Работа с функции в Excel
ИмеРабота с функции в Excel
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер20.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://78.142.45.23/dataup/TECHNO-School/Help/Exel/Exc11.doc
Работа с функции в Excel


 1. Щракаме с ляв клавиш на мишката в празна клетка.

 2. Insert

 3. Function

 4. Избираме категория функции ( All - всички функции, Most Recently Used - последните използвани функции, Text - текстови функции, Math&Trig - математически функции и др.)

 5. Избираме функция

 6. ОК

 7. Маркираме данните

 8. ОК

Забележка: При някои функции не е достатъчно след избора на функция само да маркираме данните, а се посочват допълнителни параметри.

2. Параметри на някои конкретни функции

Sum(a1;a2;…..;a10) - намира сумата на a1;a2;…..;a10

Sumsq(a1;a2;…..;a10) - намира сумата от вторите степени на a1;a2;…..;a10

Average(a1;a2;…….a10) - намира средноаритметичното на a1;a2;…..;a10

Max(a1;a2;…..;a10) - намира най-голямото число измежду a1;a2;…..;a10

Min(a1;a2;…..;a10) - намира най-малкото число измежду a1;a2;…..;a10

Now() - дава като резултат настоящите дата и час.

Roman(a5) - превръща числото от клетка а5 в римско.

Rand() - образува случайно число от интервала [0 ; 1)

Int(a1) - резултатът е цялата част на дробното число, намиращо се в клетка а1. Например ако в а1 се намира числото 3.546, отговорът е 3.


Упражнение:

 1. Да се изпълнят по два примера с всяка от функциите.

 2. Да се направи таблица за оценките на студентите от групата с колони номер, име и отделни колони за оценките по всеки предмет. Да се пресметне средният успех на всеки студент, на цялата група, най-ниският среден успех на студент и най-високият среден успех на студент.

 3. Да се създаде таблица за отсъствията на студентите от групата. Колоните на таблицата да съдържат номер, име, извинени отсъствия и неизвинени отсъствия. Да се намери поотделно сумата на извинените и неизвинените отсъствия, средноаритметичното на извинените и неизвинените отсъствия.

 4. В календара на месец декември да се вмъкнат колони така, че в отделни клетки до всяка дата да се напише съответната температура за деня. Да се пресметнат средната месечна температура, максималната температура за последните 10 дни и минималната температура за почивните дни.

 5. Да се намери разликата от двете суми: сумата от квадратите на четните числа от 2 до 40 и сумата от квадратите на нечетните числа от 1 до 39.

 6. Да се оформи таблица с две колони. В лявата колона да са числата от 90 до 110, в дясната - съответните им римски записи.

 7. Като се използва формулата =int(5*rand()+2) , да се образува таблица с оценки по 10 предмети на 10 студенти. Чрез условно форматиране да се оцветят различно различните оценки. Да се намери броят на двойките и броят на шестиците.

Свързани:

Работа с функции в Excel iconКонспект ms excel Вградени функции в ms excel. Логически функции. Вложен if
Вградени функции в ms excel. Функции за работа с текстови константи (left, right, mid, len)
Работа с функции в Excel iconПрограмата завършва своята работа
Тази среда е обща за всички приложни програми (Word, Excel) и осигурява общите за всички тях функции като управление на прозорците...
Работа с функции в Excel iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
Ръководството Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007: „Таблица за ценообразуване” (файл Excel-PricingWorksheet docx) предоставя...
Работа с функции в Excel iconТема: Стандартные функции табличного процессора Excel
Выделить ячейку / fx / Выбрать категорию / Выбрать функцию / Уточнить адрес блока ячеек
Работа с функции в Excel iconФишфайндери и Сонари Инструкции за експлоатация Основна работа със сонара
Този раздел се отнася за най-основните функции на сонара. Инструкциите, представени тук, следват хронологичен ред. Раздел Възможности...
Работа с функции в Excel iconРъководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Excel 2007
В това упражнение вие ще трябва да влезете в Интернет магазин за хранителни стоки и да изберете три различни марки на един и същ...
Работа с функции в Excel iconЗадачи за самостоятелна работа по ms excel Зад. 1
Ако се цели без остатък запишете в съответния ред div. 3, в противен случай отбележете с тире. В табличката Summary results изчислете...
Работа с функции в Excel iconАрхитектура программы исследования функции одной переменной построена архитектура программы исследования графиков функции одной переменной, выбран метод синтаксического разбора.
Целью работы является создание программы исследования функции и вывода графика функции. Программа может использоваться при обучении...
Работа с функции в Excel iconОбщинаплеве н
Чл. С този правилник се уреждат основните въпроси, свързани с организацията на работа, структура, състав и функции на администрацията...
Работа с функции в Excel iconОбщинаплеве н
Чл с този правилник се уреждат основните въпроси, свързани с организацията на работа, структура, състав и функции на администрацията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом