Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
ИмеНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
страница6/9
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер0.74 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/621030.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9


След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да прави агропроизводствена характеристика на почвата; да извършва основни технологични операции при отглеждане на различни земеделски култури; правилно да нагласява за работа и да съхранява селскостопански машини, съоръжения и инструменти; да извършва първична преработка и съхранение на продукцията, като:

- знае предназначението, особеностите, функциите, начините на безопасна работа със селскостопанските машини;

- разбира технологичната последователност при отглеждането на различни селскостопански култури;

- прилага усвоените теоретични знания при въвеждане на нова техника и технологии за отглеждане на селскостопански култури;

- анализира условията за работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности;

- синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работата си;

- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.


4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Растениевъд".

Съдържанието на обучението по професията ,,Растениевъд" - първа степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.


Таблица 3

Съдържание на обучението

Професионални

Тематични

компетенции

области

Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

1. Работи с инструменти и

Изисквания за безопасна

материали в съответствие

работа със земеделска тех-

с основните правила за без-

ника и инструменти;

опасна работа, не замърсява

Колективни и лични пред-

с работата си околната

пазни средства;

среда.

Пожарна и аварийнабезопасност;Долекарска помощ при инциденти и отравяния със средства за РЗ, химикали и изкуствени торове и правила за работа с тези материали;Опазване на околната среда.

2. Умее да работи в екип,

Работа в екип;

съдейства на членовете от

Професионални екипи;

екипа за изпълнение на

Комуникации.

конкретни задачи и търсипомощ от тях, отнася се счувство на отговорност приизпълнение на задачата,която му е възложена, и яотчита пред прекия сиръководител.3. Познава изискванията и

Икономика и организа-

условията на пазара на труда

ция.

в Европейския съюз.4. Познава правата и задъл-

Основи на трудовоправно-

женията си като участник в

то законодателство;

трудовия процес съгласно

Трудовоправните отно-

Кодекса на труда, разбира

шения.

договорните отношениямежду работодател и работ-ник.Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление

5. Познава селскостопанско-

Райониране на селскосто-

то производство на страната,

панските култури;

разбира съществуващите

Технологии за отглежда-

процеси и явления, свързани

не на културите.

с това производство.6. Познава организацията

Стопанско управление и

на стопанството и правомо-

организация на фермата;

щията на длъжностните

Трудови норми;

лица.

Длъжностна характерис-тика.

7. Познава и спазва техно-

Растениевъдство.

логичната последователностпри изпълнение на селско-стопанските работи и участвав производството на посадъ-чен материал.Специфична за професията "Растениевъд" задължителна професионална подготовка

8. Обслужва земеделска тех-

Работа, експлоатация и

ника, транспортни средства

поддържане на трактори,

и извършва товарно-разто-

автомобили, ремаркета,

варни работи.

платформи, транспортниленти, шнекове и др.

9. Извършва основни и спо-

Разсадопроизводство.

магателни операции приотглеждане на разсада.10. Участва в растително-

Растителна защита -

защитни мероприятия,

пръскане и прашене;

торене и напояване на

Торене - с органични,

растенията.

минерални и бактериалниторове;Напояване - гравита-ционно, дъждуване,капково.

11. Работи в складове,

Поддържане на местата за

сушилни, зърнохранилища,

съхранение на растител-

хладилници за съхраняване

на продукция.

на растителна продукция.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд" в сила от 13. 02. 2009 г
Наредба №9 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професията "техник-растениевъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"растениевъд\" в сила от 19. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом