Протоко л №2 / 03. 0 2010 г
ИмеПротоко л №2 / 03. 0 2010 г
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер87.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Protokol_PKZaetost_03.02.2010.rtf
П Р О Т О К О Л


2 / 03.02.2010 г


Днес 03.02.2010 г. в Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 23 от общо 29 членове на комисията. / Приложение 1 – Списък на присъстващите членове на Постоянната комисия по заетост).

Г-жа Изабела Чорбаджиева - заместник областен управител и Председател на Постоянната комисия по заетост откри заседанието и представи проекта за дневен ред:

  1. Информация за подадените и оценени от работодатели документи в Бюрата по труда – докладват директори на дирекции “Бюро по труда”

  2. Обобщена информация за област Велико Търново от Дирекция “Регионална служба по заетостта” – гр. Ловеч

  3. Обсъждане и вземане на решение за класиране на оценените от Съветите за сътрудничество документи.

  4. Представяне и обсъждане на План за действие в изпълнение на мерките за активизиране на социалната политика и възстановяване на българската икономика до края на месец април 2010 г.

  5. Разни.

По така предложения дневен ред не бяха направени предложения и той бе приет единодушно от членовете на Комисията без промени.


По точка 1

Г-жа Изабела Чорбаджиева даде думата на г-жа Сатя Иванова Директор на Бюро по труда Велико Търново

Г-жа Ивановапредстави информация за подадените в Бюро по труда Велико Търново документи от работодатели във връзка с реализацията на ПМС 44. В установения срок документи са депозирали 4 работодатели:

  • ЕТ „ВИКТОРИЯ КЪМПАНИ” гр. Елена - икономически сектор „Индустрия” - производство на облекло. Подадени документи за изплащане на компенсации за установено непълно работно време на 19 лица. Необходими средства – 9 090.00 лв.

  • СМА ООД гр. Велико Търново – икономически сектор „Услуги” -сухопътен транспорт. Подадени документи за изплащане на компенсации за установено непълно работно време на 4 лица.

Необходими средства – 1 913.68 лв.

  • „МСД -99” АД гр. Велико Търново – икономически сектор „Услуги” - сухопътен транспорт. Подадени документи за изплащане на компенсации за установено непълно работно време на 25 лица.

Необходими средства – 11 976.32 лв.  • „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ” АД гр. Велико Търново – икономически сектор „Индустрия” – производство на дървен материал. Подадени документи за изплащане на компенсации за установено непълно работно време на 213 лица. Необходими средства – 102 240. 00 лв.

Всички документи са разгледани на Съвет за сътрудничество и оценени.

Г-жа Нели Николова – Директор на Бюро по труда Горна Оряховица даде информация за подадените документи от фирма „МЕТАЛСНАБ – АС” АД гр. Горна Оряховица – икономически сектор „Индустрия”. Подадени документи за изплащане на компенсации за установено непълно работно време на 9 лица. Необходими средства – 4 320. 00 лв.


По точка 2


Г-жа Чорбаджиева даде думата на г-н Минчо Диков – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” Ловеч да представи обобщена информация за областта.

През периода 14.01.2010-27.01.2010 в Дирекции „Бюра по труда” В.Търново и Г.Оряховица са депозирани документи от пет фирми, в които 270 работници и служители са подали декларации за получаване на компенсации съгласно ПМС 44. В ДБТ Павликени и Свищов няма депозирани документи.

Оценени от Съветите за сътрудничество са всичките пет фирми. За финансирането на всички подадени декларации са необходими 129 540 лева.

За Област Велико Търново, съгласно утвърденото от Изпълнителния директор на АЗ разпределение на натури и финансови средства за реализация на ПМС 44 са разпределени 96 960 лева за 202 лица.

За финансиране на всички депозирани декларации за Област Велико Търново не достигат 32 580 лева.

Съгласно справка за постъпилите и оценени документи на работодателите от Съветите за сътрудничество към ДБТ от Великотърновска област, класирането им по точки, получени при оценката от Съвета за сътрудничество е както следва:


№ по ред

ДБТ

Работодател - наименование

Бранш /посочва се дейността на работодателя/

Оценени декларации от работници служители

Оценка от СС

Необходими средства

брой

бр. точки

лева

1

ДБТ - Горна Оряховица

"Металснаб АС" АД Горна Оряховица

Механично обработване на метали

9

65

4320

2

ДБТ - В.Търново

"СМА" ООД - В.Търново

Сухопътен транспорт

4

65

1914

3

ДБТ - В.Търново

"Дървообработване - BT" АД - гр. В.Търново

Производство на дървен материал

213

60

102240

4

ДБТ - В.Търново

"МСД - 99" АД

друг сухопътен транспорт

25

55

11976

5

ДБТ - В.Търново

ЕТ "Виктория къмпани - ГД - Д.Георгиева" -гр.Елена

Производство на др.облекло

19

40

9090

 

Област В. Търново

 

 

270

 

129540


При така направената оценка за фирмите получили по 65 точки „Металснаб АС” АД Г. Оряховица и „СМА” ООД В.Търново са необходими 6 234 лева. Следващата фирма оценена с 60 т. е „Дървообработване –ВТ” АД. Подадени са декларации за 213 лица, като необходимите средства са 102 204 лева, което е повече от разпределените средства за област Велико Търново от АЗ.


По точка 3


Г-жа Чорбаджиева даде думата на членовете на Комисията за обсъждане на така представената от Регионална служба по заетостта гр. Ловеч информация

Г-жа Чорбаджиева отбеляза, че в условия на финансова и икономическа криза много фирми са поставени пред изпитание и ние трябва да подкрепим усилията на всяка една от тях да оцелее. За удовлетворяване на всички работодатели подали декларации са необходими 32 580 лева допълнително над разпределените средства от Агенция по заетостта.

Г-жа Чорбаджиева предложи Комисията да се възползва от възможността, която дава чл. 7, ал. 6 от ПМС 44, - „Когато разпределените за областта финансови средства са недостатъчни, за да бъдат финансирани всички одобрени декларации на работниците и служителите, Комисията по заетост въз основа на класирането по ал. 4 прави мотивирано писмено предложение до изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за допълнително финансиране. Предложението се изпраща в срок 3 дни от постъпването на документите по ал. 3”. Ще бъде изготвено такова мотивирано предложение за отпускане на необходимите средства.

Г-н Диков подкрепи така направеното предложение.


Други предложения не бяха направени и бе подложено на гласуване следното решение:


РЕШЕНИЕ:


Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Велико Търново съгласува и одобрява за финансиране подадените декларации за изплащане на компенсации за установено непълно работно време от Металснаб АС” АД Г. Оряховица и „СМА” ООД В. Търново и предлага на основание чл. 7, ал. 6 от ПМС да бъде поискано от Агенция по заетостта допълнително финансиране в размер на 32 850 лева чрез изготвяне на мотивирано предложение.


Решението бе прието от членовете на комисията единодушно - с 23 гласа За”.


По точка 4


Г-жа Чорбаджиева представи накратко План за действие в изпълнение на мерките за активизиране на социалната политика и възстановяване на българската икономика до края на месец април 2010 г. Тъй като Планът бе изпратен на членовете на Постоянната комисия по заетост за предварително запознаване и е бил обсъждан и разглеждан на Съветите за сътрудничество в Дирекции „Бюро по труда”, той бе подложен на обсъждане.

В хода на дискусията всички членове на Комисията се обединиха около мнението, че така предложения план следва да бъде подкрепен и да се работи в изпълнение на набелязаните приоритети и дейности.


Г-жа Чорбаджиева благодари на присъстващите на днешното заседание и изрази задоволство от проведения диалог.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Изабела Чорбаджиева

Заместник областен управител

на област Велико Търново


СЕКРЕТАР:

Мариета Гъркова

Старши експерт

Дирекция АКРРДС


Свързани:

Протоко л №2 / 03. 0 2010 г iconПротоко л
Чнд №317/2010 г за 30. 06. 2010 г от 10: 00 ч на Тетевенски рс и предложение от Районна прокуратура Тетевен за групиране на присъди...
Протоко л №2 / 03. 0 2010 г iconПротоко л    №1 / 05. 02. 2010 Г
Днес, 05. 02. 2010 г от 10,00 ч в Заседателната зала на община Хайредин, на основание Заповед №41/26. 01. 2010 г на Кмета на община...
Протоко л №2 / 03. 0 2010 г iconПротоко л
Е- изпълнителски персонал” в Затвора гр. Пазарджик днес 28. 04. 2010 година конкурсната комисия назначена със заповед № лс – 04-181...
Протоко л №2 / 03. 0 2010 г iconПротоко л
Е- изпълнителски персонал” в Затвора гр. Пазарджик днес 19. 04. 2010 година конкурсната комисия назначена със заповед № лс – 04-181...
Протоко л №2 / 03. 0 2010 г iconПротоко л
От проведения подбор на колективите от област Сливен за участие в Националния събор в Копривщица 2010, състоял се на 05. 06. 2010...
Протоко л №2 / 03. 0 2010 г iconПротоко л година 2010 гр. София
Сложи за разглеждане докладваното от съдията петков наказателно дело от общ характер №993 по описа за 2010 година
Протоко л №2 / 03. 0 2010 г iconПротоко л
Министъра на правосъдието за обявяване на конкурс за заемане на 4 /четири / щ бр за длъжността”Надзирател” категория „Е” – полицай...
Протоко л №2 / 03. 0 2010 г iconПротоко л
Е” – полицай в Затвора гр. Пазарджик и 7/ седем/ щ бр в Затворническо общежитие „Средна гора” към Затвора –Пазарджик, днес 06. 04....
Протоко л №2 / 03. 0 2010 г iconПротоко л
От редовно заседание на Общински съвет гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година
Протоко л №2 / 03. 0 2010 г iconПротоко л
От редовно заседание на Общински съвет гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом