описание на работното място и дейност;Думи и изрази, свързани с осигуряване на безопасност.

Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление "Селско стопанство"

8. Познава основните

Растениевъдство;

земеделски култури и ма-

Земеделска техника.

шини; познава и спазватехнологичната последо-вателност за изпълнениена селскостопанските работи.9. Умее да разчита доку-

Мащаби и размери;

ментация - чертежи, скици,

Видове чертежи.

схеми.10. Познава организацията

Участници в инвести-

на фирмата и правомощия-

ционния процес;

та на длъжностните лица.

Нормативни документи;Организация на работното място.

Специфична за професията "Растениевъд" задължителна професионална подготовка

11. Умее да прави агропро-

Почва и почвено плодо-

изводствена характеристи-

родие.

ка на почвата.12. Извършва основни тех-

Основни технологични

нологични операции при

операции;

отглеждане на различни

Отглеждане на селскосто-

земеделски култури.

пански култури.

13. Правилно нагласява за

Селскостопански машини

работа и съхранява селско-

и съоръжения - работа,

стопански машини, съоръ-

експлоатация и поддър-

жения и инструменти.

жане.

14. Извършва първична

Съхраняване, преработка

преработка и съхранение

и консервиране.

на продукцията.5. Система за оценяване и сертифициране

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

5.1. Оценяване на входа

Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация за първа степен на професионална квалификация се удостоверява с документ за завършен шести клас, а за втора - с документ за завършено основно образование.

Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.

5.2. Оценяване на междинно ниво за първа степен на професионална квалификация

5.2.1. По теория

Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическото задание по предварително дадени указания.

Среден 3 - обучаваният е осмислил основните понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости.

Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и други.

Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.

Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации.

5.2.2. По практика

Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическото задание по предварително дадени указания.

Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.

Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;

Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд.

Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; работи точно и прецизно; оценява качеството на работата си.

5.2.3. Инструментите за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други, се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и др. трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".

5.3. Оценяване на междинно ниво за втора степен на професионална квалификация

5.3.1. По теория

Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическото задание по предварително дадени указания.

Среден 3 - обучаваният е осмислил основните понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости.

Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и др.

Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.

Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.

5.3.2. По практика

Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическото задание по предварително дадени указания.

Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.

Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.

Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд.

Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, машини, суровини и материали; оценява качеството на работата си.

5.3.3. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразява на оценката по теория и практика на обучавания.

5.3.4. Инструментите за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др., се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и др. трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд" в сила от 13. 02. 2009 г
Наредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом