Bg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер97.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/001451269.docx
00145-2012-0069

BG-Велико Търново: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 613401, E-mail: velikotarnovo@nssi.bg, Факс: 062 613440

Място/места за контакт: Даниела Монова

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.noi.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.noi.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Държавно обществено осигуряване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Проектиране и изграждане на газова инсталация в сградата на отдел „Пенсии“ към РУ“Социално осигуряване“ гр. В. Търново“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Проектиране и изпълнение
Място на изпълнение: ТП на НОИ/РУ"СО" гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски №1, ет.4
Код NUTS: BG321

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Проектиране и изграждане на газова инсталация в сградата на отдел „Пенсии“ към Районно управление "Социално осигуряване"“ гр. Велико Търново“. Предметът на поръчката включва дейностите по: изработване и съгласуване на проект за газификация на сградата, доставка и монтаж на газови съоръжения и уреди съгласно одобрения проект, изграждане и монтаж на газорегулаторна инсталация /ГРИ/, изграждане на вътрешен газопровод, пусково наладъчни дейности и въвеждане в експлоатация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45333000

Описание:

Строителни и монтажни работи на газови инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изработване и съгласуване на проект за газификация на сградата, доставка и монтаж на газови съоръжения и уреди съгласно одобрения проект, изграждане и монтаж на газорегулаторна инсталация /ГРИ/, изграждане на вътрешен газопровод, пусково наладъчни дейности и въвеждане в експлоатация в сградата на отдел „Пенсии“ към РУ“Социално осигуряване“ гр. В. Търново“. Предложената цена за изготвяне на работните проекти, доставка и монтаж на газови съоръжения и строително монтажните дейности не може да надхвърля сумата от 27 344.00 /двадесет и седем хиляди триста четиридесет и четири/ лева без ДДС.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Завършване

30.09.2012 г.


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN BG55BPBI79313146008201, BIC код: BPBIBGSF в "Юробанк И Еф Джи България" АД - клон гр. Велико Търново, параграф 931000, в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лева. /постъпила до датата на отваряне на документите/ или неотменима банкова гаранция за същата сума. Гаранция за изпълнение на договора: 2 % от стойността на договора под формата на парична сума, внесена по банкова сметка IBAN BG55BPBI79313146008201, BIC BPBIBGSF в "Юробанк И Еф Джи България" АД - клон гр. Велико Търново, параграф 931000, в размер на 2 % от стойността на договора в лева или неотменима банкова гаранция за същата сума. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след неговото изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Общата стойност на поръчката не може да надхвърля сумата от 27 344.00 лв. без ДДС. Начин на плащане: - 50% от сумата по договора се заплаща авансово в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на одобрението и съгласуване на изработения проект от съответните органи и издаване на фактура от Изпълнителя. - 20% след извършване на СМР в т.ч. и монтаж на съоръженията; - 20% след успешно проведени единични функционални изпитания със съответните протоколи. - 10% от цената се заплаща в срок от 10 (десет) календарни дни след въвеждане на обекта в експлоатация, извършване на 72 часови проби и предаване на документацията от Изпълнителя на Възложителя в т.ч. инструкции за работа.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, същото следва да се регистрира като юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; саморъчно заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участник обединение - документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението. 2. Документ за внесена гаранция за участие в оригинал: платежно нареждане за внесена парична сума по банкова сметка на възложителя или неотменима банкова гаранция; 3. Документ за закупена документация за участие в процедурата; 4.Декларации за липса на обстоятелствата по чл 47, ал.1, т.2 и 3, ал. 2, т.1, 3 и 4 и ал 5, т.2 от ЗОП. 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т. 2 и ал.5, т. 1 от ЗОП. 6. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП относно участието на подизпълнители; /Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря основният участник и да представи следните документи: заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; саморъчно заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, Доказателства за икономическото и финансово по чл. 50, ал.1 от ЗОП състояние/. 7. Декларация относно срока на валидност на представената оферта. 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 9.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП относно спазване изискването за минимална цена на труда. 10. Заявление за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. 11. Административни сведения за участника. 12. План – график за изпълнение на поръчката. 13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Документите от 1 до13 и посочените в раздел III.2.2 и III.2.3 се поставят плик №1 "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”. 14.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - поставя се в плик №2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. 15. Декларация относно срока за изпълнение на поръчката - поставя се в плик №2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. 16. Ценовото предложение,ведно с количествено-стойностна сметка по части за проектиране, демонтажните, строителните и монтажните видове работи, както и стойността на всички използвани тръби, уреди и съоръжения - поставя се в плик № 3“ ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическото и финансово по чл. 50, ал.1 от ЗОП състояние: - заверени копия от годишния баланс /със заверка от експерт счетоводител, ако е приложимо/ и отчета за приходите и разходите на участника за предходната година /със заверка от експерт счетоводител, ако е приложимо/, с изключение на новорегистрираните кандидати; - справка за общия оборот и оборота, реализиран в строителството на обекти, сходни с този на поръчката; - копие от застраховка за професионална отговорност; - при наличие на причини по чл. 50, ал.2 от ЗОП същите да се посочат от участника и да се представят други документи, които възложителят приеме за подходящи;
Минимални изисквания: 1.Заверени фотокопия с гриф "Вярно с оригинала", подпис и печат. 2.Заверени и от експерт счетоводител /само ако е приложимо/.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, както следва: списък на основните договори на участника за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки от поне пет клиенти за добро изпълнение; - описание на техническото оборудване, възможностите за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване; - сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации и стандарти. Сертификатите на чужд език следва да бъдат придружавани с легализиран превод на български език. - списък на техническите лица, по длъжности, включително и тези, които отговарят за контрола на качеството. Лицата следва да имат необходимата техническа правоспособност за изпълнение на работите, за които са ангажирани; - удостоверение за актуална регистрация в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, установяващо действаща пълна проектантска правоспособност на проектанта, който ще изготви проекта и сертификат за проектиране на газоразпределителни мрежи, сградни газови инсталации и съоръжения за ползване на природен газ; - удостоверение за вписване в регистъра по чл. 36, ал.1 от ЗТИП от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на преносните и разпределителни газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; - автореферeнция.
Минимални изисквания: 1.Заверени фотокопия с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат. 2.Сертификатите на чужд език следва да бъдат придружавани с легализиран превод на български език. 3.Копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

18.06.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 5.72 BGN

Условия и начин на плащане

Плащането на документацията, в размер на 5.72 лева /пет лева и седемдесет и две стотинки/ с вкл.ДДС, е по банкова сметка IBAN BG55BPBI79313146008201, BIC код: BPBIBGSF в "Юробанк И Еф Джи България" АД - клон гр. Велико Търново, по параграф 361904 или в касата на ТП на НОИ/РУ"СО" гр. Велико Търново.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

28.06.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 02.07.2012 г. Час: 10:00

Място

ТП на НОИ/РУ"СО" гр. В. Търново, пл. "Център" № 2, ет. 5, стая 503;

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, които са подали оферти или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел - съгласно разпоредбата на чл.68, ал.3 от ЗОП. При условие, че при отваряне на предложението, участникът ще се представлява от упълномощен представител се представя нотариално заверено пълномощно.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1.1) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Актове, действия и реда за обжалване са предвидени в чл. 120 от Закона за обществените поръчки. Срока за обжалване е 10-дневен, като началото на срока се определя според предмета на обжалване съгласно чл.120, ал. 4 и 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.05.2012 г.

Свързани:

Bg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България...
Bg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:...
Bg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Теодора Минкова, Милена Курдова, рбългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229;...
Bg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Русанка Йорданова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619...
Bg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" №1, За: Недялко Недялков, р българия 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, e-mail:,...
Bg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" №1, За: Недялко Недялков, р българия 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, e-mail:,...
Bg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Bg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, За: инж. Илиян Фусков, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 551166
Bg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-рила: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом