Решение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г
ИмеРешение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер71.88 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.hika-bg.com/OS062011/pulnom_osa_2011[1].doc
ПЪЛНОМОЩНО


Долуподписаният ………………………… ………………………………………………, ЕГН ………….......... , с лична карта № ........................ , издадена на .................... г. от ................................ , адрес: .............................................................. ......................................................, Управител/Изпълнителен директор на .............................................................................. , регистрирано в търговския регистър с ЕИК /БУЛСТАТ/ ............................. , със седалище и адрес на управление: ........................................................................................................................................., в качеството си на акционер, притежаващ ...........................………………………………...... (........................................................................................) броя безналични акции от капитала на “Индустриален капитал-холдинг” АД – гр. София, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа


УПЪЛНОМОЩАВАМ


……………………………………………………………………………………………………………,

с ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ ....................................., лична карта № ........................................., издадена на ............................... г. от .............................. , да ме представлява, съответно да представлява представляваното от мен дружество, на редовното общо събрание на акционерите на “Индустриален капитал-холдинг” АД, което ще се проведе на 21.06.2011 г. от 09:30 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Бачо Киро” №8 и да гласува с всички притежавани от мен ...................................... (.....................................................................) броя акции от капитала на “Индустриален капитал-холдинг” АД по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

3. Приемане на годишния доклад за 2010 г. на одитния комитет на дружеството; Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за 2010 г. на одитния комитет на дружеството;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;

5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;

6. Приемане на решение относно годишния финансов резултат за 2010 г. ; Предложение за решение: ОСА констатира, че финансовият резултат на дружеството за 2010 г. е отрицателен, поради което не е налица печалба, която да бъде разпределена под формата на дивиденти; ОСА решава да се покрият загубата от 2009 г. в размер на 184 406, 26 лв. и загубата за 2010 г. в размер на 161 785,63 лв. за сметка на част от неразпределената печалба за предходни години.

7. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.197 и чл. 246 от ТЗ чрез превръщане неразпределената печалба на дружеството натрупана към 31.12.2010 г. и част от резервите в капитал.; Предложение за решение: ОСА решава да увеличи капитала на дружеството по реда на чл.197 и чл. 246, ал.4 от ТЗ от 7 775 980 лева на 15 551 960 лева, чрез превръщане на неразпределената печалба на дружеството натрупана към 31.12.2010 г. и част от резервите в капитал, чрез издаване на 7 775 980 нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв, равни на 7 775 980 лв. Новите акции, които се издават се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Предвид изискванията на чл.112б, ал.1 от ЗППЦК предлага, доколкото не са постъпили други предложения от акционери на дружеството, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала да бъде избран „БенчМарк Финанс” АД. В съответствие с чл.112б, ал.2 и чл.115б, ал.1 ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на ОС за увеличаване на капитала.

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

9. Освобождаване от длъжност член на Съвета на директорите; Предложение за решение: ОСА освобождава г-н Христо Владов Хинов, ЕГН 8204133045 от длъжност член на Съвета на директорите;

10. Избор на нов член на Съвета на директорите; Предложение за решение: ОСА избира г-н Живко Петров Арнаудов, ЕГН 4607116645 за член на съвета на директорите;

11. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

12. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Предложение за решение: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложение на одитния комитет;

13. Приемане на промени в устава на дружеството във връзка с увеличението в капитала; Предложение за решение: Във връзка с вземането на решение за увеличение на капитала по реда на чл.197 и чл.246, ал.4 от ТЗ ОСА приема промени в устава на дружеството, а именно:

- чл.9 ал.1 се изменя и придобива редакция както следва:

„чл. 9 /1/Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 15 551 960 /петнадесет милиона петстотин петдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет/ лева, разпределен в 15 551 960 /петнадесет милиона петстотин петдесет и една хиляди деветстотин и шестдесет/ акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.”

- чл.52 се изменя и придобива редакция както следва:

„чл.52. Настоящият устав е приет от общото събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, проведено на 30 юни 2003 г. в София и включва измененията, приети от общото събрание на акционерите на заседания, проведени на 21.06.2005 г., на 26.06.2007 г. на 26.06.2009 г. и на 21.06.2011 г. в гр.София.”

14. Разни


Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т. 1 от дневния ред - да гласува .................… ..............................................................................

По т. 2 от дневния ред - да гласува ..................... ................................................................................

По т. 3 от дневния ред - да гласува ...................……………………………………………………

По т. 4 от дневния ред - да гласува ...................………………………………………………………

По т. 5 от дневния ред - да гласува ...................………………………………………………………

По т. 6 от дневния ред - да гласува ...................……………………………………………………

По т. 7 от дневния ред - да гласува ....................……………………………………………………

По т. 8 от дневния ред - да гласува ....................……………………………………………………

По т. 9 от дневния ред - да гласува ....................……………………………………………………

По т. 10 от дневния ред - да гласува ....................……………………………………………………

По т. 11 от дневния ред - да гласува ....................……………………………………………………

По т. 12 от дневния ред - да гласува ....................……………………………………………………

По т. 13 от дневния ред - да гласува ....................……………………………………………………

Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.


Дата: _________ УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: __________________


Забележка: Съгласно чл.116,ал.2 ЗППЦК в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Свързани:

Решение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г iconДоклад на сд за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение ос приема Годишния доклад на сд за дейността на дружеството през 2008 г
Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 10. 03. 2009 год и поканата е публикувана...
Решение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г iconПредложения за проекто-решения и материали към тях за годишното Общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" ад насрочено на 22. 06. 2012 год
Проект за решение ос приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане годишния консолидиран...
Решение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г iconМатериали по дневния ред
Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.”
Решение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г iconОбщото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година
Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството...
Решение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г iconОтчет на Дружеството за 2008 г. Проект за решение
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г
Решение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г iconОбщинскисъвет – гр. Летниц а, обл. Ловеч
По първа точка- приемане на Годишния отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 година и определяне...
Решение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г iconСъветът на директорите на "инвест пропърти" адсиц, гр. Враца
Дружеството за 2010 г., съгласно предложението на Одитния комитет; Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството; проект...
Решение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г iconДоклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година
Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 27. 03. 2008 год и поканата е публикувана...
Решение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г icon2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3
Девин” ад, което ще се проведе на на 24. 06. 2010г в 11. 00 ч по седалището на дружеството в град Девни, ул. „Васил Левски” №6 и...
Решение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г iconЕлхим искра ад предложения на Съвета на директорите „Елхим Искра ад пред Общото събрание на акционерите
По точка Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом