Общински съвет пловдив
ИмеОбщински съвет пловдив
Дата на преобразуване12.01.2013
Размер47.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/06/447.docx
http://www.plovdiv.bg/image/gerb3.gif ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ


Р Е Ш Е Н И Е


447

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 19 ОТ 09. 11. 2012 г.


О Т Н О С Н О : Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в район „Западен”, местност „Прослав”, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.239.849 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка осем четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри (стар идентификатор 56784.239.48, номер по предходен план: 039048), одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-16-1702/27.12.2011 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с площ на имота по кадастрална карта- 15 064 (петнадесет хиляди и шестдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване- нива, при граници по кадастрална карта- имоти с идентификатори: 56784.239.28 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка две осем), 56784.239.29 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка две девет), 56784.239.848 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка осем четири осем), 56784.239.39 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка три девет), 56784.239.75 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка седем пет), 56784.239.98 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка девет осем)


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Димитър Кацарски – Зам.-кмет на Община Пловдив


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39, ал.3, т.1, чл. 46, ал.2, т.1, чл. 91, чл. 92 от НРПУРОИ, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 12ХІ-487 от 06. 11. 2012 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив


Р Е Ш И :


1. Разрешава продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в район „Западен”, местност „Прослав”, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.239.849 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка осем четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри (стар идентификатор 56784.239.48, номер по предходен план: 039048), одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-16-1702/27.12.2011 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с площ на имота по кадастрална карта- 15 064 (петнадесет хиляди и шестдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване- нива, при граници по кадастрална карта- имоти с идентификатори: 56784.239.28 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка две осем), 56784.239.29 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка две девет), 56784.239.848 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка осем четири осем), 56784.239.39 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка три девет), 56784.239.75 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка седем пет), 56784.239.98 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка девет осем). Със Заповед №12ОА781/04.04.2012 г. на Община Пловдив, вписана с вх. рег. №7710/12.04.2012 г., №82, том 21 в Служба по вписванията – Пловдив към Агенция по вписванията, е учредено право на преминаване на въздушен електропровод в полза на НЕК ЕАД, с площ заета от сервитута-0,259 дка.

2. Начин на възлагане на имота – публичен търг с явно наддаване.

3. Определя 220 390. 00 (двеста и двадесет хиляди триста и деветдесет) лева като начална тръжна цена за продажба на имота по т.1, въз основа на пазарна оценка, изготвена от Костадин Генев към “Ексиор” ЕООД по реда на чл. 22, ал.3 от ЗОС, която към 01.11.2012 г. е в размер на 220 390.00 (двеста и двадесет хиляди триста и деветдесет) лева.

4. Депозит за участие в търга – 30 % от началната тръжна цена – 66 117 /шестдесет и шест хиляди сто и седемнадесет/ лв.

5. Стъпка за наддаване – 5 000 ( пет хиляди) лева.

6. Всички данъци и такси по сделката, се дължат от купувача на имота по т. 1.

7. Доставката на земя е освободена доставка по смисъла на чл. 45, ал.1 от ЗДДС.

8. Възлага на Кмета на Община Пловдив да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.


МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.39, ал.3, т.1, чл. 46, ал.2, т.1, чл. 91, чл. 92 от НРПУРОИ; С оглед осигуряване приходната част на бюджета на Община Пловдив; Като взе предвид, че Община Пловдив е собственик на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в район „Западен”, местност „Прослав”, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.239.849 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка осем четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри (стар идентификатор 56784.239.48, номер по предходен план: 039048), одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-16-1702/27.12.2011 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с площ на имота по кадастрална карта- 15 064 (петнадесет хиляди и шестдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване- нива, при граници по кадастрална карта- имоти с идентификатори: 56784.239.28 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка две осем), 56784.239.29 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка две девет), 56784.239.848 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка осем четири осем), 56784.239.39 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка три девет), 56784.239.75 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка седем пет), 56784.239.98 (пет шест седем осем четири точка две три девет точка девет осем); Като взе предвид, че видно от акта за общинска собственост върху имота има следните ограничения: Със Заповед №12ОА781/04.04.2012 г. на Община Пловдив, вписана с вх. рег. №7710/12.04.2012 г., №82, том 21 в Служба по вписванията – Пловдив към Агенция по вписванията, е учредено право на преминаване на въздушен електропровод в полза на НЕК ЕАД, с площ заета от сервитута-0,259 дка; Като взе предвид, че имота е актуван с акт за частна общинска собственост № 1026/23.10.2012 г. на район „Западен”, вписан вх. рег. №25603/24.10.2012 г., №42, том 72 на Служба по вписванията – Пловдив към Агенция по вписванията; Като взе предвид, че с Решение №2011/28.01.2004 г. на Общинската служба по земеделие и гори - Пловдив, на Община Пловдив се възстановява правото на собственост върху нива от 15,123 дка, четвърта категория, местност „ПРОСЛАВ”, имот № 039048 по картата на землището, който имот е идентичен с описания в акт за частна общинска собственост № 1026/23.10.2012 г. на Район „Западен”, Община Пловдив недвижим имот; Като взе предвид, че комисията по чл. 40, ал. 2 от НРПУРОИ с протокол №12/10.08.2011 г. е взела положително решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 56784.239.849 с площ 15 123 кв.м, м.”ПРОСЛАВ” район Западен; Като взе предвид, че недвижимият имот е включен в годишната програма за управление и разпореждане с недвижими имоти - общинска собственост за 2011 г., в раздел ІІ.2.3 „Продажба чрез провеждане на публичен търг или конкурс”; Като взе предвид, че за недвижимият имот предмет на разпоредителната сделка е изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител на земеделски земи Константин Генев, която към 220 390 (двеста и двадесет хиляди триста и деветдесет) лева; Като взе предвид, че данъчната оценка на имота е в размер на 2 623,40 лева (две хиляди шестстотин двадесет и три лева и четиридесет стотинки), видно от удостоверение за данъчна оценка №6609004834/01.11.2012 г.; Като взе предвид, че недвижимият имот е включен в годишната програма за управление и разпореждане с недвижими имоти - общинска собственост за 2012 г., приета с Решение №58, взето с протокол №3/16.02.2012 г. на Общински съвет - Пловдив, в раздел ІІ.2.3 „Продажба чрез провеждане на публичен търг или конкурс” под №24.


----------------

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 16.11. 2012 г.;

2. Интернет страницата – 14. 11. 2012 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 15.11.2012 г.

Свързани:

Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив решени е
Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №6, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Нерман Кемалова Алиева, определен...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на Временна комисия за подбор и внасяне на предложение в Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Осигуряване на средства за бюджетни мероприятия от резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Община...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Георги Кръстев, в качеството му участник в Конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I пловдив” еоод,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Изменение и допълнение на Решение №45, взето с Протокол №2/02. 02. 2012 г на Общински съвет – Пловдив за преобразуване...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconПроект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване
Димитър Цветков – общински съветник от ппгос от герб, Зам председател на Общински съвет Пловдив
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на управител на „Диагностично-консултативен център VІІ пловдив” еоод търговско дружество със 100% участие на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом