Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
ИмеBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер107.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/005301252.docx
00530-2012-0052

BG-Велико Търново: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална агенция за приходите / ТД на НАП Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет.1, стая 106, За: Ваня Парчева; Калина Попова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 617207; 062 617193, E-mail: v.parcheva@ro04.nra.bg, Факс: 062 625987

Място/места за контакт: пл. "Център" №2, ет.4, стая 413

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nap.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на гориво за отопление за нуждите на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: гр.Габрово , ул.”Априловска” № 7 и ул. ” Радецка” № 11
Код NUTS: BG322

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка на гориво за отопление за нуждите на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново след предварителна заявка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Прогнозното общо количество на доставяното дизелово гориво за отопление е до 25 000 литра за целия срок на договора, което не поражда задължение за Възложителя да го поръчва на Изпълнителя в пълен обем.Възложителят си запазва правото да намали или увеличи общия обем на доставките, в зависимост от възникналите необходимости, в рамките на максимално допустимата стойност на договора за целия срок на изпълнение на поръчката,която е в размер на 40 000 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС

40000 BGN

Минимална прогнозна стойност без ДДС: 0, Максимална прогнозна стойност без ДДС: 40000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: парична сума, внесена по набирателна сметка на ТД на нап В. Търново в „Инвестбанк” АД – гр. В. Търново IBAN BG56IORT80433300250001, BIC IORTBGSF или банкова гаранция, покриваща срока на валидност на офертата, в размер на 400,00 /четиристотин/ лева. Гаранция за изпълнение е в размер до 3% от стойността на сключения договор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането ще се извършва по банков път в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура и приемо - предавателен протокол за извършената доставка в ТД на НАП Велико Търново.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че участникът определен за изпълнител е регистриран като обединение, същото следва да се регистрира като юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Юридическите лица представят Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец). Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат), когато участникът е обединение, което не е ЮЛ (неперсонифицирано дружество), образувано съгласно българския Закон за задълженията и договорите. Обединение, което не е ЮЛ, образувано съгласно законодателството на чужда държава, представя съответен еквивалентен документ, в случай че такъв се изисква от законодателството, съгласно което е създадено обединението. Когато участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност. 2. Заверено копие от документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, при наличие на такава регистрация или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която участникът – чуждестранно лице е установен. 3. Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП - представя/т се в оригинал. Наличието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП води до отстраняване на участника от процедурата. В случай, че участникът е обединение на юридически лица или е предвидено участието на подизпълнители, наличието на което и да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП по отношение на всяко едно лице, включено в обединението или по отношение на посочен подизпълнител, води до отстраняване на участника от процедурата. Участниците следва да имат предвид, че изискванията на чл.47, ал.1, т.1, на ал.2, т.2 и на ал.5, т.1 от ЗОП се прилагат, както следва: При участниците – юридически лица -по отношение на лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от ТЗ, по чл.105 от ТЗ без ограничено отговорните съдружници, по чл.141, ал.2 или чл.147, ал.1 от ТЗ, по чл.235, ал.2 или чл.235, ал.1 от ТЗ, по чл.244, ал.4 от ТЗ. При участниците – еднолични търговци - по отношение на физическото лице – търговец. Във всички останали извън гореизброените случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника. Във всички случаи – за прокуристите, ако има такива (в случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена Република България). За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП се предстпредставят от всяко физическо или юридическо лице,включено в обединението. 4. Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП от подизпълнителя, в случай че се предвижда такъв. 5. Декларация от лицата, които участват в обединение за обстоятелствата по чл.55, ал.5 и ал.6 от ЗОП. Декларацията се представя от всяко физическо и/или юридическо лице, включено в обединението, подало оферта за участие. 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 7. Оригинален документ за гаранция за участие в процедурата (банкова гаранция или парична сума внесена по банкова сметка на възложителя). В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, всяко едно лице, включено в обединението посочва ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР (документ за регистрация за чуждестранните лица) и представя документите, посочени в т. 2,3 и 5 от настоящия раздел. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, последните посочват ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР (документ за регистрация за чуждестранните лица) и представят документите, посочени в т. 2, 3 и 4 от настоящия раздел.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: няма
Изисквано/и минимално/и ниво/а: няма

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Списък на договорите със сходен предмет, изпълнени през последните 3 /три/ години, придружен с препоръки (референции) за добро изпълнение - по образец приложен към документацията за участие. 2. Списък на собствените или наети транспортни средства, притежаващи лиценз по ADR, придружен с копия на документи за собственост, договор за наем или др. 3. Декларация, че транспортните средства за превоз на горивата отговарят на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе и Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и приложени Заверени копия на удостоверенията за регистрация на превозните средства, издадени от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, съгласно чл.38, ал.2 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. 4. Декларация, че транспортните средства притежават автоматично устройство за отчитане наличността на гориво, замерено и пломбирано от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с приложени документи доказващи това обстоятелство. 5. Декларация – списък на служителите, в т.ч. и водачите на транспортни средства, които ще отговарят за изпълнението на поръчката с приложени заверени копия на ADR удостоверения, валидни за срока на доставката и удостоверения за преминат курс на обучение съгласно Глава IV, чл.29 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участниците да имат опит по предмета на поръчката - за последните 3 /три/ години да имат изпълнени поне 3 /три/ договора, които са с предмет сходен с обекта на настоящата поръчка, като приложат минимум 3 /три/ препоръки (референции) за добро изпълнение по договорите. 2. Участниците следва да осигурят минимум 1 /едно/ транспортно средство за превоз на горивата - собствено или наето, за срок, покриващ срока за изпълнение на поръчката, притежаващо лиценз по ADR. 3. Транспортното/ните средство/а следва да отговарят на изискванията на Глава 9.1 на Приложение В от ADR / Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе/ и да са регистрирани в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, съгласно чл.38, ал.2 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Кодът на транспортните средства да е FL. 4. Транспортното/ните средство/а следва да са оборудвани с автоматично устройство за отчитане наличността на гориво, замерено и пломбирано от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 5. Служителите, ангажирани с изпълнението на поръчката, следва да са преминали курс на обучение съгласно Глава IV, чл.29 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Водачите на транспортни средства следва да притежават квалификация съгласно изискванията на чл.14 от Закона за автомобилните превози, Наредба № 40 от 14.01.2004г. и да притежават валидно ARD удостоверение.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Процедурата е открита с Решение №6/20.06.2012г. на директора на ТД на НАП Велико Търново.

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 042 - 068325 от 01.03.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

06.07.2012 г. Час: 17:30

Платими документи

ДА

Цена: 1.02 BGN

Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 1,02 лева /един лев и две стотинки/ с включен ДДС, невъзстановими и платими по банкова сметка на възложителя в „Инвестбанк” АД – гр. В. Търново, IBAN: BG 65 IORT 8043 3100 2500 01, BIC IORTBGSF. Документация се получава до 06.07.2012г. в стая 205 на ТД на НАП - В. Търново.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

16.07.2012 г. Час: 17:30

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 18.07.2012 г. Час: 10:30

Място

гр. Велико Търново, пл. "Център" № 2, ет. 2, ст. 210 - заседателна зала на ТД на НАП Велико Търново

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Легитимирането на присъстващите лица пред комисията се осъществява, както следва: - за участниците - лична карта и копие от документ, удостоверяващ представителната власт на лицето /когато участникът е юридическо лице/. В случай, че присъства пълномощник - лична карта и надлежно изрично пълномощно; - за представителите на средствата за масова информация - лична карта и документ, удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Предоставя се пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://portal.nap.bg/, раздел "За НАП", "Профил на купувача" до изтичане на срока за закупуване на документацията, посочен в раздел ІV, т. 3.3 от настоящото обявление. Възложителят обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, като поставя съобщение за заседанието, на което ще се отварят ценовите оферти на допуснатите участници, на таблото за съобщения в сградата на ТД на НАП – Велико Търново и публикува съобщението на интернет страницата на НАП: http://portal.nap.bg/.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg/.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.06.2012 г.

Свързани:

Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Комплексен онкологичен център -в. Търново" еоод, ул. "Бузлуджа" №1, За: Светла Джурджина и Йоана Данчева, рбългария 5000, Велико...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна областна болница за активно лечение"Д-р Стефан Черкезов"АД, ул. Ниш №1, За: Здравка Михайлова, рбългария 5000, Велико...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна областна болница за активно лечение"Д-р Стефан Черкезов"АД, ул. Ниш №1, За: Здравка Михайлова, рбългария 5000, Велико...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Теодора Минкова, Милена Курдова, рбългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229;...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Русанка Йорданова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062619...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом